Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet NJEMAČKA KANCELARKA GUBI TITULU NAJMOĆNIJE POLITIČKE FIGURE U EVROPI
Makron Makron preuzima tron od Merkel U anketi sprovedenoj u decembru povodom Makronovog 40. rođendana većina Francuza ocijenila je da je on dobar predsjednik. Čini se da je Francuska, zemlja koja je dugo vremena sumnjala u sebe, sa Makronom postala samouvjerenija Američki magazin „Tajm“, koji je Merkel nedavno nazvao „Gospođa Evropa“, Makrona sada naziva sledećim liderom Evrope
Dan - novi portal
Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel na­vi­kla je da bu­de ta ko­ja pre­u­zi­ma vo­de­ću ulo­gu u Evro­pi. Me­đu­tim, tu ulo­gu bi sa­da po sve­mu su­de­ći mo­gao da pre­u­zme fran­cu­ski pred­sjed­nik Ema­nu­el Ma­kron.
Du­go go­di­na je Mer­kel bi­la „pr­va vi­o­li­na“ Evro­pe. I to ni­ko ni­je do­vo­dio u pi­ta­nje. Na­kon što je Do­nald Tramp po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma u SAD, ne­ko­li­ko dnev­nih li­sto­va na en­gle­skom je­zi­ku na­zva­lo je Mer­kel „li­de­rom slo­bod­nog sve­ta“.
Ali, to je va­ži­lo do pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Na­kon nje­mač­kih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u sep­tem­bru, An­ge­la Mer­kel i nje­na Hri­šćan­sko-de­mo­krat­ska uni­ja (CDU) mo­ra­li su da pri­hva­te či­nje­ni­cu da su iz­gu­bi­li ve­li­ki broj gla­so­va. Mer­kel još ni­je po­šlo za ru­kom da for­mi­ra no­vu vla­du, pi­še Doj­če ve­le.
Na dru­goj stra­ni je Ema­nu­el Ma­kron, no­va zvi­je­zda na po­li­tič­kom ne­bu. Mla­di, ha­ri­zma­tič­ni Ma­kron iz pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra je iza­šao kao po­bjed­nik. Pro­tiv­nik mu je bi­la de­sno-po­pu­li­stič­ka kan­di­dat­ki­nja Ma­rin le Pen. Osim to­ga, po­šlo mu je za ru­kom da, upr­kos ve­li­kom ot­po­ru, re­for­mi­še fran­cu­sko tr­ži­šte ra­da. Osta­li dio po­sla od­ra­di­li su do­bri eko­nom­ski po­da­ci. Pr­vo­bit­no lo­ša po­pu­lar­nost sa­da je u po­ra­stu. U an­ke­ti spro­ve­de­noj u de­cem­bru po­vo­dom Ma­kro­no­vog 40. ro­đen­da­na ve­ći­na Fran­cu­za oci­je­ni­la je da je on „do­bar pred­sjed­nik“. Či­ni se da je Fran­cu­ska, ze­mlja ko­ja je du­go vre­me­na sum­nja­la u se­be, sa Ma­kro­nom po­sta­la sa­mo­u­vje­re­ni­ja.
Po­što na unu­tra­šnjo­po­li­tič­kom pla­nu ima po­dr­šku, Ma­kron sa­mo­u­vje­re­no vla­da i na me­đu­na­rod­noj po­zor­ni­ci: sjaj­na ve­če­ra sa Tram­pom na Aj­fe­lo­voj ku­li i pri­jem ru­skog pred­sed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na u Je­li­sej­skoj pa­la­ti, me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja o kli­mi, ini­ci­ja­ti­va za po­li­ti­ku pre­ma Afri­ci, a sa­da i po­sje­ta tur­skog pred­sed­ni­ka Er­do­ga­na.
– On po­no­vo igra tra­di­ci­o­nal­no ja­ku ulo­gu fran­cu­ske di­plo­ma­ti­je, one ko­ja se an­ga­žu­je ši­rom svi­je­ta i po­la­zi od to­ga da je do­ga­đa­ji u svi­je­tu po­ga­đa­ju i da Fran­cu­ska u nji­ma mo­ra da uče­stvu­je – opi­su­je Ma­kro­no­vu no­vu spolj­no­po­li­tič­ku li­ni­ju Šte­fan Zaj­den­dorf, za­me­nik di­rek­to­ra Nje­mač­ko-fran­cu­skog in­sti­tu­ta u Lu­dvig­sbur­gu.
