Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo GRAĐANSKA ALIJANSA UKAZUJE NA ZLOUPOTREBE TAJNOG NADZORA
Ilustracija Pod prismotrom 942 građanina U poslednjih sedam godina je od praćenih 942 lica krivično gonjeno samo njih 500 U samo jednom slučaju je podnijeta krivična prijava, a ni u jednom od ostalih slučajeva lica koja su bila pod mjerama tajnog nadzora nijesu obavještavana kako bi izvršila uvid u materijal prikupljen na ovaj način – upozorili su iz Građanske alijanse
Dan - novi portal
Na­kon što je 2010. go­di­ne za­kon­skim iz­mje­na­ma uve­de­na mo­guć­nost pri­mje­ne mje­ra taj­nog nad­zo­ra, one su pri­mi­je­nje­ne u ve­zi sa 942 oso­be, što je re­zul­ti­ra­lo kri­vič­nim po­stup­ci­ma pro­tiv 500 lju­di, po­ka­za­la je ana­li­za NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa (GA). Iz te NVO ka­žu da po­sto­je pro­ble­mi zbog zlo­u­po­tre­ba u pri­mje­ni ovog me­ha­ni­zma, kao jed­nog od naj­va­žni­jih u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, po­go­to­vo ima­ju­ći u vi­du osje­tlji­vu gra­ni­cu iz­me­đu neo­p­hod­no­sti pri­ba­vlja­nja do­ka­za pu­tem taj­nog pri­ku­plja­nja in­for­ma­ci­ja i mo­guć­no­sti zlo­u­po­tre­be lič­nih po­da­ta­ka od stra­ne nad­le­žnih or­ga­na.
– Ka­ko bi se za­šti­ti­la pra­va nad­zi­ra­nih gra­đa­na i nji­ho­vi lič­ni po­da­ci pri­ku­plje­ni ovom me­to­dom – za­kon je eks­pli­tic­no oba­ve­zao nad­le­žne or­ga­ne da sve gra­đa­ne ko­ji su bi­li pod mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra, a ni­je­su kri­vič­no pro­ce­su­i­ra­ni – oba­vi­je­sti o pred­u­ze­tim rad­nja­ma i omo­gu­ći uvid u pri­ku­plje­ne po­dat­ke. I tu se otva­ra­ju broj­na pi­ta­nja o za­ko­ni­to­sti spro­vo­đe­nja ovog osje­tlji­vog me­ha­ni­zma, jer od po­čet­ka pri­mje­ne mje­ra taj­nog nad­zo­ra – go­to­vo sva­ki dru­gi nad­zi­ra­ni gra­đa­nin ni­je kri­vič­no pro­ce­su­i­ran, a ni­ko od njih ni­je oba­vi­je­šten o spro­ve­de­nom nad­zo­ru ni­ti o lič­nim po­da­ci­ma ko­ji su ti­me pri­ku­plje­ni. Po po­da­ci­ma do­bi­je­nim iz vi­ših su­do­va u Bi­je­lom Po­lju i Pod­go­ri­ci, su­di­je za is­tra­gu su u 2016. go­di­ni do­ni­je­le 67 na­red­bi za spro­vo­đe­nje mje­ra taj­nog nad­zo­ra. U sa­mo jed­nom slu­ča­ju je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va, a ni u jed­nom od osta­lih slu­ča­je­va za­sad li­ca ko­ja su bi­la pod mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra ni­je­su bi­la oba­vje­šta­va­na ka­ko bi iz­vr­ši­la uvid u ma­te­ri­jal pri­ku­pljen na ovaj na­čin – ka­zao je ko­or­di­na­tor na pro­gram vla­da­vi­ne pra­va u GA Zo­ran Vu­ji­čić.
On is­ti­če da prak­sa po­ka­zu­je da se zlo­u­po­tre­blja­va član 162 Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku, ko­ji osta­vlja mo­guć­nost nad­le­žnom or­ga­nu da ne oba­vi­je­sti nad­zi­ra­nog gra­đa­ni­na o spro­ve­de­nim mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra, ali is­klju­či­vo u slu­ča­ju pro­cje­ne da po­sto­ji osno­va­na bo­ja­zan da bi oba­vje­šta­va­nje ili uvid u do­bi­je­ni ma­te­ri­jal mo­glo da pred­sta­vlja ozbilj­nu opa­snost po ži­vot i zdra­vlje lju­di ili bi mo­glo da ugro­zi ne­ku od is­tra­ga.
