Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-06 SUKOBI U OPŠTINSKIM ODBORIMA VLADAJUĆE STRANKE PRODUBILI UNUTARPARTIJSKU KRIZU
U DPS-u sve učestaliji sukobi po opštinskim odborima DPS puca po šavovima Da postoji panika na dvoru i da je u pitanju takozvani međufrakcijaški obračun svjedoči i prisilno razrješenje nekih funkcionera, ostavke drugih i nezakonito održavanje aktera afere „Snimak” na pozicijama – smatra Nikola Rovčanin
Dan - novi portal
Ka­ko se pri­bli­ža­va ve­o­ma iz­vje­sni kraj ove vla­sti, ta­ko ra­stu ner­vo­za i strah u nji­ho­vim re­do­vi­ma, oci­je­nio je funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ni­ko­la Rov­ča­nin. On je to ka­zao ko­men­ta­ri­šu­ći in­for­ma­ci­je o su­ko­bi­ma u od­bo­ri­ma DPS-a u Pod­go­ri­ci, Bu­dvi, Plje­vlji­ma, na Ce­ti­nju i u Her­ceg No­vom.
Rov­ča­nin ka­že da su u plje­valj­skom od­bo­ru DPS-a već odav­no vi­dlji­ve ten­zi­je, ko­je po­sled­njih mje­se­ci iz­la­ze na vi­dje­lo.
– Da po­sto­ji pa­ni­ka na dvo­ru i da je u pi­ta­nju ta­ko­zva­ni me­đu­frak­ci­ja­ški ob­ra­čun svje­do­či i pri­sil­no ra­zr­je­še­nje po­je­di­nih funk­ci­o­ne­ra, ostav­ke dru­gih i ne­za­ko­ni­to odr­ža­va­nje ak­te­ra afe­re „Sni­mak” na po­zi­ci­ja­ma. S dru­ge stra­ne, pi­ta­nje je da li su nji­ho­vi funk­ci­o­ne­ri slo­bod­ni da na­pra­ve is­ko­rak ko­ji će zna­či­ti na­pu­šta­nje DPS-a. Ja­sno je da brod to­ne i da se po­je­din­ci već spu­šta­ju u „čam­ce za spa­sa­va­nje”. To je vi­dlji­vo i kroz „ogra­đi­va­nje” jed­nih od dru­gih. U tom po­li­tič­kom ze­mljo­tre­su is­pli­va­va­ju na po­vr­ši­nu i broj­ne ne­za­ko­ni­to­sti, a šta će iz po­li­tič­ke ru­še­vi­ne zva­ne DPS iza­ći tek će­mo da vi­di­mo. Jed­no je si­gur­no, pad DPS-a, a rast De­mo­kra­ta vi­še ni­ko i ni­šta ne mo­že za­u­sta­vi­ti – is­ta­kao je Rov­ča­nin.
Na­vo­di o su­ko­bi­ma u vr­hu stran­ke na vla­sti tra­ju već go­di­na­ma, ali tek u po­sled­nje vri­je­me po­či­nju da po­pri­ma­ju kon­kret­ni­je for­me.
Iz­vr­šni di­rek­tor Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA) Zo­ran Mi­kić ka­že da je či­nje­ni­ca da je tro­de­ce­nij­ski brod kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je DPS-a po­čeo da to­ne. To su, ka­ko je ka­zao, po­ka­za­li i go­to­vo svi lo­kal­ni iz­bo­ri odr­ža­ni u po­sled­njih go­di­nu da­na na ko­ji­ma je la­ko uoč­ljiv pad po­dr­ške DPS-u.
– U po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci vi­dlji­va je ozbilj­na unu­tra­šnja kri­za u or­ga­ni­zo­va­noj kri­mi­nal­noj gru­pi DPS. Naj­zna­čaj­ni­ji je su­kob na naj­vi­šem ni­vou iz­me­đu še­fa or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Kul­mi­na­ci­ja tog su­ko­ba kla­no­va u DPS-u bi­la je smje­na rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić. DPS je pri­zna­njem Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća da je šef or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe i zva­nič­no po­tvr­dio da po­je­di­ni nji­ho­vi od­bo­ri funk­ci­o­ni­šu kao kri­mi­nal­ne or­gan­za­ci­je. Su­ko­bi unu­tar od­bo­ra DPS-a u Plje­vlji­ma, Bu­dvi, Her­ceg No­vom i Ce­ti­nju, pa sve do naj­no­vi­jeg u Pod­go­ri­ci, ja­san su sig­nal da se kla­no­vi unu­tar DPS-a sva­đa­ju oko po­dje­le pli­je­na ste­če­nog na ra­čun gra­đa­na – oci­je­nio je Mi­kić.
On sma­tra da je ja­sno da ni­jed­noj od frak­ci­ja u DPS-u in­te­re­si dr­ža­ve i gra­đa­na ni­je­su na pr­vom mje­stu.
– Či­nje­ni­ca je da Đu­ka­no­vić vi­še ne mo­že da po­mi­ri po­sva­đa­ne kla­no­ve DPS-a, o če­mu svje­do­če pri­mje­ri OO DPS u Her­ceg No­vom i Pod­go­ri­ci. Unu­tar kla­no­va i kri­mi­nal­nih gru­pa DPS-a po­ve­ća­va se ner­vo­za, pa su su­ko­bi sve vi­dlji­vi­ji jer su svje­sni da im je vri­je­me is­te­klo i da do­la­ze vre­me­na ka­da će svi ko­ji su ne­le­gal­no ste­kli no­vac i po­ha­ra­li dr­ža­vu i gra­đa­ne bi­ti pri­nu­đe­ni da pred ne­za­vi­snim i de­mo­krat­skim in­sti­tu­ci­ja­ma od­go­va­ra­ju za svo­je po­stup­ke – ka­zao je Mi­kić.
