Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-05 ALEKSANDAR ŠAPIĆ, KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA BEOGRADA, ZA „DAN”
Šapić Neću da učestvujem u političkim trgovinama Da nemam naloge na društvenim mrežama pitanje je da li bih imao i gdje šta da kažem. Nemam gdje drugo da se oglasim, mada i na tim mrežama postoje grupe ljudi zadužene da u interesu neke stranke ili organizacije pišu komentare i napadaju, rekao je Šapić
Dan - novi portal
U tr­ci za gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da, ko­ji je tre­ća lič­nost po zna­ča­ju u Sr­bi­ji, na pro­lje­će 2018. go­di­ne na­ći će se i naj­slav­ni­ji sport­ski as u srp­skoj po­li­ti­ci Alek­san­dar Ša­pić. Za raz­li­ku od osta­lih, kan­di­da­tu­ru je bez kal­ku­la­ci­ja na­ja­vio pri­je go­di­nu da­na uba­civ­ši u po­li­ti­ku fer plej, onaj pra­vi s ko­jim je po­nio i ti­tu­lu naj­bo­ljeg va­ter­po­lo na­pa­da­ča svi­je­ta svih svre­me­na.
– Uko­li­ko ne bu­dem gra­do­na­čel­nik, si­gur­no ne­ću bi­ti ni na jed­noj funk­ci­ji u Be­o­gra­du jer na grad­ske iz­bo­re ne iz­la­zim sa­mo da bih par­ti­ci­pi­rao u vla­sti. Ni pred­iz­bor­no, ali ni po­sli­je iz­bo­ra ne­ću da uče­stvu­jem u pi­ja­ci, po­li­tič­kim tr­go­vi­na­ma ko­ji­ma ne­ke stran­ke pri­bje­ga­va­ju od ka­da po­sto­je i ni­ka­da ne­ma­ju po­zi­ci­ju ko­ja im omo­gu­ća­va da se uklju­če u ozbilj­ne stva­ri. To ne­će ni mo­ja or­ga­ni­za­ci­ja, ka­že u in­ter­vjuu „Da­nu” ak­tu­el­ni pred­sjed­nik Op­šti­ne No­vi Be­o­grad Alek­san­dar Ša­pić, iza či­je kan­di­da­tu­re za pr­vog čo­vje­ka pre­sto­ni­ce je sta­lo UG „Ra­ste­mo”.
Sma­tra­te li da li ste zbog sve­ga što je iza Vas ko­rak is­pred osta­lih pre­ten­de­na­ta?
– Ne znam ko­li­ko sam za­ni­mljiv me­di­ji­ma i iz ko­jih raz­lo­ga, ali je či­nje­ni­ca da sam u ovom po­slu po­pri­lič­no du­go, osam-de­vet go­di­na. Već sam i sam za­bo­ra­vio ka­kva mi je ka­ri­je­ra, ali si­gur­no je da ne­ke stva­ri ne mo­gu da se iz­bri­šu. Ako me ne­što pre­po­ru­ču­je za to mje­sto, on­da je to po­sao u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i po­li­ti­ka u ko­joj sam sko­ro šest go­di­na na No­vom Be­o­gra­du i dvi­je i po go­di­ne kao po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da, što je po­la mo­je sport­ske ka­ri­je­re. Bez ob­zi­ra či­me se u ži­vo­tu sju­tra ba­vio jer u ovom po­slu da­nas je­ste, sju­tra ni­ste, a iz spor­ta sam iza­šao, hu­ma­ni­tar­nim ra­dom ću se ba­vi­ti dok sam živ. Hu­ma­ni­tar­na fon­da­ci­ja, bez ob­zi­ra na sve mo­je sport­ske re­zul­ta­te, je­ste naj­ve­ća i naj­va­žni­ja stvar u mom ži­vo­tu. Po­ma­že­mo lju­di­ma iz ci­je­le ze­mlje i van gra­ni­ca, a u ovom mo­men­tu po­moć je za­tra­ži­lo vi­še od 250 dje­ce, a 150 njih je do­sad pri­mi­lo ra­znu po­moć. U mar­tu obi­lje­ža­va­mo pet go­di­na za ko­jih smo pri­ku­pi­li vi­še od šest mi­li­o­na eura. Tu vi­še ne­ma na­zad, ka­ko zbog ogrom­ne od­go­vor­no­sti ko­ju ima­te pre­ma lju­di­ma ko­ji­ma po­ma­že­te, ta­ko i zbog či­nje­ni­ce da me je hu­ma­ni­tar­ni rad po­pri­lič­no pro­mi­je­nio.
