Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-03-27 MJEŠTANIN DUKLA ZORAN GARČEVIĆ TUŽIO SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Garčević Dozvolu za gradnju kuće izdali maloljetnom licu Prijava je podnesena zbog propusta u radu, nezakonitog i nesavjesnog obavljanja službene dužnosti lica u Sekretarijatu za uređenje prostora i zašitu životne sredine, a krivičnom prijavom su obuhvaćeni i propusti u radu Uprave za inspekcijske poslove
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ – Mje­šta­nin Du­kla Zo­ran Gar­če­vić pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv od­go­vor­nih li­ca u Se­kre­ta­ri­ja­tu za ure­đe­nje pro­sto­ra i za­ši­tu ži­vot­ne sre­di­ne op­šti­ne Nik­šić. Pri­ja­va je pod­ne­se­na zbog pro­pu­sta u ra­du, ne­za­ko­ni­tog i ne­sa­vje­snog oba­vlja­nja slu­žbe­ne du­žno­sti li­ca tog or­ga­na lo­kal­ne upra­ve, jer su iz­da­li gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za nad­grad­nju po­sto­je­ćeg pri­zem­nog stam­be­nog objek­ta ma­lo­ljet­nom li­cu I.M.U. Kri­vič­nom pri­ja­vom su ob­u­hva­će­ni i pro­pu­sti u ra­du Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Gar­če­vić ka­že da je po­sum­njao da je Mir­ko Utje­ši­no­vić grad­njom objek­ta za­u­zeo dio nje­go­ve par­ce­le, i uzur­pi­rao dio pu­ta jer se obje­kat ko­ji gra­di na­sla­nja na se­o­sku sa­o­bra­ćaj­ni­cu.
– Da bih ot­klo­nio sum­nje an­ga­žo­vao sam pri­vat­nu ge­o­det­sku agen­ci­ju ko­ja je iz­vr­ši­la sni­ma­nje te­re­na na osno­vu po­da­ta­ka ka­ta­stra. Iz­vr­še­ni su pre­mje­ri na li­cu mje­sta i utvr­đe­no da se obje­kat di­je­lom gra­di na mo­joj par­ce­li. Na­kon to­ga sam se obra­tio Se­kre­ta­ri­ja­tu za ure­đe­nje pro­sto­ra i iz­vr­šio uvid u spi­se spor­nog pred­me­ta. Do­bio sam i ur­ban­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve i gra­đe­vin­sku do­zvo­lu in­ve­sti­to­ra Mir­ka Utje­ši­no­vi­ća. Iz pri­lo­že­nog ja­sno je bi­lo da se on ne pri­dr­ža­va rje­še­nja, ta­ko da sam se obra­tio Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Pre­ma ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma in­ve­sti­tor Mir­ko Utje­ši­no­vić je do­bio na­log da se od­mak­ne tri me­tra od pu­ta i isto to­li­ko od mo­je par­ce­le. Po to­me je bio oba­ve­zan da obje­kat gra­di na sre­di­ni svo­je par­ce­le – ka­že Gar­če­vić.
On is­ti­če da je u skla­du sa Za­ko­nom o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta in­ve­sti­tor pri­je po­čet­ka grad­nje bio u oba­ve­zi da obi­lje­ži, po­tom okol­či te­ren i utvr­di tač­ne ko­or­di­na­te gdje vr­ši grad­nju.
– To ni­je uči­nje­no, što zna­či da je na sa­mom star­tu na­pra­vljen pro­pust. To me pod­sta­klo da se obra­tim Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve. U di­je­lu nad­le­žno­sti in­spek­to­ra za ur­ba­ni­zam ali i gra­đe­vi­nar­stvo, pod­nio sam ini­ci­ja­ti­vu da nad­zor iz­vr­še i je­dan i dru­gi in­spek­tor. Go­ran Mi­la­di­no­vić, in­spek­tor za gra­đe­vi­nar­stvo, iz­vr­šio je nad­zor i za­bra­nio grad­nju Mir­ku Utje­ši­no­vi­ću, ali iz pot­pu­no dru­gih raz­lo­ga, ne zbog za­u­zi­ma­nja tu­đeg po­sa­je­da i pu­ta. In­spek­tor je kon­sta­to­vao da Utje­ši­no­vić ne­ma do­zo­lu za na­sla­nja­nje na ne­ki put. Upr­kos za­bra­na­ma, Ute­ši­no­vić je na­sta­vio sa grad­njom što me je iri­ti­ra­lo, ta­ko da sam po­šao u Se­kre­ta­ri­jat za ure­đe­nje pro­sto­ra, gdje sa­zna­jem da je iz­da­ta no­va gra­đe­vin­ska do­zvo­la na ma­lo­ljet­nu kćer­ku Utje­ši­no­vi­ća. Zna­ju­ći da je sve to pro­tiv­no za­ko­nu, po­zvao sam ka­ta­star u Pod­go­ri­ci na­vo­de­ći da bih ja bio vo­ljan da iz­va­dim gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za obje­kat gdje bi no­si­lac pra­va tre­ba­lo da bu­de mo­je ma­lo­ljet­no di­je­te. Nji­ho­vi slu­žbe­ni­ci od­go­vo­ri­li su mi upi­tom: „da li sam uop­šte nor­ma­lan čo­vjek, te da li znam da do­zvo­la za grad­nju ne mo­že bi­ti iz­da­ta na ma­lo­ljet­no li­ce” – pri­ča Gar­če­vić i po­ja­šnja­va da je osim op­šte ini­ci­ja­ti­ve da se pre­i­spi­ta­ju uslo­vi grad­nje kod Utje­ši­no­vi­ća, ur­gen­ci­ju po istom osno­vu upu­tio i in­spek­to­ru za ur­ba­ni­zam, a vi­še pu­ta se u pi­sa­noj for­mi obra­ćao i di­rek­to­ru Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve, ali ni­ko ni­šta ni­je pred­u­zi­mao.
– Tu­žbu sam pod­nio 7. apri­la 2015. go­di­ne, i do da­nas ni­šta ni­je pred­u­ze­to ni na op­štin­skom ni na dr­žav­nom ni­vou, već se na­sta­vi­lo sa ne­pra­vil­no­sti­ma. Od­bi­jen je i moj pred­log za ogla­ša­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le ni­štav­nom, ta­ko da sam bio pri­mo­ran da za­tra­žim po­moć me­di­ja – ka­že Gar­če­vić.
Nje­gov prav­ni za­stup­nik advo­kat Ivan La­bu­do­vić ka­že da je „u pi­ta­nju po­ku­šaj iz­i­gra­va­nja pro­pi­sa u in­te­re­su Mir­ka Utje­ši­no­vi­ća oca ma­lo­ljet­ne dje­voj­či­ce, ko­ja je u vri­je­me iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le ima­la 14 go­di­na, što zna­či da ni­je mo­gla bi­ti no­si­lac bi­lo ka­kvog pra­va”.
– Po po­ro­dič­nom za­ko­nu po­slov­na spo­sob­nost sti­če se sa 18 go­di­na. Da bi od­re­đe­no li­ce bi­lo in­ve­sti­tor, ka­kav je kćer­ka Utje­ši­no­vi­ća, ona je mo­ra­la da ima po­slov­nu spo­sob­nost i da bu­de no­si­lac pra­va i oba­ve­za, što u ovom pred­me­tu ni­je slu­čaj. Uz sve to ni­je mo­gla bi­ti iz­da­ta gra­đe­vin­ska do­zvo­la za nad­grad­nju objek­ta ko­ji ni­je za­vr­šen, a uz to je i bes­prav­no za­po­čet.
Uz sve to i or­gan lo­kal­ne upra­ve ko­ji vo­di nad­zor u do­me­nu pu­te­va ni­je iz­vr­šio nad­zor u do­me­nu svo­jih nad­le­žno­sti če­mu u pri­log idu či­nje­ni­ce da obje­kat ni­je uda­ljen od pu­ta ni mi­ni­mal­nih tri me­tra, ko­li­ko je to va­snik bio u oba­ve­zi da ura­di, a shod­no za­ko­nu, već je mal­te­ne za­u­zeo i dio pu­ta – ka­že La­bu­do­vić. L.Nik­če­vić


