Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SUDSKI SAVJET PODRŽAO SKANDALOZNU NAMJERU VLADE DA OBJAVI IMENA SUDIJA KOJI SU TUŽILI DRŽAVU
Vukčević Na stubu srama jer traže prava Premijer Duško Marković insistira da se objavi spisak službenika i funkcionera, među kojima su i sudije koji tuže državu Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević saopštio je da nemaju ništa protiv da Vlada objavi sve podatke o tužbama sudija
Dan - novi portal
Umje­sto da Vla­da i pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić iden­ti­fi­ku­ju star­je­šin­ski ka­dar od­go­vo­ran za kr­še­nje za­ko­na i pri­či­nja­va­nje šte­te za­po­sle­ni­ma i da raz­lo­ge pod­ri­va­nja fi­nan­sij­skog si­ste­ma tra­že u ne­u­spje­lim pri­va­ti­za­ci­ja­ma, opro­stom mi­li­on­skih po­re­skih du­go­va taj­ku­ni­ma i pre­su­da­ma u ko­rist Aca Đu­ka­no­vi­ća, oni su se dr­znu­li da za to op­tu­že one ko­ji za­šti­tu svo­jih po­vri­je­đe­nih pra­va tra­že na su­du, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na”, sma­tra­ju­ći da iz­vr­šna vlast pri­ti­ska sud­stvo. Ta­kvi ko­men­ta­ri usli­je­di­li su na­kon sta­va Vla­de, ko­ja je na po­sled­njoj sjed­ni­ci u če­tvr­tak, za­mje­ri­la su­di­ja­ma i dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma zbog tu­že­nja dr­ža­ve zbog ne­is­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja, ocje­nju­ju­ći da se ra­di o „za­bri­nja­va­ju­ćem od­no­su pre­ma dr­ža­vi i nje­noj fi­nan­sij­skoj sta­bil­no­sti”.
Mar­ko­vić in­si­sti­ra da se ob­ja­ve ime­na slu­žbe­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra ko­ji tu­že dr­ža­vu, ka­ko bi sva­ki gra­đa­nin vi­dio nji­hov od­nos pre­ma dr­žav­nom nov­cu, a na Vla­di je kon­sta­to­va­no da tu­žbe pod­no­se i zbog po­tra­ži­va­nja od de­se­tak eura. Tim po­vo­dom ju­če su se ogla­si­li iz Sud­skog sa­vje­ta, na či­jem je če­lu Mla­den Vuk­če­vić, iz ko­jeg su ka­za­li da ne­ma­ju ni­šta pro­tiv da Vla­da ob­ja­vi sve po­dat­ke o tu­žba­ma su­di­ja.
– Di­je­li­mo mi­šlje­nje da in­for­ma­ci­je ko­je se od­no­se na slu­ča­je­ve o ko­ji­ma se raz­go­va­ra­lo na sjed­ni­ci Vla­de, tre­ba pre­zen­to­va­ti gra­đa­ni­ma. Me­đu­tim, ne sa­mo one ko­ji se ti­ču pri­prav­nič­kih i su­dij­skih za­ra­da u su­do­vi­ma i sud­skih po­stu­pa­ka s tim u ve­zi, ne­go i svih osta­lih spo­ro­va za na­kna­de po raz­li­či­tim osno­vi­ma, gdje ve­li­ki sud­ski tro­ško­vi idu na te­ret bu­dže­ta – sa­op­šti­li su iz Sud­skog sa­vje­ta.
Prav­ni za­stup­nik MANS-a, advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić sma­tra da ovaj stav Vla­de ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je da je iz­vr­šna vlast naj­ve­ća pre­pre­ka vla­da­vi­ni pra­va i, ka­ko sma­tra, naj­ve­ći pod­stre­kač i po­kro­vi­telj kr­še­nja za­ko­na na svim ni­vo­i­ma. Ra­du­lo­vić je pod­sje­tio pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća i nje­go­vu Vla­du „ko­li­ko je pod­ri­ven fi­nan­sij­ski si­stem dr­ža­ve sa­mo jed­nom pre­su­dom na osno­vu ko­je je iz bu­dže­ta is­pla­će­no pre­ko 10 mi­li­o­na eura bra­tu biv­šeg pre­mi­je­ra” Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – Acu Đu­ka­no­vi­ću.
