Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-01-13 VLADINA PLATFORMA O EVIDENTIRANJU NENAMJENSKOG KORIŠĆENJA DRŽAVNIH AUTOMOBILA DOŽIVJELA FIJASKO
Vozilo Ministarstva turizma na Adi i Vozilo UP ispred Delte Prijava zloupotrebe službenih vozila pretvorena u farsu Nakon dobijanja besmislenih odgovora na prijave, građani su vjerovatno izgubili povjerenje u Biro i Vladu i prestali da vjeruju da mogu uticati na promjene na takav način – smatra Edin Koljenović
Dan - novi portal
Vla­di­nom Bi­rou za od­no­se s jav­no­šću u pro­šloj go­di­ni pri­ja­vlje­no je sve­ga 29 slu­ča­je­va zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih vo­zi­la, što ja­sno po­ka­zu­je da su gra­đa­ni iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u tu plat­for­mu zbog ne­pro­ce­su­i­ra­nja od­go­vor­nih za ne­do­zvo­lje­no ko­ri­šće­nje dr­žav­ne imo­vi­ne, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na“.
Star­je­ši­ne or­ga­na su u pro­šloj go­di­ni prav­da­le svo­je slu­žbe­ni­ke po pri­ja­va­ma gra­đa­na za slu­žbe­na vo­zi­la ko­ja su u ve­čer­njim sa­ti­ma fo­to­gra­fi­sa­na u dru­gim gra­do­vi­ma. De­ša­va­lo se da u od­go­vo­ru na pri­ja­ve gra­đa­na ci­ti­ra­ju pra­vil­nik ko­ji se pri­mje­nju­je u slu­ča­ju ko­ri­šće­nja slu­žbe­nih vo­zi­la, uz kon­sta­ta­ci­ju da se on u pot­pu­no­sti pri­mje­nju­je. Če­sto se de­ša­va da star­je­ši­na or­ga­na na­ve­de da je utvr­đe­no da slu­žbe­nik ko­ji je u spor­noj si­tu­a­ci­ji ko­ri­stio slu­žbe­no vo­zi­lo ni­je iz­vr­šio zlo­u­po­tre­bu, ne obra­zla­žu­ći za­što se i ka­ko na­šao na mje­stu gdje je uočen.
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić od 22. apri­la pro­šle go­di­ne ni­je dao obra­zlo­že­nje ka­ko se na par­kin­gu šo­ping mo­la „Del­ta si­ti“ na­šao slu­žbe­ni džip. Vo­zi­lo je fo­to­gra­fi­sa­no u su­bo­tu u 22.23.
Gra­đa­ni su Vla­di pri­ja­vi­li i vo­zi­lo ko­je ko­ri­sti mi­ni­star tu­ri­zma Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić. On je 3. ma­ja pro­šle go­di­ne ko­ri­stio slu­žbe­ni auto da se od­ve­ze na Ri­je­ku Cr­no­je­vi­ća, a iz tog re­so­ra su obra­zlo­ži­li da nje­mu to pra­vo pri­pa­da kao čla­nu Vla­de.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja još ni­je do­sta­vi­lo iz­ja­šnje­nje po pri­ja­vi da je nji­ho­vo slu­žbe­no vo­zi­lo re­gi­star­skih ozna­ka ANCG 009 fo­to­gra­fi­sa­no u su­bo­tu 25. apri­la u po­po­dnev­nim sa­ti­ma.
Vla­di­nom Bi­rou do­sta­vlje­na je fo­to­gra­fi­ja vo­zi­la ko­je je da­to na ko­ri­šće­nje Cen­tru za so­ci­jal­ni rad za op­šti­ne Nik­šić, Plu­ži­ne i Šav­nik ko­ja je na­sta­la u Be­ču. Pre­ma obra­zlo­že­nju iz te in­sti­tu­ci­je, di­rek­tor je slu­žbe­nim vo­zi­lom oti­šao na slu­žbe­ni sa­sta­nak u ve­zi sa pod­sti­ca­njem in­sti­tu­ci­o­nal­nih ka­pa­ci­te­ta i sa­rad­nje za in­te­gra­ci­ju Ro­ma.
