Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-09 LJUBICA KATURIĆ NADLEŽNIMA UKAZUJE NA INFRASTRUKTURNE PROBLEME TEUTINOG GRADA
Risanska riva u novom ruhu Pijace na čekanju, nova riva „zauljena” Radovi na pijaci su obustavljeni, jer porodica Bjeladinović traži da im se obezbijedi sigurnost njihove kuće, u smislu da više neće vlažiti sa krova koji je nadstrešnica nad pijacom, a to zahtijeva novi projekat, kaže Milivoje Samardžić
Dan - novi portal
KO­TOR – Ra­do­vi na sa­na­ci­ji unu­tra­šnjeg, za­tvo­re­nog di­je­la ri­san­ske pi­ja­ce, već pe­tu sed­mi­cu se ne od­vi­ja­ju, dok je ploč­nik raz­ro­van i osta­vljen ne­za­šti­ćen, sa­op­šti­la je „Da­nu“ Lju­bi­ca Ka­tu­rić, mje­štan­ka i ak­ti­vist­ki­nja iz Ri­sna. Ona is­ti­če da je gra­di­li­šte raz­ro­va­no, a plo­če, ko­je su to­kom ra­do­va ski­nu­te sa ploč­ni­ka, osta­vlje­ne na mi­lost i ne­mi­lost van­da­li­ma.
-Ra­di se o div­nim plo­ča­ma, cr­ve­ne i bi­je­le bo­je, ko­je su sta­re pre­ko 50 go­di­na. One su osta­vlje­ne, što se ka­že, na izvol`te da ih mo­že uze­ti ko god ho­će, zna­či ni­su za­šti­će­ne. Od­mah u po­čet­ku ra­do­va iz­vo­đa­či su di­gli ta­mo­šnju ka­pi­ju, umje­sto da su je osta­vi­li ka­ko bi to bi­lo za­šti­će­no, a plo­če ne bi ni­ko mo­gao do­hva­ti­ti. Već pe­ta sed­mi­ca ni­ko ni­šta ne ra­di, ni­ti se na gra­di­li­štu ko po­ja­vlju­je - tvr­di Ka­tu­ri­će­va.
Slič­na si­tu­a­ci­ja je, ka­že, i sa no­vom grad­skom ri­vom, ko­ja je već u jed­nom di­je­lu uni­šte­na pro­la­skom auto­mo­bi­la pre­ko ploč­ni­ka.
-Ri­va je na­gr­đe­na od ulja ko­je cu­ri iz auto­mo­bi­la, jer se go­sti obli­žnjeg re­sto­ra­na tu par­ki­ra­ju. Po ploč­ni­ku su već broj­ni oti­sci auto­mo­bil­skih gu­ma, jer ne­ko se oči­to iži­vlja­va no­ću, pa pra­vi kru­go­ve pre­ko ze­mlje i za­tim vo­zi ploč­ni­kom ku­da osta­ju tra­go­vi pne­u­ma­ti­ka. Ina­če, iz­grad­nja ri­ve još ni­je u pot­pu­no­sti za­vr­še­na, ali tre­ba­lo je ma­kar po­sta­ve za­štit­ne stu­bi­će i ta­ko je bar za­šti­ti­ti od auto­mo­bi­la - po­ja­šnja­va Ka­tu­ri­će­va i uka­zu­je i na sve uče­sta­li­ji is­to­var šu­ta na ri­san­skom br­du, od­no­sno na pro­ši­re­nji­ma duž no­vog pu­ta pre­ma Lip­ci­ma.
-Od šu­ta ko­ji is­to­va­ra­ju pri­vat­ni­ci, ta­mo vi­še ne­ma vi­di­ko­va­ca gdje su tu­ri­sti zna­li da za­sta­nu i uži­va­ju u po­gle­du na za­liv – ka­že Ka­tu­ri­će­va.
U Op­šti­ni Ko­tor ka­žu da su ra­do­vi na sa­na­ci­ji unu­tra­šnjeg, za­tvo­re­nog pi­ja­ce u Ri­snu za­sta­li jer su se po­ja­vi­li pro­ble­mi zbog aku­mu­li­ra­nja vo­de na nad­stre­šni­ci pri­vat­ne ku­će ko­ja je spo­je­na sa di­je­lom tr­žni­ce.
