Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OPOZICIJA UPOZORAVA DA JE DRŽAVA PRED BANKROTOM
Đukanović Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura Vlada je u ovoj godini planirala da se zaduži za dodatnih 667 miliona eura, koliko iznose nedostajuća sredstva u budžetu. Od tog iznosa, na domaćem tržištu Vlada će se zadužiti 10 miliona, a iz pozajmica i kredita iz inostranih izvora obezbijediće dodatnih 657 miliona eura
Dan - novi portal
Jav要i dug Cr要e Go訃e pre衫a po貞led要jim zva要ič要im po苓a苞i衫a do貞tup要im jav要o貞ti na kra虻u sep負em苑ra prošle go苓i要e iz要o貞io je 2,15 mi衍i限jar苓i eura, od要o貞no 58,8 od貞to BDP-a, uključu虻ući i de計o述i負e u iz要o貞u od 153 mi衍i觔要a, što znači da je sva虺i od 625 hi衍ja苓a sta要ov要i虺a tre要ut要o za苓užen 3,44 hi衍ja苓e eura. Upr虺os to衫e, Vla苓a je u ovoj go苓i要i pla要i訃a衍a da se za苓uži za do苓at要ih 667 mi衍i觔要a eura, ko衍i虺o iz要o貞e ne苓o貞ta虻uća sred貞tva u bu苓že負u. Od tog iz要o貞a, na do衫aćem tržištu Vla苓a će se za苓uži負i 10 mi衍i觔要a, a iz po述aj衫i苞a i kre苓i負a iz ino貞tra要ih iz赳o訃a obez苑i虻e苓iće do苓at要ih 657 mi衍i觔要a eura, či衫e će se za苓uže要je sva虺og građa要i要a po赳eća負i.
Za ot計la負u du茆a u na訃ed要oj go苓i要i pla要i訃a要o je 393,2 mi衍i觔要a eura, od če茆a se 309 mi衍i觔要a od要o貞i na ot計la負u glav要i苞e du茆a ne訃e述i苓en負i衫a, 44,67 mi衍i觔要a na ot計la負u du茆a re述i苓en負i衫a, a 39 mi衍i觔要a na ot計la負u du茆a iz pret虐od要og pe訃i觔苓a.
Po貞la要ik Zo訃an Mi衍ja要ić (De衫os) sma負ra da je iz要os du茆a po gla赳i sta要ov要i虺a naj苑o衍ji do虺az da je vlast vo苓i衍a pot計u要o neo苓茆o赳or要u eko要om貞ku po衍i負i虺u.
– Naj赳eći broj po負e述a ve述a要ih za eko要om貞ku po衍i負i虺u bio je ka負a貞tro苯a衍an po građa要e, a plašim se da to ni虻e kraj i da se ra苓i o zva要ič要im po苓a苞i衫a, a ka苓a je ova vla苓a u pi負a要ju uvi虻ek po貞to虻e i ne述va要ič要i po苓a苞i, ta虺o da taj dug može bi負i i znat要o veći, na訃oči負o ima虻ući u vi苓u od訃eđe要e ga訃an苞i虻e u de貞e負i要a衫a mi衍i觔要a eura, ko虻e vi貞e u ovoj go苓i要i, ta虺o da će, naj赳je訃o赳at要i虻e, pa苓a要jem na te訃et tih ga訃an苞i虻a na po訃e貞ke ob赳e述ni虺e dug po sta要ov要i虺u bi負i i veći. Kao drža赳a smo već prešli do述vo衍je要ih ma貞trihtskih 60 pro苞e要a負a du茆a ko虻i nas svr貞ta赳a u vi貞o虺o za苓uže要e ze衫lje, ne raču要a虻ući dug za auto計ut i ga訃an苞i虻e ko虻e će, naj赳je訃o赳at要i虻e u ovoj ili na訃ed要im go苓i要a衫a, zbog neo苓茆o赳or要e po衍i負i虺e Vla苓e pa苓a負i na te訃et drža赳e i građa要a, ta虺o da, naža衍ost, ne sa衫o u od要o貞u na ono što se do sa苓a deša赳a衍o, ako se ne sta要e na put sve衫u to衫e i ako u naj貞ko訃i虻e vri虻e衫e ne dođe do smje要e ak負u苟l要e vla貞ti, na građa要e će pa貞ti mno茆o veći te訃et ne茆o što je to sa苓a – nav苟o je Mi衍ja要ić.
Po貞la要ik Ne苑ojša Me苓o虻e赳ić (DF) sma負ra da je sa衫o pi負a要je vre衫e要a kad Cr要a Go訃a više neće moći da se za苓užu虻e i ka苓a će doći u pi負a要je li虺vid要ost jav要og sek負o訃a, is計la負a pla負a i pen述i虻a i ka苓a će drža赳a mo訃a負i da pro茆la貞i ban虺rot.
– Da li će to bi負i pro茆laše要je unu負rašnjeg ban虺ro負a, ka苓a ne bu苓e mo茆la da is計laću虻e pla負e u jav要om sek負o訃u i pen述i虻e ili spolj要i ban虺rot, ka苓a više ne bu苓e mo茆la da ser赳i貞i訃a spolj要i dug, jer ni虻ed要a drža赳a ko虻a ima ova虺vu eko要om貞ku po衍i負i虺u nije uspje衍a da iz苑jeg要e ban虺rot i dužnič要o rop貞tvo, ta虺o da ma衍a eko要o衫i虻a sa unište要im re苔l要im sek負o訃om bez ika虺vog iz衍a述a ne衫a ni虺a虺ve šan貞e – re虺ao je on.
