Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIK DEMOSA MIODRAG LEKIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
EU da se izjasni o regularnosti izbora Javna je obaveza šefa Delegacije EU da u ime Unije saopšti precizan stav o tome da li izbori u 2018. godini mogu biti regularni i priznati u uslovima izbornog zakonodavstva neprilagođenog uputstvima OEBS-a – istakao je Lekić
Dan - novi portal
Za­vi­sno od od­no­sa pre­ma na­ja­vlje­nim iz­bo­ri­ma mje­ri­će se ozbilj­nost svih unu­tra­šnjih ak­te­ra, ali i me­đu­na­rod­nih, a pri­tom mi­slim pr­ven­stve­no na Evrop­sku uni­ju, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić.
On je re­kao da je am­ba­sa­dor EU u Pod­go­ri­ci ne­dav­no is­prav­no uočio da iz­bo­ri u 2018.go­di­ni ne­će bi­ti pri­zna­ti ako se iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo ne pri­la­go­di pri­mjed­ba­ma OEBS-a.
– Iako iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo ni­je pro­mje­nje­no pre­ma su­štin­skim za­htje­vi­ma OEBS-a, ov­dje se pre­ten­du­je da je sve u re­du i da iz­bo­re tre­ba odr­ža­ti – ka­zao je Le­kić.
• Iz vla­sti na­ja­vlju­ju da­lje uspje­he ze­mlje. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?
– Ova vlast je u du­žem pe­ri­o­du te­ži­la da ma­njak kom­pe­tent­no­sti i jav­ne od­go­vor­no­sti kom­pen­zi­ra ja­kim de­ma­go­ško-pro­pa­gand­nim po­ten­ci­ja­li­ma. Za­to se opet op­ti­mi­stič­ki obe­ća­va uspje­šna go­di­na upr­kos jav­nim i alar­mant­nim či­nje­ni­ca­ma o so­ci­o­e­ko­nom­skom sta­nju i du­bo­koj po­li­tič­koj kri­zi u ze­mlji, ina­če do gr­la za­du­že­noj.
• Šta je cilj ovog no­vog ta­la­sa obe­ća­nja?
– Iz sve­ga sto­ji, bo­jim se, ne­moć. Svi­ma je ja­sno da iza te re­to­ri­ke ne­ma ni po­ku­ša­ja ozbilj­ne ini­ci­ja­ti­ve za iz­la­zak iz du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze, ni­ti za ot­po­či­nja­ne kon­kret­nih re­for­mi, po­seb­no onih eko­nom­skih. Glav­na kon­cen­tra­ci­ja vla­sti će i da­lje bi­ti na po­ku­ša­ji­ma no­vih za­du­ži­va­nja ko­ji­ma će se, isti­na sve te­že, vra­ća­ti do­spje­le oba­ve­ze po osno­vu pret­hod­nih du­go­va. Ako us­pi­ju no­va za­du­že­nja, opet će se tu­đim i ne­za­ra­đe­nim nov­cem pri­vre­me­no po­kri­va­ti ogrom­ne ne­ra­ci­o­nal­no­sti, neo­dr­ži­vi si­ste­mi, glo­ma­zna ad­mi­ni­stra­ci­ja i ogrom­na ko­rup­ci­ja.
Pa­ra­le­no će se na­sta­vi­ti nor­ma­tiv­no šmin­ka­nje uz pre­pi­si­va­nje za­ko­na iz ze­ma­lja čla­ni­ca EU.
Dru­gim rje­či­ma, opet se na po­li­tič­ko-pro­pa­gand­nom Ti­ta­ni­ku do­dat­no upa­lju­ju mo­to­ri da bi se još jed­nom od­lo­žio sud­bin­ski mo­me­nat.
• Ula­zi­mo u go­di­nu zna­čaj­nih iz­bo­ra, a u uslo­vi­ma du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze. Da li se u tim uslo­vi­ma mo­že go­vo­ri­ti o nor­mal­nom sta­nju u ze­mlji?