– Pod­sje­ća­mo ko­li­ko je pod­ri­ven fi­nan­sij­ski si­stem dr­ža­ve i broj­nim pa­lim ga­ran­ci­ja­ma ko­je je Vla­da da­va­la kon­tro­verz­nim part­ne­ri­ma kao i broj­nim od­lu­ka­ma Vla­de ko­ji­ma je pri­či­nje­na vi­še­mi­li­on­ska šte­ta za dr­ža­vu i ko­je izvjesno uka­zu­ju na ko­rup­ci­ju na naj­vi­šem ni­vou dr­ža­ve. O svim tim slu­ča­je­vi­ma pre­mi­jer i Vla­da ću­te, što naj­bo­lje po­ka­zu­je ko pod­ri­va fi­nan­sij­ski si­stem dr­ža­ve i ko i u či­ju ko­rist pljač­ka dr­žav­ni bu­džet go­di­na­ma – oci­je­nio je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
On sma­tra da sa­op­šte­nje Vla­de u ko­jem se po­seb­no pro­zi­va­ju i su­di­je ko­je za­šti­tu svo­jih pra­va tra­že pred su­dom i su­di­je ko­je pri­mje­nju­ju za­ko­ne i do­no­se pre­su­de u tim pred­me­ti­ma, „pred­sta­vlja ne­pri­mje­ren i skan­da­lo­zan pri­ti­sak iz­vr­šne vla­sti na su­di­je i ja­san po­ku­šaj nji­ho­vog di­sci­pli­no­va­nja”.
– Za­to bi vrh sud­ske vla­sti mo­rao od­mah da osu­di ovaj otvo­re­ni pri­ti­sak na su­di­je da ne su­de po za­ko­nu, već po vo­lji iz­vr­šne vla­sti. U si­ste­mi­ma vla­da­vi­ne pra­va iz­vr­šna vlast iz­vr­ša­va za­ko­ne i obe­zb­jeđuje uslo­ve za nji­ho­vu pu­nu pri­mje­nu. Na­ža­lost, po­sled­nji stav Vla­de po­ka­zu­je da iz­vr­šna vlast u Cr­noj Go­ri pod­sti­če ne­za­ko­nit rad, kre­i­ra i šti­ti am­bi­jent neo­d­go­vor­no­sti i isto­vre­me­no op­tu­žu­je one ko­ji su ošte­će­ni i su­do­ve ko­ji im do­su­đu­ju na­kna­du šte­te – oci­je­nio je Ra­du­lo­vić.
Sma­tra da Mar­ko­vić po­ku­ša­va do­dat­no jav­no da stig­ma­ti­zu­je sve one ko­ji utu­žu­ju dr­ža­vu zbog ne­za­ko­ni­tog ra­da, za­htje­vom da se ski­ne ozna­ka taj­no­sti sa ovog ma­te­ri­ja­la ka­ko bi se nji­ho­va ime­na ob­ja­vi­la.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma ljud­skih pra­va u Gra­đan­skoj ali­jan­si (GA) Mi­lan Ra­do­vić na­gla­sio je da ge­ne­ral­no svi za­po­sle­ni ima­ju pra­va i na sud­ske po­stup­ke ka­da su im pra­va ugro­že­na.
– Po­seb­na je pri­ča da se za­štit­nik imo­vin­skih pra­va i pre­mi­jer ba­ve oni­ma ko­ji se sa 300 eura bo­re za ma­le iz­no­se ko­ji im pri­pa­da­ju, a nji­ma su ve­li­ki, a ne ba­ve se za­šti­tom u mi­li­on­skim šte­ta­ma u ko­je su uklju­če­ni taj­ku­ni – ka­zao je Ra­do­vić za „Dan”, uka­zu­ju­ći da ovaj do­ku­ment ni­je ja­van na saj­tu Vla­de.
On zbog to­ga, ka­ko do­da­je, vi­di dvo­stru­ke ar­ši­ne.
– Te­ret za dr­ža­vu ni­je­su sum­nji­ve i ne­u­spje­le pri­va­ti­za­ci­je, krč­mlje­nje dr­žav­ne imo­vi­ne, ne­sa­vje­sno da­va­nje kon­ce­si­ja – već tu­žbe dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka. Ako sa­mo po­re­di­mo ovu broj­ku sa onom ko­li­ko na osno­vu ne­pro­fe­si­o­nal­nog i ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka dr­ža­va iz­gu­bi po pi­ta­nju neo­sno­va­nog i ne­le­gal­nog pri­tvo­ra, tor­tu­re i zlo­sta­vlja­nja, oči­gled­no je da pre­mi­jer ne tra­ži od­go­vor­nost u svo­jim re­do­vi­ma i hi­je­rar­hi­ji ko­ju di­rekt­no kon­tro­li­še, već van svog dvo­ri­šta. Da ne go­vo­rim o šte­ti po gra­đa­ne zbog zlo­u­po­tre­be ko­ri­šće­nja slu­žbe­nih auto­mo­bi­la – na­gla­sio je Ra­do­vić.
Po nje­go­voj ocje­ni, ovo pod­sje­ća „na blan­ko kon­ver­ti­ra­ne ostav­ke dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­ri da se po­sred­no uka­že svim slu­žbe­ni­ci­ma da od­u­sta­nu i od po­mi­sli da tu­že dr­ža­vu. a sa dru­ge stra­ne pri­ti­sak na sud­stvo”.