Ma­kron pri­tom ne za­bo­ra­vlja da do­bi­ja na zna­ča­ju sa­mo ako na­stu­pa kao Evro­plja­nin“
Me­đu­tim, Ma­kron se isto­vre­me­no dje­li­mič­no – i to pri­lič­no ja­sno – uda­lja­va od svo­je evrop­ske „part­ner­ke iz sno­va“An­ge­le Mer­kel. Re­ci­mo ka­da je ri­ječ o Er­do­ga­nu. Dok se Mer­kel u sep­tem­bru u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji za­la­ga­la za pre­kid pri­stup­nih pre­go­vo­ra Evrop­ske uni­je sa An­ka­rom zbog kr­še­nja ljud­skih pra­va, Ma­kron ocje­nju­je da je Tur­ska part­ner ko­ji neo­p­ho­dan. Tre­nut­no je te­ško za­mi­sli­ti da bi Er­do­gan mo­gao da u sko­ri­je vre­me po­sje­ti Ber­lin.
Mer­kel i Ma­kron raz­li­ku­ju se i ka­da je ri­ječ o od­no­su pre­ma te­škim part­ne­ri­ma. Mer­kel sa uvi­jek tra­ži mo­guć­nost za raz­go­vor Tram­pom, Pu­ti­nom i Er­do­ga­nom. U tim raz­go­vo­ri­ma je ko­rekt­na, ali se u pro­to­ko­li­ma na­kon raz­go­vo­ra mo­že uoči­ti ko­li­ko je ve­li­ka dis­tan­ca iz­me­đu njih. S dru­ge stra­ne, Ma­kron po­ku­ša­va da im­pre­si­o­ni­ra ve­li­kim stva­ri­ma. Nje­go­vo ru­ko­va­nje s Tram­pom sko­ro da je pre­ra­slo u ma­li skan­dal – Ma­kron jed­no­stav­no ni­je pu­štao Tram­po­vu ru­ku. To se ina­če do­go­di­lo na­kon što je Ma­kron od Tram­pa za­tra­žio da uči­ni da pla­ne­ta po­no­vo bu­de ve­li­ka (Ma­ke the pla­net gre­at again).
Ame­rič­ki ma­ga­zin „Tajm“, ko­ji je Mer­kel ne­dav­no na­zvao „Go­spo­đa Evro­pa“, Ma­kro­na sa­da na­zi­va sle­de­ćim li­de­rom Evro­pe.
Me­đu­tim, Šte­fan Zaj­den­dorf sma­tra da je lo­še ako se jed­na oso­ba ili dr­ža­va u Evro­pi sta­vlja­ju na pr­vo mje­sto.
–Uvi­jek po­sto­ji opa­snost da ne­ku ze­mlju EU, ako ona mo­ra da pre­u­zme vo­de­ću ulo­gu, dru­ge čla­ni­ce ta­da ne­ra­do ili ni­ka­ko ne sli­je­de i da ta­da za­stu­pa­ju na­ci­o­nal­ne in­te­re­se, a ne in­te­re­se evrop­ske po­li­ti­ke – ka­zao je Zaj­den­dorf.
Zbog to­ga on sa­vje­tu­je An­ge­li Mer­kel i Ema­nu­e­lu Ma­kro­nu da za­jed­no pre­u­zmu ta­kvu ulo­gu.
Ma­kron, pre­ma nje­go­vim sop­stve­nim na­vo­di­ma, ta­kvoj so­lo ulo­zi uop­šte ne te­ži. Uosta­lom, on je iz­ja­vio da že­li da ob­no­vi Evro­pu za­jed­no sa Nje­mač­kom. Me­đu­tim, on još uvi­jek če­ka od­go­vor na taj po­ziv za re­for­mu evrop­ske po­li­ti­ke. Ma­ron že­li, iz­me­đu osta­log, i da uve­de funk­ci­ju evrop­skog mi­ni­stra fi­nan­si­ja i za­jed­nič­ki bu­džet za evro­zo­nu.
Mer­kel je u prin­ci­pu otvo­re­na za sa­rad­nju i no­ve ide­je, iako me­đu nje­nim De­mo­hri­šća­ni­ma (CDU/CSU) vla­da ve­li­ka uz­dr­ža­nost. Za­mje­ni­ca pred­sjed­ni­ce CDU Ju­li­ja Klek­ner ne­dav­no je re­kla šta mi­sli da je pra­vi raz­log Ma­kro­no­vih ini­ci­ja­ti­va.