– Sa­svim iz­vje­sno se ne mo­že go­vo­ri­ti o re­gu­lar­nom sta­nju. Uzmi­mo upra­vo iz­bo­re, i to je kraj­nje ozbilj­na te­ma. Za­vi­sno od od­no­sa pre­ma na­ja­vlje­nim iz­bo­ri­ma mje­ri­će se ozbilj­nost svih unu­tra­šnjih ak­te­ra, ali i me­đu­na­rod­nih, pri­tom mi­slim pr­ven­stve­no na Evrop­sku uni­ju. Šef De­le­ga­ci­je EU u Pod­go­ri­ci je ne­dav­no is­prav­no re­kao da iz­bo­ri u 2018.go­di­ni ne­će bi­ti pri­zna­ti uko­li­ko se iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo ne pri­la­go­di pri­mjed­ba­ma OEBS-a. Iako iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo ni­je pro­mje­nje­no pre­ma su­štin­skim za­htje­vi­ma OEBS-a, ov­dje se pre­ten­du­je da je sve u re­du i da iz­bo­re tre­ba odr­ža­ti.
• A ako se iz­bo­ri odr­že u ne­pro­mi­je­nje­nim iz­bor­nim uslo­vi­ma?
– Uko­li­ko se to do­go­di, i to bez na­ja­vlje­nih re­ak­ci­ja Evrop­ske uni­je, OEBS-a i dru­gih, on­da je ozbilj­no do­ve­den u pi­ta­nje i kre­di­bi­li­tet na­ve­de­nih adre­sa. U tom slu­ča­ju bi­smo po­red ov­da­šnjih neo­zbilj­no­sti, a njih je stvar­no pre­vi­še, ima­li i od­re­đe­ni do­pri­nos sa stra­ne. No, sva­ko tre­ba da pre­u­zme svo­ju od­go­vor­nost. Ono što jav­nost oče­ku­je je­ste da šef De­le­ga­ci­je EU u ime Uni­je sa­op­šti pre­ci­zan stav o to­me da li iz­bo­ri u 2018. go­di­ni mo­gu bi­ti re­gu­lar­ni i pri­zna­ti u uslo­vi­ma iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva ne­pri­la­go­đe­nog uput­stvi­ma OEBS-a, a to je i nje­go­va jav­na oba­ve­za. Da­kle, po­treb­no je da se šef De­le­ga­ci­je EU ogla­si i sa­da ka­da je nje­gov pret­hod­ni jav­ni stav ne sa­mo pot­pu­no ig­no­ri­san od vla­sti, već i po­dru­glji­vo i pri­je­te­ći tre­ti­ran u me­di­ji­ma pod kon­tro­lom slu­žbi Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
• Da li će se Đu­ka­no­vić kan­di­do­va­ti za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve?
– Vje­ru­je­te, ne znam, ni­ti go­rim od že­lje da sa­znam. Ta­mo, u toj ne­pro­vje­tre­noj tvr­đa­vi, po iz­ja­va­ma, po ko­me­ša­nji­ma u stran­ci, po me­di­ji­ma ko­je kon­tro­li­šu, oči­gled­no se ne­što de­ša­va. Sum­nji­va je i ova ne­iz­vje­sna bit­ka za pr­vog pol­tro­na Đu­ka­no­vi­će­ve stran­ke, u ko­joj uče­sni­ci go­to­vo dir­lji­vim ri­je­či­ma pred­la­žu še­fa za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta.
Me­đu­tim, iako se ra­di o mo­no­lit­noj, auto­ri­tar­noj gru­pa­ci­ji, ne bih sve u struk­tu­ra­ma vla­sti iz­jed­na­ča­vao i sta­vljao ih u istu ra­van.
