Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-04
PEJOVIĆ Svi smo zatajili
Dan - novi portal
-Pi­še: Jo­vo PE­JO­VIĆ

Opo­zi­ci­ja u Cr­noj Go­ri ima mno­go pro­sto­ra da ak­tu­el­nu vlast po­ša­lje na sme­ti­li­šte isto­ri­je,.Me­đu­tim, ona se, iz­gle­da, od­lu­či­la da ne­sta­ne u me­đu­sob­nim sva­đa­ma, su­je­ta­ma, li­der­stvi­ma i osta­lim glu­po­sti­ma ne­do­stoj­nim ozbilj­ne po­li­ti­ke. Đu­ka­no­vi­ću je to uve­li­ko po­mo­glo da se iz­bo­ri s unu­tra­šnjim pro­ble­mi­ma i su­ko­bi­ma ko­ji su kul­mi­ni­ra­li u po­zna­toj „afe­ri Ma­ro­vić”, ali i broj­nim dru­gim ko­je su se ma­nje ili vi­še ma­ni­fe­sto­va­le u jav­no­sti, a ko­je ga ni­je­su uz­dr­ma­le u mje­ri ko­li­ko se to mo­glo oče­ki­va­ti. Bez ob­zi­ra na sve, oče­ki­va­no je da u vre­me­ni­ma ko­ja do­la­ze pri­ti­sci sa stra­ne, ali i unu­tar DPS-a bu­du sve ja­či. Ka­ko će se s tim pro­ble­mi­ma Đu­ka­no­vić no­si­ti, osta­je da se vi­di, ali u sva­kom slu­ča­ju, oni­ma ko­ji su du­go u pr­vim re­do­vi­ma opo­zi­ci­o­ne bor­be ne­će bi­ti pri­jat­no uko­li­ko opo­zi­ci­ja u naj­kra­će vri­je­me ne usa­gla­si za­jed­nič­ku stra­te­gi­ju dje­lo­va­nja. Ne­će bi­ti la­ko ni Cr­noj Go­ri ko­ja se po­gu­bi­la u po­dje­la­ma i ko­ja svo­ju bu­duć­nost ne že­li te­me­lji­ti na pe­ri­fer­nim, već na stra­te­škim pi­ta­nji­ma. Ne­do­pu­sti­vo je da oni ko­ji su opu­sto­ši­li Cr­nu Go­ru se­be pred­sta­vlja­ju nje­nim za­štit­ni­ci­ma, kao što je ne­do­pu­sti­vo da bi­lo ko­ja ak­tu­el­na po­li­tič­ka sna­ga u Cr­noj Go­ri se­be sma­tra je­di­nom al­ter­na­ti­vom, ove i ova­kve vla­sti, pri či­nje­ni­ci da u bi­rač­kom ti­je­lu ni­jed­na sa­ma ne­ma upo­ri­šte u mje­ri po­treb­noj da bez po­mo­ći dru­gih pre­u­zme vlast. Na na­šu ve­li­ku ne­sre­ću, u Cr­noj Go­ri je naj­vi­še onih ko­ji se po­zi­va­ju na ni­šta umje­sto na ne­što. Is­pra­zna re­to­ri­ka ko­ja se za­sni­va na la­ži­ma i pra­znim obe­ća­nji­ma sve ma­nje će se pri­ma­ti kod gra­đa­na. Mno­go je u Cr­noj Go­ri onih ko­ji od iz­bo­ra do iz­bo­ra ži­ve u če­ka­nju da će se ne­što pro­mi­je­ni­ti. U tom če­ka­nju po­sta­je­mo sve bez­o­pa­sni­ji. Ob­ma­na če­ka­nja ko­ju ne­ke par­ti­je du­go za­go­va­ra­ju, da će se ne­što sa­mo po se­bi pro­mi­je­ni­ti, umr­tvi­la je na­šu sna­gu i pre­tvo­ri­la nas u dru­štvo bez ci­lja. Dok ži­vot jed­ni­ma pro­la­zi u uza­lud­nom če­ka­nju, dru­gi do­bi­ja­ju i bez naj­ma­njeg če­ka­nja sve što že­le. Znam mno­go onih ko­ji su u po­li­ti­ku ušli kao bes­kom­pro­mi­sni bor­ci, sa sta­vom, da bi da­nas po­sta­li ono če­mu su se ru­ga­li. Po­sta­li su naj­o­bič­ni­ji šraf u ma­ši­ne­ri­ji ko­ja je od njih na­pra­vi­la obič­ne kli­mo­glav­ce i po­trč­ke. To je re­zul­tat stra­ha naj­ve­ćeg bro­ja po­li­ti­ča­ra, ali na­ža­lost i gra­đa­na, da se ne su­prot­sta­ve ja­čem od se­be da ne bi iz­gu­bi­li po­lo­žaj ko­ji ima­ju, da se ne za­u­sta­vi nji­ho­va ka­ri­je­ra ko­ju su, čim su po­sta­li dio ma­ši­ne­ri­je, pod­re­di­li lič­nim in­te­re­si­ma. S ta­kvim lič­no­sti­ma ne mo­že­mo i ne­će­mo pro­mi­je­ni­ti sta­nje u ko­jem se na­la­zi­mo. Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni. Da se pro­mi­je­ni u svom pri­stu­pu pro­ble­mi­ma, u iz­bo­ru me­to­da bor­be u ko­joj će­mo osvo­ji­ti slo­bo­du u svom men­ta­li­te­tu, u rad­nim na­vi­ka­ma. Za­ta­ji­li smo svi – i rad­ni­ci, i se­lja­ci, i in­te­lek­tu­al­ci, i stu­den­ti ko­ji su uvi­jek bi­li avan­gar­da. Ak­ti­vi­ra­li su se lo­po­vi i kri­mi­nal­ci ko­ji sve po­lu­ge dr­ža­ve čvr­sto dr­že u svo­jim ru­ka­ma. Moć vla­sti i nov­ca je nji­ho­vo moć­no oruž­je ko­jim ubi­ja­ju sva­ku na­du.
