Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija IZVRŠNI DIREKTOR MONTENEGRO BIZNIS ALIJANSE ZORAN VULEVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” ISTAKAO
Vulević Neustavno je da sva preduzeća plaćaju članarinu Komori Odredba Zakona o Privrednoj komori kojom se sve firme obavezuju da budu članovi PKCG apsolutno je neprihvatljiva jer je neustavna i u suprotnosti je sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ta odredba je primarno suprotna članu 53 Ustava, kojim se štiti pravo na slobodno udruživanje, ili najdirektnije stavu 2 člana 63 Ustava, gdje je eksplicitno rečeno da se niko ne može prisiliti da bude član nekog udruženja – ukazao je Vulević
Dan - novi portal
Č
lan de­vet Za­ko­na o Pri­vred­noj ko­mo­ri (PKCG) ko­jim je pred­vi­đe­no da svi po­slov­ni su­bjek­ti ko­ji su re­gi­stro­va­ni u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) mo­ra­ju mi­mo nji­ho­ve vo­lje i in­te­re­sa po­sta­ti čla­no­vi PKCG i pla­ća­ti čla­na­ri­nu je ne­u­sta­van i su­pro­tan Evrop­skoj kon­ven­ci­ji za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” iz­vr­šni di­rek­tor Mon­te­ne­gro bi­znis ali­jan­se (MBA) Zo­ran Vu­le­vić.
– Ta od­red­ba je ap­so­lut­no ne­pri­hva­tlji­va jer je ne­u­stav­na i u su­prot­no­sti je sa Evrop­skom kon­ven­ci­jom za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da. Od­red­ba je pri­mar­no su­prot­na čla­nu 53 Usta­va CG ko­jim se šti­ti pra­vo na slo­bod­no udru­ži­va­nje, ili naj­di­rekt­ni­je sta­vu 2 čla­na 63 Usta­va, gdje je eks­pli­cit­no re­če­no da se ni­ko ne mo­že pri­si­li­ti da bu­de član ne­kog udru­že­nja. Ima još upo­ri­šta u Usta­vu Cr­ne Go­re ko­ja po­tvr­đu­ju oprav­da­nost ova­kvog sta­va MBA. Ko­nač­no, broj­ni su pri­mje­ri u re­gi­o­nu i u ze­mlja­ma EU u ko­ji­ma je član­stvo do­bro­volj­no, ta­ko da ne bi­smo bi­li ni­ka­kav iz­u­ze­tak da se i kod nas to do­go­di­lo, što ne zna­či da ne­će – ka­zao je Vu­le­vić.
Do­dao je i da ni­je do­bro što ni­je bi­lo jav­ne ras­pra­ve o tom za­ko­nu, ko­ji je Skup­šti­na usvo­ji­la kra­jem de­cem­bra.
• Da li se usva­ja­njem ovog za­ko­na po­ku­ša­va­ju uga­si­ti dru­ge or­ga­ni­za­ci­je po­slo­da­va­ca?
– Pro­sto ne mo­gu i ne že­lim da vje­ru­jem da je ne­ko ova­ko kon­ci­pi­rao od­red­bu za­ko­na da bi, ka­ko re­ko­ste, uga­sio dru­ga po­slov­na udru­že­nja jer to ni­ko ra­zu­man ne bi uči­nio. Ne mi­slim da je to bio po­vod, već že­lja da se svi po­slov­ni su­bjek­ti ob­je­di­ne ka­ko bi se jed­no­stav­ni­je i lak­še rje­ša­va­la od­re­đe­na pi­ta­nja i pro­ble­mi ko­je re­al­ni sek­tor ima, što je sa­mo po se­bi pro­ble­ma­tič­no iz vi­še raz­lo­ga. Pri­je sve­ga, ko ga­ran­tu­je, uz sve po­što­va­nje, da će se u PKCG kva­li­tet­ni­je i efi­ka­sni­je rje­ša­va­ti pi­ta­nja ko­ja se ti­ču bi­zni­sa ne­go u dru­gim udru­že­nji­ma? Ima do­sta va­žnih pi­ta­nja za bi­znis ko­ja su osta­la po­slov­na udru­že­nja rje­ša­va­la i da­la ve­li­ki do­pri­nos u tom prav­cu. MBA ima sta­bil­no član­stvo. Lju­di iz bi­zni­sa zna­ju da MBA, kao pr­va tr­ži­šno ori­jen­ti­sa­na po­slov­na aso­ci­ja­ci­ja u Cr­noj Go­ri, ula­že mak­si­mal­ne na­po­re u stva­ra­nje što kva­li­tet­ni­jih uslo­va za raz­voj bi­zni­sa na svim ni­vo­i­ma. Ne ka­žem da ne mo­že bi­ti ne­ga­tiv­nih efe­ka­ta od usva­ja­nja ovog za­ko­na, ali to, na­gla­ša­vam, ni­je pri­mar­ni mo­tiv na­šeg re­a­go­va­nja. Nas su mo­ti­vi­sa­li dru­gi raz­lo­zi, ko­ji se ti­ču funk­ci­o­ni­sa­nja tr­ži­šne eko­no­mi­je na te­me­lji­ma slo­bod­nog pred­u­zet­ni­štva, slo­bod­ne kon­ku­ren­ci­je, eko­nom­skih slo­bo­da ko­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju lič­ni iz­bor, do­bro­volj­nu raz­mje­nu i si­gur­nost pri­vat­nog vla­sni­štva. Uvje­re­ni smo da ne tre­ba do­no­si­ti za­ko­ne ni­ti pod­za­kon­ske ak­te ko­ji su u su­prot­no­sti sa ovim što sam na­veo.
