Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MILISAV DRAGOJEVIĆ PRIJAVIO POLICIJI DA GA JE VERBALNO NAPAO RUKOVODILAC U ŽELJEZNICI
Dragojević Zviždaču prijetili da će ga prebiti Dragojević smatra da je napad na njega rezultat ohrabrivanja menadžmenta Željezničkog prevoza da se progone ljudi koji skreću pažnju na probleme, odnosno zviždači Ilija Lubarda potvrdio je za „Dan” da je došlo do verbalnog sukoba između njega i Dragojevića, ali da nije tačno da mu je prijetio
Dan - novi portal
Zvi­ždač, in­že­njer Mi­li­sav Dra­go­je­vić pod­nio je ju­če kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv ru­ko­vo­di­o­ca Slu­žbe za sa­o­bra­ćaj­ne po­slo­ve Že­lje­znič­kog pre­vo­za Ili­je Lu­bar­de, zbog, ka­ko tvr­di, ver­bal­nog na­pa­da i pri­jet­nji nje­mu i nje­go­voj po­ro­di­ci.
Ili­ja Lu­bar­da po­tvr­dio je ju­če „Da­nu” da je do­šlo do ver­bal­nog su­ko­ba iz­me­đu nje­ga i Dra­go­je­vi­ća, ali da ni­je tač­no da mu je pri­je­tio.
Dra­go­je­vić je is­pri­čao „Da­nu” da ga je Lu­bar­da na­pao ju­če na rad­nom mje­stu u že­lje­zni­ci, gdje ra­di kao in­že­njer. Do na­pa­da je, ka­ko ka­že, do­šlo oko se­dam sa­ti i 30 mi­nu­ta, ka­da su se sre­li u hod­ni­ku. Is­pri­čao je da je na­pad usli­je­dio zbog sa­op­šte­nja ko­je je NVO Cen­tar za že­lje­znič­ka is­pi­ti­va­nja iz­dao pro­šle sed­mi­ce u ko­jem su upo­zo­ri­li da ma­ši­no­vo­đe te­sti­ra­ju ne­kom­pe­tent­ni lju­di, a na če­lu Ko­mi­si­je ko­ja spro­vo­di ta is­pi­ti­va­nja je Lu­ba­r­da. Dra­go­je­vić je član NVO Cen­tar za že­lje­znič­ka is­pi­ti­va­nja.
– Ka­da smo to iz­ja­vi­li, ni­je­smo mi­sli­li da je Lu­bar­da ne­kom­pe­ten­tan. To se ni­je od­no­si­lo na nje­ga. Za­što se on na­šao pro­zvan, to već ni­je mo­ja stvar. Pri­šao mi je u hod­ni­ku i po­čeo da me vri­je­đa i pri­je­ti. Go­vo­rio je da će me pre­bi­ti i po­lo­mi­ti, re­kao mi je čak i da pri­pa­zim po­ro­di­cu. To je za me­ne bio alarm, jer sa­mo da je me­ne na­pao ne bih se to­li­ko bri­nuo, ali po­ro­di­ca je dru­ga stvar – iz­ja­vio je Dra­go­je­vić za „Dan”.
On sma­tra da je na­pad na njega re­zul­tat ohra­bri­va­nja me­nadž­men­ta Že­lje­znič­kog pre­vo­za da se pro­go­ne lju­di ko­ji skre­ću pa­žnju na pro­ble­me, od­no­sno zvi­žda­či.
– Pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Že­lje­znič­kog pre­vo­za Du­šan Ra­do­njić, ko­ji je i vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a, ne­dav­no je iz­ja­vio da ne zna za­što ko­le­ge ću­te na mo­je iz­ja­ve, jer bi i oni ima­li šta da ka­žu o me­ni. Ako ima­ju, ne­ka ka­žu, uvi­jek sam go­vo­rio da sa­op­šte to što ima­ju o me­ni. Svi su mo­gli da de­man­tu­ju mo­je na­vo­de o ne­pra­vil­no­sti­ma ko­je smo ot­kri­li u že­lje­zni­ci. Ako ne­što ni­je tač­no, ne­ka me de­man­tu­ju, a ne da mi na­pa­da­ju po­ro­di­cu i me­ne. Bio sam pri­bran i ni­je­sam že­lio da do­đe do fi­zič­kog kon­tak­ta, jer čim je Lu­bar­da po­čeo da me na­pa­da i ma­še ru­kom u mom prav­cu, kre­nuo sam da se iz­mi­čem i oti­šao sam u svo­ju kan­ce­la­ri­ju. Ka­sni­je sam oti­šao u po­li­ci­ju i sve is­pri­čao. Ta­ko da je sa­da sve u nji­ho­vim ru­ka­ma. Sma­tram da je ovaj na­pad sa­mo že­lja Lu­bar­de da se kroz na­pa­de na me­ne kao zvi­žda­ča do­ka­že dru­gi­ma u me­nadž­men­tu – oci­je­nio je Dra­go­je­vić.
