Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-08
Pravila i iskoraci A ja bih od svih tih iznenađenja na koja nabasam... sitna, velika i značajna, grdna i aljkava... da dočepam ono koje svako drugi previdi - ono koje će da me nauči kako da sebi prijam, pa makar sve ostalo da ispustim
Dan - novi portal
- Pi­še: Mi­li­sav S. Po­po­vić

Prak­ti­ko­va­nje ži­vo­ta - če­sto od­ba­ci­va­na kar­dio di­sci­pli­na kod lju­di. Naj­če­šće zbog ko­lek­tiv­ne svi­je­sti ko­ja je pod­jar­mi­la lič­nost... zbog to­ga oče­ku­je­mo da bu­de «ta­ko i ta­ko, jer dru­ga­či­je ne mo­že ni­ka­ko». Sma­tra­mo da se ne­što pod­ra­zu­mi­je­va iako ap­so­lut­no ne mo­ra. Za­to ću da vas na­u­čim ka­ko da naj­bo­lje gri­je­ši­te... jer svi osta­li uče dru­ga­či­je. Pa opet ne ide. Ova­ko će­te ma­kar zna­ti na če­mu ste.

* * *

Vo­liš ga već to­li­ko du­go. Pa­tiš za njim. On je di­van, sna­žan, spor­ti­sta, uspje­šna ka­ri­je­ra. A ti mi­sliš da si tek obič­na cu­ra... pa pla­češ od lju­ba­vi. Slu­šaš sve tu­žne pje­sme ovog svi­je­ta. I ne pred­u­zi­maš ni­šta... a i ka­ko bi kad mi­sliš da ga ne za­slu­žu­ješ. Ne be­ri bri­gu, zla­to. Za­pam­ti, sve je stvar ko­mu­ni­ka­ci­je. Vje­žbaj šta bi re­kla. Ka­ko bi se is­ka­za­la. Po­đi od to­ga «hm, šta bih ja vo­lje­la da ču­jem?». Bu­di ubje­dlji­va, ali ne i na­me­tlji­va. Ope­ri ko­su, ne­ka ti lok­ne pa­da­ju na ra­me­na. Na­ta­ka­ri osmi­jeh na li­ce. Nek ti zu­bi pje­va­ju «Ka­ko su bi­se­ri si­ja­li». Iz­bor ri­je­či je put do sr­ca. Po­na­vljaj u se­bi «ja sam ko­mu­ni­ka­tiv­na», «ja mo­gu sve», «mo­ja ko­mu­ni­ka­ci­ja je mo­ja moć» - i sle­de­ći put kad ga vi­diš po­đi i raz­go­va­raj sa nje­go­vim deč­kom.

* * *

Ako su vas iz­ner­vi­ra­li lo­ši lju­di... sa­mo me­di­ta­ci­ja. Udah­ne­te - mi­sli­te na cvi­je­će. Iz­dah­ne­te - bu­di­te ta­las. Ako i da­lje ču­je­te zvu­ko­ve... opet udah - bu­di oblak. Iz­dah - vi­zu­a­li­zuj sun­ce u se­bi. Ako i da­lje do­pi­ru ome­ta­ju­ći zvu­ci iz oko­li­ne - fo­ku­si­raj­te se ja­če na di­sa­nje. Udah - ja sam svje­tlost. Iz­dah - pun sam lju­ba­vi. E, ako i sa­da ču­je­te zvu­ko­ve - usta­ni­te i pri­teg­ni­te po­vez pre­ko usta go.ni­ma, mo­ra da se tra­ka raz­la­ba­vi­la.

* * *

Sma­traš da si po­se­ban. Da su tvo­ji ta­len­ti iz­u­zet­ni. Ali ni­ko to da vi­di. Osje­ćaš da mo­žeš mno­go vi­še. Da te oko­li­na ne za­slu­žu­je... Ne ra­zu­mi­ju te pri­ja­te­lji, po­ro­di­ca... A ti znaš da mo­žeš da pro­mi­je­niš svi­jet! I usa­mljen si zbog to­ga. Ja­ko usa­mljen. Imaš to­li­ko osje­ća­nja ko­je si sa­bio u sto­mak - i ve­neš, iako si naj­ljep­ši cvi­jet pod ovim ne­bom.
Po­mog­ni se­bi, uči­ni ne­što. Pr­vo, uzmi te­le­fon... is­tr­či na uli­cu... udah­ni taj li­je­pi va­zduh i uklju­či ka­me­ru... sni­maj sve. Sni­maj sva­ko­ga ko pro­la­zi. Idi da­lje! Uđi u ka­fi­će, bu­ti­ke, re­sto­ra­ne... sva­kog sni­maj. Sni­maj po­la da­na ako tre­ba. Kad se umo­riš, ali baš umo­riš, po­đi ku­ći. Opu­sti se, pre­ba­ci sni­mak na komp, sku­vaj ka­fu, za­va­li se i kre­ni da gle­daš sva ta li­ca... Gle­daj ih do­bro. Sve te no­se­ve, oči... obra­ze... sve te gla­ve. Je­si li ih baš pa­žlji­vo vi­dio? E, oni se osje­ća­ju isto kao ti. Sve po­se­ban do po­seb­nog, maj­mu­ne.

