Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-08 ZIDANJE SKADRA
Ekonomski bum Pokazaće se da političku „crnogorizaciju“ ne samo da nije moguće izvoziti, kao što sada pokušavaju u Srbiju, već ona nije dostojna velike većine građana Crne Gore koji su pristojni i pravdoljubivi
Dan - novi portal
- Pi­še: Če­do­mir An­tić

Oče­ki­vao sam da po­sle to­li­ko mu­ka i po­ni­že­nja Cr­na Go­ra ipak pro­đe ma­lo bo­lje. Svi smo zna­li da će, po­sle us­po­sta­vlja­nja ne­za­vi­sno­sti, do­ći do pri­li­va nov­ca. Đu­ka­no­vić je imao sre­će pa se sve to do­go­di­lo pred kraj ru­sko-ame­rič­kog sa­ve­zni­štva, u vrijeme sla­bih vla­da u Sr­bi­ji, a tek dvije go­di­ne uoči glo­bal­nog eko­nom­skog kra­ha. Me­đu­tim, ta vre­me­na, ta­ko slič­na za sve dr­ža­ve ko­je stek­nu nezavisnost (od Ber­lin­skog kon­gre­sa do da­nas) pro­šla su. Ula­zak u NA­TO, pre­ma cr­no­gor­skoj vla­di naj­va­žni­ji do­ga­đaj u 2017. go­di­ni, ni­je donio ni­šta po­seb­no. Za­o­kru­žu­je se de­ce­ni­ja re­ce­si­o­nih bu­dže­ta šted­nje. Dospijećem evro­bond ob­ve­zni­ca dug za 2019. iz­no­si­će za Cr­nu Go­ru iz­u­zet­no ve­li­kih 573 mi­li­o­na eura. Jav­ni dug pre­ma­šio je kra­jem pro­šle go­di­ne 66 od­sto BDP-a i iz­no­si 2,5 mi­li­jar­di eura. Sr­bi­ja je sa svo­jih 64 od­sto BDP i 24,3 mi­li­jar­de eura, upr­kos svim te­ško­ća­ma i op­te­re­će­nji­ma iz pro­šlo­sti, ma­nje za­du­že­na po gla­vi sta­nov­ni­ka. Cr­nu Go­ru sa­da, po­put ze­mljo­tre­sa, po­ga­đa po­ve­ća­nje PDV-a na 21 od­sto i ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je za šest od­sto.
Ima li uop­šte na­de za dr­ža­vu či­ji pre­mi­jer tvr­di da je po­red ula­ska u NA­TO Cr­na Go­ra još uspje­la i u to­me što je „za­vri­je­di­la sna­žno po­vje­re­nje me­đu­na­rod­nih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja što je osno­va za ostva­re­nje glav­nog za­dat­ka ove Vla­de – stva­ra­nja uslo­va za obez­bje­đi­va­nje bo­ljeg ži­vo­ta gra­đa­na če­mu će Vla­da bi­ti bes­kom­pro­mi­sno po­sve­će­na i u na­red­noj go­di­ni“? Da­kle, vla­da ni­je spo­sob­na da sa­ma, re­su­r­si­ma Cr­ne Go­re, ostva­ri na­pre­dak. Bo­lji ži­vot ne do­no­si ni re­kord­ni tu­ri­zam, ni bi­lo ko­ja gra­na pri­vre­de, ni NA­TO, ko­ji je eto u Cr­noj Go­ri – „za­vjet­noj ze­mlji“ Ru­si­je gro­fa Ig­nja­ti­je­va – pro­šlog sep­tem­bra uspio da po­ra­zi Mo­skvu i Be­o­grad. Bo­lji­tak gra­đa­ni­ma do­la­zi, da­kle, za­hva­lju­ju­ći me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim usta­no­va­ma, a po­sred­stvom Vla­de. Do­bro je da je to ko­nač­no po­zna­to.
Cr­na Go­ra već dvi­je de­ce­ni­je ne di­je­li eko­nom­sku sud­bi­nu Sr­bi­je. Ipak, osim po­pu­li­stič­kih mje­ra i for­mal­nog po­ve­ća­va­nja pri­ma­nja, sve osta­lo ide te­ško i ka­ko bi to re­kao je­dan eko­no­mi­sta – „od lo­šeg ka go­rem“. Za­što je to ta­ko?
