Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-08 PREDSJEDNIK PATRIOTSKOG FORUMA GRAĐANA CRNE GORE SPASOJE KRIVOKAPIĆ ZA „DAN” SAOPŠTIO DA UZALUD TRAŽI PRIJEM U VLADI
Krivokapić DPS je i dijasporu podijelio na podobne i nepodobne Znamo da se kao podobni doživljavaju oni koji su glasali za opciju „da” na referendumu i koji podržavaju aktuelnu vlast, ta takozvana DPS dijaspora. Ova druga strana su kao neki ekstremi koji su rušioci države Crne Gore i vlasti, što nije istina jer nas ne zanima politika, nego stabilnost naše matične države – istakao je Krivokapić
Dan - novi portal
Cr­no­gor­ska di­ja­spo­ra je sa­stav­ni i ne­dje­lji­vi dio po­pu­la­ci­je Cr­ne Go­re, ali nas je na­kon re­fe­ren­du­ma 2006. go­di­ne re­žim na če­lu sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta (DPS) po­di­je­lio na po­dob­ne i ne­po­dob­ne, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” Spa­so­je Kri­vo­ka­pić, pred­sjed­nik Pa­tri­ot­skog fo­ru­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re iz EU i Švaj­car­ske.
Upi­tan ko su po­dob­ni, a ko ne­po­dob­ni, Kri­vo­ka­pić je re­kao da su po­dob­ni oni ko­ji su gla­sa­li za odva­ja­nje Cr­ne Go­re od Sr­bi­je, dok se kao eks­tre­mi i ru­ši­te­lji dr­ža­ve do­ži­vlja­va­ju oni ko­ji su bi­li za op­sta­nak dr­žav­ne za­jed­ni­ce.
– Na­še udru­že­nje se od stra­ne dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja Cr­ne Go­re do­ži­vlja­va kao eks­trem­no, an­ti­dr­žav­no i ru­ši­lač­ko, što ni­je isti­na. Mi oku­plja­mo lju­de iz Cr­ne Go­re svih na­rod­no­sti, vje­ra i po­li­tič­kih opre­dje­lje­nja. Nas ne in­te­re­su­je po­li­ti­ka, već eko­nom­ska ob­no­va i raz­voj Cr­ne Go­re, ali i ostva­ri­va­nje na­ših gra­đan­skih pra­va u na­šoj ma­tič­noj dr­ža­vi jer mi re­zer­vnu dr­ža­vu ne­ma­mo – is­ta­kao je Kri­vo­ka­pić.
On je ka­zao da su se pri­je mje­sec da­na obra­ti­li pred­sjed­ni­ku Vla­de i Skup­šti­ne Du­šku Mar­ko­vi­ću i Iva­nu Bra­jo­vi­ću, kao i di­rek­to­ru Upra­ve za di­ja­spo­ru Pre­dra­gu Mi­tro­vi­ću, ali ni­je­su do­bi­li ni­ka­kav od­go­vor. Kri­vo­ka­pić je is­ta­kao da nji­ho­vo udru­že­nje u Evro­pi vi­še uva­ža­va­ju am­ba­sa­de biv­ših ju­go­slo­ven­skih re­pu­bli­ka, ko­je ih i po­zi­va­ju na sa­stan­ke i kon­sul­ta­ci­je, dok cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je osta­ju glu­ve za nji­ho­ve za­htje­ve.
– Po svi­je­tu je ra­su­to oko 1.422.000 gra­đa­na Cr­ne Go­ri i lju­di ko­ji su po­ri­je­klom odav­de. To ni­je naš po­da­tak, već po­da­tak Bi­roa za me­đu­na­rod­ne mi­gra­ci­je. Ima nas na svim kon­ti­nen­ti­ma. Da­kle, van Cr­ne Go­re ži­ve još dvi­je i po Cr­ne Go­re. U Evro­pi i na Bal­ka­nu cr­no­gor­sko po­ri­je­klo ima 289.000 gra­đa­na. To je ogro­man po­ten­ci­jal ko­ji mo­že mno­go po­mo­ći Cr­noj Go­ri jer di­ja­spo­ra go­di­šnje u Cr­nu Go­ru do­ne­se oko 500 mi­li­o­na eura, a to je zva­nič­ni po­da­tak Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.
On je na­gla­sio da di­ja­spo­ra vi­še ne že­li da bu­de pri­sut­na u Cr­noj Go­ri sa­mo za pra­zni­ke i to­kom go­di­šnjih od­mo­ra, „a je­dan dio i to­kom iz­bo­ra”.
