Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija KOSOVSKI PREMIJER I DALJE ČEKA VIZU SAD, MEDIJI SPEKULIŠU O RAZLOZIMA
Američki zvaničnici izbjegavaju Haradinaja Odbijanje američkih zvaničnika da se sastanu s Haradinajem je, kako se navodi, posledica odluke parlamenta da ne ratifikuje Sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i inicijative za opoziv odluke o formiranju Specijalnog suda za ratne zločine OVK
Dan - novi portal
Raz­log zbog kog ko­sov­ski pre­mi­jer Ra­muš Ha­ra­di­naj ni po­sle dvi­je ne­dje­lje od pod­no­še­nja za­htje­va ni­je do­bio vi­zu SAD le­ži u to­me što ame­rič­ki Stejt de­part­ment ni­je spre­man za su­sret s njim, ja­vi­la je KTV, a pre­no­si pri­štin­ska ,,Ko­ha”.
Odbijanje ame­rič­kih zva­nič­ni­ka da se sa­sta­nu s Ha­ra­di­na­jem je, ka­ko se na­vo­di, po­sle­di­ca od­lu­ke par­la­men­ta da ne ra­ti­fi­ku­je Spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom i ini­ci­ja­ti­ve za opo­ziv od­lu­ke o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne OVK.
Od­lu­ku o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da do­nio je ko­sov­ski par­la­ment kra­jem 2015. go­di­ne, ka­da je Ha­ra­di­na­je­va Ali­jan­sa za bu­duć­nost Ko­so­va bi­la u opo­zi­ci­ji i bi­la iz­ri­či­to pro­tiv do­no­še­nja ta­kve od­lu­ke.
Nji­ho­vo pro­ti­vlje­nje, me­đu­tim, na­i­šlo je na oštre re­ak­ci­je me­đu­na­rod­nih pred­stav­ni­ka u Pri­šti­ni, po­seb­no am­ba­sa­do­ra SAD Gre­ga De­la­vi­ja, ko­ji ih je upo­zo­rio da ta­kav stav mo­že sa­mo da šte­ti Ko­so­vu.
Ko­sov­ski me­di­ji sma­tra­ju da je pi­ta­nje od­la­ska Ha­ra­di­na­ja, Ha­ši­ma Ta­či­ja i Kadrija Ve­se­li­ja u SAD na Mo­li­tve­ni do­ru­čak za­pra­vo pra­vi test za tro­ji­cu po­li­tič­kih li­de­ra s ob­zi­rom na to da po­dr­ža­va­ju ini­ci­ja­ti­vu za opo­ziv od­lu­ke o for­mi­ra­nju Spe­ci­ja­log su­da.
Da je pod­nio za­htjev za vi­zu po­tvr­dio je pre­kju­če na svom fej­sbuk pro­fi­lu i Ha­ra­di­naj, re­kav­ši da je pro­ce­du­ra u to­ku.
Nje­gov po­li­tič­ki sa­vjet­nik Av­ni Afi­ri je za KTV re­kao da ka­bi­net još ni­je do­bio od­go­vor na za­htjev Ha­ra­di­na­ja da mu se odo­bri vi­za za put u SAD, gdje bi, ka­ko su ra­ni­je ja­vi­li ko­sov­ski me­di­ji, tre­ba­lo da pri­su­stvu­je Mo­li­tve­nom do­ruč­ku po­čet­kom fe­bru­a­ra.
-Vla­da Ko­so­va ne zna da li je vi­za pre­mi­je­ru Ra­mu­šu Ha­ra­di­na­ju od­bi­je­na, to je u pro­ce­du­ri i još ni­smo do­bi­li od­go­vor. Ni­jed­nom dr­žav­nom zva­nič­ni­ku ni­je od­bi­je­na ame­rič­ka vi­za, a još ma­nje pre­mi­je­ru- re­kao je Ari­fi.
Iz ka­bi­ne­ta Ha­ra­di­na­ja su po­tvr­di­li da je za­htjev za vi­zu am­ba­sa­di SAD u Pri­šti­ni pod­ni­jet kra­jem de­cem­bra.
KTV je upu­ti­la pi­ta­nje am­ba­sa­di SAD da li je vi­za za Ha­ra­di­na­ja od­bi­je­na ili ne, ali, ka­ko se na­vo­di, ni­je do­bi­la ni­ka­kav od­go­vor.
Tvr­di se isto­vre­me­no da je pro­ce­du­ra u am­ba­sa­di SAD u Pri­šti­ni ta­kva da, ako se za­htjev kva­li­fi­ku­je kao tra­že­nje di­plo­mat­ske vi­ze, ona se do­bi­ja u ro­ku od jed­nog da­na.
Ina­če, Ha­ra­di­naj ne vje­ru­je da će nje­gov za­htjev za vi­zu SAD bi­ti od­bi­jen.
-Trenut­ke ži­vo­ta ili smr­ti ima­li smo 24. mar­ta 1998. go­di­ne, to se na­sta­vi­lo do 24. mar­ta 1999. go­di­ne, ka­da su nam Ame­ri­ka i NA­TO pri­te­kli u po­moć, i ni­ka­da to ne­ću za­bo­ra­vi­ti. Če­kam na mo­ju vi­zu... Vje­ru­jem u Ko­so­vo! Vje­ru­jem u Ame­ri­ku! Po­stu­pak za iz­da­va­nje vi­ze je u to­ku- na­pi­sao je Ha­ra­di­naj na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
Pot­pred­sjed­ni­ca opo­zi­ci­o­nog po­kre­ta Sa­mo­o­pre­dje­lje­nje Do­ni­ka Ka­daj Bu­ju­pi iz­ja­vi­la je ra­ni­je da je, ako se is­po­sta­vi da je tač­no da je za­htjev Ha­ra­di­na­ja za do­bi­ja­nje vi­ze SAD od­bi­jen, to do­vo­ljan raz­log da pre­mi­jer pod­ne­se ostav­ku.
Ame­rič­ki struč­njak za Bal­kan Da­ni­jel Ser­ver upo­zo­rio je da bi opo­ziv od­lu­ke o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne OVK imao ozbilj­ne po­sle­di­ce po Ko­so­vo jer bi, ka­ko je ka­zao, od­no­si sa SAD i EU bi­li mno­go pro­ble­ma­tič­ni­ji.
Ser­ver je za pri­štin­ski ,,Ze­ri’’ oci­je­nio da ko­sov­ski li­de­ri Spe­ci­jal­ni sud do­ži­vlja­va­ju kao pri­jet­nju, na­vo­di se u pres-kli­pin­gu Un­mi­ka.
On je, ipak, iz­ra­zio na­du da na­po­ri da se opo­zo­ve od­lu­ka o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da ne­će bi­ti uspje­šni.
Go­vo­re­ći o for­mi­ra­nju Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na, Ser­ver je re­kao da bi ta­kav spo­ra­zum tre­ba­lo pri­mi­je­ni­ti u skla­du sa od­lu­kom ko­sov­skog Ustav­nog su­da.
Sma­tra da Ko­so­vo mo­že mno­go vi­še da do­bi­je pri­mje­nom tog pro­gra­ma, ne­go nje­go­vim na­pu­šta­njem.
Ka­da je riječ o od­bi­ja­nju ko­sov­skog par­la­men­ta da ra­ti­fi­ku­je Spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom, pot­pi­san u lje­to 2015. u Be­ču, Ser­ver je oci­je­nio da je to ,,po­li­tič­ki ne­zre­la ak­ci­ja” jer Ko­so­vo že­li da do­bi­je vi­znu li­be­ra­li­za­ci­ju.(RTS)- M.Nj.