U sva­kom slu­ča­ju, pri­mjet­na je od­re­đe­na ner­vo­za, ko­ja mo­žda pro­is­ti­če i iz ne­iz­vje­snog sa­gle­da­va­nja od­no­sa sna­ga u vr­hu vla­sti. Kao što je po­zna­to, mje­re­nje od­no­sa sna­ga tog dru­štva se ne za­vr­ša­va u stran­ci. Taj kraj­nji bi­lans se mje­ri i u dru­gim sre­di­na­ma, i onim va­nin­sti­tu­ci­o­nal­nim, sve do kli­jen­te­li­stič­ko-kri­mi­no­ge­nih am­bi­je­na­ta.
• Ipak, po po­sled­njim Đu­ka­no­vi­će­vim jav­nim is­tu­pi­ma re­klo bi se da se pri­pre­ma za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, i to opet na po­li­ti­ci na­pa­da na ta­ko­zva­ne „ne­pri­ja­te­lje dr­ža­ve”?
– Tač­no, po ono­me što sa­op­šta­va, Đu­ka­no­vić je već uzeo za­let za no­vu pri­mi­tiv­nu pro­iz­vod­nju iz­daj­ni­ka. Kao da mu ni­je do­sta već pro­iz­ve­de­nih iz­daj­ni­ka dr­ža­ve to­kom nje­go­vog pu­ta od ga­zi­me­stan­skog do tran­sa­tlant­skog ro­do­lju­ba. Ra­di se o ve­ćem bro­ju bra­nje­nih dr­ža­va i na­ci­o­nal­nih sta­nja kroz ko­je je Đu­ka­no­vić pro­la­zio, sve to u pe­ri­o­di­ma u ko­ji­ma je je­di­no kri­mi­na­li­za­ci­ja cr­no­gor­skog dru­štva ima­la jak kon­ti­nu­i­tet.
Gu­be­ći osje­ćaj za re­al­nost, u oči­gled­no lič­nom stra­hu od kon­sti­tu­i­sa­nja prav­ne dr­ža­ve, nje­mu ni­šta i ne pre­o­sta­je ne­go da di­že ten­zi­je. Vje­ro­vat­no po­la­zi­ći od ci­nič­nog uvje­re­nja da, uz pri­mi­tiv­na bla­će­nja i eti­ke­ti­ra­nja, ni­gdje kao ov­dje ni­je ta­ko kra­tak put od pa­tri­o­te do iz­daj­ni­ka i na­zad. Pro­blem je u to­me što je ta­kvo po­i­ma­nje po­li­ti­ke, da­kle, bla­će­nje dru­gih bez ar­gu­me­na­ta, do­bi­lo ši­re raz­mje­re.
• Po­sto­je i ocje­ne da je u vla­sti do­šlo do pu­ko­ti­na i da Du­ško Mar­ko­vić ne že­li da sta­ti­ra to­kom svog man­da­ta i igra po Đu­ka­no­vi­će­vim uput­stvi­ma?
– Od­go­vo­re na to će naj­bo­lje da­ti sam Du­ško Mar­ko­vić. Na nje­mu je da od­lu­či da li će vo­di­ti re­form­sku vla­du, a ne ne­ko di­ri­go­va­no i po­slu­šno dru­štvo. Do­brim di­je­lom i tr­go­vač­ko dru­štvo ko­je će sve ura­di­ti, po­put onog te­škog skan­da­la i traj­ni­je bru­ke sa Nje­go­šem, da bi ostva­ri­lo osnov­ni cilj, a to je što du­že tra­ja­nje man­da­ta. Da­kle, Mar­ko­vić tre­ba da od­lu­či da li će da bu­de već vi­đe­ni dio lut­kar­skog po­zo­ri­šta i ta­ko se­bi obez­bi­je­di in­fe­ri­or­nu, tra­gi­ko­mič­nu ulo­gu po­put Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, ili će da se opre­di­je­li za lič­nu ulo­gu u ši­rem in­te­re­su. To će se vi­dje­ti ubr­zo i po nje­go­vim re­ak­ci­ja­ma, ili iz­o­stan­ku re­ak­ci­je, na po­vre­me­ne pri­je­te­će po­ru­ke iz slu­žbi oko Đu­ka­no­vi­ća. Ra­di se o po­ru­ka­ma pod­zem­nog da­ha iz me­di­ja pod kon­tro­lom, pa i od onih neo­bra­zo­va­nih, pa­te­tič­nih kva­zi­kul­tur­nih stva­ra­la­ca, ko­ji za svo­ja udvo­rič­ko-de­nun­ci­jant­ska de­žur­stva i dje­lo­va­nja pri­ma­ju nov­ča­ne ren­te i na­gra­de.
