Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSTAVNICI VIŠE MJESNIH ZAJEDNICA ZATRAŽILI DA SE OBUSTAVI IZGRADNJA MINI- ELEKTRANA NA PRITOKAMA LIMA
Ugrožene rijeke Spriječiti novu ekološku okupaciju Hidroenergetski tajkunski lobi, sastavljen od niza kompanija, u potpunosti će devastirati hidroenergetski potencijal sjevera Crne Gore ukoliko ne uslijedi hitna reakcija nadležnih institucija, smatra Novica Lainović
Dan - novi portal
Iz ne­ko­li­ko be­ran­skih mje­snih za­jed­ni­ca za­tra­ži­li su od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja da pod hit­no za­u­sta­ve iz­grad­nju mi­ni-­e­lek­tra­na na pri­to­ka­ma Li­ma, sve dok in­ve­sti­to­ri ne is­po­štu­ju Pra­vil­nik o na­či­nu od­re­đi­va­nja eko­lo­ški pri­hva­tlji­vog pro­to­ka po­vr­šin­skih vo­da, ko­ji je usvo­jen pri­je dvi­je go­di­ne. Is­ta­kli su da je vi­še ne­go vi­dlji­vo da su oda­bra­ni kon­ce­si­o­na­ri, pred­u­zi­ma­ju­ći od­re­đe­ne rad­nje za iz­grad­nju mi­ni­e­lek­tra­na, zne­ma­ri­li od­red­be Pra­vil­ni­ka i da na taj na­čin de­gra­di­ra­ju reč­ni bi­o­di­ver­zi­tet. Ka­za­li su da to sli­ko­vi­to po­svje­do­ča­va­ju rječ­na ko­ri­ta Bi­stri­ce i Še­ku­lar­ske ri­je­ke na ko­ji­ma je već in­sta­li­ra­no ne­ko­li­ko elek­tra­na. Us­tvr­di­li su da na­čin na ko­ji su kon­ce­si­o­na­ri ke­re­nu­li da is­ko­ri­šta­va­ju vo­de­no bo­gat­stvo na pod­ruč­ju Be­ra­na pred­sta­vlja eko­lo­ški i eko­nom­ski zlo­čin.
- To ka­ko se kre­nu­lo sa is­ko­ri­šća­va­njem vo­de­nog bo­gat­stva mo­že se mir­ne du­še na­zva­ti no­vom mo­der­nom eko­lo­škom oku­pa­ci­jom. Do­volj­no je po­gle­da­ti ka­ko da­nas iz­gle­da­ju ko­ri­ta Ka­lu­dar­ske ri­je­ke i Bi­stri­ce na ko­ji­ma su sa­gra­đe­na po­stro­je­nja za pro­iz­vod­nju stru­je, i uvje­ri­ti se u tač­nost ove kon­sta­ta­ci­je. La­ko je uoči­ti da je ta­mo u pot­pu­no­sti na­ru­šen pri­rod­ni am­bi­jent i da su ta rječ­na ko­ri­ta u do­brom di­je­lu go­to­vo pre­su­še­na, što zna­či da je u ci­je­loj pri­či za­ne­ma­ren Pra­vil­nik o na­či­nu od­re­đi­va­nja eko­lo­ški pri­hva­tlji­vog pro­to­ka po­vr­šin­skih vo­da. To su uža­sne sli­ke ko­je po­svje­do­ča­va­ju da je Cr­na Go­ra eko­lo­ška dr­ža­va sa­mo na pa­pi­ru. To što je ura­đe­no pred­sta­vlja gri­jeh pre­ma pri­ro­di i pre­ma lju­di­ma ko­ji su pro­sto ne­moć­ni da od­bra­ne svo­je ri­je­ke – ka­že pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Ka­lu­dra Ra­do­van An­đić.
Sli­čan stav iz­nio je i pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Lub­ni­ce Mi­loš Ra­ko­vić, is­ti­ču­ći da se mo­ra po­što­va­ti no­vi Pra­vil­nik o na­či­nu od­re­đi­va­nja eko­lo­ški pri­hva­tlji­vog pro­to­ka po­vr­šin­skih vo­da, uko­li­ko že­li­mo da sa­ču­va­mo ri­je­ke, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet i is­po­štu­je­mo stvar­ne po­tre­be lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.
-Gra­đa­ni Lub­ni­ca su zbu­nje­ni, re­vol­ti­ra­ni i iz­ne­na­đe­ni zbog do­no­še­nja od­lu­ka o iz­grad­nji elek­tra­na na Bi­stri­ci bez ika­kvog kon­tak­ta, de­ba­te i do­go­vo­ra sa lo­kal­nim sta­nov­ni­štvom. Si­gur­no da ne bi ospo­ra­va­li bi­lo ka­kav pro­je­kat ko­ji je za do­bro­bit gra­đa­na i za do­bro­bit kra­ja, ali po­sto­ji na­čin i po­stu­pak do­no­še­nja ta­kvih od­lu­ka. Tre­ba­lo je na kra­ju is­po­što­va­ti ne­ki ljud­ski i mo­ral­ni čin, a ne ba­ha­to­šću i ne­za­ko­ni­to­šću do­no­si­ti ta­kve od­lu­ke. Sa pra­vom se pi­ta­mo šta u sve­mu ovo­me mi mje­šta­ni, vla­sni­ci ne­po­kret­no­sti, kao i osta­li gra­đa­ni mje­snog pod­ruč­ja pred­sta­vlja­mo u oči­ma dr­ža­ve – na­vo­di Ra­ko­vić.
