Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo U ODNOSU NA 2014. GODINU, VLADA ZA DEVET MJESECI UŠTEDJELA DVA MILIONA NA MATERIJALNOM OBEZBJEĐENJU PORODICE
Sve više siromašnih građana Bez socijale ostalo 3.700 građana Ukoliko se uporede podaci 2014. i 2015. godine, najveći broj korisnika bez socijale je ostao u julu – čak 7.049, potom u avgustu, 5.601, i septembru, 5.538 Prema podacima Ministarstva rada, broj najsiromašnijih porodica smanjen je prosječno za oko 2.000 (oko 3.700 lica), a iznos sredstava na mjesečnom nivou za oko 120.000 eura
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re je za de­vet mje­se­ci 2015. go­di­ne ušte­dje­la 1.664.161 euro na ma­te­ri­jal­nim obez­bje­đe­nji­ma po­ro­di­ce (MOP) u od­no­su na isti pe­ri­od 2014. go­di­ne. Upo­red­ni po­da­ci za de­vet mje­se­ci 2014. i 2015. go­di­ne mo­gu se na­ći na saj­tu Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, a pre­ma nji­ma, broj naj­si­ro­ma­šni­jih po­ro­di­ca sma­njen je pro­sječ­no za oko 2.000 (oko 3.700 li­ca), a iz­nos sred­sta­va na mje­seč­nom ni­vou za oko 120.000 eura. Uko­li­ko se na „ušte­đe­ni“ iz­nos do­da pro­sjek za pre­o­sta­la tri mje­se­ca, go­di­šnja ušte­da po osno­vu sma­nje­nja ko­ri­sni­ka MOP-a pre­la­zi dva mi­li­o­na eura.
Uko­li­ko se upo­re­de po­da­ci iz 2014. i 2015. go­di­ne, naj­ve­ći broj ko­ri­sni­ka bez so­ci­ja­le je ostao u ju­lu – čak 7.049, po­tom u av­gu­stu, 5.601, i sep­tem­bru, 5.538.
U ja­nu­a­ru 2014. go­di­ne MOP su pri­ma­le 13.792 po­ro­di­ce, za šta je iz bu­dže­ta is­pla­će­no 1.247.104 eura. U istom mje­se­cu 2015. ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje do­bi­lo je 12.214 po­ro­di­ca, ko­ji­ma je is­pla­će­no 1.111.821 euro. U fe­bru­a­ru 2014. MOP je pri­mi­lo 13.855 po­ro­di­ca, za šta je is­pla­će­no 1.255.490 eura.
U mar­tu 2014. go­di­ne MOP je pri­ma­lo 13.949 po­ro­di­ca, u apri­lu 13.952, a u ma­ju 13.964. U ju­nu, ju­lu i av­gu­stu MOP je pri­ma­lo pre­ko 14.000 po­ro­di­ca. Pra­vo na so­ci­ja­lu u sep­tem­bru 2014. ima­lo je 13.935 po­ro­di­ca, u ok­to­bru 13.085, a u no­vem­bru 12.651. Broj po­ro­di­ca ko­je su ko­ri­sti­le MOP u de­cem­bru 2014. iz­no­sio je 12.344.
Već od pr­vog mje­se­ca 2015. broj ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­čeo je da opa­da (12.214 po­ro­di­ca), a bla­gi po­rast, pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma za de­vet mje­se­ci, za­bi­lje­žen je sa­mo u mar­tu (12.329). Na­kon to­ga je po­čeo op­šti pad bro­ja ko­ri­sni­ka tog vi­da so­ci­jal­ne po­mo­ći, a sa­mim tim i sred­sta­va ko­ja su is­pla­ći­va­na u tu na­mje­nu. U apri­lu i ma­ju 2015. MOP su pri­ma­le 11.983 po­ro­di­ce, od­no­sno 11.436 po­ro­di­ca. U ju­lu se taj broj spu­stio na 10.874, a u av­gu­stu na 10.770. Broj po­ro­di­ca ko­je su ko­ri­sti­le MOP u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne iz­no­sio je 10.892, u ok­to­bru 10.992, a u no­vem­bru 10.953. Za is­pla­te MOP-a za de­vet mje­se­ci 2015. go­di­ne Mi­ni­star­stvo ra­da je iz bu­dže­ta za tu na­mje­nu po­tro­ši­lo 9.508.581 euro.
