Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-03-27 LJILJANA POPOVIĆ MOŠKOV, ODBORNICA URA, UOČI DANAŠNJE SJEDNICE SO KOTOR
Ljiljana Popović Moškov Gradski novac za javni, a ne privatni interes Ocjenjujemo da 11 miliona tekućih izdataka treba da ide prema zajednici, a ne prema lokalnoj upravi i njihovim administrativnim troškovima. Za nas je to svrha planiranja rashodne strane budžeta, kazala je Popović Moškov
Dan - novi portal
KOTOR – Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor da­nas će na dnev­nom re­du ima­ti od­lu­ku o bu­dže­tu za ovu go­di­nu. Ka­ko tvr­de u De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta, do­ne­dav­noj oko­sni­ci grad­ske vla­sti, no­va ve­ći­na u par­la­men­tu na­mje­ra­va da do­ne­se „bu­džet DPS-a”, ali na­ja­vlje­na 44 amand­ma­na tu tvrd­nju do­vo­de u pi­ta­nje. Što do­no­se na­ja­vlje­ne iz­mje­ne pi­ta­li smo Lji­lja­nu Po­po­vić Mo­škov, od­bor­ni­cu Gra­đan­skog po­kre­ta URA i, po oče­ki­va­nji­ma, bu­du­ću pot­pred­sjed­ni­cu Op­šti­ne Ko­tor ko­ja je, ka­ko sa­zna­je­mo, po­ni­je­la naj­ve­ći te­ret iz­ra­de amand­ma­na.
– Za­dr­ža­li smo sa­mo bu­džet­ski okvir od 20,5 mi­li­o­na eura dok pre­ra­spo­dje­la nov­ca svje­do­či o su­štin­skim raz­li­ka­ma iz­me­đu sta­re i no­ve vla­sti. Na­ma ni­je i ne­će bi­ti pri­o­ri­tet ula­ga­nje u kre­di­te op­štin­skih slu­žbe­ni­ka, za­tim pla­ća­nje ogrom­nih iz­da­ta­ka za te­le­fo­ne i dru­ge uslu­ge, već će­mo no­vac naj­zad vra­ti­ti gra­đa­ni­ma ula­žu­ći u jav­ni in­te­res. Pr­vi put iz­dvo­ji­će­mo je­dan od­tso bu­dže­ta za ne­vla­din sek­tor, če­ti­ri od­sto za kul­tu­ru i če­ti­ri od­sto za sport. Po­ve­ća­li smo svo­tu za so­ci­jal­na da­va­nja, sti­pen­di­je, sub­ven­ci­je za po­ljo­pri­vre­du itd. – ka­že Po­po­vić Mo­škov.
Po nje­nim ri­je­či­ma, i okvir ka­pi­tal­nog bu­dže­ta bi­će isti i iz­no­si­će 9,27 mi­li­o­na eura, ali će sred­stva bi­ti usmje­re­na tu „gdje je naj­po­treb­ni­je i gdje će gra­đa­ni naj­pri­je osje­ti­ti bo­lji­tak u kva­li­te­tu grad­skog ži­vo­ta”.
Po­po­vić Mo­škov ka­že da broj pred­lo­že­nih amand­ma­na naj­bo­lje od­sli­ka­va ko­li­ke i ka­kve su raz­li­ke iz­me­đu „onih ko­ji su pr­vo­bit­no pla­ni­ra­li bu­džet i nas ko­ji smo pod­ni­je­li broj­ne amand­ma­ne“.
– Ocje­nju­je­mo da je ve­li­ka od­go­vor­nost ka­ko se tro­še nov­ci na­ših po­re­skih ob­ve­zni­ka. Ni­je sve­jed­no da li će te taj no­vac po­tro­ši­ti na pla­te, go­ri­vo, mo­bil­ne te­le­fo­ne, kon­sul­tant­ske uslu­ge, po­di­je­li­ti kre­di­te, ili će te kroz ve­ća iz­dva­ja­nja za sport, kul­tu­ru, ci­vil­ni sek­tor, so­ci­ja­lu, sti­pen­di­je, sub­ven­ci­je po­ljo­pri­ve­di, start ap bi­zni­se, i slič­no, dio nov­ca vra­ti­ti toj is­toj za­jed­ni­ci od ko­je je taj no­vac i uzet. Upra­vo zbog to­ga smo pr­ve na­ve­de­ne iz­dat­ke sma­nji­li, a dru­ge uve­ća­li. Ocje­nju­je­mo da cir­ka 11 mi­li­o­na te­ku­ćih iz­da­ta­ka tre­ba da ide pre­ma za­jed­ni­ci, a ne pre­ma lo­kal­noj upra­vi i nji­ho­vim ad­mi­ni­stra­tiv­nim tro­ško­vi­ma. Za nas je to svr­ha pla­ni­ra­nja ras­hod­ne stra­ne bu­dže­ta – ka­za­la je Po­po­vić Mo­škov.
Ona na­po­mi­nje da je no­va vlast ta­ko­đe amand­man­ski dje­lo­va­la ka­da su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ni iz­da­ci, jer sma­tra­ju da pri­o­ri­tet in­ve­sti­ci­o­nog ula­ga­nja tre­ba da bu­de za­šti­ta be­de­ma, vo­do­vod­ni si­stem, či­sto­ća gra­da, ula­ga­nje u pro­jek­te obez­bje­đe­nja no­vih rad­nih mje­sta u re­al­nom sek­to­ru, re­kon­struk­ci­ja i za­pu­šte­nih i uzur­pi­ra­nih op­štin­skih obje­ka­ta, iz­grad­nja dječ­jih igra­li­šta i slič­no.
– Kao pred­la­ga­či amand­ma­na ni­smo sma­tra­li da pri­o­ri­tet tre­ba da bu­de iz­grad­nja pot­hod­ni­ka ko­ji je ne­kim ču­dom, sa pr­vo­bit­no pla­ni­ra­nih 300 hi­lja­da eura, na­ra­stao u plan­sku in­ve­sti­ci­ju od 1,5 mi­li­on eura, jer bez du­go­roč­no pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra sa kru­zning kom­pa­ni­ja­ma, ovo bi bi­la pro­ma­še­na in­ve­sti­ci­ja – za­klju­či­la je Po­po­vić Mo­škov.
Pod­sje­ti­mo, na dnev­nom re­du sjed­ni­ce grad­skog par­la­men­ta će, po­red od­lu­ke o bu­dže­tu Op­šti­ne Ko­tor za 2017. go­di­nu, bi­ti od­lu­ke o usva­ja­nju pla­na po­tro­šnje Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju, da­va­nju sa­gla­sno­sti na rje­še­nje pred­sjed­ni­ka op­šti­ne o ra­zr­je­še­nju funk­ci­je pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Jo­va Su­đi­ća, Tvrt­ka Cre­pu­lje i Bran­ka Ne­do­vi­ća, za­tim o iz­vo­đe­nju lo­kal­nog jav­nog ra­da za po­moć i nje­gu sta­rih li­ca u ku­ći, da­va­nju sa­gla­sno­sti na Ugo­vor o osni­va­nju d.o.o. za od­vo­đe­nje i pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da za op­šti­ne Ko­tor i Ti­vat, da­va­nju sa­gla­sno­sti na sta­tut d.o.o. za od­vo­đe­nje i pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da te o pro­da­ji put­nič­kog vo­zi­la u vla­sni­štvu Op­šti­ne Ko­tor pu­tem pri­ku­plja­nja po­nu­da.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“ no­vi pot­pred­sjed­ni­ci Op­šti­ne bi­će Lji­lja­na Po­po­vić Mo­škov (URA), Mi­šo Sa­mar­džić (DF) i Bran­ko Ne­do­vić (SDP) (tu funk­ci­ju oba­vljao je i u pret­hod­nom pe­ri­o­du ka­da je SDP bi­la dio vla­sti sa DPS-om). Po­zi­ci­ja glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra bi­će po­vje­re­na Zo­ra­nu Živ­ko­vi­ću. Ka­ko sa­zna­je­mo, za funk­ci­ju di­rek­to­ra Kul­tur­nog cen­tra „Ni­ko­la Đur­ko­vić” pred­lo­že­na je Par­ti­ci­ja Po­brić (URA). Par­ti­je no­vo­for­mi­ra­ne vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je usa­gla­si­le su i da će SNP ima­ti ve­ći­nu u uprav­nim od­bo­ri­ma jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va. B.M.