Pi­ta­ju me mo­ji pri­ja­te­lji, ali i mno­gi dru­gi, što se de­ša­va sa in­te­lek­tu­al­nom eli­tom. Za­što ću­ti? Ima li me­đu njom iko ko bi imao sna­ge da kor­mi­lo upra­vlja­nja dr­ža­vom pre­u­zme u svo­je ru­ke, za do­bro Cr­ne Go­re i nje­nih gra­đa­na? Re­klo bi se, na pr­vi po­gled, da ne­ma. No, bi­la bi tra­ge­di­ja ka­da bi to za­i­sta ta­ko i bi­lo. Ve­li­ki pje­snik je re­kao da do­đu vre­me­na ka­da mu­dri za­ću­te, a bu­da­le pro­go­vo­re. Mo­žda je upra­vo to vri­je­me ko­je ži­vi­mo, a ko­je neo­bja­šnji­vo du­go tra­je. Re­žim tre­ba da ima sva­ko­dnev­no pro­blem sa opo­zi­ci­o­nim ide­ja­ma i ini­ci­ja­ti­va­ma, ali opo­zi­ci­ja sem tog na­či­na bor­be mo­ra mir­nim, gra­đan­skim pro­te­sti­ma po­ka­za­ti da po­sto­ji, da pra­vi ras­po­lo­že­nje i at­mos­fe­ru za pro­mje­ne na sva­kom ko­ra­ku slo­žno i ci­vi­li­zo­va­no. Glav­na po­en­ta bor­be je da re­žim zna da se na­rod ni­je upla­šio. Vje­ra u po­li­tič­ku bor­bu ko­ju opo­zi­ci­ja de­ce­ni­ja­ma vo­di ni­je uru­še­na, ali se uru­ši­la vje­ra u mno­ge po­li­ti­ča­re ko­je smo is­tu­ra­li da bu­du na če­lu te po­li­tič­ke bor­be. Cr­no­gor­ci ne do­ži­vlja­ju dr­ža­vu kao de­mo­krat­sku tvo­re­vi­nu u ko­joj se na osno­vu sop­stve­nih mo­guć­no­sti tre­ba iz­bo­ri­ti za naj­bo­lji ži­vot, već kao me­ha­ni­zam u ko­me se po­da­ni­štvo naj­bo­lje na­gra­đu­je. Za­to i u opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma ne­ma do­volj­no onih ko­ji su sprem­ni uda­ri­ti ša­kom o sto i na­re­di­ti svo­jim li­de­ri­ma da slu­ša­ju glas na­ro­da, ko­ji go­di­na­ma če­ka da se opo­zi­ci­ja uje­di­ni, svje­sni da je to je­di­ni na­čin da se dik­ta­tor­ski re­žim po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma. To što dio opo­zi­ci­je od­ba­cu­je sva­ku ini­ci­ja­ti­vu o me­đu­sob­noj sa­rad­nji oko za­jed­nič­kog ci­lja, a to je smje­na re­ži­ma po­ka­za­telj je da oni ni­je­su sprem­ni da osvo­je slo­bo­du, jer slo­bo­da sa so­bom no­si od­go­vor­nost, a po­da­ni­štvo re­ži­mu ili men­to­ri­ma sa stra­ne omo­gu­ća­va pro­sječ­nim ka­dro­vi­ma da se is­ka­žu u pra­vom svje­tlu. Smje­na re­ži­ma ne za­vi­si od to­ga da li će se dio opo­zi­ci­je vra­ti­ti u par­la­ment, a dio i da­lje boj­ko­to­va­ti, a pri­tom se me­đu­sob­no sva­đa­ti. Ni­ti od to­ga za­vi­si da li će do­ći do van­dred­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Pri­ti­sak na re­žim se je­di­no mo­že iz­vr­ši­ti ako se opo­zi­ci­ja uje­di­ni i ako kao je­di­ni cilj po­sta­vi smje­nu re­ži­ma, a ne pro­mje­nu pro­gra­ma par­ti­ja na ko­ji­ma se te­me­lji nji­ho­vo po­sto­ja­nje. Je­din­stvo na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma i po­bje­da za­jed­nič­kog opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta, ko­ji bi uz to bio ne­stra­nač­ka lič­nost, bi­lo je i osta­lo je­di­na mo­guć­nost za ras­pi­si­va­nje van­dred­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i svih osta­lih iz­bo­ra na ko­ji­ma bi ko­nač­no bi­li po­ra­že­ni i re­žim i me­še­ta­ri sa Za­pa­da ko­ji ga po­dr­ža­va­ju. Sve osta­lo je mla­će­nje pra­zne sla­me. Na­rav­no, ap­so­lut­na moć jed­nog čo­vje­ka je pro­por­ci­o­nal­na ne­mo­ći dru­štva u ko­me ap­so­lu­ti­sta vla­da. Da li smo mi kao dru­štvo svje­sno pri­hva­ti­li ta­kvu ulo­gu?

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"