Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-22 BIVŠI DIREKTOR BUDVANSKOG „PARKING SERVISA” DRAGAN LIJEŠEVIĆ NIJE ŠTEDIO NOVAC NA SLUŽBENA PUTOVANJA
Liješević Dnevno trošio 1.000 eura iz opštinske kase Liješeviću je tokom prošle godine na ime službenih putovanja, odnosno troškova prevoza i smještaja, isplaćen čak 35.901 euro Bivši direktor je za reprezentacije prošle godine potrošio 17.268 eura
Dan - novi portal
Biv­ši di­rek­tor „Par­king ser­vi­sa” Bu­dva Dra­gan Li­je­še­vić pro­šle go­di­ne je na slu­žbe­na pu­to­va­nja tro­šio i pre­ko 1.000 eura iz opštinske kase, po­ka­zu­je do­ku­mun­ta­ci­ja do ko­je je do­šao „Dan”. Pre­ma jed­noj od fak­tu­ra, Li­je­še­vi­ću je to­kom 2016. za slu­žbe­na pu­to­va­nja, na ime tro­ško­va pre­vo­za i smje­šta­ja, is­pla­ćen čak 35.901 euro.
U fak­tu­ri pi­še da je biv­ši di­rek­tor „Par­king ser­vi­sa” za jed­no slu­žbe­no pu­to­va­nje u Be­o­grad po­tro­šio 2.751 euro, a za dru­go 1.531. Za oba ra­ču­na na­ve­de­no je da su is­pla­će­na u jed­nom da­nu, u ma­ju.
U is­toj fak­tu­ri pod stav­kom „raz­du­že­nja od slu­žbe­nih pu­to­va­nja” to­kom ju­la i sep­tem­bra na­ve­de­ni su tro­ško­vi biv­šeg di­rek­to­ra od 8.867 eura, 2.361, 1.491, 1.336, 1.170, 1.052, 738 eura. Pret­po­sled­njeg da­na de­cem­bra pro­šle go­di­ne na Li­je­še­vi­će­vo ime se vo­di i tro­šak od 3.001 euro na­kon pu­ta, ali ni­je pre­ci­zi­ra­na de­sti­na­ci­ja. U fak­tu­ri je na­ve­de­no da su u av­gu­stu bi­le dvi­je is­pla­te od 1.162 i 1.492 eura, u ok­to­bru 3.433 i 1.482, a u de­cem­bru jed­na od 2.501 euro. Po­red na­ve­de­nih tro­ško­va od vi­še hi­lja­da, Li­je­še­vić je na ra­čun fir­me pla­ćao ra­ču­ne u ka­fi­ći­ma, od­no­sno na­ru­či­vao pi­vo, čaj i „ko­ka-ko­lu”.
Od ukup­nog iz­dat­ka za tro­ško­ve pu­to­va­nja i dnev­ni­ca od 41.297 eura na Li­je­še­vi­ća se od­no­si 35.901 euro, a na Go­ra­na Ba­zo­vi­ća 5.110 eura. Osta­li za­po­sle­ni su po­tro­ši­li oko 280 eura.
Ka­da su u pi­ta­nju tro­ško­vi za re­pre­zen­ta­ci­je, Dra­gan Li­je­še­vić ni tu ni­je šte­dio ka­su pred­u­ze­ća. Par­king ser­vis je u te na­mje­ne utro­šio 22.344 eura, od če­ga je Li­je­še­vić po­tro­šio 17.268 eura. Naj­ve­ći ra­čun za re­pre­zen­ta­ci­je na­pra­vljen je u ugo­sti­telj­skom objek­tu „So­le mio” i to 1.968 eura, a su­vla­snik tog ugo­sti­telj­skog objek­ta je od­bor­nik DPS-a Bo­žo La­zo­vić. U re­sto­ra­nu „Bo­ka por­ta” Li­je­še­vić je na­pra­vio ceh od 817 eura, u „Mer­ku­ru” 749, „Ze­le­nom ga­ju” 367, „Fo­re­stu” 174, „Por­tu” 165, „Sta­rom mli­nu” 163 i „Li­ru” 108 eura.
Po odo­bre­nju biv­šeg di­rek­to­ra, na ime no­vo­go­di­šnjeg ruč­ka za rad­ni­ke Par­king ser­vi­sa po­tro­še­na su 1.102 eura, a za 8. mart 1.250. Za uslu­ge čaj­ne ku­hi­nje da­li su 1.225 eura, a za no­vo­go­di­šnje pa­ke­ti­će dje­ci 1.155 eura. To­kom pro­šle go­di­ne Par­king ser­vis je jed­nom pla­tio i usluge Pauka za odvoženje nepropisno parkiranog auta u iznosu od 70 eura.
U fak­tu­ri za re­pre­zen­ta­ci­je na­vo­di se da je Li­je­še­vić na bi­znis kar­ti­ci po­tro­šio 7.181 euro, ali ne­ma de­ta­lja šta je ku­po­vao, a za „raz­du­že­nja po na­lo­gu” imao je tro­šak od 5.424 eura. Na ime „ra­znih ra­ču­na” Li­je­še­vić je po­tro­šio 1.249 eura iz ka­se pred­u­ze­ća.
Za­ni­mlji­vo je da je Par­king ser­vis za ser­vis sa­mo auto­mo­bi­la „ope­la in­sig­nio” to­kom 2015. i 2016. go­di­ne po­tro­šio čak 12.750 eura. To­kom pro­šle go­di­ne u te svr­he utro­ši­li su 7.840 eura, a naj­vi­še na gu­me i to 2.448 eura i na ha­u­bu 1.051 euro. Gu­me su mi­je­nja­li i 2015. ka­da su na njih po­tro­ši­li oko 1.300 eura.