Po­li­cij­sko vo­zi­lo ozna­ka PGCG 153 fo­to­gra­fi­sa­no je u če­tvr­tak 13. av­gu­sta is­pred ugo­sti­telj­skog objek­ta „Sa­laš 23“. Ka­ko je obra­zlo­žio di­rek­tor UP, vo­zi­lo pri­pa­da Sek­to­ru za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta i ko­ri­sti se za obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce šti­će­ne lič­no­sti.
Ko­or­di­na­tor pro­ga­ma u Gra­đan­skoj ali­jan­ski (GA) Edin Ko­lje­no­vić sma­tra da se kre­i­ra­nje ova­kve plat­for­me po­ka­za­lo kao do­bar pr­vi ko­rak, ali bez uspje­šne fi­na­li­za­ci­je jer pro­ce­du­re ni­je­su de­fi­ni­sa­ne do kra­ja. On is­ti­če da ta plat­for­ma ima opa­da­ju­ći trend uspje­šno­sti, ko­ji se ogle­da u či­nje­ni­ci da se pre­ko tog por­ta­la pod­no­si sve ma­nji broj pri­ja­va.
–To je po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da je por­tal kao ta­kav po­ka­zao niz ključ­nih ne­do­sta­ta­ka, a pr­ven­stve­no ne­do­sta­tak sank­ci­ja za vi­še ne­go oči­gled­ne zlo­u­po­tre­be, pa su slu­žbe­ni­ci na taj na­čin di­rekt­no ohra­bre­ni da na­sta­ve sa zlo­u­po­tre­ba­ma. Su­štin­ski pro­blem ogle­da se u či­nje­ni­ci da su nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je po­ka­za­le te­žnju da bez­u­slov­no sta­nu u za­šti­tu svo­jih za­po­sle­nih a sa­mim tim i zlo­u­po­tre­ba, pa da­ju od­go­vo­re ko­ji su ne­ra­ci­o­nal­ni, ne­u­te­me­lje­ni i ne­ar­gu­men­to­va­ni i ko­ji se če­sto ne po­kla­pa­ju sa opi­som či­nje­nič­ne si­tu­a­ci­je ko­ju do­ku­men­tu­je pri­ja­va i sa­ma fo­to­gra­fi­ja – ka­zao je Ko­lje­no­vić za „Dan“.
On sma­tra da je Bi­ro za od­no­se sa jav­no­šću ne­spo­so­ban da se ba­vi tom plat­for­mom, te da slu­ži sa­mo kao ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je sa gra­đa­ni­ma.
– Na­kon do­bi­ja­nja be­smi­sle­nih od­go­vo­ra, gra­đa­ni su iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u Bi­ro i Vla­du i pre­sta­li da vje­ru­ju da mo­gu uti­ca­ti na pro­mje­ne na taj na­čin. Ne­spo­sob­nost Bi­roa kru­ni­sa­na je ne­za­in­te­re­so­va­no­šću nje­go­vog še­fa Sr­đa­na Ku­sov­ca da se ba­vi bi­lo ka­kvim una­pre­đi­va­njem plat­for­me ko­je bi do­ve­lo do uspje­šne re­a­li­za­ci­je. Ve­li­ki ne­do­sta­tak ogle­da se i u neo­bja­vlji­va­nju in­for­ma­ci­ja o bro­ju iz­re­če­nih sank­ci­ja slu­žbe­ni­ci­ma ko­ji su zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­no vo­zi­lo i o to­me na ko­ji su na­čin sank­ci­o­ni­sa­ni. Da­kle, gra­đa­ni ne­ma­ju uvid u ko­na­čan epi­log pri­ja­va ko­je pod­no­se čak ni uko­li­ko nad­le­žni or­gan po­tvr­di da je do­šlo do zlo­u­po­tre­be vo­zi­la – uka­zao Ko­lje­no­vić.