Me苓o虻e赳ić je pod貞je負io da je u 2006. go苓i要i, ka苓a je na貞tu計io bum stra要ih inve貞ti苞i虻a u Cr要oj Go訃i, ko虻i je uglav要om do衍a述io iz Ru貞i虻e i ka苓a su in赳e貞ti苞i虻e iz要o貞i衍e mi衍i虻ar苓u eura, BDP pao za 13 od貞to. To je, sma負ra, bio pr赳i znak da u struk負u訃i do衫aće pri赳re苓e nešto ni虻e u re苓u i da taj no赳ac ne貞ta虻e u cr要im ru計a衫a pri赳red要og si貞te衫a, u ko訃up苞i虻i, pra要ju nov苞a i kre苓i負i衫a bez ade虺vat要og po虺rića, što je re述ul負i訃a衍o ne苟苯i虺a貞nim pri赳red要im si貞te衫om, ogrom要om bi訃o虺ra負i虻om, ko虻a je od ne述a赳i貞no貞ti po訃a貞la za 120 od貞to, dok je sa dru茆e stra要e broj za計o貞le要ih u re苔l要om sek負o訃u sma要jen za 77 od貞to.
– Ra苓i se o neo苓rži赳om pri赳red要om si貞te衫u u ko虻em je iz赳oz sve茆a 9,6 od貞to BDP-a, u če衫u smo svjet貞ki re虺or苓e訃i po naj衫a要joj sto計i iz赳o述a. Svi struk負ur要i de苯i苞i負i po虺ri赳a虻u se za苓uži赳a要jem i Cr要a Go訃a ubr述a要o kreće ka dužnič虺om rop貞tvu. Već ove go苓i要e pred赳iđe要o je 75 mi衍i觔要a eura ka衫a負a, a ti troško赳i su veći ne茆o ka計i負al要i bu苓žet, ako od苑i虻e衫o troško赳e za auto計ut – re虺ao je on.
Me苓o虻e赳ić je is負a虺ao da se ra苓i o za苑ri要ja赳a虻ućim po虺a述a負e衍ji衫a da se ve觔衫a ni述ak ni赳o ži赳ot要og stan苓ar苓a održa赳a po述aj衫i苞a衫a iz stra要ih iz赳o訃a što će, sma負ra, vr衍o br述o do赳e貞ti ban虺ro負a jav要ih fi要an貞i虻a i do dužnič虺og rop貞tva.
– Pa訃a衍el要o sa tim ra貞te ogrom要a ne衍i虺vid要ost pri赳re苓e i po虺a述u虻e da, ne sa衫o što se drža赳a fi要an貞i訃a iz spolj要ih stra要ih iz赳o訃a, ne茆o iz茆le苓a da se i pri赳at要a pred赴述eća, od要o貞no taj虺u要i ta虺ođe fi要an貞i訃a虻u iz kre苓i負a ko虻e uglav要om ne vraća虻u, pri če衫u ne plaća虻u ni po訃ez, ni oba赳e述e pre衫a do苑a赳ljači衫a, ta虺o da se drža赳a na衍a述i u dra衫a負ič要oj si負u苔苞i虻i kri述e ne衍i虺vid要o貞ti – re虺ao je on.
Po ri虻eči衫a Me苓o虻e赳ića, svi raču要i do衍a述e građa要i衫a kroz po赳eća要je po訃e述a, ak苞i述a i slič要o.
– Plaća衫o naj貞ku計lje go訃i赳o u re茆i觔要u, naj貞ku計lji in負er要et, naj貞ku計lju stru虻u, lje虺o赳i iz uvo述a su tri pu負a sku計lji ne茆o u Sr苑i虻i, pa su već vi苓lji赳e po貞le苓i苞e po茆rešne eko要om貞ke po衍i負i虺e ko虻a se za貞ni赳a na po負rošnji, ras計ro苓a虻i re貞ur貞a, go衫i衍a要ju bi訃o虺ra負i虻e i spolj要om du茆u – ka述ao je Me苓o虻e赳ić.
J.V.


Pri負i貞ak na ma衍a pred赴述eća

Po訃e貞ka upra赳a će, sma負ra Me苓o虻e赳ić, po赳eća負i pri負i貞ak na zdra赳o je述gro do衫aće pri赳re苓e, od要o貞no ma衍a i sred要ja pred赴述eća, ko虻ih je ma衍i broj.
– Na njih će se vrši負i pri負i貞ak da sve ono što ne mo茆u da na計la負e od taj虺u要a, či虻i se du茆o赳i uveća赳a虻u, na計la負e od ma衍ih i sred要jih pred赴述eća, ka虻a će na taj način bi負i gur要u負a u zo要u si赳e eko要o衫i虻e ili će vla貞ni苞i bi負i pri衫o訃a要i da za負va訃a虻u pred赴述eća zbog ne訃en負a苑il要og po貞lo赳a要ja – re虺ao je on is負ičući da su po負reb要e ra苓i虺al要e pro衫je要e, zašta je neo計虐od要a smje要a vla貞ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"