Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-03-27 NVO „MORAKOVO“ PREDSTAVILA NOVOFORMIRANI AGRO-TURISTIČKI KLASTER
Predstavljanje projekta NVO Morakovo Englezi u maju dolaze u Župu Strateškim planom opštine predviđena je izgradnja moderne saobraćajnice od Nikšića, preko Župe i rovačkih sela do Međuriječja i to bi bila najbliža komunikacija od mora ka sjeveru Crne Gore, otprilike Risan–Kolašin 140 kilometara, istakla je Tamara Kostić
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ – Agro-tu­ri­stič­ki kla­ster Žu­pa no­vi­na je na pod­ruč­ju nik­šić­ke op­šti­ne, a for­mi­ra­li su ga ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Mo­ra­ko­vo“, ne­ko­li­ko ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta, pro­iz­vo­đa­ča zdra­ve hra­ne iz Žu­pe i tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Nik­ši­ća, Da­ni­lov­gra­da i Ko­la­ši­na. Kla­ster je pred­sta­vljen u okvi­ru tra­di­ci­o­nal­ne ve­če­ri pri­ja­te­lja i po­što­va­la­ca Žu­pe nik­šić­ke, ko­ju sva­ke go­di­ne or­ga­ni­zu­je NVO „Mo­ra­ko­vo“ sa ci­ljem pro­mo­ci­je po­ten­ci­ja­la tog mje­sta u ko­jem se, ka­ko je is­tak­nu­to, stva­ra­ju uslo­vi da ono po odr­ži­vi­mo tu­ri­zmu po­sta­ne pri­mjer u Cr­noj Go­ri. Ta­ma­ra Ko­stić, ko­ja je vo­di­la pro­gram i ujed­no pred­sta­vi­la pla­no­ve po­me­nu­te or­ga­ni­za­ci­je, is­ta­kla je da je za­vr­še­na vi­zu­el­na i dži-pi-es sig­na­li­za­ci­ja Žu­pe sa oko­li­nom i di­je­lo­va su­sjed­nih op­šti­na Ko­la­šin i Da­ni­lov­grad, i da se rad na us­po­sta­vlja­nju ozna­ka za še­me kva­li­te­ta, od­no­sno „bren­da Žu­pa“.
– Ma­pi­ra­nje smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta i dru­gih tu­ri­stič­kih ser­vi­sa na ovom pro­sto­ru do­pri­no­si da su stra­ni tu­ri­sti za­in­te­re­so­va­ni za bo­ra­vak u pri­vat­nom smje­šta­ju. Već u to­ku ma­ja ima­mo po­tra­žnju za smje­šta­jem i do­ma­ćom hra­nom, ta­ko da će od 5. do 10. ma­ja po­ro­di­ce iz En­gle­ske bo­ra­vi­ti na na­šem pro­sto­ru – na­ve­la je Ko­sti­će­va.
Kla­ster Žu­pa je for­mi­ran u okvi­ru pro­jek­ta „Raz­voj kla­ste­ra i for­mi­ra­nje lo­kal­ne ak­ci­o­ne gru­pe ko­ji re­a­li­zu­ju kroz pro­gram „De fac­to ac­ti­ve” Fon­da za ak­tiv­no gra­đan­stvo iz Pod­go­ri­ce. Ko­sti­će­va je ka­za­la da je kla­ste­rom ob­u­hva­ćen naj­a­trak­tiv­ni­ji dio Cr­ne Go­re, od­no­sno is­toč­ni dio Nik­ši­ća-Žup­ska ko­tli­na, pla­ni­ne i ka­tu­ni oko­li­ne Žu­pe, kao i su­sjed­nih op­šti­na Ko­la­šin i Da­ni­lov­grad, sve do ka­njo­na Mr­tvi­ce i ma­gi­stra­le Pod­go­ri­ca –Ko­la­šin, a na ju­gu ob­u­hva­će­ni su Pre­kor­ni­ca, Li­sac i ka­tu­ni Po­ni­kvi­ce, Raz­met do­la i Stu­de­nog.