Čak ni Va­ša fon­da­ci­ja u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji ni­je iz­u­ze­ta iz pr­lja­vih po­li­tič­kih iga­ra?
– Da. Ko­ri­sti se ka­ko bi mi se na­ni­je­la šte­ta, a po­ku­ša­vam da im objsnim da to ne či­ne me­ni, već dje­ci za ko­ju se bo­ri­mo da ozdra­ve. Iz­gle­da da to ljud­ski mo­zak ne mo­že da pri­hva­ti sve dok mu zlo ne za­ku­ca na vra­ta, a ja že­lim da se to ni­ko­me ni­ka­da ne de­si i da im ni­ka­da ne za­tre­ba na­ša fon­da­ci­ja da bi shva­ti­li da li smo is­prav­ni ili ni­je­smo, da li se tu pe­ru pa­re ili ne, i gdje taj no­vac za­vr­ša­va. I tu smo na­pra­vi­li ozbi­ljan is­ko­rak i na na­šem saj­tu bu­di­hu­man.rs lju­di sva­ko­dnev­no mo­gu da kon­tro­li­šu no­vac ko­ji leg­ne na ra­ču­ne fon­da­ci­je. Na­pra­vi­li smo ne­ke no­ve stva­ri i ni­je­sam oče­ki­vao da će ova­kva hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja po­pri­mi­ti te di­men­zi­je.
Je­dan od za­htje­va opo­zi­ci­je su fer i po­šte­ni iz­bo­ri?
– Da li je fer i po­šte­no to što sam še­stu go­di­nu za­re­dom na mje­stu pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne No­vi Be­o­grad, a ni­ka­da ni­je­sam go­sto­vao u Be­o­grad­skoj hro­ni­ci i emi­si­ji na RTS ko­ja se sva­kog da­na 35 mi­nu­ta ba­vi pre­sto­ni­com. Da ne­mam na­lo­ge na dru­štve­nim mre­ža­ma pi­ta­nje je da li bih i gdje imao šta da ka­žem. Ne­mam gdje dru­gdje da se ogla­sim, ali i na tim mre­ža­ma po­sto­je gru­pe lju­di za­du­že­ne da u in­te­re­su ne­ke stran­ke i or­ga­ni­za­ci­je pi­šu ko­men­ta­re i na­pa­da­ju. No, uslo­vi su ta­kvi ka­kvi je­su, a od­lu­ku za sve što se de­ša­va u dru­štvu do­no­si na­rod, ova­ko ili ona­ko. Iz­la­skom na bi­ra­li­šta sva­ki na­rod do­bi­je vlast ona­kvu ka­kvu za­slu­žu­je. I, ako je mo­jim su­gra­đa­ni­ma, mom na­ro­du do­bro ova­ko, ko sam ja, na kra­ju kra­je­va, da im ob­ja­šnja­vam šta je bo­lje. I to je pi­ta­nje per­cep­ci­je i ni­gdje ne pi­še da sam ja u pra­vu. Ipak, sma­tram da je sra­mo­ta da s mje­sta na ko­jem se na­la­zim ne­mam pri­li­ke da go­vo­rim, ako ni­šta dru­go on­da o ono­me što ra­dim.
Šta zna­či Vaš stav – mo­gu da raz­go­va­ram sa svi­ma?
– S ču­đe­njem me to pi­ta­ju, a zna­te – lju­di su vo­di­li ra­to­ve, ubi­ja­li jed­ni dru­ge, pa su raz­go­va­ra­li. Pla­šim se da je onaj ko mi za­mje­ra što ću raz­go­va­ra­ti sa svi­ma, pro­ma­šio pro­stor i vri­je­me u ko­me ži­vi. Raz­go­vor je oba­ve­zna stvar u po­li­ti­ci, a mi smo sa­mo pred­stav­ni­ci be­o­grad­skih gra­đa­na i ko kod da uđe u par­la­ment zna­či da je do­bio vi­še od 40.000 gla­so­va. Dru­ga je stvar je da li ću se do­go­vo­ri­ti i da li ću da ra­dim su­prot­no svo­jim uvje­re­nji­ma, a na No­vom Be­o­gra­du sam po­ka­zao da ne­ću. Spre­man sam da raz­go­va­ram sa svi­ma, ali ni­je­sam spre­man da po sva­ku ci­je­nu, za­rad svo­je ili funk­ci­je lju­di oko se­be, od­stu­pim od pla­na i uvje­re­nja ka­ko bi Be­o­grad tre­ba­lo da se raz­vi­ja.
