Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-08 KULTURNI POJAVNIK
Režimske zaručnice Zaručnice mu služe i predaju mu svoju dušu i savjest, skoro srećne što se više i ne pitaju sa sobom. Uz „državotvorni autoritet“ kao da imaju i svoj
Dan - novi portal
- Pi­še: Mi­lu­tin Mi­ćo­vić

Pi­sa­nje bez ra­do­sti je gri­jeh, opo­vr­ga­va­nje smi­sla pi­sa­nja, i smi­sla ri­je­či. Jav­ni ži­vot u Cr­noj Go­ri pi­scu vi­še ne da­je ni­ka­kav do­bar pod­sti­caj. Kao da je is­cr­plje­na te­ma. Ali, da po­ku­ša­mo da za­đe­mo u ma­lo du­blji, i te­ži pro­stor... Ka­ko su na po­vr­ši­ni sve po­zo­ba­le vra­ne, ja­stre­bo­vi i kopci za ovih dva­de­se­tak go­di­na ve­li­ke jag­me za vla­šću - ul­tra­cr­no­go­ra­ca, du­klja­na, cr­no­gor­sa­kih Sr­ba, op­šte osje­ća­nje je kao da nam je iz­go­re­la ku­ća. Još sva­ka stra­na iz svo­jih uga­ra­ka, ili ne­gdje ma­lo pri­tu­lje­nog ža­ra, kao da ho­će da pro­pi­ri no­vu va­tru, i da raz­vi­je bar­jak – ali ko­me? Svo­jim par­tij­skim dru­go­vi­ma, vje­ro­vat­no ni­kom dru­gom!
Re­al­no osje­ća­nje, re­al­ni uvi­di, i po­ka­zni ma­te­ri­jal – ka­zu­ju da su oni ko­ji su go­vo­ri­li „u ime na­ro­da“ – do­bi­li i pre­mno­go, a da je na­rod, ko­ji ih je, tu i ta­mo, pod­u­pi­rao ostao na ni­šta. Oči­gled­no je na­rod u dru­štve­nom ži­vo­tu sve mar­gi­nal­ni­ji, i kao da se to­pi nje­go­va sup­stan­ca. Ima raz­lo­ga da bu­de pot­pu­no oča­jan, jer je pot­pu­no iz­i­gran.
Ako još ma­lo za­gle­da­mo du­blje, vi­dje­će­mo slje­de­će: obe­smi­šnjen je sva­ki raz­lo­žan, i du­blje sa­gle­da­va­ju­ći raz­go­vor u Cr­noj nam Go­ri. Sa­trt je onaj pro­stor dru­štve­nog ži­vo­ta ko­ji pri­pa­da kul­tu­ri, smi­sle­nom raz­go­vo­ru. Ta po­ha­ra ni­je iz­ve­de­na bez po­mo­ći šte­to­či­na iz kul­tu­re. Da, pla­će­ne šte­to­či­ne iz kul­tu­re ko­je su bi­le u slu­žbi vla­sti, ci­je­la voj­ska ja­do­u­ma­ca. Oni su pr­vo iz­da­li du­blje raz­lo­ge smi­sla, da­li po­dr­šku ci­je­pa­nju je­zi­ka, pam­će­nja, kul­tur­nog na­sle­đa, gor­lji­vo po­dr­ža­li po­li­tič­ko-par­tij­ske in­ter­pre­ta­ci­je cr­no­gor­ske (srp­ske) isto­ri­je.
Ni­je hu­mor sam po se­bi ne­ki iz­laz, on je če­sto je­di­na od­bram­be­na si­la kad se čo­vjek, i na­rod, na­đu u pot­pu­nom ap­sur­du. To jest kad se obe­smi­sli smi­slen go­vor, kao što je ovo kod nas. Ta­da i je­zik mo­ra da na­đe ne­ke no­ve me­ta­fo­re, da bi do­nio i ka­plji­cu smi­sla i ra­do­sti. Ove na­mje­šte­ni­ke iz kul­tu­re u cr­no­gor­skoj vla­sti za­to bih na­zvao za­ruč­ni­ca­ma, i po­vre­me­nim ne­vje­sta­ma cr­no­gor­skog re­ži­ma. Za­ruč­ni­ce mu slu­že i pre­da­ju mu svo­ju du­šu i sa­vjest, sko­ro sreć­ne što se vi­še i ne pi­ta­ju sa so­bom. Uz „dr­ža­vo­tvor­ni auto­ri­tet“, kao da ima­ju i svoj.
