Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NOVI SKANDAL DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE SRETENA RADONJIĆA
Radonjić Novinarima zabranio ulazak na sjednicu Napustila sam sjednicu jer neću da dajem legitimitet takvom radu. Neću raditi na tajnim sjednicama–poručila je Vanja Ćalović Nisam ni očekivala da prvi slučaj koji će Agencija ispitivati bude, recimo, bogaćenje Veselina Veljovića, kuma Duška Markovića, a prijatelja direktora i mnogih članova Savjeta – izjavila je Ćalovićeva
Dan - novi portal
Pr­vu zva­nič­nu sjed­ni­cu Sa­vje­ta Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je u ovoj go­di­ni ju­če je obi­lje­žio no­vi skan­dal di­rek­to­ra Sre­te­na Ra­do­nji­ća, ko­ji je no­vi­na­ri­ma za­bra­nio da pri­su­stvu­ju sa­stan­ku. No­vi­na­ri­ma je dao ob­ja­šnje­nje da su raz­log za ta­kav čin na­vod­no ne­u­svo­je­na pra­vi­la o akre­di­ta­ci­ji, ta­ko da je šest no­vi­na­ra ko­ji su do­šli da iz­vje­šta­va­ju sa sjed­ni­ce one­mo­gu­ćen rad.
Iz­vr­šna di­rek­tor­ka MANS-a Va­nja Ća­lo­vi­ć bi­la je je­di­ni član Sa­vje­ta Agen­ci­je ko­ji je in­si­sti­rao da no­vi­na­ri pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci.
– Ovo je pr­va sim­bo­lič­na sjed­ni­ca od ka­da Agen­ci­ja po­sto­ji u pu­nom ka­pa­ci­te­tu i zva­nič­no je pre­po­zna­ta kao osno­va­na. Pi­ta­la sam šta ako Sa­vjet na­red­nih go­di­nu ne usvo­ji pra­vi­la o akre­di­ta­ci­ji, da li to zna­či da će­mo su­spen­do­va­ti član za­ko­na ko­ji ka­že da su sjed­ni­ce jav­ne. Re­če­no mi je da je u te­o­ri­ji mo­gu­će i to – is­ta­kla je Ća­lo­vi­će­va, ko­ja je u znak re­vol­ta na­pu­sti­la sjed­ni­cu Sa­vje­ta.
Ona je na­ve­la da su akre­di­ta­ci­je sa­mo iz­go­vor, a da je stvar­ni cilj obe­smi­šlja­va­nje ra­da ASK.
– Na­pu­sti­la sam sjed­ni­cu jer ne­ću da da­jem le­gi­ti­mi­tet ta­kvom ra­du. Ne­ću ra­di­ti na taj­nim sjed­ni­ca­ma i si­gur­no ne­ću pri­sta­ti da se iza za­tvo­re­nih vra­ta do­no­se od­lu­ke ko­je idu u ko­rist ko­rum­pi­ra­nim funk­ci­o­ne­ri­ma – na­gla­si­la je Ća­lo­vi­će­va.
Od­lu­ku Ća­lo­vi­će­ve da ne pri­su­stvu­je sjed­ni­ci na­kon što je od­lu­če­no da se ona odr­ži iza za­tvo­re­nih vra­ta, osta­li čla­no­vi su oci­je­ni­li kao „ne­pri­mje­ren, ne­kon­struk­ti­van i ne­ko­le­gi­ja­lan do­pri­nos u ra­du Sa­vje­ta”.
Ju­če­ra­šnja sjed­ni­ca Sa­vje­ta bi­la je pr­va od zva­nič­nog po­čet­ka ra­da ASK 1. ja­nu­a­ra i odr­ža­na je u pro­sto­ri­ja­ma Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa.
Na­kon sje­dni­ce sa­op­šte­no je da je Sa­vjet usvo­jio pra­vi­la o ra­du ASK u di­je­lu spre­ča­va­nja su­ko­ba in­te­re­sa jav­nih funk­ci­o­ne­ra, a po­red to­ga glav­na te­ma ras­pra­ve iza za­tvo­re­nih vra­ta bi­lo je i autor­ski tekst Va­nje Ća­lo­vić ob­ja­vljen 4. ja­nu­a­ra 2016.
– Sma­nju­ju se ovla­šte­nja Agen­ci­je ta­ko da di­rek­tor sju­tra ne­će i ne že­li da se ba­vi utvr­đi­va­njem pri­ho­da i imo­vi­ne jav­nih funk­ci­o­ne­ra, po­seb­no li­ca ko­ja su po­ve­za­na sa njim u slu­ča­ju da oni ne pri­ja­ve u pot­pu­no­sti svo­je pri­ho­de i imo­vi­nu. Sa­če­ka­ću da se ob­ja­vi zva­nič­na ver­zi­ja pra­vi­la u Slu­žbe­nom li­stu i na­kon to­ga ću je upu­ti­ti nad­le­žnim or­ga­ni­ma – ka­za­la je Va­nja Ća­lo­vi­ć.