Za­sad vi­zu do­bio sa­mo Ve­se­li

Ogla­sio se i za­mje­nik Al­ter­na­ti­ve Ilir De­da, po­ru­čiv­ši da je ,,od­bi­ja­nje vi­za sa­mo je­dan ko­rak ka izo­la­ci­ji ko­sov­skih li­de­ra”.
Ne­po­zna­ni­ca je i da li će Ha­šim Ta­či pu­to­va­ti na Mo­li­tve­ni do­ru­čak u Va­šing­to­nu, a za­sad je­di­ni ko­ji ima vi­zu je Ka­dri Ve­se­li, re­če­no je pri­štin­skim me­di­ji­ma u nje­go­vom ka­bi­ne­tu.


Si­tu­a­ci­ja na Ko­so­vu sta­bil­na

Si­tu­a­ci­ja na Ko­so­vu je mir­na i sta­bil­na, a Kfor će na­sta­vi­ti da osi­gu­ra­va bez­bjed­no i si­gur­no okru­že­nje i slo­bo­du kre­ta­nja na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji, sa­op­štio je Kfor.
Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom Tan­ju­gu, Kfor u okvi­ru svog man­da­ta odr­ža­va bli­ske kon­tak­te i če­stu raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja sa in­sti­tu­ci­ja­ma u Pri­šti­ni, Be­o­gra­du, su­sjed­nim dr­ža­va­ma i me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.
-Kfor je spre­man da pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re za­jed­no sa ko­sov­skom po­li­ci­jom i Eulek­som, da oču­va bez­bjed­nost na Ko­so­vu uko­li­ko se po­ja­vi bi­lo ka­kva opa­snost ko­ja bi mo­gla da ugro­zi bez­bjed­no­snu si­tu­a­ci­ju- na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"