Pred­sjed­nik Rad­nič­ke par­ti­je i član Od­bo­ra za zdrav­stvo, rad i so­ci­jal­no sta­ra­nje Jan­ko Vu­či­nić sma­tra da ovi po­da­ci ne po­ka­zu­ju da je broj si­ro­ma­šnih sma­njen, već da Vla­da že­li da ušte­di na naj­si­ro­ma­šni­jem slo­ju dru­štva. On je za „Dan” ka­zao da su so­ci­jal­na da­va­nja sma­nje­nja zbog strikt­nog tu­ma­če­nja Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti.
–Po­sled­njom iz­mje­nom za­ko­na po­o­štre­ne su mje­re za do­dje­lu so­ci­ja­le. Na pri­mjer, oni ko­ji ima­ju auto­mo­bil star, re­ci­mo, 20 go­di­na, ili ze­mlji­šte ko­je se ni u kom slu­ča­ju ne mo­že ob­ra­đi­va­ti, gu­be pra­vo na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce. Za mno­go ta­kvih slu­ča­je­va je ob­u­sta­vlje­na ma­te­ri­jal­na po­moć – uka­zu­je Vu­či­nić.
On is­ti­če da po­da­ci o bro­ju ko­ri­sni­ka MOP-a iz 2015. ne po­ka­zu­ju re­al­no sta­nje.
–Mi­slim da se broj onih ko­ji da­nas ne­ma­ju od če­ga da ži­ve i ko­ji­ma je po­treb­no ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ve­ćao. Svje­do­ci smo da je i u pro­šloj go­di­ni uga­šen ve­li­ki broj pred­u­ze­ća i da se ne­za­po­sle­nost po­ve­ća­la. Po­da­ci ko­je da­je Mi­ni­star­stvo ra­da i ko­je do­bi­ja­mo od Mon­sta­ta ne po­ka­zu­ju pra­vu sli­ku dru­štva – na­gla­sio je Vu­či­nić.
Di­rek­tor hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je „Ban­ka hra­ne” Ma­ri­na Me­do­je­vić ka­že da je na­kon uvo­đe­nja so­ci­jal­nih kar­to­na i uz bo­lju evi­den­ci­ju ko­ri­sni­ka so­ci­jal­ne za­šti­te do­šlo do oče­ki­ve­nog sma­nje­nja bro­ja ko­ri­sni­ka MOP-a, što, ka­ko is­ti­če, ni­je ima­lo za po­sle­di­cu da se nov­ča­na po­moć ko­ri­sni­ci­ma po­ve­ća. Ona pod­sje­ća da ko­ri­sni­ci so­ci­jal­ne po­mo­ći u Cr­noj Go­ri ži­ve sa pri­ma­nji­ma ko­ja se kre­ću od 63 do 120 eura.
–Pi­tam se ko je pra­vio pr­o­cje­nu da se s tim nov­cem mo­že ži­vje­ti i ko su bi­li oni ko­ji su tu od­lu­ku po­dr­ža­li – ka­za­la je Me­do­je­vi­će­va za „Dan”.
Ona do­da­je da je ve­li­ki broj po­ro­di­ca ostao bez so­ci­jal­ne po­mo­ći iz oprav­da­nih raz­lo­ga, ali is­ti­če da je ogro­man broj i onih ko­ji su po­ten­ci­jal­ni na­sled­ni­ci po­ro­dič­nih ima­nja, ko­ja ni­je­su po­di­je­lje­na, a zbog ko­jih su osta­li bez so­ci­jal­ne po­mo­ći iako im je bi­la je­di­ni iz­vor pri­ho­da.