U fi­nan­sij­skim do­ku­men­ti­ma Par­king ser­vi­sa na­vo­di se da je Li­je­še­vić od pred­u­ze­ća uzeo 43.746 eura. To se vo­di kao po­zaj­mi­ca za nje­ga.
Rad­ni­ci­ma pred­u­ze­ća je na ime po­zaj­mi­ca dat 68.881 euro, ali je di­rek­tor re­kor­der po iz­no­su za­du­že­nja, jer je osta­tak ras­po­di­je­ljen na 16 za­po­sle­nih.
Ru­ko­vod­stvo no­ve vla­sti u Bu­dvi sa­op­šti­lo je da tran­zi­ci­ja vla­sti, ko­ja zbog ot­po­ra i broj­nih op­struk­ci­ja ka­dro­va bu­dvan­skog DPS-a tra­je du­že ne­go što su pred­vi­dje­li, do­no­si pr­ve re­zul­ta­te, od­no­sno ono na šta su oni već dvi­je go­di­ne uka­zi­va­li. Par­king ser­vis je, ka­ko is­ti­ču, sa­mo jed­no od pred­u­ze­ća u ko­ji­ma se ne­ko­li­ci­na lju­di ko­ri­sti­la ra­znim ma­hi­na­ci­ja­ma i zlo­u­po­tre­ba­ma ka­ko bi jav­no­sti pri­ka­za­la te­šku si­tu­a­ci­ju u ko­joj se ta pred­u­ze­ća na­la­ze, a u isto vri­je­me su u dža­ko­vi­ma iz­no­si­li no­vac ko­ji pri­pa­da gra­đa­ni­ma.
– Unu­tra­šnje re­vi­zi­je u svim or­ga­ni­ma, pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma da­ju re­zul­ta­te, a sa­da su na po­te­zu in­sti­tu­ci­je i to pri­je svih Dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Zah­ti­je­va­mo da hit­no pre­du­zmu ko­ra­ke i pro­ce­su­i­ra­ju sva od­go­vor­na li­ca i čla­no­ve bor­do­va di­rek­to­ra ko­ji su svo­jim či­nje­njem ili ne­či­nje­njem do­zvo­li­li ova­kvu po­ha­ru nov­ca. Na­še in­ge­ren­ci­je se za­vr­ša­va­ju upra­vo u to­me da pri­ku­pi­mo i obez­bi­je­di­mo do­ka­ze, te sto­ga sto­ji­mo ap­so­lut­no na ras­po­la­ga­nju za sve što od nas bu­de za­tra­že­no, a što će do­ve­sti do raz­ot­kri­va­nja isti­ne ko je ime­nom i pre­zi­me­nom oja­dio i bu­džet op­šti­ne i pred­u­ze­ća i usta­no­va. Na na­šem pri­mje­ru će­mo po­ka­za­ti ka­ko tre­ba da se upra­vlja do­bri­ma svih gra­đa­na Bu­dve i ka­ko slu­žbe, or­ga­ni i dru­ga jav­no-prav­na li­ca po­slu­ju u do­bi­ti. Na kra­ju nam sa­mo osta­je da se za­pi­ta­mo ko­li­ka ko­li­či­na dr­sko­sti je po­treb­na da bi čo­vjek ovo­li­ko ne­za­ja­žlji­vo i bez trun­ke sra­ma iz­vla­čio no­vac iz dže­pa svo­je po­ro­di­ce, pri­ja­te­lja, kom­ši­ja i su­gra­đa­na – po­ru­či­li su iz no­ve bu­dvan­ske vla­sti.M.S.


Li­je­še­vić: Ra­dio sam po za­ko­nu

Dra­gan Li­je­še­vić u iz­ja­vi za „Dan” ne­gi­ra da je tro­šio 1.000 eura dnev­no, te da se ra­di i o ra­ču­ni­ma iz ra­ni­jih go­di­na ko­ji su za­klju­či­va­ni to­kom 2016, pa su iz­no­si ve­ći. On tvr­di da je sve tro­ško­ve obra­zlo­žio uprav­nom od­bo­ru pred­u­ze­ća, te da je sve ra­dio po za­ko­nu.
– Ni­sam mo­gao za je­dan dan po­ći do Be­o­gra­da i po­tro­ši­ti 1.000 i vi­še eura. To su za­klju­če­ni ra­čuni. Oni su bi­li ma­nji, ali su pre­ni­je­ti ne­ki tro­ško­vi od ra­ni­je, pa je to po­ve­ća­no. Na ruč­ko­ve ko­je po­mi­nje­te, ta­ko­đe, ni­je­sam išao sam, na pri­mjer u re­sto­ran „So­le mio” je išlo ci­je­lo pred­u­ze­će i tač­no je da je ta­mo su­vla­snik Bo­žo La­zo­vić, ali to ne­ma ni­ka­kve ve­ze. Ni­šta tu ne­ma ne­za­ko­ni­to. Svi tro­ško­vi su oprav­da­ni i oni ko­ji su vam da­li do­ku­men­ta­ci­ju tre­ba­lo je i da vam ob­ja­sne gdje je sve oti­šlo, jer za sve po­sto­ji obra­zlo­že­nje – tvr­di Li­je­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"