Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni UZ PROTIVLJENJE OPOZICIJE LOKALNI PARLAMENT IMENOVAO PREDSJEDNIKA OPŠTINE ANDRIJEVICA IZ REDOVA DPS-A
Sa jučerašnje sjednice u Andrijevici Partijski drugovi reizabrali Mašovića Odbornici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije glasajući protiv izbora Srđana Mašovića za predsjednika opštine, istakli da narod Andrijevice, zahvaljujući nepočinstvima DPS-a i njegovim šefovima iz Podgorice, živi kao u najsiromašnijim afričkim zemljama
Dan - novi portal
AN­DRI­JE­VI­CA – Za­hva­lju­ju­ći gla­so­vi­ma od­bor­ni­ka DPS-a i SD-a na ju­če odr­ža­noj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta Sr­đan Mašović je po­no­vo iza­bran za pred­sjed­ni­ka opš­tine An­dri­je­vi­ca. Ma­šo­vić je za pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne kan­di­do­vao od­bor­nič­ki klub DPS-a, na­vo­de­ći da će se nje­go­vim po­nov­nim iz­bo­rom na ovu va­žnu funk­ci­ju stvo­ri­ti uslo­vi za br­ži raz­voj An­dri­je­vi­ce i bo­lji ži­vot svih nje­nih gra­đa­na.
– Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 16.10. 2016. go­di­ne, na ko­ji­ma je DPS ubje­dlji­vo po­bi­je­dio, Sr­đan Ma­šo­vić je bio no­si­lac iz­bor­ne li­ste „An­dri­je­vi­ca si­gur­nim ko­ra­kom DPS Mi­lo Đu­ka­no­vić“. To je naj­bo­lja po­tvr­da po­vje­re­nja ko­ju gra­đa­ni An­dri­je­vi­ce ima­ju u pred­lo­že­nog kan­di­da­ta Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća i DPS – na­gla­sio je šef odbo­r­nič­kog klu­ba DPS-a Bran­ko Vu­kić.
Sli­čan stav iz­no­si­li su i osta­li di­sku­tan­ti iz re­do­va DPS-a, na­vo­de­ći da je Sr­đan Ma­šo­vić čo­vjek ko­ji mo­že i ho­će da raz­vi­ja An­dri­je­vi­cu u kul­tur­nom, obra­zov­nom i eko­nom­skom po­gle­du.
– Da­nas bi­ra­mo li­de­ra ko­ji ima struč­nost, lič­ni ka­rak­ter i eti­ku. Bi­ra­mo oso­bu či­ja per­cep­ci­ja vla­sti ni­je vlast i ko­rist, već od­go­vor­nost jav­ne funk­ci­je svih gra­đa­na An­dri­je­vi­ce, ko­ji su ga bi­ra­li po sop­stve­noj vo­lji. Što je obe­ćao re­a­li­zo­vao je, ili je to u fa­zi re­a­li­za­ci­je – na­gla­sio je od­bo­r­nik DPS-a Mi­o­drag Iva­no­vić.
Su­prot­nog mi­šlje­nja bi­li su od­bor­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, ko­ji su tvr­di­li da je Sr­đan Ma­šo­vić per­so­ni­fi­ka­ci­ja ka­ta­stro­fal­ne po­li­ti­ke ko­ju po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je kre­i­ra DPS. Oni su, gla­sa­ju­ći pro­tiv iz­bo­ra Ma­šo­vi­ća za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, is­ta­kli da na­rod An­dri­je­vi­ce, za­hva­lju­ju­ći ne­po­čin­stvi­ma DPS-a i nje­go­vim še­fo­vi­ma iz Pod­go­ri­ce, ži­vi kao u naj­si­ro­ma­šni­jim afrič­kim ze­mlja­ma.