–U iz­vje­šta­ju Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) pod na­zi­vom „Za­pad­ni Bal­kan – 15 go­di­na eko­nom­ske tran­zi­ci­je“ na­ve­de­no je da su Al­ba­ni­ja i Cr­na Go­ra do­ži­vje­le naj­o­štri­ji rast si­ro­ma­štva od po­ja­ve glo­bal­ne fi­nan­sij­ske kri­ze. Mon­stat je sva­ke go­di­ne do sa­da sre­di­nom de­cem­bra da­vao iz­vje­šta­je ve­za­ne za sto­pu si­ro­ma­štva u Cr­noj Go­ri. Ove go­di­ne još ne­ma­mo po­dat­ke od te usta­no­ve ve­za­no za si­ro­ma­štvo u 2014. go­di­ni, a da ne go­vo­ri­mo o zva­nič­nim po­da­ci­ma – re­kla je Me­do­je­vi­će­va.
Ona sma­tra da se trend ra­sta si­ro­ma­štva u na­šoj ze­mlji na­sta­vlja, a da vlast ne po­ka­zu­je za­in­te­re­so­va­nost da uči­ni ne­što ka­ko bi za­u­sta­vi­la tu opa­snu po­ja­vu.
–Po­red onih ko­ji su ko­ri­sni­ci so­ci­jal­ne po­mo­ći ko­ja je to­li­ko ni­ska da ne omo­gu­ća­va ni bi­o­lo­ško pre­ži­vlja­va­nje, „Ban­ci hra­ne” se sve vi­še obra­ća­ju i oni ko­ji su do ju­če ži­vje­li nor­ma­lo. Raz­li­či­ti su raz­lo­zi ko­ji su te po­ro­di­ce do­ve­li na rub eg­zi­sten­ci­je. Ima­mo ve­li­ki broj onih ko­ji su osta­li bez pri­ho­da usled gu­bit­ka po­sla, kao i onih či­ja su pri­ma­nja to­li­ko ni­ska i ne­re­dov­na da im ne omo­gu­ća­va­ju pla­ća­nje tro­ško­va ži­vo­ta i hra­ne. Po­ja­vlju­je se sve vi­še i onih ko­ji su žr­tve lo­ših kre­di­ta i neo­d­go­vor­nih po­slo­da­va­ca ko­ji ih ne osi­gu­ra­va­ju, pa ka­da ima­ju zdrav­stve­ne pro­ble­me osta­ju bez iče­ga – upo­zo­ra­va Me­do­je­vi­će­va.A.T.


Ne­hu­man od­nos

Me­do­je­vi­će­va is­ti­če da za­bri­nja­va sve evi­dent­ni­ja po­ja­va ci­klič­nog si­ro­ma­štva, ko­je se pre­no­si sa ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju. Ona sma­tra da je kraj­nje vri­je­me da dru­štvo udru­ži sna­ge ka­ko bi se si­stem­ski i du­go­roč­no po­za­ba­vi­lo pro­ble­mom si­ro­ma­štva.
–Osim si­ro­ma­štva ko­je ozbilj­no po­ga­đa na­še su­gra­đa­ne, „Ban­ka hra­ne” uoča­va ne­hu­man od­nos pre­ma ugro­že­ni­ma. Lju­di­ma ko­ji ne­ma­ju ko­me ni da se obra­te za po­moć, ni­ti ko­me da se po­ža­le, sva vra­ta su za­tvo­re­na. Si­ro­ma­štvo je po­sta­lo struk­tur­ni pro­blem jer se MOP ko­ri­sti neo­prav­da­no du­go, što po­ka­zu­je da Vla­da ne­ma pro­ak­tiv­nu eko­nom­sku i raz­voj­nu po­li­ti­ku ko­ja bi lju­de iz­ve­la iz zo­ne si­ro­ma­štva, što je je­di­no mo­gu­će kroz di­na­mi­čan eko­nom­ski rast i otva­ra­nje rad­nih mje­sta i za­po­šlja­va­nje lju­di u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be – na­gla­si­la je Me­do­je­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"