Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MIRJANA DRAŠKOVIĆ, GLAVNI VETERINARSKI INSPEKTOR, UPOZORAVA NA OPREZ
Drašković Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa Drašković je pozvala građane da ne kupuju meso iz Brazila jer se ne može garantovati njegova bezbjednost Iz uprava za inspekcijske poslove saopšteno je da na crnogorskom tržištu nema govedine iz Brazila, ali se nijesu osvrnuli na uvoz pilećeg mesa
Dan - novi portal
Glav­na ve­te­ri­nar­ska in­spek­tor­ka Mir­ja­na Dra­ško­vić po­zva­la je gra­đa­ne da ne ku­pu­ju pi­le­će i go­ve­đe me­so iz Bra­zi­la, jer se ne mo­že ga­ran­to­va­ti bez­bjed­nost te hra­ne, po­što se u Cr­noj Go­ri ne is­pi­tu­ju svi pa­ra­me­tri ri­zi­ka i ge­net­ske mo­di­fi­ka­ci­je. Ona je is­ta­kla da je iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve ni­je­su kon­sul­to­va­li pri­li­kom iz­da­va­nja sa­op­šte­nja da na tr­ži­štu ne­ma go­ve­di­ne iz Bra­zi­la i da je si­tu­a­ci­ja na tr­ži­štu bez­bjed­na.
Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve sa­op­šti­li su ra­ni­je, na pi­ta­nja „Da­na“, da na cr­no­gor­skom tr­ži­štu ne­ma go­ve­di­ne iz Bra­zi­la.
Dra­ško­vić na­gla­ša­va da su od po­čet­ka 2017, upr­kos nje­nom upo­zo­re­nju da se iz Bra­zi­la ne do­ba­vlja hra­na, uve­ze­na če­ti­ri kon­tej­ne­ra sa po 26 to­na me­sa, pri­je sve­ga pi­le­ti­ne.
– Evrop­ska uni­ja je za­bra­ni­la uvoz me­sa iz Bra­zi­la i dra­go mi je da je ko­nač­no Evro­pa re­a­go­va­la, jer ja go­di­na­ma pri­čam da se uvo­zi sum­nji­vo me­so. Iako sam na od­mo­ru, ja sam sva­kog da­na u kan­ce­la­ri­ji i ni­ko iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve me ni­je kon­tak­ti­rao, da i ja ne­što ka­žem u ve­zi pi­ta­nja ko­ja su im pro­sli­je­đe­na u ve­zi sa me­som iz Bra­zi­la. Odav­no sam pro­tiv uvo­za me­sa iz te dr­ža­ve zbog ge­net­skih mo­di­fi­ka­ci­ja i mno­gih dru­gih stva­ri za ko­je pro­cje­nju­jem da či­ne vi­sok ri­zik za zdra­vlje na­ših gra­đa­na. Za­to sam ra­ni­je ka­za­la da su če­ti­ri po­šilj­ke to­kom 2015. bi­le ne­is­prav­ne, u jed­noj je bi­la i sal­mo­ne­la, i jav­no tra­ži­la da se za­bra­ni uvoz. Dra­go mi je da je EU po­tvr­di­la mo­ju pri­ču, jer sa­da vi­dim po stra­nim me­di­ji­ma da su ko­rum­pi­ra­ni ve­te­ri­nar­ski in­spek­to­ri u Ju­žnoj Ame­ri­ci da­va­li ser­ti­fi­ka­te za iz­voz me­sa za Evro­pu i tre­će ze­mlje – ka­za­la je Dra­ško­vić za „Dan”.
Ona je is­ta­kla da se ne mo­že re­ći da je bez­bjed­na hra­na iz Bra­zi­la jer se ne is­pi­tu­ju svi pa­ra­me­tri na ko­je za­ko­no­dav­stvo EU oba­ve­zu­je.
– Mi ne­će­mo ne­ke pa­ra­me­tre, kao što su kok­ci­o­di­o­sta­ti­ci, da une­se­mo u na­še pro­pi­se. Vje­ro­vat­no za­to jer su oni ko­ji da­ju do­zvo­lu za uvoz svje­sni da će­mo na­ći ne­što ne­do­zvo­lje­no. Mno­ge dru­ge štet­ne i otrov­ne ma­te­ri­je se ne is­pi­tu­ju, a o ge­net­skim mo­di­fi­ka­ci­ja­ma da ne pri­ča­mo, jer na­še la­bo­ra­to­ri­je ne­ma­ju ka­pa­ci­te­te za to – upo­zo­ri­la je Dra­ško­vić.