* * *

Ti vo­liš ve­se­lja. Svad­be su ti po­seb­no dra­ge. I tru­ba­či... joj, tru­ba­či! Ka­žeš da slu­šaš pop i rok, ali za­pra­vo ti je Ce­ca kra­lji­ca. Ima ona ne­što što te­be is­pu­ni ko pla­ni­nu, pa erup­ti­raš ko vul­kan. I Da­ra Bu­ba­šva­ba je top. Ti znaš da se jed­nom ži­vi. I da je uli­ca naj­ve­ća ško­la. Ti vo­liš sva­ko­ga... ne osu­đu­ješ. Lju­biš se sa lju­di­ma kad ih sret­neš. Okre­neš bri­gu na ve­se­lje. Di­žeš kre­dit ra­di pu­to­va­nja, jer «kad ćeš ako ne­ćeš sad?»... čo­vjek ne­ma vre­me­na da se ner­vi­ra. Od onih si ko­ji su sve ra­no shva­ti­li. U se­bi po­na­vljaš «fo­li­raj dok ne us­pi­ješ». I us­pje­ćeš, znaš!
Mo­lim te, po­ša­lji mi svoj broj, mejl, adre­su sta­no­va­nja, Skajp i Vaj­ber... da znam ko si, i da te svu­da blo­ki­ram.

* * *

U ovoj go­di­ni su kre­i­ra­li je­di­nje­nje Gt23ER - ili naj­ja­ču sin­te­tič­ku tvar ko­ja stva­ra ne­sa­gle­di­ve psi­ho­ak­tiv­ne po­sle­di­ce. Već su je na­zva­li «Kri­ket» - kon­zu­mi­ra­njem vo­di do to­ga da čo­vjek po­či­nje da se ogla­ša­va zvu­ci­ma na­lik cvrč­ku. Ne­ke od fi­zič­kih pro­mje­na su: iz­bu­lje­ne oči (gor­nji kap­ci se pa­ra­li­šu i ne mo­gu da se pre­klo­pe), ra­me­na se iz­di­žu do ni­voa uši­ju, bra­da je iz­ba­če­na - pa oso­ba dje­lu­je kao da je sprem­na da ugri­ze, pr­sti su ra­ši­re­ni, a no­ge u bla­go po­vi­je­nom po­lo­ža­ju - kao go­ri­la sprem­na za kav­gu. U men­tal­no-du­šev­nom smi­slu ka­rak­te­ri­sti­ke su: ma­ni­ja, po­ja­čan li­bi­do, agre­si­ja, ka­ni­ba­li­stič­ki po­ri­vi, vi­zu­el­na kom­pre­si­ja (stva­ri se pri­ka­zu­ju kao po­ja­ve - npr. pe­gla se če­šlja), agre­si­ja, na­pa­di pla­ča i gr­le­nog smi­je­ha, znoj na zglo­bo­vi­ma (po­seb­no na ko­lje­ni­ma), spo­ti­ca­nje, ne­nor­mal­no lu­če­nje plju­vač­ke, ne­raz­li­ko­va­nje šta je go­re, šta do­lje... gdje je li­je­vo, a gdje de­sno. Je­dan od na­uč­ni­ka re­če da je ova­kve ne­sret­ni­ke naj­hu­ma­ni­je li­je­či­ti met­kom u če­lo.
Ina­če, Gt23ER je do­bi­jen re­pli­ci­ra­njem hor­mo­na kod dje­ča­ka u pu­ber­te­tu. Na­dam se da vam je sad ja­sno za­što smo ova­kvi.

* * *

Ta sta­ri­ca je umr­la sko­ro. Bi­la je po­vu­če­na, bla­ge na­ra­vi. Ru­ke to­ple, neo­bič­no me­ke... kao gu­či­ca va­te kad se ugri­je. I vo­lje­la je da te gle­da u oči... ra­do­va­li su je su­sre­ti, sit­ne stva­ri i pu­nje­ne čo­ko­la­de. Ma baš ne­ka mi­la sta­ri­ca bje­še. Od onih za ko­je svi ka­žu da se pam­te... ali ih br­zo za­bo­ra­ve. Pri­ča­la je is­pod gla­sa i sve na bi­je­lom svi­je­tu joj bi­lo po vo­lji i ka­ko tre­ba. Do­ži­vje­la je de­ve­de­set pet lje­ta, i upi­ta­še je ma­lo pri­je ne­go je oti­šla: «Ba­ko, za čim naj­vi­še ža­liš?».
Ona im stid­no od­go­vo­ri: ,,Ža­lim što sam mi­sli­la da sam pre­vi­še sta­ra ka­da sam ima­la se­dam­de­set go­di­na».
Mno­go su se svi smi­ja­li... i tu aneg­do­tu pre­pri­ča­va­li.
Svi­ma je i da­lje smi­je­šna... svi­ma, osim me­ni. Mo­žda je ni­su do­bro shva­ti­li?
Me­ni se ne­što u gru­di­ma ot­ka­či kad na ovo po­mi­slim, pa se o sr­ce spo­tak­ne, pa mi du­šu raz­va­li.
Pro­pu­sti­li smo to­li­ko za­gr­lja­ja i sje­dje­nja na tra­vi. Sve uče­ći ka­ko da ti ži­vot po­sta­ne obi­lan i obi­man. I ka­ko da se ozva­ni­či. Ka­ko da zve­či, ka­ko da sja­ji.
Pla­šim se da nam, na kra­ju, žal za obič­nim ne bu­de ve­ći od te po­hot­ne gla­di.
A ja bih od svih tih iz­ne­na­đe­nja na ko­ja na­ba­sam... sit­na, ve­li­ka i zna­čaj­na, grd­na i alj­ka­va... da do­če­pam ono ko­je sva­ko dru­gi pre­vi­di - ono ko­je će da me na­u­či ka­ko da se­bi pri­jam, pa ma­kar sve osta­lo da is­pu­stim. Ma šta dru­gi ka­za­li.
Pa da jed­nom, na kra­ju sve­ga, iz­u­stim - Ple­sa­li smo val­cer, kad su svi dru­gi tan­go igra­li.
(Autor je knji­žev­nik)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"