Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-09 PREDSJEDNIK IO  LTO   REDŽEP TAGANOVIĆ  INSISTIRA  NA SMJENI DIREKTORA  FUADA  HADŽIBETIJA
Fuad Hadžibeti i Redžep Taganović DPS i Forca u sukobu zbog zapošljavanja Hadžibeti je raspisao konkurs  za prijem dva  radnika  na određeno  vrijeme bez znanja i odobrenja  organa  na čijem je čelu Taganović
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Lo­kal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Re­džep Ta­ga­no­vić in­si­sti­ra da se zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja di­rek­to­ta LTO Fu­a­da Ha­dži­be­ti­ja ras­pra­vlja o nje­go­voj od­go­vor­no­sti, osno­sno smje­ni, zbog če­ga je do­šlo do pri­ta­je­nog su­ko­ba iz­me­đu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i For­ce, par­ti­ja ko­jim ova dva funk­ci­o­ne­ra pri­pa­da­ju, sa­zna­je „Dan“. Ha­dži­be­ti već du­že vri­je­me za­o­bi­la­zi Uprav­ni od­bor ka­da je u pi­ta­nju do­no­še­nje va­žnih od­lu­ka, a po­sled­nja u ni­zu je kon­kurs za pri­jem dva rad­ni­ka na od­re­đe­no vri­je­me, ko­ji je di­rek­tor ras­pi­sao bez zna­nja i odo­bre­nja or­ga­na na či­jem je Ta­ga­no­vić če­lu. Zbog to­ga je Iz­vr­šni od­bor LTO za­tra­žio od di­rek­to­ra Ha­dži­be­ti­ja da po­ni­šti kon­kurs ko­ji je otvo­ren još se­dam da­na.
- Jed­no­gla­sno smo do­ni­je­li od­lu­ku ko­jom se od di­rek­to­ra tra­ži da se kon­kurs po­ni­šti u ro­ku do ko­jeg je otvo­ren. Kon­kurs je ne­za­ko­nit. Pri­jem no­vih rad­ni­ka šte­ti TO, jer ne po­sto­ji si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta. Ta­ko­đe, još uvi­jek su ne­ras­po­re­đe­na če­ti­ri rad­ni­ka ko­ji su na po­sao vra­će­ni od­lu­ka­ma sud­skih or­ga­na - iz­ja­vio je Ta­ga­no­vić.
On je sa­op­štio i da je IO za­klju­čio da ve­li­ki broj od­lu­ka ko­ji je do­ni­je­lo to ti­je­lo u pro­šloj go­di­ni ni­je re­a­li­zo­van.
-Tra­ži­mo ob­ja­šnje­nje od di­rek­to­ra za­što se to ni­je de­si­lo, od­no­sno ana­li­ti­ku usvo­je­nog pro­gra­ma ra­da za 2017. go­di­nu - is­ta­kao je pred­sjed­nik IO TO Ul­cinj.
„Dan“ je upu­tio pi­ta­nja LTO, od­no­sno di­rek­to­ru Ha­dži­be­ti­ju, na osno­vu či­je od­lu­ke je uz či­je odo­bre­nje je ras­pi­san kon­kurs za pri­jem dva li­ca u rad­ni od­nos, te da li će bi­ti po­ni­šten. Do za­klju­če­nja tek­sta ni­smo do­bi­li od­go­vo­re na pi­ta­nja.U međuvremenu „Dan“ je saznao da je poništen konkurs za prijem u radni odnos dva radnika na određeno vrijeme.
Ha­dži­be­ti­ju, ka­ko sa­zna­je­mo, UO za­mje­ra da je u vi­še na­vra­ta zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj. On je pod­sje­ti­mo, pro­šle go­di­ne bez odo­bre­nja UO pre­se­lio kan­ce­la­ri­je Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je iz po­slov­nih pro­sto­ri­ja kom­pa­ni­je „Otrant­ko­merc“ u pri­vat­nu zgra­du, gdje je bez tran­spa­rent­nog ugo­vo­ra, lič­nom od­lu­kom, za­ku­pio dva sta­na. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma od iz­vo­ra bli­skih LTO, Ha­dži­be­ti je pret­hod­no bez zna­nja i od­lu­ke UO pi­sme­no uslo­vio po­slo­vod­stvo kom­pa­ni­je „Otrant­ko­merc“ da spu­sti ci­je­nu za­ku­pa kan­ce­la­ri­ja i za­pri­je­tio da će se ise­li­ti uko­li­ko to ne uči­ne. Pro­sto­ri­je LTO su sa­da u sta­no­vi­ma i pri­lič­no su uvu­če­ne u stam­be­ni kom­pleks, ta­ko da ih je ne­mo­gu­će vi­dje­ti sa uli­ce ko­ja se na­la­zi na­spram zgra­de. Sa­da, ne po­sto­ji bi­lo ka­kva re­kla­ma i pu­to­kaz ka tim pro­sto­ri­ja­ma. Ta­ga­no­vić je po­tvr­dio da je di­rek­tor sa­mo­volj­no do­nio tu od­lu­ku i još ta­da na­ja­vio da će se ras­pra­vlja­ti o nje­go­voj od­go­vor­no­sti ali je či­tav slu­čaj za­ta­škan. Me­đu­tim, no­va afe­ra je je raz­lju­ti­la ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra ko­me je do­sta di­rek­to­ro­ve sa­mo­vo­lje. Ha­dži­be­ti je pod­sje­ti­mo, na mje­sto di­rek­to­ra LTO do­šao kao ka­dar For­ce i za sa­da ima po­o­dr­šku par­tij­skih dru­go­va. Pret­hod­no je oba­vljao funk­ci­ju pred­jed­ni­ka SO, i to u vri­je­me ka­da je na če­lu Op­šti­ne bio li­der DP Fat­mir Đe­ka.
Ha­dži­be­ti je po stru­ci in­ži­njer hi­dro­grad­nje sa stal­nim za­po­sle­njem u JP Vo­do­vod i kan­la­i­za­ci­ja. Na če­lo LTO do­šao je na­kon ko­a­li­ci­o­nog do­go­vo­ra iz­me­đu For­ce, DPS-a, DUA i ko­a­li­ci­je Fat­mi­ra Đe­ke. I pr­vi mje­se­ci nje­go­vog slu­žbo­va­nja na mje­stu di­rek­to­ra TO obi­lje­ži­li su skan­da­li. Su­prot­no Za­ko­nu o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma, Za­ko­nu o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bjek­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja te od­red­ba­ma Za­ko­na o pri­mje­ni spo­ra­zu­ma za stva­ra­nje uslo­va za slo­bod­ne i fer iz­bo­re Ha­dži­be­ti je to­kom 2016.go­di­ne vr­šio ma­sov­na par­tij­ska za­po­šlja­va­nja u or­ga­ni­za­ci­ji na či­jem je če­lu. U LTO je u pe­ri­o­du od ne­ko­li­ko mje­se­ci na pri­vre­me­ni rad pri­mlje­no pre­ko 110 li­ca, ma­hom pre­ko par­tij­skih ve­za. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na“ je­dan broj li­ca ko­ja su za­po­šlja­va­na to­kom tog pe­ri­o­da uoči i to­kom pro­šle tu­ri­stič­ke se­zo­ne su ma­lo­ljet­ni­ci, me­đu ko­ji­ma osim sred­njo­ško­la­ca ima čak i tek svr­še­nih osno­va­ca. Ta­ko­đe, po­da­ci ko­je je „Dan“ ra­ni­je ob­ja­vio po­ka­zu­ju i da je zna­ča­jan broj pri­mlje­nih u rad­ni od­nos bio sa­mo fik­tiv­no za­po­šlen, od­no­sno da ni­su do­la­zi­li na po­sao, ali da su bi­li pla­će­ni.M.Kne­že­vić


