Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-22 NIKOLA JOVANOVIĆ PONOVIO OPTUŽBE NA RAČUN SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA
Dokumenta koja pokazuju da je SDT pokušalo da prikrije kršenje zakona Novi dokaz o Katnićevoj prevari Vrhovno državno tužilaštvo ima zakonsku obavezu da preduzme korake, jer su se zbog brojnih nepravilnosti koje se dešavaju u Specijalnom državnom tužilaštvu stekli uslovi da Katnić bude razriješen sa funkcije, smatra Jovanović
Dan - novi portal
Is­tra­ži­vač­ko-ana­li­tič­ki cen­tar za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je ana­li­zi­rao je sta­nje in­ter­net por­ta­la Tu­ži­la­štva na dan 11. fe­bru­ar ove go­di­ne – dan na­kon is­te­ka ro­ka u ko­jem je mo­rao bi­ti ob­ja­vljen iz­vje­štaj – iz ko­je­ga se ja­sno vi­di da u tom mo­men­tu ne po­sto­ji ob­ja­vljen iz­vje­štaj o ra­du za pro­šlu go­di­nu, već sa­mo za 2015. go­di­nu, što pred­sta­vlja evi­dent­nu po­vre­du za­kon­skih oba­ve­ze, ka­zao je funk­ci­o­ner DF-a i DNP-a Ni­ko­la Jo­va­no­vić. On je u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu” do­sta­vio ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze za ove tvrdnje.
Jo­va­no­vić je is­ta­kao da je, na­kon što je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić jav­no raz­ob­li­čen da ne po­štu­je za­kon­ske oba­ve­ze, usli­je­di­lo re­a­go­va­nje Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) u ko­jem se jav­nost Cr­ne Go­re ob­ma­nju­je na grub i ne­pri­mje­ren na­čin.
– U ne­pot­pi­sa­nom sa­op­šte­nju, ne­gi­ra­ne su tvrd­nje da Mi­li­vo­je Kat­nić ni­je ob­ja­vio iz­vje­štaj o ra­du u skla­du sa za­ko­nom, a da te tvrd­nje ni­su ar­gu­men­to­va­ne ni­ti jed­nom či­nje­ni­com i do­ka­zom. Umje­sto da se jav­no­sti iz­vi­ni za ne­mar, uko­li­ko je uop­šte po­sto­jao u ovom slu­ča­ju, i da se even­tu­al­no ra­di o teh­nič­koj gre­šci, zbog če­ga iz­vje­štaj ni­je ob­ja­vljen, i da zbog sve­ga to­ga sam pod­ne­se ostav­ku (iako ta­kvo iz­vi­nje­nje ne bi ima­lo upo­ri­šte u lo­gi­ci i da, od 10. fe­bru­a­ra do 20. mar­ta, ni­ko ni­je uočio ta­kvu gre­šku), iz ovog tu­ži­la­štva su po­ku­ša­li da pri­kri­ju tra­go­ve ne­iz­vr­ša­va­nja svo­je za­kon­ske oba­ve­ze – re­kao je Jo­va­no­vić.
On je na­veo da re­a­go­va­nje ko­je je ovaj or­gan ob­ja­vio na svom saj­tu, i u ko­jem je oka­čen link iz­vje­šta­ja, ni­je ni­ka­kav do­kaz da je iz­vje­štaj ob­ja­vljen bla­go­vre­me­no.
– Šta­vi­še, sa­ma ta či­nje­ni­ca da­je osnov sum­nje da se ra­di o zlo­u­po­tre­bi i na­knad­nom uba­ci­va­nju, i da je po­treb­no is­tra­ži­ti da li u tim rad­nja­ma ima iz­vr­še­nih rad­nji kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac je neo­bja­vlji­va­njem iz­vje­šta­ja uči­nio te­ži di­sci­plin­ski pre­stup za ko­ji mu sle­du­je ra­zr­je­še­nje sa funk­ci­je, i oči­gled­no je na­kon neo­bo­ri­vih ar­gu­me­na­ta ko­ji su za­sno­va­ni na za­ko­nu, a svje­stan ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja u pred­me­tu „dr­žav­ni udar“ i skla­pa­njem spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce u pred­me­ti­ma Ma­ro­vić na­u­štrb prav­de i pra­vič­no­sti, osje­tio da mo­že bi­ti raz­ri­je­šen, zbog če­ga je ne­ko u SDT-u, a u nje­go­vu ko­rist, pri­bje­gao rad­nja­ma ob­ma­nji­va­nja jav­no­sti – kon­sta­to­vao je Jo­va­no­vić.
Funk­ci­o­ner DF-a i DNP-a uka­zu­je da za sve što tvr­di ima kon­kret­ne ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze. Pod­sje­ća da je jav­nost već upo­zna­ta sa či­nje­ni­com da je pdf fajl „Iz­vje­štaj o ra­du SDT za 2016. go­di­nu“ kre­i­ran 16. fe­bru­a­ra ove go­di­ne, i to kao in­for­ma­ci­ja na­la­zi se u sa­mom pdf do­ku­men­tu, što je ne­mo­gu­će ne­gi­ra­ti.
