Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-06 KONTROLORI CEDIS-A UHVATILI U KRAĐI PREKO 400 KORISNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZBOG ČEGA SU IMALI I NEPRIJATNIH I KOMIČNIH SITUACIJA
Struju kralo preko 400 korisnika „Neka gori kuća, samo ne gasite struju” Prilikom kontrole domaćinstva za koje su logičke kontrole ukazivale na sumnjivu potrošnju, ekipa je zatekla gospođu kako prži na šporetu. Čim je ugledala ekipu, ona i ukućani su se rastrčali po kući i užurbano zatvorili vrata pred kontrolorom. Dok je ona tvrdila da je kod nje sve u redu, ulje na šporetu se zapalilo. Kontrolor joj govori: „Gospođo, pazite vatra!”, ona kaže: „Ma neka gori, samo ne ulazite!”
Dan - novi portal
Cr­no­gor­ski elek­tro­di­stri­bu­tiv­ni si­stem (CE­DIS) je za 11 mje­se­ci pro­šle go­di­ne iz­vr­šio 416 ob­ra­ču­na neo­vla­šće­ne po­tro­šnje elek­trič­ne ener­gi­je ili to­li­ko po­tro­ša­ča stru­je uhva­tio u kra­đi. Naj­ve­ći broj neo­vla­šće­nih po­tro­ša­ča je u Nik­ši­ću, 169, dok uku­pan iz­nos ob­ra­ču­nat po osno­vu neo­vla­šće­ne po­tro­šnje za 11 mje­se­ci iz­no­si pre­ko 480 hi­lja­da eura.
Iz CE­DIS-a su nam po­ja­sni­li da se is­klju­če­nja u tra­fo-re­jo­ni­ma gdje je im­ple­men­ti­ran AMM si­stem vr­še da­ljin­ski, a da u tra­fo-re­jo­ni­ma, gdje je neo­p­hod­no ma­nu­el­no, od­no­sno ruč­no is­klju­či­ti ko­ri­sni­ka, po­sto­je pro­ble­mi.
– Ne­ri­jet­ko se eki­pe sek­to­ra za mje­re­nje sre­ta­ju sa ne­ko­rekt­nim po­na­ša­njem, pa se osim ver­bal­nog vri­je­đa­nja de­ša­va­lo da po­je­di­ni ko­ri­sni­ci ne do­pu­ste ula­zak na­šim kon­tro­lo­ri­ma u dvo­ri­šte, za­tvo­re ka­pi­ju ili pu­ste pse. Va­žno je na­gla­si­ti da Za­kon o ener­ge­ti­ci, član 204 stav 4, oba­ve­zu­je ko­ri­sni­ka da do­zvo­li i omo­gu­ći ovla­šće­nim li­ci­ma ener­get­skih su­bje­ka­ta pri­stup mjer­nim ure­đa­ji­ma i in­sta­la­ci­ja­ma, kao i mje­stu pri­ključ­ka ra­di oči­ta­va­nja, pro­vje­re is­prav­no­sti, ot­kla­nja­nja kva­ro­va, za­mje­ne i odr­ža­va­nja ure­đa­ja i iz­mje­šta­nja mjer­nih mje­sta ili ob­u­sta­ve is­po­ru­ke ener­gi­je u slu­ča­je­vi­ma neo­vla­šće­nog ko­ri­šće­nja ener­gi­je ili ne­pla­ća­nja ra­ču­na za is­po­ru­če­nu ener­gi­ju u skla­du sa utvr­đe­nim ro­ko­vi­ma i uslo­vi­ma – na­ve­li su iz CE­DIS-a.
Dio kon­tr­o­la, ka­ko su is­ta­kli, spro­vo­di se u ci­lju ot­kri­va­nja neo­vla­šće­nog ko­ri­šće­nja mre­že.
– Neo­vla­šće­na po­tro­šnja pred­sta­vlja pro­blem za sve ko­ri­sni­ke si­ste­ma, jer ne­plan­sko pri­klju­če­nje po­tro­ša­ča na elek­tro­di­stri­bu­tiv­nu mre­žu, ne­ri­jet­ko, ugro­ža­va si­gur­nost na­pa­ja­nja i iza­zi­va pre­op­te­re­će­nja na dje­lo­vi­ma mre­že. Za­to je je­dan od ključ­nih za­da­ta­ka CE­DIS-a da u kon­ti­nu­i­te­tu ra­di na su­zbi­ja­nju neo­vla­šće­ne po­tro­šnje u ci­lju kva­li­tet­ni­jeg na­pa­ja­nja ko­ri­sni­ka. No­ve teh­no­lo­gi­je nam omo­gu­ća­va­ju pra­će­nje to­ko­va ener­gi­je, što za­pra­vo zna­či da ima­mo smjer­ni­ce za pro­na­la­že­nje di­je­la mre­že gdje po­sto­ji pro­blem, či­me je lo­ci­ra­nje neo­vla­šće­nog ko­ri­šće­nja znat­no olak­ša­no u od­no­su na pret­hod­ni pe­ri­od. Da­kle, sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je ni­je­su ap­so­lut­no imu­ne na mo­guć­nost neo­vla­šće­ne po­tro­šnje, ali je pro­ces ot­kri­va­nja znat­no olak­šan – is­ta­kli su iz ener­get­ske kom­pa­ni­je.
Kon­tro­lori CE­DIS-a, ka­ko su na­gla­si­li, sva­ko­dnev­no iz­la­ze na­kraj sa slo­že­nim si­tu­a­ci­ja­ma, od ko­mič­nih do iz­u­zet­no ne­pri­jat­nih. Za nas su iz­dvo­ji­li jed­nu.
– Pri­li­kom kon­tro­le do­ma­ćin­stva za ko­je su lo­gič­ke kon­tro­le uka­zi­va­le na sum­nji­vu po­tro­šnju, eki­pa je za­te­kla go­spo­đu ka­ko pr­ži na špo­re­tu. Čim je go­spo­đa ugle­da­la eki­pu, ona i uku­ća­ni su se ras­tr­ča­li po ku­ći i užur­ba­no za­tvo­ri­li vra­ta pred kon­tro­lo­rom. Eki­pa je ob­ja­sni­la da tre­ba da ura­de kon­tro­lu mjer­nog ure­đa­ja ko­ji se na­la­zi u ku­ći. Dok je ona tvr­di­la da je kod nje sve u re­du, ulje na špo­re­tu se za­pa­li­lo. Kon­tro­lor joj go­vo­ri: „Go­spo­đo, pa­zi­te va­tra!”, ona ka­že: „Ma ne­ka go­ri, sa­mo ne ula­zi­te!” – is­pri­ča­li su iz CE­DIS-a.
D.M.