Ta­ko­đe, tre­ba vi­di­je­ti i is­hod si­tu­a­ci­je oko Jav­nog ser­vi­sa. Mo­del po­slu­šnič­kog no­vi­nar­stva i no­vi­na­ra ko­ji bi vrh vla­sti po­slu­ži­va­li kao ko­no­ba­ri od­go­va­ra in­te­re­si­ma i po­li­tič­koj kul­tu­ri vr­ha vla­sti. Taj mo­del za­pra­vo pred­sta­vlja sa­mo dio sce­na­ri­ja po­ko­ra­va­nja dru­štva.
• Da li je po­vrat­kom DF-a i dru­gih iz opo­zi­ci­je u par­la­ment ozna­čen kraj opo­zi­ci­o­nog boj­ko­ta?
– Boj­kot kao de­mo­krat­ski od­go­vor na ne­re­gu­la­ran iz­bor­ni dan u ko­me je zva­nič­no ob­ja­vljen dr­žav­ni udar bio je je­di­na mo­gu­ća po­li­ti­ka opo­zi­ci­je. Boj­kot je da­vao re­zul­ta­te ma­kar i ne­mao vi­dlji­ve po­jav­ne ob­li­ke u ovoj fa­zi. To po­tvr­đu­je i ve­li­ka ra­dost, pa i če­sti­ta­nja pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, pre­mi­je­ra i dru­gih iz vr­ha vla­sti oni­ma ko­ji su se vra­ti­li u par­la­ment, ra­ču­na­ju­ći da je za­vr­šen opo­zi­ci­o­ni boj­kot i da je sa­da pri­rod­no da na­red­ni iz­bo­ri bu­du 2020. go­di­ne. Od­mah da ka­žem da sve opo­zi­ci­o­ne stran­ke ima­ju pra­vo na svo­je od­lu­ke. Me­đu­tim, po­li­ti­ka boj­ko­ta, ma­kar sa­da bi­la i osla­blje­na, na­sta­vlja se. Par­la­ment kao no­si­lac na­rod­nog su­ve­re­ni­te­ta ko­ji je kon­sti­tu­i­san na re­zul­ta­ti­ma u po­seb­nim iz­bor­nim uslo­vi­ma 16. ok­to­bra 2016. osta­je de­kla­si­ran, po­ni­žen, a u kraj­njem i ne­do­volj­no le­gi­ti­man. Za­to par­la­ment u su­šti­ni osta­je krnj, ma­kar sa­da u kvan­ti­ta­tiv­nom smi­slu bio ne­što ma­nje krnj.
U sva­kom slu­ča­ju, osta­le par­ti­je ko­je su na­sta­vi­le boj­kot i gra­đan­ska opo­zi­ci­ja u cje­li­ni tre­ba da sa­gle­da­ju na­sta­lu si­tu­a­ci­ju i do­ne­su, po­želj­no je, za­jed­nič­ke od­lu­ke.
• Pri­mje­tan je za­stoj u sa­sta­ja­nju i od­lu­ka­ma gra­đan­ske opo­zi­ci­je. Po­ja­vi­le su se i spe­ku­la­ci­je da mo­gu­ći sa­vez De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA ozna­ča­va kraj gra­đan­ske opo­zi­ci­je.