Adžić: Ne­ma ni­šta spor­no

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Ne­boj­ša Adžić ka­že da u di­je­lu iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le na ma­lo­ljet­no li­ce ne­ma ni­šta spor­no.
– Mir­ko Utje­ši­no­vić je kod no­ta­ra pot­pi­sao pu­no­moć­je kćer­ki i tu ne vi­dim ni­šta spor­no. Pot­pu­no je ista pro­ce­du­ra kao ka­da ku­pi­te auto na ma­lo­ljet­no li­ce ko­je mo­že bi­ti vla­snik istog, ali ga ne mo­že vo­zi­ti do na­vr­še­ne 18. go­di­ne ži­vo­ta – po­ja­šnja­va Adžić.


Utje­ši­no­vić: Po­sje­du­jem sve do­zvo­le

Mir­ko Utje­ši­no­vić is­ti­če da se ha­ran­ga pro­tiv nje­ga vo­di bez ijed­nog opra­va­nog raz­lo­ga.
– Po­sje­du­jem svu do­ku­men­ta­ci­ju, po­čev od one za pot­por­ne zi­do­ve, ogra­de i sa­mog objek­ta. Gar­če­vić mi je sva­ko ma­lo slao in­spek­ci­je ka­ko bi za­bra­ni­li grad­nju, i isti su utvr­di­li da ne­ma ne­pra­vil­no­sti, već da je sve u skla­du sa pot­pi­sa­nim op­štin­skim pla­nom grad­nje. Ko­li­ko sam ra­zu­mio, Gar­če­vić me op­tu­žu­je da sam ušao u nje­gov po­sjed, o če­mu ne­ma go­vo­ra. Na­kon iz­la­ska svih in­spek­ci­ja ko­je su kon­sta­to­va­le da ni­je­sam kriv, pred­met je vra­ćen na Vi­ši sud – ka­že Utje­ši­no­vić, na­po­mi­nu­ći da je ku­ću po­čeo da gra­di kra­jem 2014. go­di­ne.
On ne spo­ri ni či­nje­ni­cu da se gra­đe­vin­ska do­zvo­la za na­do­grad­nju dva spra­ta ku­će vo­di na nje­go­vu ma­lo­ljet­nu kćer­ku, te da je on vla­snik do­zvo­le za pri­ze­mlje objek­ta.
– Do­bio sam ze­le­no svje­tlo od svih slu­žbi u Nik­ši­ću da ne­mam ama baš ni­ka­kvih pre­pre­ka da do­zvo­lu za na­do­grad­nju do­bi­jem na ma­lo­ljet­nu kćer­ku. Čak me Gar­če­vić pri­ja­vlji­vao i Pri­vred­nom kri­mi­na­lu – ka­že Ute­ši­no­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da ne­ma ni­šta spor­no ni u di­je­lu pu­ta jer je ne­gov obje­kat uda­ljen pro­pi­sa­nih tri me­tra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"