Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-01-13 PORODICA GORANA PEJOVIĆA OGORČENA ODNOSOM DRŽAVE KADA JE U PITANJU ISTRAGA O NJEGOVOM UBISTVU
Pejovići Nećemo se smiriti dok ne otkriju nalogodavca Za nas Goranovo ubistvo nije rasvijetljeno sve dok su Kalinićevi pomagači na slobodi. Znamo da taj naš stav neće ništa promijeniti, ali mi ćemo tada imati neki svoj mir – kaže Stanka Pejović
Dan - novi portal
Po­ro­di­ca ubi­je­nog Go­ra­na Pe­jo­vi­ća ne­za­do­volj­na je od­no­som dr­žav­nih or­ga­na u is­tra­zi o ovom zlo­či­nu. Go­ra­no­va maj­ka Stan­ka ka­že da za po­ro­di­cu ovaj slu­čaj ne mo­že bi­ti za­tvo­ren za­to što se ne zna, ili se zna a ne že­le da im ka­žu, ko je na­vo­dio ubi­cu i ko je nje­ga skri­vao u Bu­dvi, ali i to ka­ko je mo­gao iza­ći iz ze­mlje.
– Za nas Go­ra­no­vo ubi­stvo ni­je ra­svi­je­tlje­no sve dok su Ka­li­ni­će­vi po­ma­ga­či na slo­bo­di. Zna­mo da taj naš stav ne­će ni­šta pro­mi­je­ni­ti, ali mi će­mo ta­da ima­ti ne­ki svoj mir – ka­že kroz su­ze Stan­ka.
Ona na­gla­ša­va da od­go­vor­no tvr­di da je pr­vog da­na, kao i da­nas, bio po­znat ubi­ca nji­ho­vog si­na.
– Do­sad se pret­po­sta­vlja­lo da je ubi­stvo bi­lo na­mi­je­nje­no Iva­nu De­li­ću, a da ga je Ka­li­nić iz­vr­šio. Na­kon ovo­ga ima­mo po­ma­ke u is­tra­zi, ali za nas to ni­je do­volj­no. Osam go­di­na smo če­ka­li, ni­ko ne mo­že da shva­ti kroz šta smo pro­šli. Po­sli­je sve­ga što smo pro­šli za ovih osam go­di­na je­di­no što tra­ži­mo je isti­na.
Ipak, to­kom svih ovih go­di­na tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja uvi­jek su bi­li tu za nas. Bi­li smo u stal­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, i na to­me im za­hva­lju­je­mo – ka­že Stan­ka.
Na­gla­ša­va da su svi nji­ho­vi po­ku­ša­ji da sa­zna­ju isti­nu, za ko­ju će se bo­ri­ti do kra­ja ži­vo­ta, bi­li bez­u­spje­šni, iako je Go­ra­nov je­di­ni gri­jeh bio po­gre­šno mje­sto i vri­je­me ko­je mu je zla sud­bi­na na­mi­je­ni­la tog kob­nog po­po­dne­va.
– Ne­po­sred­no pri­je po­la­ska za Bu­dvu ka­zao mi je da mu se uop­šte ne ide, iako se sva­ke go­di­ne sa­sta­jao sa dru­štvom po­vo­dom ro­đen­da­na. Ne­ću i ne mo­gu da pri­hva­tim či­nje­ni­cu da sam gre­škom iz­gu­bi­la si­na. Naš Go­ran je bio po­nos po­ro­di­ce i gra­da. Šta da ka­že­mo, ogor­če­nje je ve­li­ko. Mo­lim Bo­ga za prav­du, jer je moj sin stra­dao ne­vin i ne­či­jom gre­škom. Ka­ko je mo­gla da se do­go­di ta­kva gre­ška usred bi­je­la da­na. Ne mo­gu da ži­vim sa či­nje­ni­com da sam ne­či­jom gre­škom iz­gu­bi­la si­na – ka­že maj­ka Stan­ka.
Ona na­gla­ša­va da je po­či­ni­lac bio ot­kri­ven još pri­je če­ti­ri go­di­ne, ka­da je Sret­ko Ka­li­nić u Za­gre­bu pri­znao da je ubio nji­ho­vog si­na.
– Isti­na je da nas je pri­je no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka po­zva­la vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac Ve­sna Jo­vi­će­vić i oba­vi­je­sti­la da su pri­ku­plje­ni broj­ni ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi ve­za­no za ubi­stvo na­šeg si­na i da će na­kon pra­zni­ka bi­ti po­zna­to vi­še de­ta­lja. Iš­če­ki­va­li smo da sa­zna­mo vi­še od ono­ga što je bi­lo po­zna­to pri­je če­ti­ri go­di­ne, ali opet se po­na­vlja ista pri­ča. Zna­mo da je pu­cao Ka­li­nić, ali još uvi­jek je ne­po­zna­ni­ca ko je na­lo­go­da­vac, iako se po­mi­nja­lo ime Lu­ke Bo­jo­vi­ća. Po­sta­vlja se pi­ta­nje i ko je u Bu­dvi šti­tio Ka­li­ni­ća, ka­ko je mo­gao na­pu­sti­ti Cr­nu Go­ru, i još mno­go to­ga. Znam da tim ne­će­mo ni­šta pro­mi­je­ni­ti, ali će mi ma­kar sr­ce bi­ti na mje­stu. Na­dam se da će nas go­spo­đa Jo­vi­će­vić po­zva­ti i ob­ja­sni­ti nam si­tu­a­ci­ju. Či­ni mi se da nam sva­ki put iz­no­va ubi­ja­ju na­šeg Go­ra­na. Boli nas su­ro­va isti­na, kao pr­vog da­na, ali nas boli i ne­prav­da. Na­kon sve­ga što se iz­de­ša­va­lo i broj­nih pro­pu­sta u is­tra­zi od po­čet­ka, ko­je je vlast uči­ni­la ka­da je u pi­ta­nju ubi­stvo na­šeg Go­ra­na, oče­ku­je­mo da dr­ža­va Cr­na Go­ra u ko­joj ži­vi sva nje­go­va po­ro­di­ca za­tra­ži da ko­nač­no pro­go­vo­ri isti­na – ka­že Stan­ka.