Cr­na Go­ra ima pri­liv svje­žeg, stra­nog ka­pi­ta­la ko­ji se čak po­ve­ća­va za­hva­lju­ju­ći ra­znim uti­ca­ji­ma ko­je či­tav svi­jet sma­tra štet­ni­ma (od kri­za i te­ro­ri­zma u ju­žnom Sre­do­ze­mlju, kra­ha grč­ke eko­no­mi­je, do glo­bal­nog oto­plja­va­nja...). Cr­na Go­ra ni­je dio de­mo­graf­skog su­no­vra­ta u kom se na­la­ze Sr­bi­ja, Bu­gar­ska i Hr­vat­ska. Cr­na Go­ra ne tro­ši sva­ke go­di­ne če­tvrt mi­li­jar­de eura na ote­ti dio svo­je te­ri­to­ri­je, ni­je do­mo­vi­na naj­ve­ćeg bro­ja prog­na­ni­ka u Evro­pi, ne in­ve­sti­ra osmi­nu bu­dže­ta u po­kra­de­ni pen­zi­o­ni fond, ne­ma „pri­ja­te­lje“ ko­ji je smje­šta­ju na „li­ni­ju va­tre“ u no­vom svjet­skom su­ko­bu. Ni­ko na nje­noj te­ri­to­ri­ji ne pra­vi ,,san­dža­kat’’. Za­hva­lju­ju­ći bla­go­sti, brat­stvu i de­mo­krat­skoj tr­pe­lji­vo­sti srp­skog na­ro­da, ni­ko još ni­je po­sta­vio pi­ta­nje po­la­ska je­di­nim pu­tem traj­no obes­pra­vlje­nih, ko­ji vo­di ka stva­ra­nju još jed­ne Re­pu­bli­ke Srp­ske na pro­sto­ri­ma gdje su Sr­bi u ve­ći­ni. Ako se ne­ko mo­žda na­lju­ti na ova­kav moj stav, ne­ka bu­de lju­ba­zan i pri­sje­ti se ka­kvo je obra­zlo­že­nje jed­no­stra­nog pro­gla­še­nja ko­sov­ske ne­za­vi­sno­sti... Ta­ko­đe da se ne za­bo­ra­vi da je Cr­na Go­ra bi­la me­đu pr­vih pe­de­set dr­ža­va ko­je su pri­zna­le al­ban­sku pa­ra­dr­ža­vu...
I upr­kos sve­mu na­ve­de­nom, vla­de Đu­ka­no­vi­će­vog re­ži­ma ni­su uspje­le da pro­mi­je­ne je­dan loš i u su­šti­ni me­ta­sta­zi­čan eko­nom­ski trend... Za­što?
Raz­log to­me je u sa­moj pri­ro­di ta­kvih re­ži­ma. Upr­kos po­volj­nim isto­rij­skim okol­no­sti­ma i lič­noj po­li­tič­koj sre­ći, naj­ve­ći uspjeh ova­kvih ma­lig­nih oli­gar­hi­ja je­ste sa­mo odr­ža­nje na vla­sti. Da bi ostva­ri­li vi­še od sa­da­šnjeg uspje­ha mo­ra­li bi da pre­va­zi­đu sa­mi se­be. Da po­vje­ru­ju da su dr­ža­va i na­rod iz­nad sve­ga i da sve to što ra­de i go­vo­re ni­je sa­mo šo­vi­ni­stič­ka man­tra ko­jom na­ro­de sva­đa­ju, a se­be oprav­da­va­ju. Gdje bi za­vr­ši­li Đu­ka­no­vić, Mar­ko­vić, Vu­ja­no­vić, Vu­ko­vić... ka­da bi pred se­be sta­vi­li ne­ki ve­li­ki na­ci­o­nal­ni cilj, ka­da bi se po­sve­ti­li stva­ra­nju no­ve eli­te, pro­svje­ti, kul­tu­ri, bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je...? S do­la­skom pr­ve ge­ne­ra­ci­je ško­lo­va­nih u svi­je­tu za­vr­ši­li bi mar­gi­na­li­zo­va­ni i raz­vla­šće­ni čak i bez ob­zi­ra na re­zul­ta­te iz­bo­ra. Jer struč­nost ni­je spo­sob­nost da se upr­kos sve­mu osta­ne na vla­sti. Pro­mje­na uve­re­nja i iden­ti­te­ta na na­čin na ko­ji zmi­je me­nja­ju ko­žu ni­je vr­li­na.
Do­ći će dan ka­da će se po­ka­za­ti da na­čin vla­da­vi­ne ko­ji je evo već tri du­ge de­ce­ni­je odr­žao ovaj re­žim ni­je nje­go­va vr­li­na ne­go, na­pro­tiv, ma­na cr­no­gor­skih na­ro­da. Po­ka­za­će se da po­li­tič­ku „cr­no­go­ri­za­ci­ju“ ne sa­mo da ni­je mo­gu­će iz­vo­zi­ti, kao što sa­da po­ku­ša­va­ju u Sr­bi­ju, već ona ni­je do­stoj­na ve­li­ke ve­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji su pri­stoj­ni i prav­do­lju­bi­vi. Ta­da će se po­ja­vi­ti i to pi­ta­nje da li po­sle sve­ga svi vi, gra­đa­ni ove dr­ža­ve, ho­će­te i mo­že­te, ali što je još va­žni­je, da li za­slu­žu­je­te bo­lje? Po­put sta­rog sto­ljet­nog dr­ve­ta, afrič­kog ba­o­ba­ba, Đu­ka­no­vi­ćev re­žim mi­sli da će mo­ći da op­sta­je hi­lja­du go­di­na bez li­sta, cvi­je­ta i hla­da, sa­mo za­hva­lju­ju­ći iner­ci­ji tra­ja­nja i tro­va­nju ve­li­ke po­vr­ši­ne ze­mlje na ko­joj je po­ni­kao... Vri­je­me će, bez sum­nje, po­ka­za­ta­ti da mi­sli po­gre­šno i da ni­je­dan ti­ra­nin ni­je ja­či od na­ro­da ko­ji že­li slo­bo­du.
(Autor je isto­ri­čar
i do­cent na Fi­lo­zof­skom
fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"