Sa njim je sa­gla­san i pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Vi­nic­ka No­vi­ca La­i­no­vić na­vo­de­ći da je uče­sta­la iz­grad­nja mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ve­o­ma pro­fi­ta­bi­lan bi­znis je­di­no za taj­ku­ne bli­ske vla­sti. Ka­zao je da će hi­dro­e­ner­get­ski taj­kun­ski lo­bi, sa­sta­vljen od ni­za kom­pa­ni­ja, u pot­pu­no­sti de­va­sti­ra­ti hi­dro­e­ner­get­ski po­ten­ci­jal sje­ve­ra Cr­ne Go­re uko­li­ko ne usli­je­di hit­na re­ak­ci­ja nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja.
- Sko­ro da ne­ma vo­do­to­ka na pod­ruč­ju Be­ra­na i An­dri­je­vi­ce, a da taj­ku­ni na nje­ga ni­je­su ba­ci­li oko. Oni su na­mjer­ni da gra­de elek­tra­ne od Ka­lu­dre, Vi­nic­ka i Lub­ni­ca pa sve do pot­ko­mov­skih se­la, za­bo­ra­vlja­ju­ći da na taj na­čin uni­šta­va­ju pri­rod­ne bla­go­te­ti ko­je je na­rod vje­ko­vi­ma ču­vao i ra­ci­o­nal­no ko­ri­stio. Što je naj­go­re te cen­tra­le ne pred­sta­vlja­ju di­stri­bu­tiv­ni iz­vor ener­gi­je za ta pod­ruč­ja. Za­to je neo­p­hod­no da svi za­jed­nič­ki usta­ne­mo u od­bra­nu na­ših ri­je­ka dok za ta­ko ne­što ne bu­de ka­sno. Prak­sa iz­grad­nje ma­lih hi­dro­lek­tra­na je u pot­pu­no­sti neo­dr­ži­va i uglav­nom ne­plan­ska. Ne vr­ši se u skla­du sa va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma i pred­sta­vlja evi­dent­no kr­še­nje stan­dar­da i nor­mi usmje­re­nih pro­tiv za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. To po­svje­do­ča­va i po­ku­šaj iz­grad­nje mi­ni elek­ta­na na Vi­nic­koj ri­je­ci ko­joj su se mje­šta­ni uspje­šno su­pro­sta­vi­li- za­klju­čio je La­i­no­vić.D.J.


Udo­vo­lji­ti po­tre­ba­ma lo­kal­nog sta­nov­ni­štva

Pen­zi­o­ni­sa­ni vo­do­pri­vred­ni in­spek­tor Mi­o­drag Ba­go Bar­jak­ta­ro­vić je pod­sje­tio da se du­gi niz go­di­na ba­vio pro­ble­ma­ti­kom iz­grad­nje mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na. Ka­zao je da sva­ka­ko tre­ba gra­di­ti hi­dro­e­lek­tra­ne i ko­ri­sti­ti vo­de­ni po­ten­ci­jal na pod­ruč­ju Be­ra­na i ši­re, ali na mno­go dru­ga­či­ji i ra­ci­o­nal­ni­ji na­čin.
U svo­joj knji­zi „Pr­ve hi­dro­e­lek­tr­ta­ne u Gor­njem Po­li­mlju za­pi­sao sam: „ Vo­da je kao ži­vo stvo­re­nje, te­če i ne­što ne­vi­dlji­vo i vi­dlji­vo no­si. Gdje ne­ma po­to­ka, ri­je­ka, vre­la, gdje se ne ču­je nji­hov žu­bor, ne na­ta­pa­ju se žed­ne nji­ve, voć­nja­ci i li­va­de, gdje se ne­ču­je huk vo­de­ni­ca i nji­ho­vo raz­i­gra­no če­gr­ta­lo, gdje se ne ču­je val vo­de­nog mla­za i nje­go­vog uda­ra u tur­bi­ne elek­tra­ne – mr­tva je sre­di­na”. To zna­či da tre­ba gra­di­ti elek­tra­ne na na­šim ri­je­ka­ma, ali uz po­što­va­nje svih osta­lih po­tre­ba, na­ro­či­to onih ko­ji se ti­ču lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Mo­ra se zna­ti da je eko­lo­ški pri­hva­tlji­vi pro­tok sa­mo je­dan od vo­do­pri­vred­nih mi­ni­mu­ma ko­ji tre­ba­ju bi­ti osi­gu­ra­ni, po­red vo­de za pi­će, na­vod­nja­va­nja, teh­nič­ke upo­tre­be i to­me slič­no– na­gla­ša­va Bar­jak­ta­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"