• Vla­da je po­čet­kom de­cem­bra na­ja­vi­la po­re­ske olak­ši­ce za po­slo­dav­ce, da bi na­kon 15 da­na sa­op­šti­la da je od­u­sta­la od to­ga jer ne smi­ju do­zvo­li­ti da pri­ho­di bu­du ni­ži od pla­ni­ra­nih. Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te ova­kve pro­mje­ne sta­vo­va u ve­o­ma krat­kom ro­ku?
– Vi zna­te, jer ste kao ri­jet­ko ko­ji me­dij uvi­jek ko­rekt­no pre­no­si­li na­ša sa­op­šte­nja i po­ka­zi­va­li in­te­re­so­va­nje za naš rad, da se MBA od svog osni­va­nja za­la­že za sma­nji­va­nje svih vr­sta po­re­za. U to­me je, bez la­žne skrom­no­sti, ima­la do­sta uspje­ha. Po­re­zi su ve­o­ma kom­plek­sna pri­ča jer su za sta­nje u tom seg­men­tu za­in­te­re­so­va­ni svi – jav­ni sek­tor, re­al­ni sek­tor i gra­đa­ni, sva­ko sa svog aspek­ta. Sma­tra­mo da svi vr­lo pa­žlji­vo i pro­mi­šlje­no mo­ra­mo iz­no­si­ti sta­vo­ve ka­da je u pi­ta­nju po­re­ska po­li­ti­ka.
• Da li bi tre­ba­lo uki­nu­ti kri­zni po­rez na pla­te iz­nad pro­sje­ka, s ob­zi­rom da je u 2017. go­di­ni ostva­ren eko­nom­ski rast od pre­ko če­ti­ri pro­cen­ta?
– Već smo re­kli da je MBA pro­tiv po­ve­ća­nja bi­lo ko­je vr­ste po­re­za ili uvo­đe­nja no­vih jer smo uvje­re­ni da ta­kve mje­re na­ru­ša­va­ju po­slov­ni am­bi­jent. MBA ni­ka­da ne kri­ti­ku­je kri­ti­ke ra­di, već uvi­jek na­sto­ji­mo da za sva­ki pro­blem na ko­ji uka­zu­je­mo po­nu­di­mo i rje­še­nja kao po­sle­di­cu na­ših in­ter­nih ana­li­za. S tim u ve­zi, sma­tra­mo da tre­ba ra­di­ti na stra­te­gi­ji da­ljeg sma­nji­va­nja svih vr­sta po­re­za, bez uvo­đe­nja bi­lo ka­kvih no­vih na­me­ta. Uvje­re­ni smo da bi u tom slu­ča­ju do­šlo do ši­re­nja ba­ze po­re­skih ob­ve­zni­ka, što, na­rav­no, ni­je čin, već pro­ces, ali pro­ces ko­ji ga­ran­tu­je uspjeh kroz stal­no po­ve­ća­nje pri­ho­da po osno­vu kon­stant­nog po­ve­ća­nja bro­ja po­re­skih ob­ve­zni­ka. Ta­kva stra­te­gi­ja bi do­ve­la do znat­nog sma­nje­nja si­ve eko­no­mi­je i po­ste­pe­nog rje­ša­va­nja pro­ble­ma ne­za­po­sle­no­sti. Zna­mo da u me­đu­vre­me­nu, dok pri­ho­di od po­re­za na ovaj na­čin ne uzmu ma­ha, mo­ra­mo ima­ti sred­sta­va da se si­tu­a­ci­ja pre­va­zi­đe. Ali i za to ima li­je­ka, pri­je sve­ga kroz op­ti­mi­za­ci­ju bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru i ri­go­ro­zno sma­nji­va­nje svih tro­ško­va gdje je to re­al­no mo­gu­će uči­ni­ti, a da ne uti­če na kva­li­tet po­slo­va­nja.D.M.


