Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Pupin je veći Srbin od Tesle Političari, mediji i javnost mnogo više pažnje posvećuju Nikoli Tesli, čime se omalovažava značaj Mihajla Pupina, koji je svojim djelima uzdigao srpstvo u svijetu
Dan - novi portal
- Pi­še: Mar­ko Lo­pu­ši­na

O Te­sli po­sled­njih go­di­nu da­na na­ša cr­kva raz­mi­šlja ka­ko da pre­ne­se nje­go­vu ur­nu u por­tu Hra­ma Sve­ti Sa­va, a po­li­ti­ka ka­ko da Te­sli po­dig­ne tre­ći spo­me­nik u Be­o­gra­du. Ime Ni­ko­le Te­sle sla­vi se jav­no sva­kog mje­se­ca i u ra­znim pri­li­ka­ma. Jav­nost za­ba­vlja­ju i ra­zna pi­sa­nja o Te­sli kao ču­do­tvor­cu, kao man­gu­pu i dje­la s pi­sa­njem i pje­va­njem o Te­sli kao žr­tvi FBI. U me­đu­vre­me­nu, pri­pre­ma­ju se na­red­nih ne­dje­lja sve ve­li­ke kon­fe­ren­ci­je o Ni­ko­li Te­sli u Be­o­gra­du. Za raz­li­ku od lič­kog ge­ni­ja, ba­nat­ski na­uč­nik Mi­haj­lo Pu­pin je u me­đu­vre­me­nu u pre­sto­ni­ci imao sa­mo dvi­je iz­lo­žbe. Jed­nu u Isto­rij­skom mu­ze­ju Sr­bi­je i dru­gu u Ga­le­ri­ji RTS-a. Mi­haj­lo Pu­pin ne­ma ni­je­dan spo­me­nik u Be­o­gra­du. A nje­go­va ku­ća, spo­men-mu­zej u rod­nom se­lu Idvor, po ko­me je Mi­haj­lo uzeo i pre­zi­me Idvor­ski, ta­vo­ri u ne­ma­šti­ni i pro­pa­da.
Za Pu­pi­na se ne in­te­re­su­je Cr­kva, jer je bio ma­son, a ni po­li­ti­ka, jer je bio pri­ja­telj ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Vu­dro Vil­so­na. Za­bo­ra­vlja­ju i Cr­kva i dr­ža­va da je Pu­pin bio naj­ve­ći srp­ski pa­tri­o­ta u ra­se­ja­nju i ino­stran­stvu.
Moj lič­ni stav je da for­si­ra­njem i ve­li­ča­njem Ni­ko­le Te­sle kao ge­ni­ja, na­uč­ni­ka svjet­skog gla­sa, ali i kao ča­rob­nja­ka i sen­za­ci­o­na­li­stič­ku lič­nost, na­ši po­li­ti­ča­ri, me­di­ji i jav­nost, oma­lo­va­ža­va­ju Mi­haj­la Pu­pi­na i dru­ge srp­ske na­uč­ni­ke svjet­skog ran­ga (Mi­lan­ko­vić, Ma­rić), jer ih gu­ra­ju u sjen­ku Ni­ko­le Te­sle, ali ti­me i u za­bo­rav.
Ni­ko­la Te­sla na Gu­glu ima 16,6 mi­li­o­na in­for­ma­ci­ja, a Mi­haj­lo Pu­pin sa­mo 347.000. Ne spo­rim da je Te­sla svjet­ski po­pu­lar­ni­ja lič­nost od Pu­pi­na i da je to raz­log što na­ši po­li­ti­ča­ri ka­da od­la­ze u pri­ja­telj­ske ze­mlje ta­mo otva­ra­ju uli­ce i spo­me­ni­ke s ime­nom i li­kom lič­kog ge­ni­ja.
Me­đu­tim, tvr­dim od­go­vor­no da je Mi­haj­lo Pu­pin mno­go ve­ći Sr­bin od Ni­ko­le Te­sle i da to tre­ba jav­no re­ći i pre­do­či­ti i crk­vi i dr­ža­vi. Jer, dok se Te­sla u SAD ba­vio svjet­skim iz­u­mi­ma i so­bom, imao je dvi­je agen­ci­je za fo­to­gra­fi­sa­nje i lič­nu pro­mo­ci­ju, do­tle se Pu­pin u Ame­ri­ci ba­vio na­u­kom i Sr­bi­ma.
Da po­bro­jim sa­mo ne­ka dje­la ko­ja je Mi­haj­lo Pu­pin da­ri­vao svom srp­skom na­ro­du. For­mi­rao je „Slo­gu“, pr­vo ve­li­ko srp­sko udru­že­nje u SAD, iz kog je ka­sni­je pred Ve­li­ki rat stvo­re­na ame­rič­ka Srp­ska na­rod­na od­bra­na. Or­ga­ni­zo­vao je mo­bi­li­za­ci­ju na­ših ise­lje­ni­ka u SAD i Ka­na­di, njih 6.000 do­bro­vo­lja­ca, ko­je je pri­je sto go­di­na (1917.) po­slao na So­lun­ski front. Oni su do­pri­ni­je­li po­bje­di Sr­bi­je u Pr­vom svjet­skom ra­tu.
Pu­pin je ubi­je­dio ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Vu­dro Vil­so­na da na Pa­ri­skoj kon­fe­ren­ci­ji sa­ču­va srp­ske ze­mlje u Ju­go­sla­vi­ji, kao dr­ža­vi svih Sr­ba. Vil­son je po­di­gao 1918. srp­sku za­sta­vu na Bi­je­loj ku­ći i odr­žao go­vor za­hval­no­sti Sr­bi­ma za po­bje­de u Ve­li­kom ra­tu, jer je znao Sr­bi­na pro­fe­so­ra Mi­haj­la Pu­pi­na.
