Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni USLED NERIJEŠENOG STATUSA I PITANJA IDENTITETA
Detalj iz romskog naselja „Budo Tomović” Romi traže pomoć ombudsmana Romi ističu da se nalaze u nepovoljnoj finansijskoj situaciji, a uz to su i bez odgovarajuće dokumentacije, pa su prepušteni sudbini, te su zbog nemaštine uskraćeni za zdravstvenu zaštitu, a ni djecu ne mogu da školuju
Dan - novi portal
Zbog ne­po­sje­do­va­nja lič­ne do­ku­men­ta­ci­je ve­li­ki broj pri­pad­ni­ka rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je u gra­du pod Tre­bje­som su­o­ča­va se sa ni­zom pro­ble­ma me­đu ko­ji­ma je sva­ka­ko naj­i­zra­že­ni­ji si­ro­ma­štvo jer ne mo­gu ostva­ri­ti pra­vo na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce, pa im je naj­če­šći iz­vor eg­zi­sten­ci­je no­vac ko­ji za­ra­de pro­sja­če­njem ili od pro­da­je se­kun­dar­nih si­ro­vi­na. Ka­ko ka­žu pri­pad­ni­ci rom­ske po­pu­la­ci­je zbog neposjedovanja lič­ne do­ku­men­ta­ci­je pri­li­kom po­ro­đa­ja u bol­ni­ci nji­ho­ve že­ne pla­ća­ju bol­nič­ko li­je­če­nje, baš kao i sve dru­ge zdravstve­ne uslu­ge. Is­ti­ču da su u ne­po­volj­noj fi­nan­sij­skoj si­tu­a­ci­ji, a uz to i bez od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je pre­pu­šte­ni sud­bi­ni, te da su zbog ne­ma­šti­ne us­kra­će­ni za zdra­stve­nu za­šti­tu, a ni dje­cu ne mo­gu da ško­lu­ju.
Pred­sjed­nik NVO „Rom­ska na­da” Mir­sa­da Mu­ra­to­vić is­ti­če da su Ro­mi i Egip­ća­ni u ne­za­vid­noj si­tu­a­ci­ji i da im je sto­ga po­treb­na po­moć ši­re dru­štve­ne za­jed­ni­ce, pa i cr­no­gor­skog om­bud­sma­na.
– Za­mje­nik cr­no­gor­skog za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da Ne­boj­ša Vu­či­nić oba­vi­je­stio me je još je­se­nas da Ro­mi i Egip­ća­ni po­moć po pi­ta­nju do­ku­men­ta­ci­je mo­gu do­bi­ti u Prav­nom cen­tru. Kao što je to i tra­žem­no od me­ne, do­sta­vo sam spi­sak onih ko­ji su bez do­ku­men­ta­ci­je. Do­mi­cil­nih pri­pad­ni­ka RE je oko 50, i još naj­ma­nje pe­de­se­tak onih ko­ji ži­ve ne­gdje u ino­stran­stvu, a ko­ji ni­je­su obez­bi­je­di­li do­ku­men­ta­ci­ju. U Prav­nom cen­tru su mi ka­za­li da će po­ku­ša­ti da uči­ne sve što je u nji­ho­voj mo­ći da se obez­bi­je­di po­tre­ban do­ku­men­ta­ci­ja, ali i na­gla­si­li da su za njih pri­o­ri­tet­ni ra­se­lje­ni i iz­bje­gli­ce. U tom slu­ča­ju do­mi­cil­ni pri­pad­ni­ci RE po­pu­la­ci­je osta­li su na cje­di­lu. Uz ve­li­ki broj do­mi­cil­nih Ro­ma bez lič­ne do­ku­men­ta­ci­je, ve­li­ki broj je i mo­jih su­na­rod­ni­ka ko­ji ži­ve u ne­kom od kam­po­va u ze­mlja­ma Za­pad­ne Evro­pe, a bez do­ku­men­ta­ci­je ne mo­gu da se vra­te u Cr­nu Go­ru. Ta­kvih je si­gur­no pe­de­se­tak po­ro­di­ca. Ve­li­ki broj pri­pad­ni­ka RE sva­ko­dnev­no od nas tra­ži po­moć u ostva­ri­va­nju pra­va na lič­nu do­ku­men­ta­ci­ju, obra­zo­va­nje, ma­te­ri­jal­nu po­moć i slič­no, ta­ko da smo pro­sto pri­mo­ra­ni da tra­ži­mo po­moć omb­du­sma­na – ka­že Mu­ra­to­vić.
On is­ti­če da po­sto­ji i je­dan broj onih ko­ji ni­je­su zna­li da je is­te­kao rok za pod­no­še­nje za­htje­va da im se iz­da dr­ža­vljan­stvo.