O na­pa­du je, ka­ko do­da­je, upo­znao i Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ko­ja mu je da­la sta­tus zvi­žda­ča.
Ili­ja Lu­bar­da je u iz­ja­vi za „Dan” sa­op­štio da on ni­je ne­ko ko bi pri­je­tio bi­lo ko­me, a ka­mo­li na­pa­dao bi­lo či­ju po­ro­di­cu.
– Po­li­ci­ja ima i mo­ju stra­nu pri­če. Pi­tao sam ga za nje­go­vu iz­ja­vu oko ko­mi­si­je či­ji sam pred­sjed­nik i ot­kud nje­mu to da sam ne­kom­pe­ten­tan. On je re­kao da se to ni­je od­no­si­lo na me­ne, ali ka­da je iz­ja­va iza­šla u jav­nost i ka­da je pro­zva­na ko­mi­si­ja, sa­mim tim sam pro­zvan i ja kao njen dio. Tra­žio sam da se jav­no iz­vi­ni, što je sa­svim lo­gič­no jer je iz­re­če­na ne­i­sti­na o me­ni – ka­že Lu­bar­da.
Pod­sje­ti­mo, Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci je pra­vo­sna­žnom pre­su­dom po­ni­štio ne­za­ko­ni­tu od­lu­ku Že­lje­znič­kog pre­vo­za Cr­ne Go­re, na osno­vu ko­je je zvi­ždač, in­že­njer Mi­li­sav Dra­go­je­vić pri­vre­me­no uda­ljen sa po­sla od ju­la do ok­to­bra 2014. go­di­ne i di­sci­plin­ski ka­žnjen tro­mje­seč­nim od­bi­ja­njem 20 od­sto za­ra­de zbog iz­no­še­nja u jav­nost na­vod­no ne­i­sti­ni­tih i štet­nih na­vo­da za po­slo­va­nje i ugled Že­lje­znič­kog pre­vo­za.
U pre­su­di je utvr­đe­no da di­sci­plin­ski po­stu­pak ni­je za­ko­ni­to spro­ve­den, pa je od­lu­ka po­ni­šte­na. NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va je u sud­skom po­stup­ku obez­bi­je­di­la Dra­go­je­vi­ću bes­plat­nu prav­nu po­moć i da bi ohra­bri­la dru­ge struč­nja­ke ko­ji mo­gu na ne­što da upo­zo­re da ne­će bi­ti osta­vlje­ni na cje­di­lu – bez ade­kvat­ne po­mo­ći da od­bra­ne svo­ja pra­va.
– Na­ža­lost, iako smo obez­bi­je­di­li da in­že­njer Dra­go­je­vić ne sno­si ne­za­ko­ni­te po­sle­di­ce zbog svog jav­nog na­stu­pa, Že­lje­znič­ki pre­voz ni u di­sci­plin­skom po­stup­ku ni jav­no ni­je do­sta­vio do­ka­ze da opo­vrg­ne na­vo­de ko­je je on jav­no iz­nio, ni­ti je jav­nost, ko­ja ne­ma mo­guć­nost iz­bo­ra ko­ri­šte­nja uslu­ga dru­ge že­lje­znič­ke kom­pa­ni­je u Cr­noj Go­ri, uvje­re­na da je pro­ce­du­ra za sti­ca­nje do­zvo­la za upra­vlja­nje vo­zo­vi­ma po­što­va­na i da u tom smi­slu ni­je ugro­že­na bez­bjed­nost že­lje­znič­kog sa­o­bra­ća­ja – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz HRA.
Dra­go­je­vić je sta­tus zvi­žda­ča do­bio sre­di­nom pro­šle go­di­ne.M.S.


Uka­zi­vao na pro­ble­me, pa za­ra­dio sank­ci­je

Dra­go­je­vić je do­spio u ži­žu jav­no­sti u ju­lu 2013. go­di­ne ka­da je kao struč­njak sa sko­ro če­tvo­ro­de­ce­nij­skim  is­ku­stvom i ob­u­če­ni ma­ši­no­vo­đa sa po­lo­že­nim is­pi­tom za upra­vlja­nje vo­zo­vi­ma, na­veo da ma­ši­no­vo­đe kao ni pre­gle­da­či vo­zo­va ni­je­su ima­li ni sa­ta te­o­rij­ske i prak­tič­ne obu­ke o ra­du sa no­vim vo­zo­vi­ma ko­ji su ta­da sti­gli iz Špa­ni­je, či­me se ugro­ža­va bez­bjed­nost put­ni­ka.  Že­lje­znič­ki pre­voz ga je ubr­zo za­tim di­sci­plin­ski ka­znio zbog tog jav­nog istu­pa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"