Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ HERCEGNOVSKOG STAMBENO-KOMUNALNOG PREDUZEĆA SAOPŠTENO DA JE DANSKA KOMPANIJA HESEL LAJT BANKROTIRALA
LED rasvjeta u Igalu „Ugasila” LED rasvjeta Stambeno-komunalno preduzeće ima velikih problema po pitanju LED rasvjete, broj neispravnih lampi trenutno iznosi 330, a rezervnih djelova ili rezervnih lampi nemamo kako bi uspješno intervenisali, saopštio je Branko Crnogorčević Projekat LED rasvjete grad je koštao 2,5 miliona eura i sve vrijeme je bio pod oštrom osudom opozicije a projekat je osmislio i „gurao” Dušan Radović Krušo
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI – Oko­sni­cu ju­če­ra­šnje kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re pred­stav­ni­ka her­ceg­nov­skog Stam­be­no-ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća či­ni­la je in­for­ma­ci­ja da je dan­ska kom­pa­ni­ja He­sel lajt, ko­ja je u gra­du pod Or­je­nom spro­vo­di­la pro­je­kat LED ra­svje­te, ban­kro­ti­ra­la. Ti­me je ovaj pro­je­kat, ko­ji je grad ko­štao 2,5 mi­li­o­na eura i bio pod osu­dom opo­zi­ci­je, a ko­jeg je osmi­slio i „gu­rao“ Du­šan Ra­do­vić Kru­šo, osni­vač Iz­bo­ra, do­ve­den u pi­ta­nje, tim pri­je što ni­ka­da do kra­ja ni­je spro­ve­den. Vr­ši­lac du­žno­sti iz­vr­šnog di­rek­to­ra Bran­ko Cr­no­gor­če­vić na­gla­sio je da Stam­be­no-ko­mu­nal­no pred­u­ze­će ima ve­li­kih pro­ble­ma po pi­ta­nju LED ra­svje­te, a da se broj ne­is­prav­nih lam­pi po­ve­ćao i da tre­nut­no iz­no­si 330. Re­zer­vnih dje­lo­va ili re­zer­vnih lam­pi, ka­ko je na­gla­sio, ne­ma­ju ka­ko bi uspje­šno in­ter­ve­ni­sa­li.
– Tre­nut­no ne­ma­mo ni­ka­kvu kon­tro­lu nad upra­vlja­njem LED lam­pa­ma. Ser­ver je uga­šen od stra­ne He­sel laj­ta, kom­pa­ni­je za ko­ju sam ne­zva­nič­no oba­vi­je­šten da je ban­kro­ti­ra­la. Kom­pa­ni­ja je upa­la u pro­ble­me zbog mal­ver­za­ci­ja nji­ho­vih age­na­ta i me­na­dže­ra, od ko­jih su ne­ki i uhap­še­ni. Na­pon je i da­lje pri­su­tan po še­mi do­go­vo­re­noj sa pred­stav­ni­ci­ma iz Dan­ske, a pa­lje­nje i ga­še­nje se ra­di po de­fi­ni­sa­nom pla­nu, ko­ji je do­go­vo­ren pri­je šest mje­se­ci. S ob­zi­rom na to da je He­sel lajt pre­ba­cio ne­ke od ugo­vo­re­nih oba­ve­za na fir­mu He­sel lajt MNE, mi se sa nji­ho­vim pred­stav­ni­ci­ma ču­je­mo sva­kog da­na, kao bi pro­ble­ma­tič­ne stva­ri ri­je­ši­li – re­kao je Cr­no­gor­če­vić i do­dao da je po­treb­no pro­mi­je­ni­ti svih 6.000 lam­pi, od­no­sno sve upra­vljač­ke je­di­ni­ce iz lam­pi.
– Na ova­kav na­čin pre­la­zi se na no­vi si­stem upra­vlja­nja sa tzv. ni­skim fre­kven­ci­ja­ma. Umje­sto 86 upra­vljač­kih je­di­ni­ca, bi­će mon­ti­ra­ne tri ko­je će upra­vlja­ti no­vim si­ste­mom – ka­zao je Cr­no­gor­če­vić.
Is­ta­ko je da ušte­da ni­je na oče­ki­va­nom ni­vou, te da sa­da iz­no­si oko 50 od­sto, za­to što lam­pe svi­je­tle tri sa­ta du­že ne­go što bi tre­ba­lo, a pred­u­ze­će ne­ma kon­tro­lu da ih uga­si.
Cr­no­gor­če­vić oče­ku­je da bi obim­ni ra­do­vi na LED ra­svje­ti tre­ba­li da kre­nu na­kon 15. apri­la, te da će na­kon do­bi­ja­nja re­zer­vnih di­je­lo­va i lam­pi Stam­be­no-ko­mu­nal­no pot­pi­sa­ti ugo­vor o odr­ža­va­nju u ga­rant­nom pe­ri­o­du.
On je pod­sje­tio da je u po­sled­njih mje­sec da­na iz­gra­đen ve­li­ki broj no­vih tra­sa elek­tro in­sta­la­ci­ja jav­ne ra­svje­te, i to u Đe­no­vi­ći­ma – 490 me­ta­ra, Pri­je­vo­ru – 200, Su­to­ri­ni – 800, Tre­bje­si­nu – 1,5 km, Ba­o­ši­ći­ma 970 i Ze­le­ni­ci tra­sa od 350 me­ta­ra, kao i da je pred­u­ze­će po­če­lo sa za­mje­nom 30 dr­ve­nih stu­bo­va.
– Pla­ni­ra­mo po­sta­vlja­nje 13 stub­nih mje­sta kod Ener­go­pro­jek­to­vog na­se­lja, 22 stu­ba na re­la­ci­ji Kum­bor – Ze­le­ni­ka duž ma­gi­stral­nog pu­ta, u šest stub­nih mje­sta u Ka­me­na­ri­ma, či­me će kom­plet­na ma­gi­stra­la od Su­to­ri­ne do Ka­me­na­ra bi­ti ade­kvat­no osvi­je­tlje­na. U to­ku su i pri­pre­me za iz­grad­nju ra­svje­te na Po­di­ma, kao i u uli­ca­ma oko Bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la. Pla­ni­ra­mo i ve­li­ku re­kon­struk­ci­ju na Še­ta­li­štu kod Ti­to­ve vi­le, a sa re­a­li­za­ci­jom pla­ni­ra­nog, kre­će­mo na­red­nih da­na – re­kao je Cr­no­gor­če­vić. K.M.