Sko­ro smo ne­gdje vi­dje­li na jed­noj cr­no­gor­skoj te­le­vi­zi­ji dva dr­žav­na na­mje­šte­ni­ka, dva di­rek­to­ra Na­rod­nog mu­ze­ja Cr­ne Go­re, du­kljan­skog i cr­no­gor­skog aka­de­mi­ka Pa­vla Pe­jo­vi­ća, i gor­lji­vog lju­bi­te­lja per­for­man­sa i in­sta­la­ci­ja u li­kov­noj umjet­no­sti, du­go­go­di­šnjeg di­rek­to­ra cr­no­gor­skog mu­ze­ja Pe­tra Ću­ko­vi­ća, ide­o­lo­škog po­sin­ka mi­stič­no ma­što­vi­te umjet­ni­ce Ma­ri­ne Abra­mo­vić. Pr­vi uti­sak je da ih je ma­lo stid što su jav­no pro­zva­ni kao di­rek­to­ri Na­rod­nog mu­ze­ja, za či­jih je man­da­ta jed­na­ko ara­no mu­zej­sko bla­go, ku­di­ka­mo, i ka­ko gdje, bud­za­što i ne zna se ka­ko. Ali nji­ho­va slu­žbe­na pe­čo­bra­znost, tek ma­lo na­gri­že­na ljud­skim sti­dom, ima tvr­du za­šti­tu baš u to­me što su bi­li na­mje­šte­ni­ci cr­no­gor­skog ne­pri­ko­sno­ve­nog re­ži­ma. Oni ka­žu jed­no isto – „ni­je­su od­go­vor­ni za ne­sta­nak eks­po­na­ta iz Na­rod­nog mu­ze­ja, jer o mu­zej­skim eks­po­na­ti­ma ne vo­de bri­gu di­rek­to­ri, ne­go ni­že oso­blje“. Iz pri­če i do­brih pro­vo­ka­ci­ja no­vi­na­ra Kom­ne­ni­ća mo­glo se za­klju­či­ti, da se oni stvar­no i ni­je­su ni­šta pi­ta­li jer su bi­li na uslu­zi moć­ni­ci­ma iz sjen­ke. Nji­ho­vo je bi­lo da da­ju, ako ne­ko va­žan za­tra­ži, i da od­mah za­bo­ra­ve da su da­li, jer tre­ba ne­kom opet da da­ju, i da to ra­de kao da ni­kom ni­je­su pri­je da­li. Ka­ko bi druk­či­je mo­gli bi­ti oda­ni cr­no­gor­skoj dr­ža­vi, ko­ja za 10 go­di­na mo­ra da stvo­ri „10 vje­ko­va su­ve­re­ne Cr­ne Go­re“? Ona, da­kle, ima to­li­ko skri­ve­nog bla­ga, da se ne mo­že ni po­zna­ti Na­rod­nom mu­ze­ju ko­li­ko god oni raz­da­ju i pro­si­pa­ju. A, zna se, raz­da­ju i pro­si­pa­ju za do­bro te no­ve Cr­ne Go­re, či­jem na­pret­ku i oni bar ta­ko mo­gu da do­pri­ne­su. Tu su za to!
Pri­sje­tih se da je Pa­vle Pe­jo­vić u svoj­stvu di­rek­to­ra Na­rod­nog mu­ze­ja, sa svo­jom unajm­lje­nom „dr­ža­vo­tvor­nom“ dru­ži­nom, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na - ma­ca­ma, kram­pa­ma i di­za­li­ca­ma sa­mo­vla­sno oti­mao nad­grob­ne spo­me­ni­ke (steć­ke) iz Ba­nja­na i pre­vo­zio ih na Ce­ti­nje, da „obo­ga­ti “ cr­no­gor­sko mu­zej­sko bla­go.
Ovo su sit­ni de­ta­lji oda­no­sti cr­no­gor­skom re­ži­mu pod či­jim po­kro­vi­telj­stvom je ras­tu­ra­no bla­go Na­rod­nog mu­ze­ja, pre­mje­šta­ni i uni­šta­va­ni gro­bo­vi, ras­ko­pa­van smi­sao, tro­va­na at­mos­fe­ra u Cr­noj nam Go­ri, sve pod vi­so­kim po­kro­vi­telj­stvom dr­ža­ve, ko­ja ni­je du­žna da od­go­va­ra ni­ko­me, po­seb­no ne svom na­ro­du. Za utje­hu po­me­nu­tim, u ovoj kom­pli­ko­va­noj, i pod­zem­noj cr­no­gor­skoj pri­či, oni, po­red dru­gih, skri­ve­ni­jih kri­vo­tvo­ra­ca, i ne­ma­ju ne­ku va­žnost. Po­seb­no ne po­sli­je opo­šlje­nog po­sla.
(Autor je knji­žev­nik)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"