Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-01-13 ANA NOVAKOVIĆ KAŽE ZA „DAN” DA JE CIVILNI SEKTOR SVE ČEŠĆE NA METI NAPADA
Novaković Vlast zakinula NVO za sedam miliona Nevladine organizacije traže da im se zakonom omogući da godišnje raspolažu sa jedan odsto državnog budžeta
Dan - novi portal
Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) u Cr­noj Go­ri sve če­šće po­sta­ju me­te na­pa­da po­je­di­nih me­di­ja i po­li­ti­ča­ra ka­da se pro­ci­je­ni da je ne­ga­tiv­na re­to­ri­ka o NVO pro­fi­ta­bil­na, ka­za­la je za „Dan” di­rek­to­ri­ca Cen­tra za raz­voj NVO (CRN­VO) Ana No­va­ko­vić. Ona is­ti­če da su NVO u po­sled­njih se­dam go­di­na od dr­ža­ve do­bi­le se­dam mi­li­o­na eura ma­nje ne­go što ih je sle­do­va­lo, te da se kon­stant­no bi­lje­ži fi­nan­sij­ski pri­ti­sak na ci­vil­ni sek­tor, od­no­sno sma­nje­nje sred­sta­va za nji­hov rad.
– Iz­nos ko­ji se iz­dva­ja za pro­jek­te NVO u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne kre­će se uglav­nom oko dva mi­li­o­na. Taj iz­nos je od 2011. go­di­ne pre­la­zio i če­ti­ri mi­li­o­na na go­di­šnjem ni­vou, na­kon če­ga je uma­njen za 50 od­sto. Pret­hod­ne go­di­ne pra­ti i per­ma­nent­no kr­še­nje Za­ko­na o igra­ma na sre­ću u di­je­lu iz­dva­ja­nja sred­sta­va za pro­jek­te NVO jer se iz­nos tih sred­sta­va uma­nju­je su­prot­no za­ko­nu. Kon­kret­no, u po­sled­njih se­dam go­di­na za pro­jek­te NVO je iz­dvo­je­no se­dam mi­li­o­na ma­nje ne­go što je to bi­la oba­ve­za u skla­du sa ovim za­ko­nom. Ka­da je u pi­ta­nju okvir­na pro­cje­na iz­no­sa za pro­jek­te i pro­gra­me NVO na go­di­šnjem ni­vou, ono što je opre­dje­lju­ju­ći stav ve­li­kog bro­ja ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja me­đu ko­ji­ma je i CRN­VO, je­ste da taj iz­nos tre­ba da bu­de naj­ma­nje je­dan od­sto te­ku­ćeg bu­dže­ta, od­no­sno oko se­dam mi­li­o­na. Sma­tra­mo da taj iz­nos pred­sta­vlja ozbilj­no in­ve­sti­ra­nje u pro­jek­te NVO, od­no­sno re­a­li­za­ci­ju jav­nih po­li­ti­ka, i da na taj na­čin NVO mo­že u pu­noj mje­ri do­pri­ni­je­ti raz­vo­ju dru­štva u raz­li­či­tim obla­sti­ma – iz­ja­vi­la je No­va­ko­vi­će­va za „Dan”.
Ona is­ti­če da se NVO su­o­ča­va­ju sa svim onim pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma su­o­ča­va dru­štvo u cje­li­ni.
