Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ CZIP-A APELOVALI NA NADLEŽNE DRŽAVNE INSTITUCIJE
Mečići kod porodice Simović u selu Brestice Adekvatno zbrinuti mečiće iz Brestice Svaki dan proveden u kontaktu sa ljudima, mečićima smanjuje šanse za podivljavanje i puštanje na slobodu. Da ne govorimo da nestručna briga o mečićima u ovom periodu može dovesti do njihovog uginuća – ističe Jovana Janjušević
Dan - novi portal
POD­GO­RI­CA – Iz Cen­tra za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca Cr­ne Go­re sa­o­šti­li su da je slu­čaj me­či­ća pro­na­đe­nih u Bre­sti­ca­ma, naj­bo­lji pri­mjer su­ro­vo­sti kri­vo­lo­va­ca za ko­je se sum­nja da su pr­vo uz­ne­mi­ri­li meč­ku da pre­ra­no na­pu­sti br­log, a po­tom je od­stri­je­li­li, osta­vlja­ju­ći dva me­či­ća da ugi­nu. Ka­ko je u sa­op­šte­nju na­ve­la Jo­va­na Ja­nju­še­vić, pred­stav­ni­ci Cen­tra za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca, na­kon do­bi­je­ne do­ja­ve u pe­tak, 24. mar­ta, da se u se­lu Bre­sti­ce već 20 da­na na­la­ze dva me­či­ća, a po oba­vje­šte­nju eko­lo­ške i in­spek­ci­je za lov­stvo, ob­i­šli su po­ro­di­cu Vu­ka Si­mo­vi­ća, u ci­lju pri­ba­vlja­nja svih re­le­vant­nih in­for­ma­ci­ja o ovom slu­ča­ju.
– U tom smi­slu 26. mar­ta iz­vr­še­no je mje­re­nje me­či­ća, za ko­je je kon­sta­to­va­no da su u pi­ta­nju dva mla­da me­dvje­da iz ovo­go­di­šnjeg oko­ta, muž­jak i žen­ka, sta­ro­sti sve­ga oko 2,5 mje­se­ci. Sud­bi­na nji­ho­ve maj­ke i da­lje je ne­po­zna­ta, me­đu­tim, ci­je­ne­ći eko­lo­gi­ju mr­kog me­dvje­da i kon­sta­ta­ci­ju Vu­ka Si­mo­vi­ća, da ih je nje­go­va se­stra pro­na­šla na ob­ron­ci­ma Pu­stog Li­sca pri­je 20 da­na, po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da je pre­ra­no na­pu­šta­nje br­lo­ga uzro­ko­va­no ljud­skim fak­to­rom, dok opi­sa­no lo­še sta­nje me­či­ća, pro­na­đe­nih go­to­vo na sa­mr­ti, uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je meč­ka naj­vje­ro­vat­ni­je od­stri­je­lje­na – na­vo­di Ja­nju­še­vi­će­va i do­da­je da je u Cen­tru za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca, pri­je če­ti­ri go­di­ne, oform­ljen i uspje­šno se re­a­li­zu­je pro­gram za pro­u­ča­va­nje i za­šti­tu ve­li­kih zvi­je­ri, či­ji je tim i uzeo osnov­ne mje­re me­či­ća.
– U pi­ta­nju su mla­di muž­jak i žen­ka sa tje­le­snom te­ži­nom oko 2.800 gr, do­brog op­šteg sta­nja, ko­je je pra­će­no do­brim raz­vo­jem oč­nja­ka i po­čet­nim raz­vo­jem ka­rak­te­ri­stič­nih sje­ku­ti­ća. Od da­na pro­na­la­ska do da­nas, po­ro­di­ca Si­mo­vić je mla­dun­ce hra­ni­la mli­je­kom i me­dom što je i glav­ni raz­log nji­ho­vog pre­ži­vlja­va­nja u to­ku ve­o­ma hlad­nih fe­bru­ar­skih da­na – ka­že Ja­nju­še­vi­će­va i do­da­je da će da­lji raz­voj me­či­ća pra­ti­ti po­ve­ća­na po­tra­žnja za hra­nom, a oni zah­ti­je­va­ju i po­seb­ne uslo­ve za ži­vot, pa sto­ga nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je pod hit­no mo­ra­ju na­ći odr­ži­vo rje­še­nje za zbri­nja­va­nje me­či­ća i nji­hov po­vra­tak u di­vlji­nu na­kon re­a­li­zo­va­nog opo­rav­ka je­din­ki i do­sti­za­nja pol­ne zre­lo­sti.