–Mi smo pro­tiv za­jed­nič­kog pre­u­zi­ma­nja du­go­va dru­gih dr­ža­va. To du­gu­je­mo na­šim po­re­skim ob­ve­zni­ci­ma – ka­za­la je Klek­ner.
Eks­pert za Fran­cu­sku iz Nje­mač­kog dru­štva za spolj­nu po­li­ti­ku Kler De­me­sme ka­že da je u Nje­mač­koj ši­ro­ko ras­pro­stra­nje­no osje­ća­nje – i to ne sa­mo kod CDU/CSU ili kod Li­be­ra­la (FDP) – da Nje­mač­ka mo­ra da pla­ća za Fran­cu­sku. Me­đu­tim, ta­kva pi­ta­nja za­sad se uop­šte ne po­sta­vlja­ju. Sve dok ne for­mi­ra no­vu vla­du, Mer­kel ne mo­že ni­šta da obe­ća Ma­kro­nu, ni­ti da mu pre­pu­sti di­plo­mat­sku po­zor­ni­cu.


Zlu­ra­dost zbog po­ra­za

U Fran­cu­skoj se iz­bor­ni po­raz An­ge­le Mer­kel do­ži­vlja­va pri­je sve­ga kao no­vi po­kre­tač za Evro­pu. Nje­mač­ka kao sa­ve­znik u EU vi­di se kao osla­bljen part­ner za Pa­riz. I oni bi ta­ko­đe da u na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na vi­de Mer­kel kao še­fi­cu vla­de, ali sa ma­nje mo­ći.
O ne­če­mu slič­nom mo­že se go­vo­ri­ti i ka­da je ri­ječ o Ita­li­ji. Nje­na iz­bje­glič­ka po­li­ti­ka ta­mo je kri­ti­ko­va­na, breg­zit je, je­din­stve­no pro­cje­nju­ju ta­mo­šnji me­di­ji, pot­ci­je­ni­la i gre­ška je to što ona sa­da kre­će i po če­tvr­ti man­dat. Nje­mi­ca me­đu­tim do­bi­ja u Ita­li­ji i neo­če­ki­va­ne po­hva­le –od Sil­vi­ja Ber­lu­sko­ni­ja. On je opi­su­je kao go­spo­dar­ku po­li­tič­kog op­stan­ka i si­dro sta­bil­no­sti.
I u Tur­skoj, ze­mlji u ko­joj se Mer­kel uglav­nom do­ži­vlja­va kao „še­fi­ca Evro­pe”, na nje­noj sli­ci se po­ja­vlju­ju pu­ko­ti­ne. Ka­da je ri­ječ o ak­tu­el­nim nje­mač­ko-tur­skim od­no­si­ma, u me­di­ji­ma na­klo­nje­nim pred­sjed­ni­ku Re­dže­pu Ta­ji­pu Er­do­ga­nu, ne mo­že se pre­vi­dje­ti od­re­đe­na do­za zlu­ra­do­sti zbog po­ra­za An­ge­le Mer­kel.


Njem­ci tra­že pro­mje­ne

Čak 67 od­sto Nje­ma­ca sma­tra da kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ni­je li­der ka­kav je ne­ka­da bi­la, ali bez ob­zi­ra na to mi­sle da ona ne­ma od­go­va­ra­ju­ću al­ter­na­ti­vu.
Na­i­me, pre­ma po­da­ci­ma naj­no­vi­jeg is­tra­ži­va­nja, tri če­tvr­ti­ne Nje­ma­ca sma­tra da je vri­je­me za pro­mje­ne unu­tar De­mo­hri­šćan­ske par­ti­je. Dvi­je tre­ći­ne njih sma­tra da je naj­bo­lje vre­me An­ge­le Mer­kel iza nje, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Vel­ta i jav­nog emi­te­ra ARD.
To, ka­ko se na­vo­di u tek­stu Doj­če ve­lea, ne zna­či da su Nje­ma­ci pot­pu­no iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u Mer­kel.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i da ra­ste fru­stra­ci­ja u ze­mlji jer i na­kon 100 da­na od op­štih iz­bo­ra, ko­ji su odr­ža­ni 24. sep­tem­bra, se­dam stra­na­ka u Bun­de­sta­gu još ni­je uspje­lo da iza­be­re vla­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"