Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-06 SAD UPOZORILE PRIŠTINSKE VLASTI Ako ukinete sud, prolazi ruska inicijativa
Dan - novi portal
Ame­rič­ke di­plo­ma­te u Pri­šti­ni upo­zo­ri­le su pred­stav­ni­ke cen­tral­nih ko­sov­skih vla­sti da bi mo­gao da bu­de ak­ti­vi­ran „Plan B” za for­mi­ra­nje Spe­ci­jal­nog su­da, uko­li­ko va­že­ći za­kon bu­de uki­nut u ko­sov­skoj skup­šti­ni.
Po­ru­ku SAD pre­nio je v.d. ame­rič­kog am­ba­sa­do­ra u Pri­šti­ni Sti­ven Benks, a pre­no­si Ko­ha di­to­re i be­o­grad­ski me­di­ji. Iz­vo­ri no­vi­na u ka­bi­ne­tu pre­mi­je­ra pre­ni­je­li su da je Benks ove ne­dje­lje imao ne­ko­li­ko sa­sta­na­ka sa še­fo­vi­ma in­sti­tu­ci­ja, pod­sje­ća­ju­ći ih na po­sle­di­ce ko­je će Ko­so­vo ima­ti uki­da­njem Za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du.
– Vr­ši­lac du­žno­sti ame­rič­kog am­ba­sa­do­ra u Pri­šti­ni, Benks, sa­stao se ju­če sa pre­mi­je­rom Ra­mu­šem Ha­ra­di­na­jem, i ob­ja­snio mu po­sle­di­ce uki­da­nja Za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du. Re­kao je da SAD u Sa­vje­tu bez­bjed­no­sti UN ne­će blo­ki­ra­ti ni­ka­kvu ru­sku ini­ci­ja­ti­vu u ve­zi sa stva­ra­njem slič­nog su­da, pre­nio je iz­vor li­sta.
U če­tvr­tak uve­če su se ogla­si­le i ze­mlje Kvin­te, po­ru­čiv­ši Pri­šti­ni da na­pu­sti sva­ku po­mi­sao o uki­da­nju ili po­nov­nom pre­go­va­ra­nju o bi­lo kom aspek­tu Za­ko­na o spe­ci­ja­li­zo­va­nim vi­je­ći­ma.
Pred­stav­ni­ci uti­caj­nih ze­ma­lja Za­pa­da u Pri­šti­ni upo­zo­ri­li su da ne­ma raz­lo­ga da se za­u­sta­vi rad Spe­ci­ja­li­zo­va­nih vi­je­ća (Spe­ci­jal­nog su­da), po­zi­va­ju­ći ru­ko­vo­di­o­ce cen­tral­nih ko­sov­skih in­sti­tu­ci­ja, li­de­re stra­na­ka i po­sla­ni­ke skup­šti­ne da na­pu­ste sva­ku po­mi­sao o uki­da­nju ili po­nov­nom pre­go­va­ra­nju o bi­lo kom aspek­tu Za­ko­na o Spe­ci­ja­li­zo­va­nim vi­je­ći­ma.
– Ta­kav po­tez po­sta­vlja pod znak pi­ta­nja po­sve­će­nost Ko­so­va vla­da­vi­ni pra­va i ri­zi­ku­je sve ono što je Ko­so­vo po­sti­glo. On po­sta­vlja in­te­re­se od­re­đe­nih po­je­di­na­ca iz­nad in­te­re­sa ko­sov­skog dru­štva. Mi osu­đu­je­mo ta­kav po­tez i sva­ko ko to po­dr­ža­va, od­ba­ci­će part­ner­stvo Ko­so­va sa na­šim ze­mlja­ma – na­gla­ša­va se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju pred­stav­ni­ka ze­ma­lja Kvin­te, ko­je su pod­sje­ti­le na svu po­dr­šku ko­je su da­le Al­ban­ci­ma, uklju­ču­ju­ći i po­dr­šku NA­TO in­ter­ven­ci­je. Ze­mlje Kvin­te, ka­ko se do­da­je, pod­sti­ču sve ko­sov­ske li­de­re i čla­no­ve skup­šti­ne da se iz­ja­sne pro­tiv te ini­ci­ja­ti­ve i da iskre­no oba­vi­je­ste gra­đa­ne o oštrim ne­ga­tiv­nim po­sle­di­ca­ma, uklju­ču­ju­ći i po­sle­di­ce po „me­đu­na­rod­nu i evro­a­tlant­sku in­te­gra­ci­ju”, uko­li­ko Ko­so­vo na­sta­vi u tom smje­ru.
– Isto­vre­me­no, oče­ku­je­mo od svih dr­ža­va da kri­vič­no go­ne ili da u pot­pu­no­sti sa­ra­đu­ju u kri­vič­nom go­nje­nju na­vod­nih zlo­či­na po­či­nje­nih na Ko­so­vu – na­vo­de pred­stav­ni­ci ze­ma­lja Kvin­te. Is­ti­ču da su „du­bo­ko za­bri­nu­ti zbog te­ku­ćih na­po­ra da se na­ru­ši rad Spe­ci­ja­li­zo­va­nih vi­je­ća, kao i pred­sjed­nič­kim po­mi­lo­va­nji­ma od 29. de­cem­bra za tri oso­be osu­đe­ne za ubi­stvo u slu­ča­ju po­zna­tom kao ‘slu­čaj po­ro­di­ce Haj­ra’”.
Nji­ho­va re­ak­ci­ja usli­je­di­la je na­kon što je pre­mi­jer Ra­muš Ha­ra­di­naj iz­ja­vio da će vla­da po­dr­ža­ti stav Skup­šti­ne uko­li­ko bu­de uki­nut Za­kon o Spe­ci­jal­nom su­du i po­sli­je na­ja­ve pred­stav­ni­ka po­kre­ta „Sa­mo­o­pre­dje­lje­nje” da će po­dr­ža­ti uki­da­nje za­ko­na u ko­sov­skoj skup­šti­ni.
Pod­sje­ća­mo da je po­sla­nik u ko­sov­skoj skup­šti­ni Da­ut Ha­ra­di­naj iz­ja­vio je da će pr­vo hap­še­nje za Spe­ci­jal­ni sud po­no­vo ak­ti­vi­ra­ti biv­šu OVK. Brat ko­sov­skog pre­mi­je­ra po­mi­nje se kao je­dan od pr­vih pri­pad­ni­ka OVK ko­ji će se na­ći pred Spe­ci­jal­nim su­dom, a zlo­či­ne je či­nio kao i Ra­muš.
– In­stru­ment OVK će se po­no­vo ak­ti­vi­ra­ti na Ko­so­vu ka­da bu­de po­če­lo hap­še­nje za Spe­ci­jal­ni sud – re­kao je Da­ut Ha­ra­di­naj, je­dan od pr­vih zlo­či­na­ca na me­ti Spe­ci­jal­nog su­da.M.Nj.