Ugra­đu­ju još 45 hi­lja­da bro­ji­la

U sep­tem­bru je CE­DIS za­po­čeo tre­ću fa­zu pro­jek­ta una­pre­đe­nja si­ste­ma mje­re­nja u di­stri­bu­ci­ji kroz za­mje­nu po­sto­je­ćih bro­ji­la no­vim – elek­tron­skim bro­ji­li­ma. Tre­ća fa­za, ka­ko su na­ve­li, pod­ra­zu­mi­je­va ugrad­nju 45 hi­lja­da no­vih mul­ti­funk­ci­o­nal­nih bro­ji­la do ja­nu­a­ra 2019. go­di­ne. Pro­je­kat je za­po­čet u de­cem­bru 2011. go­di­ne, od ka­da je ugra­đe­no oko 268 hi­lja­da bro­ji­la, či­me je po­kri­ve­no pre­ko 70 od­sto kon­zu­ma. Re­a­li­za­ci­ja ovog, za CE­DIS stra­te­škog pro­jek­ta, do­pri­ni­je­la je tran­sfor­ma­ci­ji elek­tro­di­stri­bu­tiv­ne mre­že u mo­der­nu i ener­get­ski efi­ka­sni­ju. Pro­je­kat pod­ra­zu­mi­je­va ne sa­mo za­mje­nu sta­rih bro­ji­la no­vim, već i re­kon­struk­ci­ju mre­že i opre­me, či­me je znat­no po­ve­ćan kva­li­tet i bez­bjed­nost u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom i sma­nje­ni gu­bi­ci na mre­ži u tra­fo-re­jo­ni­ma ko­ji su uklju­če­ni u si­stem da­ljin­skog oči­ta­va­nja.


Mje­seč­no tri i po hi­lja­de kon­tro­la

Ugrad­nja no­vih, elek­tron­skih bro­ji­la, znat­no je po­jed­no­sta­vi­la pro­ces oči­ta­va­nja, a po na­lo­gu snab­dje­va­ča i is­klju­če­nja sa mre­že.
– Kon­kret­no u no­vem­bru je oči­ta­no ukup­no 342.769 mjer­nih mje­sta, ili 90 od­sto od ukup­nog bro­ja (neo­či­ta­na mjer­na mje­sta na­la­ze se u objek­ti­ma ko­ji ni­je­su stal­no na­sta­nje­ni), dok je pro­ce­nat oči­ta­no­sti mjer­nih mje­sta ko­ja su opre­mlje­na no­vim, elek­tron­skim bro­ji­li­ma, 99 od­sto – na­ve­li su iz CE­DIS-a.
Po­red oči­ta­va­nja i is­klju­če­nja, u nad­le­žno­sti sek­to­ra za mje­re­nje CE­DIS-a su po­slo­vi u ko­je spa­da kon­tro­la mjer­nih mje­sta, ugrad­nja kon­cen­tra­to­ra u re­jo­ni­ma gdje se im­ple­men­ti­ra si­stem da­ljin­skog mje­re­nja, za­mje­na i iz­mje­šta­nje bro­ji­la, kon­tro­la po­tro­ša­ča kod ko­jih su za­te­če­ne ne­pra­vil­no­sti, za­tim rje­ša­va­nje re­kla­ma­ci­ja po pri­go­vo­ri­ma, pri­klju­če­nja ko­ri­sni­ka na mre­žu i osta­lo. Na ni­vou Cr­ne Go­re, za 11 mje­se­ci 2017. go­di­ne, u pro­sje­ku je re­a­li­zo­va­no oko 3.500 kon­tro­la mje­seč­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"