– Ne­po­bit­ni i je­di­no re­le­van­tan do­kaz, do ko­jeg je do­šao Is­tra­ži­vač­ko-ana­li­tič­ki cen­tar za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je (IAC IT) De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je, je­ste sta­nje in­ter­net por­ta­la tu­ži­la­štva na dan 11. fe­bru­ar ove go­di­ne, da­kle dan na­kon is­te­ka ro­ka u ko­jem je mo­rao bi­ti ob­ja­vljen iz­vje­štaj, iz ko­je­ga se ja­sno vi­di da u tom mo­men­tu ne po­sto­ji ob­ja­vljen iz­vje­štaj o ra­du za 2016. go­di­nu, već sa­mo za 2015. go­di­nu, što pred­sta­vlja evi­dent­nu po­vre­du za­kon­skih oba­ve­za. In­di­ka­tiv­no je da je na­kon re­a­go­va­nja SDT-a 20. mar­ta ove go­di­ne, iz­vje­štaj za 2015. sklo­njen sa ove stra­ni­ce i na­la­zi se u di­je­lu por­ta­la „bil­bi­o­te­ka“, a da je na nje­go­vo mje­sto, ka­ko bi se pri­kri­li tra­go­vi re­gi­stro­va­nja pro­mje­ne na veb-por­ta­lu, sa­da sto­ji pri­ka­zan link za iz­vje­štaj za 2016. go­di­nu – uka­zao je Jo­va­no­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sve ovo po­tvr­đu­je iz­vod, to jest „skrin šot” ser­ve­ra pre­tra­ži­va­ča Gugl, za ar­hi­vi­ra­nje kao do­kaz da ta stra­ni­ca ni­je sa­dr­ža­la fajl „Iz­vje­štaj za 2016. go­di­nu”, na dan ko­ji je de­fi­ni­san za­kon­skim ro­kom.
– Ti­me je ne­dvo­smi­sle­no uči­nio te­ži di­sci­plin­ski pre­kr­šaj za ko­ji mu sle­du­je ka­zna raz­re­še­nje sa funk­ci­je. Ja­sno je da sa ovim po­sled­njim po­stu­pa­njem SDT ko­je slu­ži da pri­kri­je do­ka­ze, na­sta­vlja sa ne­za­ko­ni­to­sti­ma i ne­pra­vil­no­sti­ma u svom ra­du, da je neo­p­hod­no i da je kraj­nje vri­je­me da Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pre­du­zme sve za­kon­ske mje­re jer će u su­prot­nom i sam uče­stvo­va­ti u pri­kri­va­nju i afir­ma­ci­ji ova­kvog po­stu­pa­nja. Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima za­kon­sku oba­ve­zu da pre­du­zme ko­ra­ke u ci­lju sank­ci­o­ni­sa­nja ta­kvog sta­nja, jer su se zbog broj­nih ne­pra­vil­no­sti ko­je se de­ša­va­ju u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu ste­kli uslo­vi da Kat­nić bu­de raz­ri­je­šen sa funk­ci­je – za­klju­čio je Jo­va­no­vić.M.V.


SDT ne­gi­ra op­tu­žbe

Po­vo­dom tek­sta ob­ja­vlje­nog u „Da­nu” ju­če pod na­slo­vom „Kat­nić uhva­ćen u po­ku­ša­ju pre­va­re“, u ko­me se na­vo­di da je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac po­ku­šao da ob­ma­ne jav­nost tvrd­nja­ma da je Iz­vje­štaj o ra­du za 2016. go­di­nu bla­go­vre­me­no ob­ja­vljen na saj­tu tu­ži­la­štva, Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo uka­za­lo je da ni­je ri­ječ o po­ku­ša­ju pre­va­re.
– De­mo­kra­te Cr­ne Go­re i pred­stav­ni­ci DNP-a pret­hod­nih da­na tvr­di­li su da Iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je ni ob­ja­vljen. Na­po­mi­nje­mo da je u mo­men­tu ka­da su ta­kve, ne­tač­ne, tvrd­nje, iz­re­če­ne, Iz­vje­štaj o ra­du bio ob­ja­vljen vi­še od mje­sec. Upra­vo zbog to­ga je i usli­je­di­lo re­a­go­va­nje Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u kom se na­vo­di da ni­je­su tač­ne tvrd­nje da Iz­vje­štaj ni­je ob­ja­vljen. Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo isto­vre­me­no oba­vje­šta­va jav­nost da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Iz­vje­štaj o ra­du do­sta­vi­lo  Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, ko­je je i za­du­že­no za ob­ja­vlji­va­nje na saj­tu. Iz­vje­štaj je ob­ja­vljen na saj­tu tu­ži­la­štva, gdje se na­la­zio i u mo­men­tu ka­da su iz­ni­je­te ne­tač­ne tvrd­nje da se ka­sni sa nje­go­vim ob­ja­vlji­va­njem – na­vo­di se u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"