Kri­mi­na­li­stič­ka po­li­ci­ja pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Sret­ka Ka­li­ni­ća (41) zbog sum­nje da je 2008. go­di­ne ubio Go­ra­na Pe­jo­vi­ća u Bu­dvi. Ka­li­nić je upo­tre­bom va­tre­nog oruž­ja li­šio ži­vo­ta Pe­jo­vi­ća, a pri­li­kom puc­nja­ve te­ške tje­le­sne po­vre­de su za­do­bi­la još dva li­ca. Ka­li­ni­ću se kri­vič­nom pri­ja­vom na te­ret sta­vlja kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, od­no­sno umi­šljaj­ni po­ku­šaj li­še­nja ži­vo­ta vi­še li­ca, na­kon če­ga je, usled za­do­bi­je­nih po­vre­da, pre­mi­nuo Pe­jo­vić.
– Po­li­cij­sko-tu­ži­lač­ke ak­tiv­no­sti ko­je su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci, u ko­or­di­na­ci­ji i po na­lo­gu tu­ži­la­štva, spro­ve­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du uka­zu­ju na sum­nju da je Ka­li­nić, 11. av­gu­sta 2008. go­di­ne, oko 17.40, pje­ške do­šao do te­ra­se ugo­sti­telj­skog objek­ta ,,Pal­ma” u Bu­dvi, gdje je za jed­nim od sto­lo­va sje­dio ošte­će­ni Go­ran Pe­jo­vić u dru­štvu sa V.G., V.I. i V.M. On je, ka­ko se sum­nja, pri­šao nji­ho­vom sto­lu i iz pi­što­lja ne­po­zna­te mar­ke, ka­li­bra 9 mm, u prav­cu ošte­će­nog Pe­jo­vi­ća is­pa­lio 11 pro­jek­ti­la, ko­jom pri­li­kom je ovo li­ce za­do­bi­lo po­vre­de od ko­jih je pre­mi­nu­lo na li­cu mje­sta. Od dej­stva is­pa­lje­nih pro­jek­ti­la te­ške tje­le­sne po­vre­de za­do­bi­li su V.G. i V.I. – sa­op­štio je Alek­san­dar Bo­ško­vić iz Upra­ve po­li­ci­je.
Već u pr­vim sa­ti­ma is­tra­ge bi­lo je ja­sno da je ne­sreć­ni Nik­ši­ća­nin gre­škom ubi­jen, te da je ma­ski­ra­ni ubi­ca sa pe­ri­kom i še­ši­rom gre­škom na­ve­den na nje­ga, umje­sto na po­zna­tog Bu­dva­ni­na Iva­na De­li­ća, ko­ji je sje­dio za su­sjed­nim sto­lom.
Osum­nji­če­ni Ka­li­nić se tre­nut­no na­la­zi u za­tvo­ru u Sr­bi­ji i pro­tiv nje­ga se vo­di kri­vič­ni po­stu­pak zbog iz­vr­še­nja dru­gih kri­vič­nih dje­la van te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re.
Dr­žav­ni tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Ve­sna Jo­vi­će­vić ka­za­la je da je tu­ži­la­štvo do­ni­je­lo na­red­bu o spro­vo­đe­nju is­tra­ge pro­tiv okri­vlje­nog Ka­li­ni­ća.
– Po­kre­ta­nju kri­vič­nog po­stup­ka pro­tiv Ka­li­ni­ća pret­ho­dio je po­stu­pak iz­vi­đa­ja, u ko­jem je tu­ži­la­štvo ne­po­sred­no i pu­tem me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći u kri­vič­nim stva­ri­ma pri­ba­vi­lo do­ka­ze na osno­vu ko­jih je oci­je­ni­lo da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je osum­nji­če­ni uči­ni­lac ovog kri­vič­nog dje­la – is­ta­kla je ona.
L.N.–D.Ž


Sa­slu­ša­nja

Tu­ži­lac Ve­sna Jo­vi­će­vić ni­je kon­kret­no od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li je u is­tra­zi sa­slu­šan Ivan De­lić.
– Ne­ka li­ca su sa­slu­ša­na kod is­tra­žnog su­di­je, ne­ka u tu­ži­la­štvu, ali ne bih o kon­kret­nim ime­ni­ma. Ta­ko­đe, ra­di se na pro­na­la­že­nju po­ma­ga­ča i na­lo­go­dav­ca – na­ve­la je Jo­vi­će­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"