Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PISMO PODRŠKE PROTOPREZVITERA VLADICI AMFILOHIJU
Sveštenstvo Mitropolije: Čelnici Srbije kao najgori dukljani Želimo da ukažemo da je mitropolit Amfilohije svojim stavom o odnosu prema Kosovu i Metohiji rekao istinu koja je razjarila Aleksandra Vučića – saopštili su protoprezviteri Obren Jovanović, Velibor Džomić, Dragan Mitrović, Slobodan Zeković, Boris Radović, Momčilo Krivokapić i Radomir Nikčević
Dan - novi portal
A
r­hi­je­rej­ski pro­to­pre­zvi­te­ri u Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj sa­op­šti­li su ju­če da za­jed­no sa osta­lim sve­šten­stvom i mo­na­štvom uop­šte ni­je­su iz­ne­na­đe­ni bo­žić­nom me­dij­skom haj­kom na mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog i eg­zar­ha sve­šte­nog tro­na peć­kog Am­fi­lo­hi­ja.
Re­a­go­va­nje su pot­pi­sa­li ar­hi­je­rej­ski pro­to­pre­zvi­te­ri ce­tinj­ski Obren Jo­va­no­vić, pod­go­rič­ko-ko­la­šin­ski Ve­li­bor Džo­mić, pod­go­rič­ko-da­ni­lov­grad­ski Dra­gan Mi­tro­vić, bar­ski Slo­bo­dan Ze­ko­vić, bu­dvan­ski Bo­ris Ra­do­vić, bo­ko­ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić i her­ceg­nov­ski Ra­do­mir Nik­če­vić.
– Po pr­vi put na ova­kav na­čin, da­nas sta­je­mo u za­šti­tu svog ar­hi­pa­sti­ra, ali pri­je sve­ga zbog za­šti­te svo­je cr­kve ko­ja je, kroz lič­nost mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja, bez­oč­no na­pad­nu­ta od naj­bli­žih sa­rad­ni­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća, i to Ni­ko­le Se­la­ko­vi­ća, Mar­ka Đu­ri­ća, Zo­ra­ne Mi­haj­lo­vić i Alek­san­dra Vu­li­na. Ne­ma ni­ka­kve po­tre­be da bra­ni­mo mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja od naj­no­vi­jih na­pa­da na nje­ga jer ni­su ni pr­vi, a ni po­sled­nji. Slič­ni na­pa­di su, po­zna­to je, obi­lje­ži­li nje­go­vu tro­de­ce­nij­sku epi­skop­sku i po­lu­vje­kov­nu sve­šte­nič­ku slu­žbu i ni­ka­da do sa­da ni­smo na ova­kav na­čin re­a­go­va­li. Ovim re­a­go­va­njem za­pra­vo že­li­mo da uka­že­mo da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je svo­jim sta­vom o od­no­su pre­ma Ko­so­vu i Me­to­hi­ji re­kao isti­nu ko­ja je raz­ja­ri­la Alek­san­dra Vu­či­ća – na­gla­še­no je u re­a­go­va­nju.
Ka­ko su do­da­li, si­gur­ni su da mi­tro­po­li­to­va ri­ječ od ko­je se kao od gro­ma tre­se po­li­tič­ki vrh Sr­bi­je ni­je ni na­ru­če­na, ni­ti je opo­zi­ci­o­na, a ni po­li­ti­kant­ska, ka­ko ne­i­sti­ni­to tvr­di Mar­ko Đu­rić, ne­go je is­klju­či­vo pa­stir­ska ri­ječ eg­zar­ha sve­šte­nog tro­na peć­kog.
– Mi­tro­po­li­to­va ri­ječ je ista i ne­pro­mi­je­nje­na od ka­da je na ko­lac na­bi­jen mu­če­nik Đor­đe Mar­ti­no­vić iz Gor­njeg Liv­ča kod Gnji­la­na, od ka­da su si­lo­va­ne mo­na­hi­nje po Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, od ka­da je ubi­jen Da­ni­lo Mi­lin­čić, od pa­lje­nja ko­na­ka Peć­ke pa­tri­jar­ši­je na Ne­de­lju pra­vo­sla­vlja 1981. go­di­ne. Od ka­da je pi­san Apel za za­šti­tu srp­skog na­ro­da i nje­go­vih sve­ti­nja na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji 1982. go­di­ne, od zlo­či­na te­ro­ri­stič­ke OVK i NA­TO bom­bar­de­ra nad Sr­bi­ma i dru­gi­ma sve do da­nas – is­ta­kli su pro­to­pre­zvi­te­ri ce­tinj­ski Obren Jo­va­no­vić, pod­go­rič­ko-ko­la­šin­ski Ve­li­bor Džo­mić, pod­go­rič­ko-da­ni­lov­grad­ski Dra­gan Mi­tro­vić, bar­ski Slo­bo­dan Ze­ko­vić, bu­dvan­ski Bo­ris Ra­do­vić, bo­ko­ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić i her­ceg­nov­ski Ra­do­mir Nik­če­vić.