– Ra­zu­mi­je­mo da je ova op­ci­ja sva­ka­ko pri­sut­na u prak­si, ali za­i­sta je te­ško po­vje­ro­va­ti da se de­ša­va u ovoj mje­ri, tj. u sva­kom slu­ča­ju taj­nog nad­zo­ra ko­ji ni­je re­zul­ti­rao kri­vič­nom pri­ja­vom. Pod­sje­ća­mo da Za­ko­nik o kri­vič­nom po­stup­ku u čla­nu 157 pred­vi­đa mje­ru taj­nog nad­zo­ra „ako po­sto­je osno­ve sum­nje da je ne­ko li­ce sa­mo ili u sa­u­če­sni­štvu sa dru­gim iz­vr­ši­lo, vr­ši ili se pri­pre­ma za vr­še­nje kri­vič­nih dje­la iz čla­na 158 ovog za­ko­ni­ka, a na dru­gi na­čin se ne mo­gu pri­ku­pi­ti do­ka­zi ili bi nji­ho­vo pri­ku­plja­nje zah­ti­je­va­lo ne­sra­zmjer­ni ri­zik ili ugro­ža­va­nje ži­vo­ta lju­di”. Pro­tiv tih li­ca se mo­gu od­re­di­ti mje­re taj­nog nad­zo­ra taj­ni nad­zor i teh­nič­ko sni­ma­nje te­le­fon­skih raz­go­vo­ra, od­no­sno sred­sta­va za teh­nič­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju na da­lji­nu i pri­vat­nih raz­go­vo­ra ko­ji se oba­vlja­ju u pri­vat­nim ili jav­nim pro­sto­ri­ja­ma ili na otvo­re­nom; taj­no fo­to­gra­fi­sa­nje i vi­zu­el­no sni­ma­nje u pri­vat­nim pro­sto­ri­ja­ma i taj­no pra­će­nje i teh­nič­ko sni­ma­nje li­ca i pred­me­ta – is­ti­če Vu­ji­čić.
M.S.


Oba­vi­je­sti­ti o pra­će­nju

Vu­ji­čić ka­že da za­kon pro­pi­su­je da ako po­sto­je osno­vi sum­nje da je ne­ko li­ce sa­mo ili u sa­u­če­sni­štvu sa dru­gim iz­vr­ši­lo, vr­ši ili se pri­pre­ma za vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, a okol­no­sti slu­ča­ja uka­zu­ju da će se sa naj­ma­nje po­vre­da pra­va na pri­vat­nost pri­ku­pi­ti do­ka­zi, pro­tiv tih li­ca mo­gu se od­re­di­ti mje­re taj­nog nad­zo­ra. U te mje­re spa­da­ju si­mu­li­ra­na ku­po­vi­na pred­me­ta ili li­ca i si­mu­li­ra­no da­va­nje i pri­ma­nje mi­ta; pra­će­nje pre­vo­za i is­po­ru­ke pred­me­ta kri­vič­nog dje­la; sni­ma­nje raz­go­vo­ra uz pret­hod­no in­fo­r­mi­sa­nje i sa­gla­snost jed­nog od uče­sni­ka raz­go­vo­ra i an­ga­žo­va­nje pri­kri­ve­nog isled­ni­ka i sa­rad­ni­ka.
– Pre­po­ru­ču­je­mo da se pre­ki­ne sa ova­kvom prak­som i da se gra­đa­ni nad ko­ji­ma su pri­mi­je­nje­ne mje­re taj­nog nad­zo­ra na­knad­no oba­vi­je­ste o spro­ve­de­nim rad­nja­ma i omo­gu­ći im se pri­stup pri­ku­plje­nim po­da­ci­ma. U su­prot­nom, nad­le­žni or­ga­ni bi tre­ba­lo da sank­ci­o­ni­šu od­go­vor­ne slu­žbe­ni­ke i ti­me svo­ju opre­di­je­lje­nost ka po­što­va­nju za­ko­na ja­sno po­ka­žu svim gra­đa­ni­ma, bez ob­zi­ra da li su bi­li pra­će­ni ili ne – is­ti­če Vu­ji­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"