Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-08 UPOZORENJE EVROPSKE KOMISIJE CRNOGORSKOJ VLASTI
Sjedište Evropske komisije u Briselu Državnu pomoć uskladiti sa pravilima EU Javni dug je na strmoj uzlaznoj putanji i fiskalna održivost je razlog za ozbiljnu zabrinutost – ukazali su iz Brisela
Dan - novi portal
Ja­ča bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri, ko­ji je i da­lje ozbi­ljan pro­blem, osi­gu­ra­će bo­lju in­ve­sti­ci­o­nu kli­mu, oci­je­nje­no je u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je (EK) o eko­nom­skom sta­nju u Cr­noj Go­ri.
To je kon­sta­to­va­no u pro­cje­ni uspje­šno­sti pri­mje­ne mje­ra iz Pro­gra­ma eko­nom­skih re­for­mi Cr­ne Go­re ko­ju je na­pra­vi­la EK, a u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Ka­ko se na­vo­di u tom do­ku­men­tu, Cr­noj Go­ri su po­treb­ni do­dat­ni na­po­ri za ja­ča­nje vla­da­vi­ne pra­va, sma­nje­nje ne­for­mal­nog sek­to­ra i bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. To će, ka­ko sma­tra­ju u EK, osi­gu­ra­ti da do­đe do re­gu­la­tor­nih po­bolj­ša­nja, što će kao efe­kat ima­ti po­bolj­ša­nje in­ve­sti­ci­o­ne kli­me.
– Lo­kal­ne kom­pa­ni­je su ne­do­volj­no in­te­gri­sa­ne u re­gi­o­nal­ne i me­đu­na­rod­ne pro­iz­vod­ne pro­ce­se. Po­treb­no je obez­bi­je­di­ti ope­ra­tiv­nu ne­za­vi­snost or­ga­na za da­va­nje dr­žav­ne po­mo­ći, u skla­du sa za­htje­vi­ma pro­ce­sa sta­bi­li­za­ci­je i pri­dru­ži­va­nja, da bi se ga­ran­to­va­lo stva­ra­nje uslo­va za jed­nak tret­man za po­tro­ša­če i pred­u­ze­ća. Upr­kos te­ku­ćem ra­du, osta­ju iza­zo­vi u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va. Ko­rup­ci­ja je i da­lje ozbi­ljan pro­blem i ne­for­mal­ni sek­tor je zna­ča­jan, a stva­ra ne­fer tr­ži­šne uslo­ve –uka­za­la je Evrop­ska ko­mi­si­ja.
Ka­ko je is­tak­nu­to u iz­vje­šta­ju, po­li­tič­ke smjer­ni­ce o eko­nom­skom i fi­nan­sij­skom di­ja­lo­gu sa EU ko­je su pred­sta­vlje­ne u ma­ju 2016.go­di­ne, a ti­ču se struk­tur­nih re­for­mi u Cr­noj Go­ri, sa­mo su dje­li­mič­no im­ple­men­tir­ne.
– Jav­ni dug je na str­moj uz­la­znoj pu­ta­nji i fi­skal­na odr­ži­vost je raz­log za ozbilj­nu za­bri­nu­tost jer mo­že do­dat­no po­ja­ča­ti po­tre­bu za re­fi­nan­si­ra­njem od 2019.go­di­ne – oci­je­nje­no je u iz­vje­šta­ju.
Ka­ko se da­lje na­vo­di, iako je Cr­na Go­ra bi­la uspje­šna u pri­vla­če­nju kon­stant­no vi­so­kog pro­to­ka stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja, po­treb­ni su do­dat­ni na­po­ri za ja­ča­nje vla­da­vi­ne za­ko­na, sma­nje­nje ne­for­mal­nog sek­to­ra, i za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je.
– Ne­dav­ni na­pre­dak na da­ljem po­bolj­ša­nje po­slov­nog okru­že­nja je vi­še po­ste­pen, iz­me­đu osta­log i zbog ka­šnje­nja u spro­vo­đe­nju pla­ni­ra­nih re­for­mi. Pred­u­ze­ća se ža­le da je is­hod sud­skog po­stup­ka po­vre­me­no te­ško pred­vi­dje­ti zbog ne­do­sled­ne sud­ske prak­se, du­ži­ne po­stup­ka iz­vr­še­nja i mo­gu­ćeg ne­iz­vr­še­nja sud­skih na­lo­ga. Me­đu­tim, tra­ja­nje po­stup­ka iz­vr­še­nja je po­bolj­ša­no na­kon uvo­đe­nja si­ste­ma jav­nih iz­vr­ši­te­lja –pi­še u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je.
Iz­vr­šno ti­je­lo Evrop­ske uni­je na­vo­di da su u to­ku na­po­ri da se oja­ča fi­nan­sij­ska po­dr­ška ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma u Cr­noj Go­ri.
– Me­đu­tim, ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća ima­ju ogra­ni­čen pri­stup fi­nan­si­ja­ma, pa to i ni­zak ni­vo in­ter­na­ci­o­na­li­za­ci­je osta­ju ključ­ne pre­pre­ke za po­ve­ća­nje kon­ku­rent­no­sti. Ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća če­sto se su­o­ča­va­ju sa sla­bim unu­tra­šnjim ka­pa­ci­te­ti­ma, sla­bom in­ve­sti­ci­o­nom sprem­no­šću i ne­do­stat­kom struč­nog pro­fe­si­o­nal­nog upra­vlja­nja – kon­sta­to­va­no je u iz­vje­šta­ju.
Ka­ko su oci­je­ni­li, iako uspo­ra­va­ju, oče­ku­je se da stra­ne in­ve­sti­ci­je osta­nu glav­ni po­kre­tač ra­sta do 2018. go­di­ne i da stag­ni­ra­ju po­čet­kom 2019.go­di­ne.
– Ovo bi tre­ba­lo da iza­zo­ve uspo­ra­va­nje ra­sta BDP-a u is­toj go­di­ni. Pro­gram ne oče­ku­je da do­ma­ća po­tro­šnja po­dr­ži eko­nom­sku ak­tiv­nost. U stva­ri, po­tre­ba za fi­skal­nim ogra­ni­če­njem zah­ti­je­va re­al­no sma­nje­nje jav­ne po­tro­šnje – pi­še u do­ku­men­tu Evrop­ske ko­mi­si­je.M.V.


Mje­re za­sad ne­e­fi­ka­sne

Pre­ma iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je, jav­ni dug Cr­ne Go­re i da­lje je vi­sok i mo­gu­će je da će po­sta­ti vi­še iz­lo­žen ri­zi­ku od raz­li­ke u pro­mje­na­ma de­vi­znog kur­sa.
– Pla­no­vi fi­skal­nog pri­la­go­đa­va­nja u ze­mlji su ne­pot­pu­ni, a ve­ći­na bu­džet­skih mje­ra kon­cen­tri­sa­na je na kra­tak rok – uka­za­li su iz Evrop­ske ko­mi­si­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"