Da li je Vas je pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić zvao na raz­go­vor?
– Pr­vi u dr­ža­vi je onaj ko je naj­sna­žni­ji i ko ima naj­vi­še gla­so­va i lo­gič­no je, ta­ko­đe, da raz­go­va­ra. Ja kon­kret­no ni­je­sam imao po­ziv od pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća i ne znam za­što bi me on zvao kad su ovo be­o­grad­ski iz­bo­ri. Ne oče­ku­jem po­ziv od Vu­či­ća ni­ti od bi­lo ko­ga. Oče­ku­jem da na­kon be­o­grad­skih iz­bo­ra pred­stav­ni­ci stran­ka ko­je uđu u Skup­šti­nu gra­da Be­o­gra­da sjed­nu i kon­kret­no raz­go­va­ra­ju o pla­nu i raz­vo­ju gra­da. Ta­ko ću se po­na­ša­ti, a da li to ta­ko dru­ga­či­je funk­ci­o­ni­še ne znam.
Či­ni se da ste po­ka­za­li šta mo­že­te tek ka­da ste se oslo­bo­di­li ste­ga stran­ke?
– To je tač­no. Dok sam bio dio ta­da ve­li­ke or­ga­ni­za­ci­je De­mo­krat­ske stran­ke mo­rao sam da po­štu­jem nje­na pra­vi­la. To sam na­u­čio kroz sport, bez ob­zi­ra s či­me se sla­gao ili ne, mo­rao sam da po­štu­jem pra­vi­la po­na­ša­nja u eki­pi. Ka­da sam shva­tio da sam po­stao dio ma­nji­ne i da se uglav­nom ne sla­žu sa mo­jim sta­vo­vi­ma i ja sa nji­ho­vim, ni­je­sam htio da pred­sta­vljam pro­blem, pa sam oti­šao iz DS-a i kre­nuo svo­jim pu­tem. Ta­da sam re­kao da ni­ka­da ne­ću bi­ti dio ne­ke stra­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je osim svo­je.
M.Nje­guš


Čist ra­čun

Bi­li ste i naj­bli­ži sa­rad­nik i pri­ja­telj li­de­ri­ma DS-a Bo­ri­su Ta­di­ću i Dra­ga­nu Đi­la­su. Vi­đa­te li se od ka­da ste se raz­dvo­ji­li?
– Sa Bo­ri­som se ne ču­jem. Vi­dje­li smo se dva-tri pu­ta. Osta­li smo u nor­mal­nim od­no­si­ma iako je me­đu na­ma bi­lo tur­bu­len­ci­ja zbog svih tih de­ša­va­nja. Čo­vjek sam ko­ji vo­li da osta­ne čist sa sva­kim. Ne po­sto­ji oso­ba sa ko­jom imam pro­blem i ko­joj ne mo­gu da ka­žem raz­lo­ge zbog če­ga se ne­što de­ša­va­lo. Što se ti­če Đi­la­sa, sa njim, ta­ko­đe, imam nor­ma­lan od­nos, ali se ne vi­đa­mo če­sto. On je u jed­nom mo­men­tu na­pu­stio po­li­ti­ku, ba­vio se ko­šar­kom, a sa­da se vra­ća. Ja sam ume­đu­vre­me­nu kre­nuo svo­jim pu­tem, za­dr­ža­li smo fer od­nos i to je to.


Po­li­ti­ka je pr­lja­va stvar

Da li Vas ko­le­ge spor­ti­sti po­dr­ža­va­ju u po­li­tič­kim vo­da­ma?
– Spor­ti­sti se uglav­nom tru­de da se pre­tje­ra­no ne mi­je­ša­ju u po­li­ti­ku. Ni od ko­ga od njih ni­je­sam tra­žio po­dr­šku, jer je, na­ža­lost, po­li­ti­ka kod nas jed­na pr­lja­va stvar. Ko god da je do­dir­nuo, upr­ljao se. Za­to ni od ko­ga to ne bih tra­žio, ne­ma po­tre­be. Ko ho­će sam, ali bih im čak i sa­vje­to­vao – bo­lje je za njih da mi ne po­ma­žu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"