– Sva­ki dan pro­ve­den u kon­tak­tu sa lju­di­ma, me­či­ći­ma sma­nju­je šan­se za po­di­vlja­va­nje i pu­šta­nje na slo­bo­du. Da ne go­vo­ri­mo da ne­struč­na bri­ga o me­či­ći­ma u ovom pe­ri­o­du mo­že do­ve­sti do nji­ho­vog ugi­nu­ća – is­ti­če Ja­nju­še­vi­će­va.
Ona na­gla­ša­va da je iz svih ovih raz­lo­ga CZIP po­nu­dio re­sor­nom mi­ni­star­stvu svu struč­nu i lo­gi­stič­ku po­moć, i to ne sa­mo nji­hve or­ga­ni­za­ci­je već i ko­le­ga i or­ga­ni­za­ci­ja iz re­gi­o­na ko­ji su sprem­ni po­mo­ći pro­na­la­že­nju naj­bo­ljeg rje­še­nja za me­či­će u što kra­ćem ro­ku.
– Na­ša or­ga­ni­za­ci­ja je već ostva­ri­la kon­tak­te sa pri­hva­ti­li­šti­ma iz re­gi­o­na i kon­sul­to­va­la ko­le­ge ko­ji se uspje­šno ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom i ko­ji su nas in­for­mi­sa­li da no­vi pro­gram opo­rav­ka u Ru­mu­ni­ji omo­gu­ća­va po­vra­tak je­din­ki u ma­tič­nu ze­mlju, što bi sa aspek­ta za­šti­te i po­sto­je­će ugro­že­no­sti ove vr­ste bi­lo naj­op­ti­mal­ni­je rje­še­nje za ko­je se čvr­sto za­la­že­mo. Hit­nost po­stup­ka na­la­že an­ga­žman svih in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma od ve­te­ri­nar­ske upra­ve do do­bi­ja­nja do­zvo­le ne sa­mo na­še ze­mlje već i ze­ma­lja uno­še­nja di­vljih ži­vo­ti­nja te tran­zi­ta. U me­đu­vre­me­nu po­treb­no je pro­na­ći ade­kvat­no pri­vre­me­no pri­hva­ti­li­šte ko­je ima struč­na li­ca za­du­že­na za nje­gu i bri­gu mla­du­na­ca – is­ti­če Ja­nju­še­vi­će­va.  M.S.


U Cr­noj Go­ri ne po­sto­ji pri­hva­ti­li­šte za di­vlje ži­vo­ti­nje

Iz me­di­ja smo sa­zna­li da se me­či­ći vi­še ne na­la­ze u po­sje­du po­ro­di­ce Si­mo­vić, već da ih je pre­u­ze­lo udru­že­nje NVO „Pri­hva­ti­li­šte i opo­ra­vak ži­vo­ti­nja Cr­na Go­ra”, ko­je se, bar po na­vo­di­ma me­di­ja, de­kla­ri­še da dje­lu­je pri Mi­ni­star­stvu za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. Ka­ko smo u sa­zna­nju, a po pret­hod­noj kon­sul­ta­ci­ji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma te Agen­ci­jom za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne, u Cr­noj Go­ri ne po­sto­ji re­gi­stro­va­no pri­hva­ti­li­šte za di­vlje ži­vo­ti­nje, te osta­vlja­mo nad­le­žne in­spek­ci­je da da­lje is­pi­ta­ju za­ko­ni­tost pre­u­zi­ma­nja me­či­ća – ka­že Ja­nju­še­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"