Ha­ra­di­naj pro­tiv ZSO

Pre­mi­jer Ko­so­va i li­der Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va (ABK) Ra­muš Ha­ra­di­naj iz­ja­vio je da se nje­go­va stran­ka pro­ti­vi osni­va­nju Spe­ci­jal­nog su­da za zlo­či­ne OVK-a, pro­ti­vi se i for­mi­ra­nju Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na, a pro­tiv je i spo­ra­zu­ma o de­mar­ka­ci­je sa Cr­nom Go­rom.
Ha­ra­di­naj je u Đa­ko­vi­ci gdje je raz­go­va­rao sa gra­do­na­čel­ni­kom Ar­di­a­nom Đi­ni­jem ka­zao da se spo­ra­zu­mu o de­mar­ka­ci­ji gra­ni­ce pro­ti­vio i dok je bio u opo­zi­ci­ji.
– Ta­kav stav imam i kao pred­sjed­nik Vla­de, ne pri­la­go­đa­vam se dnev­nim po­tre­ba­ma. Mi smo pri­la­go­đa­va­njem do­šli u si­tu­a­ci­ju da nas tre­ti­ra­ju kao mo­ne­tu za pot­ku­su­ri­va­nje. Ti­me ni­ka­da ne­će­mo po­sta­ti ne­za­vi­sna i su­ve­re­na dr­ža­va ko­ja do­no­si od­lu­ke – ka­zao je Ha­ra­di­naj.


Ima­mo do­ka­ze o zlo­či­ni­ma OVK

Do­ka­zi o zlo­či­ni­ma OVK po­sto­je, ne­i­sti­ni­te su tvrd­nje da ne po­sto­je svje­do­ci, oče­vi­ci zlo­dje­la te­ro­ri­sta, tvr­de čla­no­vi po­ro­di­ca kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
– Ima­mo snim­ke lo­go­ra sa za­to­če­nim Sr­bi­ma i čla­no­vi­ma OVK ko­ji su upra­vlja­li tim lo­go­ri­ma, fo­to­gra­fi­je, ali i svje­do­ke ko­ji su bi­li oče­vi­ci kid­na­po­va­nja ili stra­da­nja Sr­ba, Ro­ma, ali i Al­ba­na­ca, u re­ži­ji pri­pad­ni­ka OVK – re­kli su čla­no­vi po­ro­di­ca ubi­je­nih i kid­na­po­va­nih. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, ne­ka­da­šnji li­de­ri i bor­ci OVK po­sled­njih mje­se­ci se in­ten­ziv­no ras­pi­tu­ju o do­ka­zi­ma ko­je po­sje­du­ju čla­no­vi po­ro­di­ca kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih Sr­ba i ne­al­ba­na­ca na KiM.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"