Br­že rje­ša­va­ti pro­ble­me

• Je­ste li za­do­volj­ni po­slov­nim am­bi­jen­tom u Cr­noj Go­ri? Šta bi Vla­da tre­ba­lo da pro­mi­je­ni po tom pi­ta­nju u ovoj go­di­ni?
– Kao po­slov­na aso­ci­ja­ci­ja ko­ja već se­dam­na­est go­di­na ak­tiv­no uče­stvu­je u eko­nom­skom i pri­vred­nom ži­vo­tu Cr­ne Go­re, da­kle kao ne­ko ko je bio ak­tiv­ni su­di­o­nik tran­zi­ci­o­nih pro­ce­sa, mo­že­mo re­ći da se stva­ri mi­je­nja­ju na­bo­lje i da se pri­la­go­đa­va­ju no­vom si­ste­mu u ko­ji smo du­bo­ko za­šli. Ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da se u jed­nom no­vom vre­me­nu, u si­ste­mu sa­svim su­prot­nih eko­nom­skih i dru­gih ka­rak­te­ri­sti­ka u od­no­su na pret­hod­ni, stva­ri rje­ša­va­ju br­zi­nom ko­jom bi­smo svi že­lje­li. Ipak, sma­tra­mo da se, i po­red po­zi­tiv­nih kre­ta­nja, od­re­đe­na pi­ta­nja ko­ja se ti­ču bi­zni­sa mo­gu i mo­ra­ju br­že rje­ša­va­ti i na dr­žav­nom i na lo­kal­nom ni­vou. To­ga smo, vje­ru­jem, svi svje­sni. Na­še su­ge­sti­je Vla­di za na­red­nu go­di­nu bi se pri­je sve­ga od­no­si­le na da­lje in­ten­zi­vi­ra­nje sa­rad­nje pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra na na­čin da se glas po­slov­nih lju­di što vi­še ču­je u in­te­re­su do­no­še­nja naj­bo­ljih rje­še­nja za bi­znis. Uvje­re­ni smo da će ja­ča­njem po­slov­nog od­no­sa ta dva sek­to­ra naj­bo­lje is­kri­sta­li­sa­ti pro­ble­me ko­je tre­ba rje­ša­va­ti, pro­blem sa ko­ji­ma se su­o­ča­va pri­vat­ni sek­tor u Cr­noj Go­ri, i na pra­vi na­čin pro­na­la­zi­ti rje­še­nja za nji­ho­vo eli­mi­ni­sa­nje. Mi u MBA uvi­jek vo­li­mo da uka­že­mo na to da je­di­no raz­vi­je­ni bi­znis mo­že pod­sta­ći br­ži raz­voj na­še eko­no­mi­je i dru­štva u cje­li­ni.


Rast ci­je­na ne­mi­no­van

• Ho­će li po­ve­ća­nje PDV-a bi­ti op­te­re­će­nje za po­slo­dav­ce kao što će bi­ti za gra­đa­ne?
– Uglav­nom, sva­ko po­ve­ća­nje po­re­za mo­ra se od­ra­zi­ti na po­slo­va­nje pri­vat­nog sek­to­ra i na stan­dard gra­đa­na. U od­re­đe­nim si­tu­a­ci­ja­ma, za­vi­sno od vr­ste po­re­za ko­ji je po­ve­ćan, mo­že i da ne do­đe do po­ve­ća­nja ci­je­na pro­iz­vo­da i uslu­ga, ali ka­da je ri­ječ o PDV-u on­da je go­to­vo ne­mo­gu­će da ne do­đe do ra­sta ci­je­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"