I ko­or­di­na­tor pro­gra­ma u Cen­tru za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) Ni­ko­la Đo­no­vić sma­tra da dr­žav­ni or­ga­ni ni­je­su po­dr­ža­li pro­ces spre­ča­va­nja zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih vo­zi­la i da su ne­ka­žnji­vost pro­mo­vi­sa­li kao pra­vi­lo. Ka­ko je is­ta­kao, u si­tu­a­ci­ji ka­da u dr­žav­nim or­ga­ni­ma ima­mo prak­su ne­ka­žnji­vo­sti za di­rekt­nu zlo­u­po­tre­bu dr­žav­nih re­sur­sa, on­da se ga­si i dje­li­mič­no pro­bu­đe­ni en­tu­zi­ja­zam gra­đa­na da pri­ja­vlju­ju ne­pra­vil­no­sti i ne­za­ko­ni­to­sti.
– Ni­je na­od­met pod­sje­ti­ti da je i taj en­tu­zi­ja­zam i mu­ko­trp­no gra­đe­nje per­cep­ci­je da je dr­žav­na imo­vi­na imo­vi­na svih nas, a da po­je­din­ci ima­ju pra­vo i oba­ve­zu da je za­ko­ni­to ko­ri­ste u ci­lju ostva­re­nja jav­nog in­te­re­sa, a da u slu­ča­ju kr­še­nja za­ko­na mo­ra­ju da od­go­va­ra­ju, in­du­ko­van dje­lo­va­njem ci­vil­nog sek­to­ra i me­di­ja. Dr­žav­ni or­ga­ni ni­je­su po­dr­ža­li taj pro­ces, već su ne­ka­žnji­vost pro­mo­vi­sa­li kao pra­vi­lo. I on­da je oče­ki­va­no da se gra­đa­ni po­vla­če– ka­zao je Đo­no­vić za „Dan“.
A.T.


Ne mare za sugestije

Ko­lje­no­vić je pod­sje­tio da se Gra­đan­ska ali­jan­sa du­go ba­vi­la pra­će­njem zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih vo­zi­la i uka­zi­va­la ka­ko na zlo­u­po­tre­be, ta­ko i na mo­gu­ća rje­še­nja ka­ko bi­smo na kra­ju ima­li jed­nu efi­ka­snu „on­lajn alat­ku”.
– Nažalost, dosadašnje postupanje Vlade nije pokazalo da želi da se suštinski bavi ovim problemom, pa naše sugestije nijesu usvojene – kazao je Koljenović.


Kva­ro­vi, rad­ni za­da­ci...

Gra­đa­ni su 13. apri­la, oko po­no­ći, na ce­tinj­skom pu­tu fo­to­gra­fi­sa­li i vo­zi­lo ozna­ka PGMN 940, ko­je pri­pa­da Upra­vi po­li­ci­je. Di­rek­tor po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ka­zao je da to vo­zi­lo ni­je ko­ri­šće­no u pri­vat­ne svr­he i da je GPS iz­vje­šta­jem utvr­đe­no da ni­je ko­ri­šće­no u pe­ri­o­du ko­ji je gra­đa­nin na­veo u pri­ja­vi. Do­dao je da se ra­di i ta­ko­zva­nom „pre­sre­ta­ču“.
Po­li­cij­sko vo­zi­lo ozna­ka PGCG 280, ko­je je fo­to­gra­fi­sa­no u ne­dje­lju 12. ju­la na Sta­rom aero­dro­mu, na­vod­no je ko­ri­šće­no u slu­žbe­ne svr­he. Oprav­da­nje je da­to i za li­ce ko­je je ko­ri­sti­lo vo­zi­lo ozna­ka PGCG 048, ko­je je 8. ju­la, oko 22.25, fo­to­gra­fi­sa­no is­pred „Del­ta si­ti­ja“.
Vo­zi­lo ozna­ka PGMN 107, ko­je pri­pa­da Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje, fo­to­gra­fi­sa­no je za da­ne vi­ken­da i na dr­žav­ni pra­znik na par­kin­gu jed­ne zgra­de na Sta­rom aero­dro­mu. Di­rek­to­ri­ca Za­vo­da Vu­ki­ca Je­lić ob­ja­sni­la je da je na vo­zi­lu do­šlo do ve­ćeg kva­ra, pa je par­ki­ra­no na tom mje­stu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"