Is­ti­ču da uop­šte ne spo­re pra­vo sa­rad­ni­ci­ma i gla­sno­go­vor­ni­ci­ma pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća da kri­ti­ku­ju mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja zbog nje­go­ve iz­ja­ve o od­no­su re­ži­ma u Be­o­gra­du pre­ma Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
– Me­đu­tim, na­čin na ko­ji je to iz­ve­de­no i me­dij­ska haj­ka na Bo­žić po­ka­zu­ju da je pro­blem mno­go du­blji od jed­ne mi­tro­po­li­to­ve iz­ja­ve. Jer, po­zna­to je da ova­kve i slič­ne re­ak­ci­je sa­mo mo­že da pro­iz­ve­de isti­na ko­ju je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je re­kao, a ni­ka­ko ne­i­sti­na. Zna­mo i svje­do­či­mo da mi­tro­po­li­to­va ri­ječ, če­sto pu­ta i oštra, ni­je upu­će­na lič­no ni pro­tiv ko­ga, ne­go je is­klju­či­vo iz­go­vo­re­na za do­bro, za oču­va­nje, ne sa­mo Ko­so­va i Me­to­hi­je, ne­go i obra­za i ugle­da onih ko­ji do­no­se sud­bo­no­sne od­lu­ke u ovom na­ro­du. Ona ni­je ni pro­tiv al­ban­skog na­ro­da, ko­ji ma­sov­no na­pu­šta pro­stor Ko­so­va i Me­to­hi­je jer je već go­di­na­ma žr­tva vla­da­vi­ne te­ro­ri­sta ko­ji su po­sta­li po­li­ti­ča­ri – pi­še u re­a­go­va­nju.
Ka­ko se is­ta­kli, da li tre­ba pod­sje­ća­ti na ono što se upor­no pre­ćut­ku­je ili fal­si­fi­ku­je, a to su još te­že ri­je­či o iz­da­ji ko­je je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je upu­tio, i ne­pre­sta­no upu­ću­je, Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću po­sli­je od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re da pri­zna ta­ko­zva­nu dr­ža­vu Ko­so­vo i da se od­rek­ne iz­vor­ne Cr­ne Go­re kra­lja Ni­ko­le i svih cr­no­gor­skih žr­ta­va za oslo­bo­đe­nje Me­to­hi­je od Tu­ra­ka 1912. go­di­ne.
– Zar upra­vo mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je, sve­šten­stvo i vjer­ni­ci ni­su bi­li pod­vrg­nu­ti slič­nom me­dij­skom ka­šti­go­va­nju u Pod­go­ri­ci po­sli­je pro­te­sta zbog pri­zna­nja ta­ko­zva­nog Ko­so­va od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re? Za­to nas da­nas za­bri­nja­va to što su, ka­ko se vi­di, i čel­ni­ci Sr­bi­je kre­nu­li da spro­vo­de du­kljan­sko-mon­te­ne­grin­ski pri­stup Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Od haj­ke na mi­tro­po­li­ta i bez­bo­žnih uvre­da Vu­či­će­vih sa­rad­ni­ka, a po­seb­no Ni­ko­le Se­la­ko­vi­ća, bit­ni­je je što se na ovom pri­mje­ru po­ka­zu­je in­ten­ci­ja da se ko­sov­sko-me­to­hij­sko pi­ta­nje is­klju­či­vo pred­sta­vi i rje­ša­va kao „sr­bi­jan­sko”, ili, za­što ne re­ći, be­o­grad­sko­pa­ša­luč­ko, a ne kao sve­srp­sko pi­ta­nje. Ta­ko­đe, po­ka­zu­je se i da je bi­la vi­še ne­go umje­sna pri­mjed­ba epi­sko­pa bač­kog Iri­ne­ja o pro­ble­ma­tič­nom poj­mov­nom od­re­đe­nju „unu­tra­šnjeg di­ja­lo­ga” – pi­še u re­a­go­va­nju.
Po­seb­no je, ka­ko su do­da­li, spor­no što se to sve­to i sve­šte­no pi­ta­nje ove Cr­kve i nje­nog na­ro­da obez­li­ča­va i re­la­ti­vi­zu­je u ne­ka­kvom „unu­tra­šnjem di­ja­lo­gu”, ko­ji je već do­ži­vio ka­ta­stro­fu i ne­u­spjeh.