– Ova je­din­stve­na cje­li­na mo­đe ugo­sti­ti ve­li­ki broj tu­ri­sta. Stra­te­škim pla­nom op­šti­ne Nik­šić pred­vi­đe­na je iz­grad­nja mo­der­ne sa­o­bra­ća­ni­ce od Nik­ši­ća, pre­ko Žu­pe i ro­vač­kih se­la do Me­đu­ri­ječ­ja. Ta­ko da bi to bi­la naj­bli­ža ko­mu­ni­ka­ci­ja od mo­ra ka sje­ve­ru Cr­ne Go­re, ot­pri­li­ke Ri­san–Ko­la­šin 140 ki­lo­me­ta­ra – is­ta­kla je Ko­sti­će­va.
Na pro­sto­ru kla­ste­ra Žu­pa, ka­za­la je ona, po­sto­je mo­guć­no­sti i za raz­voj vjer­skog tu­ri­zma jer ob­u­hva­ta Ma­na­stir Ostrog, Sa­bor­nu cr­kvu Sv. Va­si­li­ja Ostro­škog u Nik­ši­ću, Ma­na­stir Sv. apo­sto­la Lu­ke u Žu­pi, cr­kvu Sv. Ili­je na pla­ni­ni Lu­ka­vi­ca kao i Ma­na­stir Mo­ra­ča. NVO „Mo­ra­ko­vo“ u ovoj go­di­ni će pro­mo­vi­sa­ti žup­ske pr­o­iz­vo­de i tu­ri­stič­ku po­nu­du tog kra­ja or­ga­ni­zo­va­njem saj­mo­va zdra­ve hra­ne na svom pod­ruč­ju i po­sje­ći­va­njem onih u dru­gim op­pti­na­ma Cr­ne Go­re i re­gi­o­na.
Na ve­če­ri ko­ji su pri­re­di­li u Nik­ši­ću pri­sut­ni go­sti, pri­ja­te­lji i po­što­va­o­ci Žu­pe nikšćke ima­li su pri­li­ku da pro­ba­ju do­ma­ću hra­nu iz tog kra­ja, a u di­je­lu pro­gra­ma uče­stvo­va­li su mal­di ta­len­ti iz Žu­pe, re­ci­ta­tor Ža­na Ra­du­lo­vić i gu­slar Ni­ko­la Kru­la­no­vić.
B.B.


Pri­rod­no bo­gat­stvo ne­pro­cje­nji­ve vri­jed­no­sti

Stu­di­ju tu­ri­stič­ke po­nu­de Žu­pe ura­dio je sa pri­ja­te­lji­ma Ra­ko Nik­če­vić, a ona je po­ka­za­la da taj re­jon po­sje­du­je iz­u­zet­ne po­ten­ci­ja­le. Nik­če­vić je is­ta­kao da su se pri­li­kom iz­ra­de tog do­ku­men­ta po­naj­vi­še oslo­ni­li na dva re­sur­sa iz „ata­ra žup­skog“. Ka­ko je po­ja­snio, je­dan se od­no­si na pre­dio ko­ji ob­u­hva­ta Kr­no­vo i Pre­kor­ni­cu, i dio ko­jim će se u ne­kom do­gled­nom vre­me­nu gra­di­ti no­vi put ko­ji će Nik­ši­ić i Žu­pu po­ve­zi­va­ti sa mo­rem i Ko­la­ši­nom. Dru­gi re­sur su, re­kao je Nik­če­vić, vo­de sli­va ri­je­ka Ko­mar­ni­ce i Gra­ča­ni­ce, ko­je se ne ko­ri­ste do­volj­no, a za ko­je je neo­p­hod­no da žup­ske or­ga­ni­za­ci­je po­kre­nu ini­ci­ja­tu kod nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja za nji­ho­vu va­lo­ri­za­ci­ju. Da bi to bi­lo od­ra­đe­no na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, is­ta­kao je Nik­če­vić, neo­p­hod­no je for­mi­ra­ti eks­pert­ski od­bor ko­ji će ra­di­ti u tom prav­cu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"