– Po­li­ti­ka DPS-a je pot­pu­no uni­šti­la ovaj pro­stor. Kao pr­vo, ak­tu­el­na vlast je do­ve­la na­rod do pro­sjač­kog šta­pa ka­ko bi sa njim ka­sni­je mo­gla lak­še da ma­ni­pu­li­še. Za­hva­lju­ju­ći tim ne­de­mo­krat­skim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, od do­dje­la so­ci­ja­la, dr­va i jed­no­krat­nih po­mo­ći, pre­ko ra­zno­ra­znih pri­ti­sa­ka, DPS je stvo­rio ne­ku pri­vid­nu ve­ći­nu. Oni su na taj na­čin ku­pi­li oko 900 bi­ra­ča. Ta­ko je stvo­ren je­dan kraj­nje ne­de­mo­krat­ski am­bi­jent gdje su na­ro­či­to pri­pad­ni­ci srp­skog na­ro­da do­ve­de­ni na pro­sjač­ki na­čin. To je am­bi­jent gdje ne­ma slo­bo­de, gdje gro sta­nov­ni­štva ži­vi na ni­vou naj­u­gro­že­ni­jih afrič­kih dr­ža­va. To su sa­mo ne­ke od na­po­me­na zbog ko­jih De­mo­krat­ski front ne že­li da po­dr­ži kan­di­da­tu­ru Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne – na­gla­sio je od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ve­sko Ra­ke­tić.
I od­bro­ni­ci SNP-a su iz­ni­je­li slič­no mi­šlje­nje is­ti­ču­ći da je za njih, zbog mno­štva stva­ri, sva­ki pred­log DPS-a ne­pri­hva­tljiv.
– Svi do­bro zna­mo da je pred­sjed­nik op­šti­ne li­ce ko­je je od­go­vor­no za re­a­li­za­ci­ju bu­dže­ta. Ako ana­li­zi­ra­mo re­a­li­za­ci­ju bu­dže­ta u zad­njem pe­ri­o­du vi­dje­će­mo da se iz go­di­ne u godinu pre­no­se zna­čaj­na sred­stva iz ka­pi­tal­nog di­je­la bu­dže­ta. Ta­ko je ka­pi­tal­ni bu­džet u 2014. go­di­ni re­a­li­zo­van sa­mo 7,8 od­sto, što je si­gur­no je­din­stven slu­čaj u Cr­noj Go­ri. Tu je i ka­ta­stro­fal­na po­li­ti­ka za­po­šlja­va­nja ko­ju kre­i­ra DPS, gdje je lo­kal­na upra­va pre­tvo­re­na u cen­tar za so­ci­jal­ni rad. Za­to u op­šti­ni An­dri­je­vi­ca, kao ri­jet­ko gdje dru­go, ima­mo vi­še ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nih da­va­nja ne­go za­po­sle­nih. Uz to, se­la su nam pu­sta. Mi po­zdra­vlja­mo sva­ki ko­ri­stan pro­je­kat ko­ji će obez­bje­đi­va­ti otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i za­dr­ža­va­nje mla­dih lju­di, ali po­ka­za­lo se da to što ra­di DPS ne da­je re­zul­ta­te. Za­to, iz­me­đu osta­log, od­bor­ni­ci SNP-a ne­će pod­rža­ti kan­di­da­ta DPS-a za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne – na­gla­sio je od­bor­nik SNP-a Go­ran Sto­ja­no­vić.D.J.


DPS za­ki­nuo bi­ra­če ko­je je do­vo­dio sa stra­ne

Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ve­sko Ra­ke­tić je us­tvr­dio da je DPS stvo­rio ve­ći­nu u An­dri­je­vi­ci i na osno­vu do­vo­đe­nja bi­ra­ča iz dru­gih op­šti­na, ko­je je, ka­ko je na­veo, ka­sni­je de­be­lo za­ki­nuo.
– DPS je uoči po­sled­njih lo­kal­nih iz­bo­ra oti­šao ko­rak da­lje, jer je u An­dri­je­vi­cu do­vo­dio lju­de iz dru­gih op­šti­na ka­ko bi pri­ku­pio što vi­še gla­so­va. O to­me go­vo­ri i či­nje­ni­ca da su ne­dav­no u An­dri­je­vi­cu do­la­zi­le ne­ke ne­po­zna­te oso­be sa stra­ne, po­put po­pu­lar­nih Grin­ga i Val­te­ra, ža­le­ći se da su do­bi­li sa­mo po 40 eura za gla­sa­nje, iako im je, ka­ko su na­vo­di­li, re­če­no da im je pred­sjed­nik Ma­šo­vić upu­tio po sto eura za oba­vlje­ni za­da­tak. Baš mi je žao te lju­de što su za­ki­nu­ti. I to je je­dan od raz­lo­ga što gla­sa­mo pro­tiv iz­bo­ra Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća za pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne – is­ta­kao je Ra­ke­tić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"