– Ra­di se o do­mi­cil­nim Ro­mi­ma ko­ji tre­nut­no bo­ra­ve u ino­stran­stvu a ko­ji ni dan da­nas ne­ma­ju ri­je­šen prav­ni sta­tus. U pi­ta­nju su Ro­mi ko­ji su de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka ma­sov­no na­pu­šta­li Cr­nu Go­ru i ile­gal­no oti­šli u Ita­li­ju, Nje­mač­ku i dru­ge ze­mlje za­pad­ne Evro­pe gdje i dan-da­nas ži­ve po rom­skim kam­po­vi­ma bez lič­nih du­ku­me­na­ta. Dva­de­se­tak pri­pad­ni­ka rom­ske po­pu­la­ci­je iz ino­stran­stva obra­ti­lo se na­šoj or­ga­ni­za­ci­ji za po­moć u rje­ša­va­nju prav­nog sta­tu­sa. I u tom slu­ča­ju nam je po­treb­na po­moć om­bud­sma­na. Ape­lu­jem na nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je da u sa­rad­nji sa na­šom or­ga­ni­za­ci­jom na­đe­mo ne­ko rje­še­nje kao bi pri­pad­ni­ci RE po­pu­la­ci­je ri­je­ši­li sta­tus i pi­ta­nje iden­ti­te­ta – po­ru­ču­je Mu­ra­to­vić.
Ovaj pro­blem je naj­i­zra­že­ni­ji u rom­skom na­se­lju Bu­do To­mo­vić gdje ži­vi 95 po­ro­di­ca sa oko 650 čla­no­va. Pred­sjed­nik Ro­ma u NVO „Bu­do To­mo­vić” Ta­hir Haj­ru­ši is­ti­če da u tom na­se­lju ži­vi 20 pri­do­šlih po­ro­di­ca sa se­dam­de­set čla­no­va.
– Ko­me­sa­ri­jat za ra­se­lje­na li­ca po­ku­ša­va iza­ći u su­sret ali to je ja­ko te­ško, jer su svi oni mal­te­ne bi­li bez sta­tu­sa u dr­ža­va­ma gdje su ra­ni­je ži­vje­li – ka­že Haj­ru­ši, i is­ti­če da ni­šta bo­lja si­tu­a­ci­ja ni­je ni u na­se­lju pod Tre­bje­som gdje ta­ko­đe ima rom­skih po­ro­di­ca bez ne­ri­je­še­nog sta­tu­sa.
– Da bi­smo ri­je­ši­li pi­ta­nje lič­ne do­ku­men­ta­ci­je po­treb­na nam je po­moć nad­le­žnih dr­žav­nih in­stu­tu­ci­ja jer Ro­mi i Egip­ća­ni ni­je­su u sta­nju da iz dr­ža­va iz ko­jih do­la­ze obez­bi­je­de neo­p­hod­ne pa­pi­re. Aplu­jem na za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da da se ma­lo vi­še uklju­či u ovu pri­ču i po­mog­ne Ro­mi­ma i Egip­ća­ni­ma da do­bi­ju sta­tus – po­ru­ču­je Haj­ru­ši.
L.N. - B. B.


Bez ika­kvog do­ku­men­ta 10 od­sto pri­pad­ni­ka RE po­pu­la­ci­je

Po po­da­ci­ma Cr­ve­nog kr­sta Nik­šić kroz pro­je­kat „Olak­ša­nje dječ­jim i so­ci­jal­nim ser­vi­si­ma za do­mi­cil­ne i ra­se­lje­ne Ro­me u Nik­ši­ću”, ko­ji su re­a­li­zo­va­li u dvi­je fa­ze a ko­ji se ti­cao sre­đi­va­nja do­ku­men­ta­ci­je, ob­ra­di­li su 805 li­ca, ko­ji su čla­no­vi 163 po­ro­di­ce. Pre­ma ri­je­či­ma Go­ra­na Da­mja­no­vi­ća, ko­or­di­na­to­ra ak­tiv­no­sti u Cr­ve­nom kr­stu, osnov­ni cilj im je bio da se sva­ka po­ro­di­ca i član RE po­pu­la­ci­je upo­zna sa pra­vi­ma iz so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te.
– Od 163 po­ro­di­ce RE po­pu­la­ci­je u nik­šić­koj op­šti­ni sa 805 čla­no­va, čak 10 od­sto su bez ika­ko­vog do­ku­men­ta, od­no­sno bez sta­tu­sa. Čak za 20 njih bi­će pro­blem ka­ko da ri­je­še pi­ta­nje sta­tu­sa, iako se tru­di­mo da u sa­rad­nji sa Prav­nim cen­trom iz Pod­go­ri­ce na­đe­mo rje­še­nje za sve one ko­ji ni­je­su do­bi­li do­ku­men­ta. Me­đu nji­ma ima i na­ših do­mi­cil­nih Ro­ma ko­ji su se že­ni­li sa dje­voj­ka­ma sa Ko­so­va ko­je ne­ma­ju do­ku­men­ta­ci­ju i bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri, naj­pro­sti­je re­če­no kao ile­gal­ci – ka­že Da­mja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"