Ona ka­že da mi mo­že­mo go­vo­ri­ti da je me­so ko­je se uvo­zi bez­bjed­no sa­mo u onom di­je­lu ko­ji na­še la­bo­ra­to­ri­je mo­gu da is­pi­tu­ju, a to je ne­do­volj­no.
– Na cr­no­gor­skom tr­ži­štu sa­da ima me­sa iz Bra­zi­la. U 2015. go­ve­đe me­so je ma­nje uvo­že­no, a pi­le­će je­ste ja­ko pu­no, a ono je naj­o­pa­sni­je. U 2015. su uve­ze­na 44 kon­tej­ne­ra sa po 26 to­na te­ži­ne. U 2016. ima­li smo 31 kon­tej­ner, sva­ki te­žak pre­ko 26 to­na. U 2017. to­kom ja­nu­a­ra i fe­bru­a­ra, upr­kos mom pred­lo­gu da se uvoz ob­u­sta­vi, jer ja sam to mo­gla da pre­po­ru­čim kao eks­pert za bez­bjed­nost hra­ne i glav­ni ve­te­ri­nar­ski in­spek­tor za bez­bjed­nost hra­ne, uve­ze­ne su če­ti­ri po­šilj­ke od po 26 to­na, zna­či pre­ko 100 to­na me­sa iz Bra­zi­la je sti­glo u na­šu dr­ža­vu – na­gla­ša­va Dra­ško­vić.
Ona ka­že da su iz objek­ta BRF u Bra­zi­lu, iz ko­jeg je EU za­bra­ni­la uvoz 2015, u Cr­nu Go­ru sti­gle dvi­je po­šilj­ke.
– U Bra­zi­lu se sa­da is­pi­tu­je vi­še obje­ka­ta iz ko­jih je, vje­ro­vat­no, sti­za­lo me­so kod nas. Go­di­na­ma se ta­mo iz­da­ju ser­ti­fi­ka­ti za iz­voz pre­ko ko­rum­pi­ra­nih in­spek­to­ra. Te po­šilj­ke uop­šte ni­je­su pra­ti­li bez­bjed­ni ser­ti­fi­ka­ti. Mi ni­je­smo zna­li šta nam ula­zi u Cr­nu Go­ru, jer ne­ko ni­je htio da se zna – is­ta­kla je Dra­ško­vić.
Ona ob­ja­šnja­va da se po­šilj­ke me­sa iz Bra­zi­la če­sto pro­da­ju dok pu­tu­ju pre­ma de­sti­na­ci­ja­ma.
– Uko­li­ko ne­ko ot­ka­že po­šilj­ku ona se ša­lje u one dr­ža­ve za ko­je se zna ko­je ana­li­ze ne mo­gu ura­di­ti. Kod nas se uvo­zi me­so iz Bra­zi­la go­di­na­ma, upr­kos mo­jim upo­zo­re­nji­ma, što jav­nim, što slu­žbe­nim. Lič­no ne mo­gu ni­šta da za­bra­nim, sa­mo mo­gu da pred­lo­žim, i ja sam to ura­di­la. Valj­da ima si­gur­ni­jih de­sti­na­ci­ja, oda­kle se me­so mo­že uvo­zi­ti – za­klju­či­la je Dra­ško­vić.M.S.


Valj­da po­vje­ru­ju EU

Dra­ško­vi­će­va upo­zo­ra­va da ako je EU za­bra­ni­la uvoz i Cr­na Go­ra tre­ba da re­a­gu­je na isti na­čin.
– O opa­sno­sti me­sa iz Bra­zi­la in­for­mi­sa­la sam sve – od Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, pre­ko me­di­ja, do Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Nad­le­žne slu­žbe ni­je­su ni­šta pred­u­ze­le i za­i­sta mo­ram na to da upo­zo­rim gra­đa­ne. Kod nas se do­bi­ja­ju do­zvo­le za uvoz hra­ne, a sve što tre­ba da se ura­di je da se tra­ži do­zvo­la. Ako me­ni ni­je­su vje­ro­va­li, sa­da mo­ra­ju vje­ro­va­ti EU – ka­za­la je Dra­ško­vić.
Ona je do­da­la da bi tre­ba­lo da se za­pi­ta­mo za­što nam dje­ca sve če­šće obo­li­je­va­ju od ra­ka, te što se ma­lo vo­di ra­ču­na o to­me či­me nam se hra­ne gra­đa­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"