Na saj­mu u Ber­li­nu

Tu­ri­stič­ka Or­ga­ni­za­ci­ja Op­šti­ne Ul­cinj, za­jed­no sa Na­ci­o­nal­nom tu­ri­stič­kom or­ga­ni­za­ci­jom Cr­ne Go­re, pred­sta­vlja po­nu­du za lju­bi­te­lje ak­tiv­nog od­mo­ra na Saj­mu tu­ri­zma u Ber­li­nu. De­lega­ci­ju iz Ul­ci­nja pred­vo­di di­rek­tor TO Fu­ad Ha­dži­be­ti. ITB sa­jam tu­ri­zma naj­ve­ća je tu­ri­stič­ka ber­za u Evro­pi. Vi­še od pe­de­set go­di­na is­pu­nja­va svjet­ske stan­dar­de u po­slo­va­nju i sva­ke go­di­ne pri­vla­či sve ve­ći broj po­sje­ti­la­ca. Me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter ove ma­ni­fe­sta­ci­je po­tvr­đu­je vi­še od 10.000 ino­stra­nih iz­la­ga­ča iz 187 ze­ma­lja.


Sud­ski tro­ško­vi najmanje 250.000 eura

Ka­ko „Dan“ sa­zna­je u pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju vla­sti, či­ji se po­če­tak oče­ku­je, DPS će iz­me­đu osta­log in­si­sto­ra­ti i da na če­lo LTO bu­de po­sta­vljen nji­hov ka­dar. Pri­je sve­ga jer od osni­va­nja te or­ga­ni­za­ci­je na nje­nom če­lu ni­je bio ni­ko iz DPS-a. Ta­ko­đe u toj par­ti­ji ni­su za­do­volj­ni funk­ci­o­ni­sa­njem i po­slo­va­njem LTO ko­ju od osni­va­nja pra­te broj­ne afe­re. „Dan“ je u vi­še na­vra­ta pi­sao o pro­ble­mi­ma, ne­za­ko­ni­tom po­slo­va­nju, ne­za­ko­ni­tom ot­pu­šta­nje i pri­ma­nju rad­ni­ka te na­go­mi­la­nim sud­skim tro­ško­vi­ma, ko­je će po­re­ske oba­ve­zni­ke u Ul­ci­nju sa­svim iz­vje­sno ko­šta­ti naj­ma­nje 250 hi­lja­da eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"