–Ima­mo spi­sak za­htje­va za dr­ža­vu Cr­nu Go­ru. Sme­ta nam po­dje­la dij­spo­re na po­dob­nu i ne­po­dob­nu i ne že­li­mo to da pri­hva­ti­mo. Na­ma ni­je va­žno ko je ka­ko gla­sao na re­fe­ren­du­mu i ko po­dr­ža­va sa­da vlast, a ko opo­zi­ci­ju u Cr­noj Go­ri. U na­šem udru­že­nju ima do­sta lju­di ko­ji su gla­sa­li za ne­za­vi­snost, ali su sa­da ne­za­do­volj­ni sta­njem u dr­ža­vi, tra­že da se ne­što mi­je­nja i sprem­ni su da po­mog­nu. Zna­mo da se kao po­dob­ni do­ži­vlja­va­ju oni ko­ji su gla­sa­li za op­ci­ju „da” na re­fe­ren­du­mu i ko­ji po­dr­ža­va­ju ak­tu­el­nu vlast, ta ta­ko­zva­na DPS dija­spo­ra. Ova dru­ga stra­na su kao ne­ki eks­tre­mi ko­ji su ru­ši­o­ci dr­ža­ve Cr­ne Go­re i vla­sti, što ni­je isti­na jer nas ne za­ni­ma po­li­ti­ka, ne­go sta­bil­nost na­še ma­tič­ne dr­ža­ve – pod­vu­kao je Kri­vo­ka­pić.
On je is­ta­kao da di­ja­spo­ra od dr­ža­ve Cr­ne Go­re tra­ži da im se omo­gu­ći gla­sa­nje na svim iz­bo­ri­ma pu­tem po­šte, in­ter­ne­ta i u di­plo­mat­skim pred­stav­ni­štvi­ma ta­mo gdje ih ima, te da ima­ju svog pred­stav­ni­ka u Skup­šti­ni, ko­jeg će sa­mi bi­ra­ti.
– Že­li­mo i da nam se omo­gu­ći uče­šće u pri­vred­nom i eko­nom­skom opo­rav­ku ma­tič­ne dr­ža­ve, da se hit­no pro­mi­je­ni ak­tu­el­ni za­kon o dr­ža­vljan­stvu ka­ko bi gra­đa­ni po­ri­je­klom iz Cr­ne Go­re i nji­ho­vi po­tom­ci mo­gli da do­bi­ju cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Ta­ko­đe, dr­ža­va Cr­na Go­ra tre­ba što pri­je da for­mi­ra mi­ni­star­stvo za di­ja­spo­ru, a pred­stav­ni­ci Vla­de, Skup­šti­ne i Upra­ve za di­ja­spo­ru tre­ba da sjed­nu sa na­ma i da se do­go­vo­ri­mo o sa­rad­nji – re­kao je Kri­vo­ka­pić.
On je do­dao da je vi­še pu­ta pi­sao ka­bi­ne­tu pred­sjed­ni­ka Vla­de, ali da ga je po­sled­nji put se­kre­tar Du­ška Mar­ko­vi­ća oba­vi­je­stio da ne mo­že bi­ti pri­mljen.
– Mi smo u pi­smu pre­mi­je­ru ja­sno na­ve­li da ni­je­smo ni­ka­kva po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja, ni­ti na­mje­ra­va­mo da se ba­vi­mo po­li­ti­kom, kao ni da ru­ši­mo sop­stve­nu dr­ža­vu ili nje­nu vlast ma ko to bio. Na­pro­tiv, že­li­mo jed­nu ade­kvat­nu sa­rad­nju sa na­šom ma­tič­nom dr­ža­vom. Ima­mo ve­li­ku po­tre­bu da raz­go­va­ra­mo sa pred­stav­ni­ci­ma vla­sti na­še ma­tič­ne dr­ža­ve, što je raz­log na­šeg obra­ća­nja pre­mi­je­ru. Ipak do pri­je­ma ni­je do­šlo, ali smo za­tra­ži­li da se on or­ga­ni­zu­je do 18. ja­nu­a­ra, pa će­mo vi­dje­ti šta će bi­ti – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.M.S.


Is­ko­ri­je­ni­ti ko­rup­ci­ju

Kri­vo­ka­pić is­ti­če da će di­ja­spo­ra ula­ga­ti vi­še u Cr­nu Go­ru ka­da se stvo­ri po­vo­ljan am­bi­jent bez ko­rup­ci­je.
– Ko­rup­ci­ja i or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal se mo­ra­ju is­ko­ri­je­ni­ti. Ima­li smo pri­je ne­kog vre­me­na slu­čaj čo­vje­ka ko­ji je u Cr­noj Go­ri po­tro­šio mi­li­on do­la­ra po­ku­ša­va­ju­ći da otvo­ri fir­mu. Svi su mu go­vo­ri­li: za­vr­ši­ćeš sve, sa­mo daj ma­lo ov­dje, ma­lo on­dje. Čo­vjek je na kra­ju ostao bez nov­ca i fir­me, a htio je da otvo­ri ne­ko­li­ko rad­nih mje­sta. Za­to se ko­rup­ci­ja mo­ra is­ko­ri­je­ni­ti i omo­gu­ći­ti ne­sme­ta­no ula­ga­nje za do­bro­bit dr­ža­ve i na­ro­da. Ta­ko­đe, tre­ba nam omo­gu­ći­ti da šte­di­mo u cr­no­gor­skim ban­ka­ma jer se i na taj na­čin mo­že po­mo­ći dr­ža­va, a ne da na­še pa­re bu­du u dr­ža­va­ma u ko­ji­ma ra­di­mo u Evro­pi – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"