-Po pri­ja­va­ma gra­đa­na, za­jed­no sa di­rek­to­rom Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Mla­de­nom Lu­či­ćem, ne­dav­no sam ob­i­šao dio oko Po­šte i pi­ja­ce u Ri­snu. Ra­do­vi na pi­ja­ci su ob­u­sta­vlje­ni, jer po­ro­di­ca Bje­la­di­no­vić tra­ži da im se obez­bi­je­di si­gur­nost nji­ho­ve ku­će, u smi­slu da vi­še ne­će vla­ži­ti sa kro­va ko­ji je nad­stre­šni­ca nad pi­ja­com. Na­i­me, ne­ko ko je to dav­no ra­dio okre­nuo je kom­plet­nu be­ton­sku plo­ču na­str­šni­ce pi­ja­ce pre­ma ku­ći, ta­ko da se stva­ra ma­lo je­ze­ro u vi­si­ni od 7,8 cen­tri­me­ta­ra ko­je je ku­ći Bje­la­di­no­vi­ća na­ni­je­lo znat­nu i vid­nu šte­tu. Dat je no­vi na­log da za pre­pro­jek­to­va­nje. Ako se ide na od­si­je­ca­nje te­ra­se od te ku­će, mo­ra­ju se ra­di­ti no­vi no­se­ći stu­bo­vi, iz­mje­sti­ti stru­ja ko­ja je ta­mo već po­sta­vlje­na, ta­ko da je to sa­da je­dan pot­pu­no no­vi po­sao. Da­kle, sve to zah­ti­je­va no­vi pro­je­kat da bi se na­sta­vi­lo sa ra­do­vi­ma i obez­bi­je­di­la ku­ća. Ko je to ra­dio i za­što je to tra­ja­lo sve ove go­di­ne, po­što pi­ja­ca i nad­stre­šni­ca ni­su od ju­če ne­go je to 20 go­di­na, i za­što je to tra­ja­lo do da­na­šnjih da­na, ne­znam - ka­zao je za „Dan” pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­tor Mi­li­vo­je Sa­mar­džić.
Raz­log što je na pro­sto­ru oko pi­ja­ce ra­zo­van ploč­nik, a plo­če na­ba­ca­ne i ne­za­šti­će­ne, naj­vje­ro­vat­ni­je su, ka­že, ne­kva­li­tet­no iz­ve­de­ni ra­do­vi, jer iz­vo­đač ni­je ko­ri­stio plo­če ade­kvat­ne de­blji­ne i kva­li­te­ta, a pri po­sta­vlja­nju ni­je ko­ri­šćen be­ton, pa su one pod te­ži­nom auto­mo­bil­skih toč­ko­va ma­hom po­pu­ca­le.
-Plo­če su sa­da iz­lo­mlje­ne i imam in­for­ma­ci­ju da nad­zor­ni or­gan Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i ure­đe­nje Ko­to­ra iz­vo­đa­ču ni­je pri­hva­tio ta­kve ra­do­ve. Te plo­če tre­ba ski­nu­ti i na­pra­vi­ti no­ve, kva­li­tet­no ka­ko je pred­vi­đe­no za te vr­ste pro­sto­ra. Ploč­nik je tre­bao da se sa­ni­ra u sklo­pu pi­ja­ce i mi će­mo uči­ni­ti sve da se to za­vr­ši­ti pri­je ljet­nje se­zo­ne. Ka­da je u pi­ta­nju no­va ri­san­ska ri­va, to je naj­ve­ća bru­ka ko­ju je ne­ko na­pra­vio za Ri­san, ali mi tu ne­mo­že­mo ni­šta pro­mi­je­ni­ti, jer je pro­je­kat već bio ne sa­mo u fa­zi pro­jek­to­va­nja. Tu iz­vo­đač ne­mo­že da obez­bi­je­di po­treb­ne plo­če, ta­ko da i ja sam se­be pro­zi­vam što ne­ma­mo ve­ći uti­caj da mo­že­mo na iz­vo­đa­ča da iz­vr­ši­mo pri­ti­sak da za­vr­ši jed­nom to što je za­po­če­to - sa­mo­kri­ti­čan je Sa­mar­džić.
Iz­grad­njom ri­ve su ina­če uki­nu­ta od­re­đe­na par­king mje­sta, zbog če­ga je u Ri­snu neo­p­hod­no obez­bi­je­di­ti no­va. Za­sad je, na­vo­di­Sa­mar­džić, na­mje­ra lo­kal­ne upra­ve da lo­ka­ci­ja za par­king bu­de pre­ko pu­ta ho­te­la „Te­u­ta“, na op­štin­skom ze­mlji­štu.
-To sva­ka­ko tre­ba da na­pra­vi­mo pri­je se­zo­ne, ne sa­mo zbog se­zo­ne, ne­go ra­di gra­đa­na - za­klju­ču­je Sa­mar­džić.
B.M.


Re­a­li­zo­va­ti iz­da­va­nje Lu­ke Ri­san

- Ne­mam in­for­ma­ci­ju o ho­te­lu, a vr­lo sam za­in­te­re­so­van šta je sa njim, sa Lu­kom Ri­san i sa zgra­dom Do­ma kul­tu­re. Oče­ku­je­mo da će vr­lo br­zo bi­ti ras­pi­san jav­ni po­ziv za kon­ce­si­o­no iz­da­va­nje Lu­ke Ri­san za ma­ri­nu za jah­te, što bi mno­go uti­ca­lo na tu­ri­stič­ki raz­voj Ri­sna, i to je pred­u­slov za sve osta­lo. Za­to bih jav­no za­mo­lio JP Mor­sko do­bro da uči­ni sve da što pri­je do­đe do re­a­li­za­ci­je iz­da­va­nja Lu­ke Ri­san, a sva­ka­ko oče­ku­jem da će to bi­ti ne­ki po­u­zdan in­ve­sti­tor i ne­ko ko će uči­ni­ti raz­voj tu­ri­zma u Ri­snu zna­čaj­nim - ka­že Sa­mar­džić uz ocje­nu da će Ri­san vr­lo br­zo bi­ti jed­na fi­na tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja, po­seb­no po­ve­zan sa Cr­kvi­ca­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"