– To zna­či i sa fi­nan­sij­skim pro­ble­mi­ma za odr­ži­vost pro­gra­ma i re­a­li­za­ci­ju ak­tiv­no­sti, če­stim mi­je­nja­njem ka­dro­va, spo­rom ad­mi­ni­stra­ci­jom, za­tvo­re­no­šću in­sti­tu­ci­ja za sa­rad­nju... Me­đu­tim, NVO da­nas po­ga­đa­ju i mno­go du­blji pro­ble­mi, o ko­ji­ma mi ne go­vo­ri­mo do­volj­no i o ko­ji­ma gra­đa­ni te­ško mo­gu iz­gra­di­ti kom­plet­nu sli­ku. Zbog svo­je ne­sum­nji­ve ulo­ge i uti­ca­ja na jav­no mnje­nje, NVO sve vi­še po­sta­ju me­ta na­pa­da po­je­di­nih me­di­ja, a ne­ri­jet­ko i po­li­ti­ča­ra, ka­da se pro­ci­je­ni da je ne­ga­tiv­na re­to­ri­ka o NVO pro­fi­ta­bil­na, a ne­ri­jet­ko su na me­ti i zva­nič­nih in­sti­tu­ci­ja. Po­tvr­du ta­kvog sta­nja ima­mo u po­sled­njem iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku. Zbog to­ga je kli­ma u ko­joj ra­di i dje­lu­je ne­vla­din sek­tor da­nas ne­po­volj­na i iz­u­zet­no za­htjev­na za sve or­ga­ni­za­ci­je i ak­ti­vi­ste ko­ji ima­ju ja­san i ne­po­ko­le­bljiv stav o pi­ta­nji­ma iz svog do­me­na dje­lat­no­sti – na­gla­ša­va No­va­ko­vi­će­va.
Ona do­da­je da su če­sti i per­so­nal­ni po­ku­ša­ji mar­gi­na­li­zo­va­nja ak­ti­vi­sta NVO od stra­ne po­je­di­nih po­li­ti­ča­ra.
– Ne­pri­mje­re­ne kva­li­fi­ka­ci­je sti­žu ka­ko od pre­mi­je­ra, ta­ko i od pred­stav­ni­ka raz­li­či­tih po­li­tič­kih par­ti­ja. Da­kle, ne sa­mo Vla­da, već svi po­li­tič­ki ak­te­ri, ko­ji oči­gled­no u ak­ti­vi­sti­ma NVO vi­de po­ten­ci­jal­nu opa­snost za re­a­li­za­ci­ju svo­jih od­lu­ka. Ta­kvi po­ku­ša­ji mar­gi­na­li­za­ci­je naj­vi­še go­vo­re o ne­do­stat­ku po­li­tič­ke kul­tu­re po­me­nu­tih ak­te­ra jer ni vlast ni opo­zi­ci­ja ne­ma­ju do­volj­ne de­mo­krat­ske ka­pa­ci­te­te da pri­hva­te kri­ti­ku ili dru­ga­či­ji stav. Ka­da je u pi­ta­nju si­stem­ski od­nos Vla­de pre­ma ne­vla­di­nom sek­to­ru, sma­tram da se po­sred­na mar­gi­na­li­za­ci­ja po­ku­ša­va upra­vo ostva­ri­ti kroz per­ma­nent­no uki­da­nje sred­sta­va za pro­jek­te i pro­gra­me naj­ve­ćeg bro­ja NVO – ka­že No­va­ko­vi­će­va.
Na pi­ta­nje da li su za­do­volj­ni uklju­če­no­šću NVO sek­to­ra u pro­ces pre­go­vo­ra sa EU, No­va­ko­vi­će­va ka­že da nji­ho­va ulo­ga u to­me ipak ni­je do­volj­no pri­zna­ta.
– Či­nje­ni­ca je da ve­li­ki broj pred­stav­ni­ka NVO uče­stvu­je u rad­nim gru­pa­ma za pri­pre­mu pre­go­vo­ra u raz­li­či­tim po­gla­vlji­ma. Ipak, su­šti­na tog uče­šća još uvi­jek je upit­na jer smo ima­li si­tu­a­ci­je u ko­ji­ma pred­stav­ni­ci NVO ni­su mo­gli da do­bi­ju in­for­ma­ci­je neo­p­hod­ne za nji­hov an­ga­žman. Ka­da je u pi­ta­nju uklju­če­nost u pre­go­va­rač­ki pro­ces, ge­ne­ral­no, sma­tram da ne­vla­din sek­tor u ve­li­koj mje­ri tom pro­ce­su do­pri­no­si svo­jim ak­tiv­nim uče­šćem u iz­ra­di za­ko­na, pra­će­nju ra­da in­sti­tu­ci­ja i in­for­mi­sa­njem gra­đa­nja. Na­ža­lost, ta ulo­ga još uvi­jek ni­je do­volj­no pre­po­zna­ta i afir­mi­sa­na od stra­ne dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja – sma­tra No­va­ko­vi­će­va.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"