Go­vor Vu­dro Vil­so­na od 28. ju­la 1918. go­di­ne se u Sr­bi­ji pre­ćut­ku­je, iako je to naj­zna­čaj­ni­ja za­hval­ni­ca SAD srp­skom na­ro­du ika­da jav­no iz­re­če­na. Pre­ćut­ku­je se, ta­ko­đe, da je za te ri­je­či ko­je oda­ju po­čast „ple­me­ni­tom srp­skom na­ro­du’’, ka­ko nas je na­zvao Vil­son, naj­za­slu­žni­ji nje­gov pri­ja­telj i ma­son­ski brat Mi­haj­lo Pu­pin.
I dok je Ni­ko­la Te­sla bio sa­mo kum Hra­ma Sve­ti Sa­va u Ge­ri, dr­ža­va In­di­ja­na, Mi­haj­lo Pu­pin je u Ame­ri­ci po­di­gao pet pra­vo­slav­nih hra­mo­va. Dao je svoj do­pri­nos da se po­dig­nu dvije naj­ve­će sve­ti­nje SPC, Ma­na­stir Sve­ti Sa­va u Li­ber­ti­vi­lu i Cr­kva Sve­tog Sa­ve u Nju­jor­ku. Ovu cr­kvu, ko­ja se na­la­zi na Men­het­nu, dr­ža­va SAD je pro­gla­si­la za ame­rič­ki spo­me­nik kul­tu­re.
U Ame­ri­ci pr­o­fe­sor M. Pu­pin Idvor­ski bio je osni­vač NA­SA, do­bit­nik je Pu­li­ce­ro­ve na­gra­de za svo­je me­mo­a­re „Od pa­šnja­ka do uče­nja­ka“, ko­ji su bi­li oba­ve­zni udž­be­nik u ame­rič­kim ško­la­ma, osni­vač je La­bo­ra­to­ri­je na Ko­lum­bi­ja uni­ver­zi­te­tu, ko­ja i da­nas ra­di.
I dok je Te­sla svoj no­vac tro­šio na no­ve iz­u­me i svo­je pred­sta­vlja­nje u jav­no­sti, Pu­pin ga je da­ri­vao srp­skom na­ro­du. Bio je ve­li­ki za­du­žbi­nar i do­bro­či­ni­telj, je­dan od naj­ve­ćih me­đu Sr­bi­ma. Ho­dao je po Ame­ri­ci, po­sje­ći­vao srp­ske ko­lo­ni­je i agi­to­vao za Sr­bi­ju i po­moć srp­skom na­ro­du.
U vri­je­me Ve­li­kog ra­ta obez­bi­je­dio je 140 mi­li­o­na do­la­ra po­mo­ći za Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru. Ga­ran­to­vao je svo­jom lič­nom imo­vi­nom za ku­po­vi­nu oruž­ja za srp­sku voj­sku. Osno­vao je Fond Olim­pi­ja­de, po­sve­ćen svo­joj maj­ci i ne­zbri­nu­toj dje­ci. For­mi­rao je svo­ju za­du­žbi­nu 1932. go­di­ne pre­ko ko­je je ku­po­vao sli­ke srp­skih maj­sto­ra i po­kla­njao ih Na­rod­nom mu­ze­ju.
Be­o­gra­du je Pu­pin da­ro­vao broj­na zda­nja, na pri­mjer, zgra­du bi­bli­o­te­ke „Sve­to­zar Mar­ko­vić“ i zgra­du Udru­že­nja no­vi­na­ra Sr­bi­je. SAD su 1958. go­di­ne usta­no­vi­le ve­li­ku na­ci­o­nal­nu na­gra­du ,,Me­da­lja Mi­haj­lo Pu­pin’’.
Pa­tri­ot­ska i hu­ma­ni­tar­na dje­la Ni­ko­le Te­sle ni­su do­ra­sla dje­li­ma Mi­haj­la Pu­pi­na. Njih dvo­ji­ca su bi­li pri­ja­te­lji, ko­le­ge u za­va­di, ko­ji su se po­mi­ri­li. Ima­li su, me­đu­tim, sa­svim raz­li­či­to in­te­re­so­va­nje i an­ga­žman pre­ma srp­skom na­ro­du i ma­ti­ci. Pu­pin je u to­me pre­va­zi­šao Te­slu, ali to na­še zva­nič­ni­ke iz cr­kve i dr­ža­ve ne in­te­re­su­je, jer po prin­ci­pu mar­keti­nške ga­la­me, ve­li­ča­ju lič­kog ge­ni­ja kao atrak­tiv­nu lič­nost, a za­po­sta­vlja­ju ba­nat­skog na­u­če­nja­ka i do­bro­tvo­ra.
Ovaj svoj stav za­vr­ša­vam ape­lom jav­nim lič­no­sti­ma i dr­žav­ni­ci­ma – po­dig­ni­mo spo­me­nik Mi­haj­lu Pu­pi­nu u Be­o­gra­du. Oži­vi­mo nje­gov mu­zej u rod­nom Idvo­ru, da na­ra­šta­ji ima­ju šta da na­u­če od Mi­haj­la Pu­pi­na o svjet­skoj na­u­ci, iz­u­mi­ma, ali i o srp­stvu, hu­ma­no­sti i do­bro­čin­stvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"