Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OPOZICIJA SMATRA DA VLADA NE SMIJE ŽRTVOVATI PLJEVALJSKO PREDUZEĆE ZARAD TERMOELEKTRANE
Rudnik uglja Smanjenjem cijene uglja uništavaju Rudnik Termoelektrana treba da postoji i treba da joj se isporučuje slabiji kvalitet uglja, a kvalitetniji da se prodaje po većoj cijeni. Slabiji kvalitet uglja neka se prodaje po 25 eura po toni ili čak jeftinije, a kvalitetniji treba da se prodaje po znatno većim cijenama i nikako da se ne spusti na 16 eura, naveo je Bojović Cijene uglja se kalkulišu u skladu sa interesima Elektroprivrede. Ako su tačne najave o smanjenju cijene uglja, onda nije jasna najava poskupljenja električne energije, kazao je Rovčanin
Dan - novi portal
Sma­nje­nje ci­je­ne uglja za po­tre­be Ter­mo­e­lek­tra­ne (TEP) sa 25 na 16 eura do 2025. go­di­ne u plje­valj­skim opo­zi­ci­o­nim kru­go­vi­ma ko­men­ta­ri­še se kao no­vo uni­šta­va­nje Rud­ni­ka uglja (RUP) za po­tre­be ener­get­ske sta­bil­no­sti dr­ža­ve. Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Vla­di­slav Bo­jo­vić ka­že da se te­ret dr­ža­ve opet sva­lju­je na Rud­nik uglja, isto ona­ko ka­ko je to ra­đe­no de­ve­de­se­tih go­di­na ka­da je bi­lo po­treb­no obez­bi­je­di­ti elek­trič­nu ener­gi­ju u vri­je­me sank­ci­ja. Bo­jo­vić ka­že da sa­da ne bi tre­ba­lo ta­ko ra­di­ti jer ne­ma sank­ci­ja, Cr­na Go­ra ni­je u izo­la­ci­ji, a pri­tom ugalj iz Plje­va­lja ko­ji ima iz­u­zet­no do­bar kva­li­tet mo­že da se pro­da po ve­ćim ci­je­na­ma.
– Ako sa­da po­gle­da­mo ci­je­ne uglja u Plje­vlji­ma, vi­di­mo da je ci­je­na jed­ne to­ne 57,44 eura za ši­ro­ku po­tro­šnju. Pro­da­ja uglja za ši­ro­ku po­tro­šnju ra­ste iz go­di­ne u go­di­nu i ni­je je­di­na per­spek­ti­va ra­da Rud­ni­ka uglja u po­sta­ja­nju Ter­mo­e­lek­tra­ne. Sva­ka­ko Ter­mo­e­lek­tra­na tre­ba da po­sto­ji i da joj se is­po­ru­ču­je sla­bi­ji kva­li­tet uglja, a kva­li­tet­ni­ji tre­ba da se pro­da­je po ve­ćoj ci­je­ni. Sla­bi­ji kva­li­tet uglja ne­ka se pro­da­je po 25 eura po to­ni ili čak jef­ti­ni­je, a kva­li­tet­ni­ji tre­ba da se pro­da­je po znat­no ve­ćim ci­je­na­ma i ni­ka­ko da se ne spu­sti na 16 eura – na­veo je Bo­jo­vić i is­ta­kao da je ta­kva po­li­ti­ka po­gub­na za Rud­nik.
On je op­tu­žio Vla­du da na­me­će na­čin po­slo­va­nja RUP-u, od­no­sno ko­me će Rud­nik pro­da­va­ti ugalj, dok pri­tom ne vo­di ra­ču­na da se za po­tre­be TEP-a otvo­re ko­po­vi ko­ji ima­ju lo­ši­ji kva­li­tet. Kao je­dan od ta­kvih ko­po­va na­vo­di le­ži­šte u Ma­ta­ru­ga­ma.
– Po­sled­nje dvi­je go­di­ne, a li­ca iz ru­dar­ske stru­ke ka­žu da će i u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti slič­no, ra­ste po­tra­žnja za ugljom u re­gi­o­nu. Pr­ven­stve­no Rud­nik Ba­no­vi­ći i Rud­nik Mi­lje­vi­na sma­nji­li su pro­iz­vod­nju pa se čak ugalj tra­ži i u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, dok je po­tra­žnja uglja u Sr­bi­ji iz­u­zet­no ve­li­ka. Ako bi Rud­nik uglja or­ga­ni­zo­vao, kao što je ne­ka­da ra­dio, pre­voz uglja do te­ret­ne že­lje­znič­ke sta­ni­ce u Pri­je­po­lju i ta­mo ga pro­da­vao po 50 eura, mo­gao bi pro­da­ti ogrom­ne ko­li­či­ne uglja, a do­bri po­zna­va­o­ci pri­li­ka ka­žu da bi se pro­da­lo i do mi­li­on to­na. Ta­kva ra­ču­ni­ca po­ka­zu­je da bi se pri­ho­da­va­lo oko 50 mi­li­o­na eura, što se sa­da ne mo­že ura­di­ti sa is­ko­pa­nih 1,7 mi­li­o­na to­na, jer se ugalj da­je Ter­mo­e­lek­tra­ni po 25 eura po to­ni i pri­tom se tvr­di da će bi­ti jef­ti­ni­ji – ka­zao je Bo­jo­vić i do­dao da se na sto­va­ri­šti­ma u Čač­ku ugalj iz Plje­va­lja pro­da­je za 94,9 eura po to­ni.
