Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-08 IRF, NA ČIJEM JE ČELU AKTER AFERE PREDIZBORNIH ZLOUPOTREBA ZORAN VUKČEVIĆ, POVEĆAO BUDžET U IZBORNOJ GODINI
Vukčević i Đukanović Milioni za reprizu „Snimka” Prema zvaničnim podacima, Investiciono-razvojni fond će u ovoj godini plasirati 140 miliona eura, što je za 20 miliona više u odnosu na plan za 2017. godinu Akteri afere „Snimak”, uključujući i Vukčevića koji je uoči izbora 2012. godine na sjednicama DPS-a govorio o podjeli kredita biračima te stranke na terenu, nijesu sankcionisani, već su nagrađeni odgovornim državnim funkcijama
Dan - novi portal
In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond (IRF) će u ovoj go­di­ni pla­si­ra­ti 140 mi­li­o­na eura, što je za 20 mi­li­o­na vi­še u od­no­su na plan za 2017. go­di­nu, ko­ji su, pre­ma nji­ho­vim po­da­ci­ma, pre­ma­ši­li do 15. de­cem­bra. Do tog da­tu­ma oni su pla­si­ra­li 164,5 mi­li­o­na eura. Ova de­ša­va­nja još jed­nom upu­ću­ju na kon­kre­tan za­klju­čak da bi IRF, kao i ra­ni­je, mo­gao da bu­de is­ko­ri­šćen za po­li­tič­ke po­tre­be vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS). Ina­če je do­dje­la kre­di­ta bi­ra­či­ma vla­da­ju­će stran­ke va­žan ele­ment afe­re „Sni­mak”.
Pred­stav­ni­ci IRF-a, na či­jem če­lu je Zo­ran Vuk­če­vić, obra­zla­žu­ći pla­no­ve za pred­sto­je­ću go­di­nu, tvr­de da će pri­vred­ni raz­voj bi­ti za­sno­van na zna­nju, efi­ka­snoj va­lo­ri­za­ci­ji zna­čaj­nih pri­rod­nih re­sur­sa i ve­ćoj pro­duk­tiv­no­sti.
S dru­ge stra­ne, pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je za „Dan” na­gla­ša­va­ju da sva­ka dr­ža­va­na in­sti­tu­ci­ja, pa ta­ko i In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond, po­ten­ci­jal­no mo­že bi­ti po­dr­ška vla­da­ju­ćoj par­ti­ji u pred­iz­bor­nim kam­pa­nja­ma.
Pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­loš Ko­na­tar je ka­zao da je po­seb­no pi­ta­nje da li u In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nom fon­du ima zlo­u­po­tre­ba kod do­dje­le kre­di­ta i da li se ko­ri­sti kao po­li­tič­ki pri­ti­sak i me­ha­ni­zam za re­a­li­za­ci­ju mrač­nih pla­no­va iz afe­re „Sni­mak”. Is­ta­kao je da mo­ra po­sto­ja­ti bo­lja kon­tro­la ra­da IRF-a.
– IRF je zna­čaj­na in­sti­tu­ci­ja u si­ste­mu po­dr­ške pred­u­zet­ni­ci­ma i ma­loj pri­vre­di i do­bro je da se bu­džet In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu. Bu­džet IRF-a bi tre­ba­lo da bu­de ne 140 mi­li­o­na, ne­go mi­ni­mum 500 mi­li­o­na eura go­di­šnje, a sav taj no­vac tre­ba da bu­de pod­sti­caj in­ve­sti­ci­ja­ma u pri­vat­nom sek­to­ru – ka­zao je Ko­na­tar.
On sma­tra da mo­ra po­sto­ja­ti bo­lja kon­tro­la jer dr­ža­va Cr­na Go­ra je­ste osni­vač IRF-a i da se mo­ra ot­klo­ni­ti sva­ka sum­nja u umi­je­ša­nost IRF-a u iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be DPS-a i nje­go­vih po­li­tič­kih sa­te­li­ta. Ko­na­tar na­vo­di da u ovom tre­nut­ku ta sum­nja i te ka­ko po­sto­ji.
Pri­mje­ra ra­di, In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond je u fi­ni­šu iz­bor­ne kam­pa­nje pro­te­klih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odo­brio po­volj­ni­je uslo­ve za čak 11 pro­gra­ma fi­nan­sij­ske po­dr­ške ko­je je spro­vo­dio u iz­bor­noj 2016. go­di­ni, pri če­mu su po­seb­ne po­god­no­sti omo­gu­će­ne za ko­ri­sni­ke kre­di­ta u sje­ver­nom re­gi­o­nu dr­ža­ve, kao ve­o­ma ne­raz­vi­je­nom pod­ruč­ju.
Ak­te­ri afe­re „Sni­mak”, uklju­ču­ju­či Vuk­če­vi­ća ko­ji je uoči iz­bo­ra 2012. go­di­ne na sjed­ni­ca­ma DPS-a go­vo­rio o po­dje­li kre­di­ta bi­ra­či­ma te stran­ke na te­re­nu, ne da ni­je­su sank­ci­o­ni­sa­ni već su na­gra­đe­ni od­go­vor­nim dr­žav­nim funk­ci­ja­ma, kao čin ohra­bre­nja da se ta­ko i na­sta­vi. Afe­ru „Sni­mak” po­kre­nuo je „Dan”, ob­ja­vlji­va­njem se­ri­je audio-sni­ma­ka sa sjed­ni­ca DPS-a, na ko­ji­ma je ko­va­na za­vje­ra za kra­đu iz­bo­ra. Sjed­ni­ca­ma je pred­sje­da­vao pr­vi čo­vjek DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Ne­za­vi­sni po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić na­vo­di da je pot­pu­na kon­tro­la nad ra­dom IRF-a iz­u­zet­no va­žna.
– Sva­ka dr­žav­na in­sti­tu­ci­ja po­ten­ci­jal­no mo­že bi­ti po­dr­ška vla­sti­ma, od­no­sno vla­da­ju­ćim par­ti­ja­ma, na­ro­či­to u si­ste­mu gdje ne­ma ja­kih kon­trol­nih me­ha­ni­za­ma i pu­ne tran­spa­rent­no­sti u ra­du. U tom smi­slu, i kroz naj­no­vi­je za­kon­sko rje­še­nje ko­je se ti­če IRF-a, ko­je je usvo­ji­la kr­nja Skup­šti­na, bez pri­su­stva opo­zi­ci­je, pro­pu­šte­na je pri­li­ka da se Skup­šti­na u pu­nom ka­pa­ci­te­tu uklju­či u kon­tro­lu IRF-a. Fond bi Skup­šti­ni mo­rao da pod­no­si de­ta­ljan iz­vje­štaj o ra­du i fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj na usva­ja­nje, sa svim re­per­ku­si­ja­ma na usva­ja­nje istog – ka­zao je Da­mja­no­vić.
On je na­gla­sio da sa­da­šnji za­kon­ski me­ha­ni­zmi ne omo­gu­ća­va­ju pot­pu­nu kon­tro­lu, te su sum­nje u na­čin ra­da IRF-a oče­ki­va­ne ima­ju­ći u vi­du ši­ri kon­tekst ne­po­sto­ja­nja fer i de­mo­krat­skih iz­bor­nih uslo­va, od­no­sno po­sto­ja­nja mno­go­broj­nih me­ha­ni­za­ma za iz­bor­ne ma­ni­pu­la­ci­je.
IRF će kre­dit­na sred­stva omo­gu­ći­ti po ka­mat­noj sto­pi od nu­la do 4,5 od­sto, sa grejs pe­ri­o­dom do če­ti­ri go­di­ne i ro­kom ot­pla­te do 12 go­di­na, sa iz­no­som do pet mi­li­o­na eura, za­vi­sno od vr­ste kre­dit­nog aran­žma­na. IRF je od osni­va­nja fi­nan­si­rao do­ma­ću pri­vre­du sa pre­ko 600 mi­li­o­na eura.
A.Đ.-M.V.'