– Mi­slim da bi ulo­ga gra­đan­ske opo­zi­ci­je i nje­no de­mo­krat­sko funk­ci­o­ni­sa­nje ko­je ne bi spre­ča­va­lo su­bjek­ti­vi­te­te i pro­fi­le po­je­di­nač­nih stra­na­ka bi­li ko­ri­sni za ostva­ri­va­nje pro­gre­siv­nih pro­mje­na u cr­no­gor­skom dru­štvu. Za­to ne bih žu­rio sa pro­gla­ša­va­njem kra­ja tog kon­cep­ta.
Da ne bi­smo za­klju­či­va­li o ta­ko zna­čaj­nom pi­ta­nju na osno­vu me­dij­skih in­ter­pre­ta­ci­ja o po­seb­nom sa­ve­zni­štvu dvi­ju stra­na­ka, vje­ru­jem da će nam upra­vo te dvi­je stran­ke naj­bo­lje i naj­ko­rekt­ni­je ob­ja­sni­ti da li kod njih ima no­vih mo­me­na­ta u shva­ta­nju da­lje ulo­ge gra­đan­ske opo­zi­ci­je. Od­mah da do­dam da oni, kao i svi, ima­ju pra­vo na bi­lo ko­ju od­lu­ku.
U sva­kom slu­ča­ju, ne­ma vre­me­na za gu­blje­nje. Tre­ba pre­u­ze­ti od­go­vor­nost za po­te­ze i mno­ge stva­ri sa gra­đan­skom opo­zi­ci­jom i iza­zo­vi­ma ko­ji su pre­de na­ma usko­ro će bi­ti ja­sni­je. M.VE­ŠO­VIĆ


Po­tre­ban ar­gu­men­to­van di­ja­log

Ka­ko vi­di­te sa­da­šnji tre­nu­tak De­mo­sa i nje­go­vu per­spek­ti­vu?
– De­mos je sa­svim ute­me­ljen na ja­snim prin­ci­pi­ma i po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma o nu­žno­sti de­mo­krat­skih i kul­tur­nih pro­mje­na u Cr­noj Go­ri. Uz im­pe­ra­tiv pro­mje­na jed­na­ko je va­žno i kon­sti­tu­i­sa­nje kre­di­bil­nih opo­zi­ci­o­nih sna­ga ko­je bi na­kon osva­ja­nja vla­sti do­p­ri­ni­je­le eko­nom­skom opo­rav­ku, prav­noj dr­ža­vi, de­mo­krat­skim vri­jed­no­sti­ma i sta­bil­no­sti dru­štva.
Iz­vje­sno, De­mos ne­će po­di­za­ti glas u tak­mi­če­nju bu­ke i bi­je­sa na jav­noj sce­ni, ma­kar ta­kva sce­na do­no­si­la ta­ko­zva­ne uspje­he ili pri­vi­de uspje­ha. Mi ne shva­ta­mo po­li­ti­ku kao umi­je­će pod­va­le dru­gi­ma, već kao ar­gu­men­to­va­ni jav­ni di­ja­log u op­štem in­te­re­su. Za­to će sa sa­zri­je­va­njem i de­mo­kra­ti­za­ci­jom na­še po­li­tič­ke sce­ne, či­je kom­po­nen­te mo­ra­ju bi­ti jav­na ozbilj­nost, po­li­tič­ka kul­tu­ra i kom­pe­tent­nost, De­mos ima­ti svoj da­lji po­li­tič­ki rast.
De­mos će kao ozbilj­na stran­ka na­sta­vi­ti sa­rad­nju sa svim de­mo­krat­skim su­bjek­ti­ma u po­li­tič­kom i ci­vil­nom ži­vo­tu ko­ji se bo­re za ši­ru po­bje­du vri­jed­no­sti gra­đan­ske de­mo­kra­ti­je i pro­mje­na, a ko­ji dr­že do jav­ne pri­stoj­no­sti i ko­rekt­no­sti u me­đu­sob­nim od­no­si­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"