Ras­pi­san ten­der za bi­o­dro­bi­li­cu

Ru­ko­vo­di­lac Sek­to­ra hor­ti­kul­tu­re Va­nja Spa­ić ka­za­la je da je Op­šti­na obez­bi­je­di­la 15.000 eura, ko­li­ko ko­šta bi­o­dro­bi­li­ca, te da je za nje­nu na­bav­ku ten­der ras­pi­san.
Nje­nom na­bav­kom, re­kla je Spi­će­va, ušte­di­će se mno­go jer je ri­ječ o sa­vre­me­nom tre­ti­ra­nju ze­le­nog ot­pa­da ko­ji se po­tom pre­tva­ra u kom­post po­vo­ljan za „hra­nje­nje“ ve­ge­ta­ci­je po ko­joj je No­vi po­znat. Na ova­kav na­čin, is­ta­kla je Spa­i­će­va, ko­nač­no se rje­ša­va i pro­blem de­po­ni­je ze­le­nog ot­pa­da u Su­to­ri­ni.
– Osim na ore­zi­va­nju i ure­đe­nju ze­le­nih po­vr­ši­na, sva­kog mje­se­ca ure­đu­je­mo po dvi­je za­pu­šte­ne lok­ci­je. Ovog mje­se­ca to su lo­ka­ci­ja kod Moj­de­škog pu­ta i Ener­go­pro­jek­to­vog na­se­lja – ka­že Spi­će­va i do­da­je da su svim mje­snim za­jed­ni­ca­ma da­li pred­log di­na­mi­ke ukla­nja­nja ze­le­nog ot­pa­da i če­ka­ju po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju. Ovo je, ka­ko je na­gla­si­la, ve­o­ma va­žno pi­ta­nje, jer se dnev­no na de­po­ni­ju od­ve­ze oko 22 ku­bi­ka ze­le­ni­la.
Bor­bu sa pal­mi­nim sur­la­šem, ko­jeg le­de­ni ta­las ni­je uni­štio, na­sta­vlja­ju, pa su pro­šle sed­mi­ce uklo­ni­li dvi­je pal­me kod In­sti­tu­ta Iga­lo, a na dvi­je je iz­ve­de­na den­dro-hi­rur­gi­ja. Do sa­da je uklo­nje­no 16 pal­mi, a na osam ura­đe­na den­dro-hi­ru­r­gi­ja.ž

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"