Mar­ko­vić je ra­ni­je ne­gi­rao na­vo­de da je u su­ko­bu sa Đu­ka­no­vi­ćem, ma­da je ja­sno da su njih dvo­ji­ca već du­že na raz­li­či­tim stra­na­ma po pi­ta­nju ne­kih stra­te­ških od­lu­ka.
Ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić ka­že da se o ti­nja­ju­ćim su­ko­bi­ma u vla­da­ju­ćoj par­ti­ji go­vo­ri naj­če­šće pred „iz­bo­re“.
– Mo­žda bi gla­si­ne te vr­ste u od­re­đe­noj mje­ri i po­sti­gle svoj cilj kad bi „naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ja i naj­moć­ni­ja par­ti­ja na Bal­ka­nu“, ka­ko se­be do­ži­vlja­va­ju, za­i­sta i bi­la par­ti­ja u smi­slu ko­ji po­zna­je po­li­tič­ka te­o­ri­ja. Či­ni se da se u osno­vi ova­kvog gle­di­šta na­la­zi pre­ne­bre­ga­va­nje oči­gled­ne či­nje­ni­ce da se pri­je ra­di o in­te­re­snoj gru­pi, čvr­sto po­ve­za­noj že­ljom za op­stan­kom na vla­sti, kao ga­ran­tu ostva­ri­va­nja sop­stve­nog in­te­re­sa (u svim nje­go­vim po­jav­nim ob­li­ci­ma), ko­ji se mo­že, ali i ne mo­ra po­kla­pa­ti sa onim što se zo­ve dr­žav­ni in­te­res, u šta smo se mo­gli uvje­ri­ti u broj­nim pri­li­ka­ma u pro­te­klih 27 go­di­na – re­kao je Čo­la­ko­vić.
Ka­ko sma­tra, mo­že se go­vo­ri­ti o ne­za­do­volj­nim po­je­din­ci­ma ili gru­pa­ma na raz­li­či­tim ni­vo­i­ma par­tij­ske hi­je­rar­hi­je ko­je se u unu­tar­par­tij­skim pre­gru­pi­sa­va­nji­ma, ras­po­dje­li funk­ci­ja, pri­stu­pu lu­kra­tiv­nim po­slo­vi­ma osje­ća­ju us­kra­će­nim, s ob­zi­rom na do­pri­nos za­jed­nič­koj po­bje­di na „iz­bo­ri­ma“.
– Ne bi, me­đu­tim, tre­ba­lo smet­nu­ti s uma da je vla­da­ju­ća par­ti­ja jed­nom već pro­šla kroz is­ku­stvo ras­cje­pa, pri tom ne iz­gu­biv­ši ni­je­dan od na­sli­je­đe­nih i ste­če­nih mo­no­po­la, ta­ko da osta­je ve­o­ma ma­lo mje­sta sum­nji da su čel­ni­ci iz­vu­kli po­u­ke u ve­zi sa ta­ko­zva­nom „kon­tro­lom šte­te” u kri­znim si­tu­a­ci­ja­ma. Oče­ki­va­ti su­kob u vla­da­ju­ćoj par­ti­ji ko­ji bi za po­sle­di­cu imao sla­blje­nje nje­nih po­zi­ci­ja, što bi u ko­nač­nom do­ve­lo do tran­zi­ci­je vla­sti u sa­rad­nji sa „zdra­vim di­je­lom“ DPS-a, li­či na iš­če­ki­va­nje Go­doa. Ni­je uvjer­lji­va, a te­ško se mo­že oče­ki­va­ti da bu­de dje­lo­tvor­na „stra­te­gi­ja“ ko­ja se osla­nja na oče­ki­va­nje ozbilj­nog kon­flik­ta u naj­ve­ćoj par­ti­ji ko­ji sa­mo što se ni­je de­sio – za­klju­čio je Čo­la­ko­vić. M.V.


Ne­ma je­din­stva i sa­rad­nje

Pre­ma ri­je­či­ma Ni­ko­le Rov­ča­ni­na, ko­li­ko god se plje­valj­ski DPS u zva­nič­nim sa­op­šte­nji­ma hva­lio je­din­stvom ta­kvo sta­nje ni pri­bli­žno ne po­sto­ji u stvar­no­sti.
– Ne­za­do­volj­stvo ra­dom sa­da­šnje lo­kal­ne vla­sti, od­no­som Vla­de Cr­ne Go­re pre­ma Plje­vlji­ma i po­je­di­nim ka­drov­skim rje­še­nji­ma sa­mo su ne­ke od te­ma ko­je iza­zi­va­ju ozbi­ljan raz­dor u nji­ho­vim re­do­vi­ma. Či­nje­ni­ca da za ci­je­li man­dat ni­su is­pu­ni­li ni­jed­no obe­ća­nje i da su vid­no una­za­di­li grad ne rje­ša­va­ju­ći go­ru­će pro­ble­me, me­đu ko­ji­ma pred­nja­če eko­lo­ški, uzro­ko­va­la je ogrom­no ne­za­do­volj­stvo di­je­la plje­valj­skog DPS-a. Otu­da i ve­o­ma vi­dljiv pad rej­tin­ga DPS-a, a na­ro­či­to u Plje­vlji­ma – ka­zao je Rov­ča­nin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"