– Ka­kav je to „unu­tra­šnji di­ja­log” kao „naj­va­žni­ji po­li­tič­ki akt pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je od nje­go­vog stu­pa­nja na du­žnost” kad se sva­ka ri­ječ ko­ja se ne ukla­pa u me­đu­na­rod­ne oba­ve­ze i in­te­re­se re­ži­ma u Be­o­gra­du ži­go­še i pro­go­ni od naj­bli­žih sa­rad­ni­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je kao ini­ci­ja­to­ra „di­ja­lo­ga”? Ni­ka­ko ne mo­že­mo da shva­ti­mo i pri­hva­ti­mo ta­ko kon­ci­pi­ran „unu­tra­šnji di­ja­log” o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, ko­ji su od­mah svoj­ski po­hva­li­li Edi Ra­ma i Be­džet Pa­co­li – po­ru­či­li su pot­pi­sni­ci re­a­go­va­nja.
Ka­ko su na­gla­si­li, ni mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju, ni pa­tri­jar­hu Iri­ne­ju, a ni Cr­kvi ne pri­pa­da pra­vo da vo­de dr­žav­nu po­li­ti­ku, ali im pri­pa­da neo­tu­đi­vo pra­vo da ču­va­ju obraz Cr­kve i du­šu ovo­ga na­ro­da od sva­kog po­ku­ša­ja iz­da­je Ko­so­va i Me­to­hi­je i či­ta­vog srp­skog na­ro­da.
– Mi, na­rav­no, ne­ma­mo am­bi­ci­ju i ne mo­že­mo da uti­če­mo na po­li­ti­ku i od­lu­ke Alek­san­dra Vu­či­ća, ali ima­mo pra­vo da u svo­joj Cr­kvi, ko­joj slu­ži­mo i či­ji iden­ti­tet ču­va­mo i či­je je­din­stvo svje­do­či­mo u Cr­noj Go­ri, slo­bod­no, od­go­vor­no i jav­no ka­že­mo svo­ju ri­ječ o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, po­seb­no kad je Vu­čić upu­tio jav­ni po­ziv da sva­ko iz­ne­se svo­je raz­mi­šlja­nje o Ko­so­vu Me­to­hi­ji. Ta ri­ječ ne­će i ne mo­že bi­ti ugu­še­na, ni­ti će cr­kva bi­ti ućut­ka­na, bez ob­zi­ra na sve na­pa­de ko­ji do­la­ze i ko­ji će do­ći. Ne­u­ćut­no sto­ji­mo na sta­no­vi­štu da je ta­ko­zva­ni unu­tra­šnji di­ja­log o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ne­po­tre­ban i sa mo­gu­ćim štet­nim po­slje­di­ca­ma na ko­je je sa pa­stir­skom bri­gom uka­zao mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
Ne­po­ko­le­bi­vo po­dr­ža­va­mo očin­sku ri­ječ na­šeg pa­tri­jar­ha Iri­ne­ja da dr­žav­ni­ci Sr­bi­je ne smi­ju ni­ka­da da da­ju svo­ju sa­gla­snost za otu­đe­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je, jer ono što se si­lom uzme to se i vra­ti, a ono što se po­klo­ni ne­ko­me za­svag­da je iz­gu­blje­no, a to Sr­bi i Sr­bi­ja ne smi­ju do­zvo­li­ti – po­ru­či­li su pro­to­pre­zvi­te­ri ce­tinj­ski Obren Jo­va­no­vić, pod­go­rič­ko-ko­la­šin­ski Ve­li­bor Džo­mić, pod­go­rič­ko-da­ni­lov­grad­ski Dra­gan Mi­tro­vić, bar­ski Slo­bo­dan Ze­ko­vić, bu­dvan­ski Bo­ris Ra­do­vić, bo­ko­ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić i her­ceg­nov­ski Ra­do­mir Nik­če­vić.
M.V.


Po­ru­ke zva­nič­ni­ka vi­de i kao pri­jet­nje

Po­ru­ku ko­ju je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Zo­ra­ne Mi­haj­lo­vić ju­če upu­ti­la mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju da „on ne­će vo­di­ti dr­žav­nu po­li­ti­ku”, kao i slič­nu po­ru­ku ko­ju je pa­tri­jar­hu Iri­ne­ju upu­ti­la u ne­dje­lju, shva­ta­mo i kao pri­jet­nju. I sju­tra­šnju po­ru­ku na­šoj či­ta­voj Cr­kvi kad bu­de mo­ra­la da svje­do­či svoj je­dan, je­di­ni, ne­pro­mjenji­vi, vje­kov­ni, sve­to­sav­ski i sve­to­la­za­rev­ski stav o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, is­tak­nu­to je u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"