– U si­ste­mu po­dje­le vla­sti i ne­za­vi­snog sud­stva, ne­pri­mje­re­no je da pred­sjed­nik Vla­de kri­ti­ku­je rad su­do­va. Sad oče­ku­je­mo od vr­ha sud­ske vla­sti da re­a­gu­je i za­šti­tu dig­ni­tet ko­le­ga i pro­fe­si­je. Ta­ko­đe, ne­shva­tlji­vo je da i aka­de­mi­ja ću­ti – upo­zo­rio je on. A.O.


„Eli­ta” pa­tri­ot­ski pljač­ka, gra­đa­ni iz­daj­ni­ci

Port­pa­rol So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Mir­ko Sta­nić oci­je­nio je da tvrd­njom da dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, ko­ji pred su­do­vi­ma tra­že po­što­va­nje za­ko­na i za­ra­đe­nog na osno­vu za­ko­na, pod­ri­va­ju fi­nan­sij­ski si­stem dr­ža­ve, Vla­da i DPS na­sta­vlja­ju „da se ru­ga­ju zdra­vom ra­zu­mu”. Ka­ko je re­kao, na­kon što su po­la Cr­ne Go­re pro­gla­si­li iz­daj­ni­ci­ma, tvrd­nji da opo­zi­ci­ja, ci­vil­ni sek­tor, ne­za­vi­sni me­di­ji, kri­ti­ča­ri vla­sti ra­de pro­tiv dr­ža­ve, na red su do­šli dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci.
– Po DPS lo­gi­ci sve je u re­du sa nji­ho­vim taj­ku­ni­ma ko­ji du­gu­ju 700 mi­li­o­na za po­re­ze, sa nji­ho­vim funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji su se re­dom obo­ga­ti­li na ra­čun gra­đa­na, sa pri­vi­le­go­va­nim po­je­din­ci­ma i rod­bi­nom ko­ja gra­di hi­dro­e­lek­tra­ne i do­bi­ja dr­žav­ne po­slo­ve. Oni su „eli­ta”, ka­ko re­ko­še, i oni pa­tri­ot­ski pljač­ka­ju dr­ža­vu ru­kom u dže­po­vima na­ših gra­đa­na i član­skom kar­tom DPS pri sr­cu. Od „Li­men­ke” pre­ko KAP-a do Te­le­ko­ma, po­zna­ta je ar­mi­ja DPS ču­va­ra dr­ža­ve. Oni su pa­tri­o­te ove ze­mlje a vi, gra­đa­ni, ko­ji tra­ži­te sa­mo svo­ja pra­va i ono što ste za­ra­di­li, vi ste iz­daj­ni­ci i ra­di­te pro­tiv dr­ža­ve i nje­nog fi­nan­sij­skog si­ste­ma – po­ru­čio je Sta­nić.


Po­ve­ća­ti pla­te ili ide­mo u štrajk

Uko­li­ko Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Vla­da u ro­ku do dva mje­se­ca ne uva­že za­htjev i ne uve­ća­ju za­ra­de za oko 500 za­po­sle­nih u pra­vo­su­đu, slu­žbe­ni­ci su­do­va i tu­ži­la­šta­va stu­pi­će u ge­ne­ral­ni štrajk, na­ja­vi­li su ju­če nji­ho­vi sin­di­kal­ci. Iz Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa (SSCG) ka­za­li su da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ig­no­ri­sa­lo ra­ni­je po­stig­nu­ti do­go­vor da za­po­sle­ni­ma u pra­vo­su­đu uve­ća­ju ko­e­fi­cijent sa 0,45 od­sto, od­no­sno 35 eura, ko­li­ko je iz­no­sio sti­mu­lans ko­ji su u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­bi­ja­li.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić po­ja­snio je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da u pra­vo­su­đu po­sto­ji vi­še plat­nih raz­re­da, te da su svi slu­žbe­ni­ci iz gru­pe „D” po­slo­va pri­ma­li sti­mu­lans na pla­tu od 35 eura. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, „ne­ko je na kra­ju od­lu­čio da se sa­mo jed­nom plat­nom raz­re­du to uvr­sti u ko­e­fi­cjent – sa­mo­stal­nim re­fe­ren­ti­ma”. Ra­ko­če­vić je do­dao da je ko­e­fi­ci­jent po­ve­ćan za oko 900 lju­di, ali ne za sve, ka­ko je, ka­ko na­vo­di, bio do­go­vor.
U Sin­di­ka­tu upra­ve i pra­vo­su­đa ka­za­li su ju­če da ra­zu­mi­ju Mar­ko­vi­ća, ali da tre­ba da se sank­ci­o­ni­šu star­je­ši­ne or­ga­na ko­ji su kriv­ci za to što se ne is­pla­ću­je rad­ni­ci­ma ono što im pri­pa­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"