Iz­bo­re ras­pi­su­ju do 20. ja­nu­a­ra

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić mo­že ras­pi­sa­ti pred­sjed­nič­ke iz­bo­re naj­ka­sni­je do 20. ja­nu­a­ra. Po Za­ko­nu o iz­bo­ru pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, iz­bo­re ras­pi­su­je pred­sjed­nik par­la­men­ta naj­ka­sni­je 120 da­na od is­te­ka man­da­ta pred­sjed­ni­ka. Sa­da­šnjem pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću man­dat je po­čeo 20. ma­ja 2013. go­di­ne, ka­da je po­lo­žio za­kle­tvu na Ce­ti­nju. To zna­či da Vu­ja­no­vi­ću man­dat is­ti­če 20. ma­ja 2018. go­di­ne, zbog če­ga se pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri mo­ra­ju ras­pi­sa­ti naj­ka­sni­je do 20. ja­nu­a­ra. Ako bu­du ras­pi­sa­ni do tog da­tu­ma, naj­ra­ni­ji za­kon­ski rok za nji­ho­vo odr­ža­va­nje je 25. mart.
U ma­ju bi tre­ba­lo da bu­du odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri u 14 cr­no­gor­skih op­šti­na, a pri­je to­ga u fe­bru­a­ru u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju.


Ne­gi­ra­ju po­ve­za­nost s kam­pa­njom

Iz In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da (IRF) tvr­de da nji­hov rad ne­ma ni­ka­kve ve­ze s iz­bo­ri­ma i par­tij­skom kam­pa­njom. Ka­ko su ra­ni­je na­ve­li iz IRF-a, pla­sman sred­sta­va iz go­di­ne u go­di­nu, ne­za­vi­sno od to­ga da li su iz­bo­ri ili ne, u in­te­re­su je cr­no­gor­skih pred­u­zet­ni­ka i gra­đa­na, kao i dr­ža­ve u cje­li­ni. Oči­gled­no je, ka­ko su na­vo­di­li, da bi opo­zi­ci­ja bi­la za­do­volj­na ka­da se u ze­mlji ne bi ra­di­lo ni­šta, a da će se IRF svo­jim glav­nim ci­ljem – raz­vi­ja­njem pred­u­zet­ni­štva u Cr­noj Go­ri – ba­vi­ti po­štu­ju­ći za­ko­ne svih na­red­nih go­di­na, ne oba­zi­ru­ći se na po­li­tič­ke kon­struk­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"