Dra­šković: No­va vlast ni­je su­jet­na

Po tu­ma­če­nju Li­ba­ral­ne par­ti­je pr­ve na­zna­ke uka­zu­ju da no­va vlast „ni­je su­jet­na“, jer ka­ko na­vo­di njen od­bor­nik Vi­do Dra­ško­vić, pri­hva­ta sve ono što je do­bro za grad, što se po­ka­za­lo i na pri­pre­mi bu­dže­ta za 2017. go­di­nu.
– Pred­log bu­dže­ta ko­ji je pred­lo­ži­la biv­ša vlast je oci­je­njen kao do­bar, pa su ga iz tog raz­lo­ga, sa ma­njim amand­man­skim do­pu­na­ma i iz­mje­na­ma, pri­hva­ti­li u cje­lo­sti. Zna­či da je biv­ša vlast na­pra­vi­la kva­li­te­tan pred­log bu­dže­ta, od­no­sno plan tro­še­nja i pri­ku­plja­nja sred­sta­va od gra­đa­na, a no­va vlast se ni u jed­nom mo­men­tu ni­je po­slu­ži­la su­je­tom, već je ono što je do­bro pri­hva­ti­la – ka­zao je Dra­ško­vić za „Dan“.
On je na­ja­vio da će LP na­kon di­sku­si­je na sjed­ni­ci oci­je­ni­ti ka­ko utro­ši­ti sred­stva; da li po pred­vi­đe­nom pred­lo­gu bu­dže­ta ili pri­hva­ti­ti amand­ma­ne.