Ona je is­ta­kla da je za­bri­nja­va­ju­će da se ni­ko od čla­no­va Sa­vje­ta ni­je po­za­ba­vio ti­me da je Ra­du­le Žu­rić op­tu­žen da kr­ši za­kon i da je u kon­flik­tu in­te­re­sa, o če­mu po­sto­ji zva­nič­na od­lu­ka Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa ko­ja je sa­da dio ASK. Ća­lo­vi­će­va je ka­za­la da je pla­ni­ra­la da to pi­ta­nje po­kre­ne na sjed­ni­ci da je osta­la na za­sje­da­nju.
– Mi­slim da se ula­žu svi na­po­ri da se sa­kri­ju po­da­ci od jav­no­sti, a ja sam im glav­na pre­pre­ka. Ono što je si­gur­no je­ste da ću na­sta­vi­ti da ra­dim svoj po­sao ko­li­ko god se to ne svi­đa­lo Du­šku Mar­ko­vi­ću i nje­go­vim dru­ga­ri­ma u Sa­vje­tu i di­rek­to­ru Ra­do­nji­ću. Ni­je­sam ni oče­ki­va­la da pr­vi slu­čaj ko­ji će Agen­ci­ja is­pi­ti­va­ti bu­de, re­ci­mo, bo­ga­će­nje Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća, ku­ma Du­ška Mar­ko­vi­ća, a pri­ja­te­lja di­rek­to­ra i mno­gih čla­no­va Sa­vje­ta. Dok me ta­kvi lju­di bu­du pro­ga­nja­li, ja ću bi­ti si­gur­na da svoj po­sao ra­dim ka­ko tre­ba – po­ru­či­la je Ća­lo­vi­će­va, do­da­ju­ći da će na ne­kom od na­red­nih za­sje­da­nja po­kre­nu­ti pi­ta­nje Žu­ri­će­vog pra­va da bu­de u Sa­vje­tu.M.S.


Šte­di Ve­ljo­vi­ća i Žu­ri­ća

Va­nja Ća­lo­vić oci­je­ni­la je za „Dan” da ni­je iz­ne­na­đe­na na­ja­vom di­rek­to­ra Sre­te­na Ra­do­nji­ća da će tra­ži­ti da ona bu­de raz­ri­je­še­na, s ob­zi­rom da mu je glav­ni cilj nje­no eli­mi­ni­sa­nje. Ća­lo­vi­će­va je na­gla­si­la da ni­je ni oče­ki­va­la da će Ra­do­njić pr­vo is­pi­ta­ti ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje biv­šeg di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća, kao ni čla­na Sa­vje­ta Ra­du­la Žu­ri­ća za ko­jeg je Ko­mi­si­ja za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa utvr­di­la da je u kon­flik­tu in­te­re­sa.
Ra­do­njić je ju­če je na pr­voj sjed­ni­ci Sa­vje­ta na­kon zva­nič­nog po­čet­ka ra­da ASK 1. ja­nu­a­ra, ko­ja je bi­la za­tvo­re­na za jav­nost, za­tra­žio da skup­štin­ski Od­bor za an­ti­ko­rup­ci­ju is­pi­ta na­čin iz­bo­ra Ća­lo­vi­će­ve za čla­na Sa­vje­ta.
U sa­op­šte­nju ko­je je iz­da­to na­kon sjed­ni­ce, ni­gdje se ne po­mi­nje da je raz­ma­tra­na od­lu­ka Ko­mi­si­je ko­jom je utvr­đe­no da je član Sa­vje­ta Ra­du­le Žu­rić pre­kr­šio Za­kon o spre­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa, jer osim jav­ne funk­ci­je oba­vlja i po­slo­ve dr­žav­nog re­vi­zo­ra, „či­me je jav­ni in­te­res pod­re­dio pri­vat­nom i iza­zvao su­kob in­te­re­sa”.
Ća­lo­vi­će­va je za „Dan” ka­za­la da ni­je ni naj­ma­nje iz­ne­na­đe­na na­ja­va­ma di­rek­to­ra ASK ka­da je u pi­ta­nju pre­i­spi­ti­va­nje nje­nog sta­tu­sa, jer je on i na­ja­vio da će mu pr­vi po­sao bi­ti da eli­mi­ni­še nju kao ne­po­želj­nog čla­na Sa­vje­ta ko­ji ne ra­di po nje­go­vim di­rek­ti­va­ma i di­rek­ti­va­ma pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća.
– Je­dva če­kam da vi­dim šta će Skup­šti­na da od­lu­či po tim nje­go­vim neo­sno­va­nim op­tu­žba­ma i mi­slim da će na taj na­čin po­ka­za­ti ko­li­ko je be­smi­sle­no po­čeo sa ra­dom kao di­rek­tor Agen­ci­je – ka­za­la je Ća­lo­vi­će­va, do­da­ju­ći da ne spo­ri da je ko­ri­sti­la po­dat­ke ASK i na­ja­vlju­je da će ih ko­ri­sti­ti sve dok je član Sa­vje­ta ka­ko bi jav­nost bi­la upo­zna­ta sa svim kr­še­nji­ma za­ko­na i Usta­va od stra­ne di­rek­to­ra i ko­le­ga iz Sa­vje­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"