– Ta ci­je­na, ka­ko se ide pre­ma Be­o­gra­du ra­ste. Na­rav­no ra­stu i tro­ško­vi tran­spor­ta, ali ako bi se ugalj do­pre­mao na te­ret­nu že­lje­znič­ku sta­ni­cu u Pri­je­po­lju, ko­ja je od Plje­va­lja uda­lje­na oko 35 ki­lo­me­ta­ra, po ci­je­ni od 50 eura, Rud­nik si­gur­no mo­že da ra­di bez Ter­mo­e­lek­tra­ne ili da dio uglja is­po­ru­ču­je po dru­gim ci­je­na­ma i da taj ugalj bu­de lo­ši­jeg kva­li­te­ta – re­kao je Bo­jo­vić.
Od­bor­ni­k De­mo­kra­ta Ni­ko­la Rov­ča­nin ka­že da ni­je ja­sno zbog če­ga se ci­je­na uglja sma­nju­je ako ci­je­na stru­je ra­ste. Na­vo­di da Vla­da i da­lje pre­ma Plje­vlji­ma vo­di neo­d­go­vor­nu po­li­ti­ku i da su zbog to­ga svi na gu­bit­ku u Plje­vlji­ma.
– Oči­gled­no je da se na­sta­vlja prak­sa obez­vre­đi­va­nja plje­valj­skih pri­rod­nih bo­gat­sta­va. Ci­je­ne uglja se kal­ku­li­šu u skla­du sa in­te­re­si­ma Elek­tro­pri­vre­de. Ako su tač­ne na­ja­ve o sma­nje­nju ci­je­ne uglja, on­da ni­je ja­sna na­ja­va po­sku­plje­nja elek­trič­ne ener­gi­je – is­ta­kao je Rov­ča­nin.
Is­ti­če da sve to go­vo­ri da u sa­da­šnjim uslo­vi­ma Plje­vlja ne­ma­ju svi­je­tlu bu­duć­nost, po­seb­no što Plje­vlja­ci uop­šte ne­ma­ju ko­ri­sti od ra­da Rud­ni­ka i Ter­mo­e­lek­tra­ne, već is­klju­či­vo šte­te.
– Ugalj je i da­lje ener­gent ko­ji je tra­žen na tr­ži­štu, a u Plje­vlji­ma će ako bu­de tač­na na­ja­va o sma­nje­nju na oko 16 eura po to­ni, bi­ti ap­so­lut­no obez­vri­je­đen. To će bi­ti još je­dan ko­rak u ne­prav­di pre­ma Plje­vlji­ma, ko­ja ne­ma­ju ni­ka­kve ko­ri­sti jer se ni cent ne iz­dva­ja za ovu sre­di­nu. Ta­ko­đe, do­dat­na op­te­re­će­nja na ci­je­nu uglja na­met­nu­la je Vla­da uvo­đe­njem ak­ci­za, a isto­vre­me­nim ospo­ra­va­njem uvo­đe­nja eko-tak­si. Pre­ko na­ših pri­rod­nih re­sur­sa svi kal­ku­li­šu svo­je in­te­re­se, a na­ma šta osta­ne – na­veo je Rov­ča­nin.
Iz­vr­šni di­rek­tor Rud­ni­ka uglja Sla­vo­ljub Po­pa­dić je ra­ni­je sa­op­štio da pla­ni­ra­ju sma­nje­nje ci­je­ne uglja na 16 eura za po­tre­be Ter­mo­e­lek­tra­ne.B. Je.


Po­li­ti­ka ugu­ši­la iz­voz za Sr­bi­ju

Svi u Plje­vlji­ma pam­ti­mo ka­ko su ne­ka­da ka­mi­o­ni Rud­ni­ka uglja vo­zi­li ugalj u Pri­je­po­lje, a po­tom se on že­lje­zni­com tran­spor­to­vao da­lje do ku­pa­ca, na­veo je Bo­jo­vić.
– Po­li­ti­ka ko­ja je uči­ni­la da se Cr­na Go­ra odvo­ji od Sr­bi­je ugu­ši­la je iz­voz uglja u Sr­bi­ju, a ugalj je usmje­ren pre­ma Ter­mo­e­lek­tra­ni, jer se na taj na­čin po­ku­ša­va­lo obez­bi­je­di­ti tr­ži­šte sa elek­trič­nom ener­gi­jom. Sve je ra­đe­no pro­tiv Rud­ni­ka uglja, ali sam si­gu­ran da je sve ra­đe­no i pro­tiv svih gra­đa­na Plje­va­lja i Cr­ne Go­re, sa­mo sa jed­nim ci­ljem – da ma­nja gru­pa lju­di ži­vi u luk­su­zu, a svi osta­li u si­ro­ma­štvu – ka­zao je Bo­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"