DPS ne­će gla­sa­ti „za”

Ocje­nju­ju­ći ne­spor­nim da je pred­log bu­dže­ta ko­ji je dat u pro­ce­du­ru iz­ra­di­la pret­hod­na iz­vr­šna vlast, se­kre­tar Op­štin­skog od­bo­ra DPS i od­bor­nik te par­ti­je u SO Ko­tor Želj­ko Avra­mo­vić ka­že da to zna­či da no­va vlast ni­je bi­la sprem­na da po­nu­di svoj pred­log bu­dže­ta, već da će po­ku­ša­ti da dje­lu­je amand­man­ski.
– Oni ne nu­de no­vi, ne­go sta­ri bu­džet ko­ji je pred­lo­žio biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Alek­san­dar Stjep­če­vić sa nje­go­vom eki­pom i ko­ji je od po­čet­ka u pro­ce­du­ri. Ono što smo za­pa­zi­li kroz po­nu­đe­ne amand­ma­ne, a ima na­ja­va da će ih bi­ti još, oni bu­džet su­štin­ski mi­je­nja­ju, iako je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da­lo sa­gla­snost na bu­džet ko­ji smo mi pred­lo­ži­li, a ne na iz­mi­je­nje­ni. To je pro­ble­ma­tič­no, ni­je uobi­čaje­no da se pro­mi­je­ni to­li­ko po­zi­ci­ja, ta­ko da uko­li­ko se pro­mi­je­ni su­šti­na bu­dže­ta od ono­ga što je bi­lo pred­lo­že­no, DPS da­nas ne­će gla­sa­ti „za” - na­ja­vio je Avra­mo­vić za „Dan“, do­dav­ši da je pret­hod­na vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra (DPS-SDP-LP-HGI) pri­pre­mi­la pred­lo­ge svih de­vet od­lu­ka pred­vi­đe­nih da­na­šnjim dnev­nim re­dom, iz­u­zev pred­lo­ga od­lu­ke o pro­da­ji op­štin­skog slu­žbe­nog vo­zi­la. Pro­ble­ma­tič­nim sma­tra i odr­ža­va­nje sjed­ni­ce bez pret­hod­no for­mi­ra­nih skup­štin­skih rad­nih ti­je­la, što se ka­že, mo­že tu­ma­či­ti da skup­šti­na ni­je za­vr­ši­la kon­sti­tu­i­sa­nje.


Pro­mi­je­njen do­bar dio bu­dže­ta

Sa­gla­san da je pred­log bu­džeta pri­pre­man to­kom no­vem­bra i de­cem­bra i pred­lo­žen od stra­ne ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, s dru­ge stra­ne Mi­lo­rad Vuk­šić (SNP) po­ja­šnja­va da je no­va vlast stu­pa­njem na du­žnost sa­gle­da­la do­sa­da­šnji tekst pred­lo­ga bu­dže­ta na ko­ji je mi­ni­star­stvo da­lo sa­gla­snost.
– Bu­džet je i po­li­tič­ki akt i pro­blem je u to­me ko će ga re­a­li­zo­va­ti, i si­gur­no da ga sa­da for­mal­no mo­ra pred­lo­ži­ti ne­ko ko će ga re­a­li­zo­va­ti. Ali to je isto ta­ko struč­na stvar ko­ja ima svo­je oba­ve­zne dje­lo­ve ko­ji su pred­vi­đe­ni Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Za­ko­nom o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti. S tim u ve­zi si­gur­no da ne­ma pro­mje­na ka­da je u pi­ta­nju nor­ma­tiv­ni dio i pro­cje­na pri­mi­ta­ka i iz­da­ta­ka po is­ka­za­noj eko­nom­skoj i funk­ci­o­nal­noj kla­si­fi­ka­ci­ji, po iz­da­ci­ma po­tro­šač­kih je­di­ni­ca i si­gur­no šta se ra­di sa su­fi­ci­tom ili even­tu­al­no po­kri­ćem de­fi­ci­tom. Sa­gla­snost mi­ni­star­stva je je­dan ša­blon, usta­lje­na pro­ce­du­ra. Me­đu­tim, od­bor­ni­ci su da­li do­sta amand­ma­na i pro­mi­je­ni­li do­bar dio bu­dže­ta – na­gla­sio je Vuk­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"