Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Budimo bolji Svaki čovjek, u dubini svog bića, ima jaku želju za blizinom, toplinom, dobrotom, nježnošću, pravdom, skromnošću, uzdržljivošću, vjernošću, mirom, radošću, solidarnošću, istinom i prihvatanjem, tj. za istinskom ljubavlju
Dan - novi portal
- Pi­še: Mil­ka Šće­pa­no­vić

Ak­tu­el­na vre­me­na su uvi­jek zbr­ka­na i te­ška, a mo­ral­ne vri­jed­no­sti od pam­ti­vi­je­ka iste. Osim De­set Bož­jih za­po­vi­je­sti, ko­jih bi tre­ba­lo da se pri­sje­ti­mo ovih da­na, li­je­po je ču­ti i ri­je­či maj­ke Te­re­ze, ohra­bri­ti se­be i na­pre­do­va­ti. Ona je go­vo­ri­la: ,,Čo­vjek je ne­ra­zu­man, ne­lo­gi­čan, se­bi­čan. Ni­je va­žno, vo­li ga! Ako či­niš do­bro, pri­pi­sa­će to tvo­jim se­bič­nim ci­lje­vi­ma. Ni­je va­žno, či­ni do­bro! Ako ostva­ru­ješ svo­je ci­lje­ve, na­ći ćeš la­žne prijatelje i is­kre­ne ne­pri­ja­te­lje. Ni­je va­žno, ostva­ruj svo­je ci­lje­ve! Do­bro ko­je či­niš, sju­tra će bi­ti za­bo­ra­vlja­no. Ni­je va­žno, či­ni do­bro! Po­šte­nje i iskre­nost či­ni­će te ra­nji­vim. Ni­je va­žno, bu­di iskren i po­šten! Ono što si go­di­na­ma stva­rao, u ča­su bi mo­glo bi­ti raz­ru­še­no. Ni­je va­žno, stva­raj! Ako po­ma­žeš lju­di­ma, mo­žeš lo­še pro­ći. Ni­je va­žno, po­ma­ži im! Da­ješ svi­je­tu naj­bo­lje od se­be, a on će ti uz­vra­ti­ti udar­ci­ma. Ni­je va­žno, daj naj­bo­lje od se­be’’!
Ove ri­je­či maj­ke Te­re­ze pi­šu na zi­du do­ma za dje­cu u Kal­ku­ti ko­jeg je ona i osno­va­la.
Ima­mo jed­nom u go­di­ni Bo­žić, jed­nom u go­di­ni sla­vi se ro­đe­nje Isu­sa Hri­sta. Ne­ka to vri­je­me bu­de po­sve­će­no mi­ru i ti­ši­ni. U tom mi­ru i ti­ši­ni, na­ći će­te od­go­vo­re na pi­ta­nja, na­ći će­te sna­gu ko­ja vam je po­treb­na da na­sta­vi­te. Tre­ba da re­ge­ne­ri­še­mo svo­je sr­ce, uro­ni­mo du­bo­ko u tra­di­ci­ju, mo­ra­mo se spo­ji­ti s lju­di­ma, po­ro­di­com, Bo­gom i iza­ći kao po­bjed­ni­ci. Tre­ba da pro­ži­vi­mo pra­vi smi­sao bla­gih da­na i ne­ka pra­znič­ni sto bu­de od­raz na­ših emocija, a ma­nje od­raz na­ših stra­sti.
Po­ku­šaj­mo da pro­či­sti­mo um i sr­ce, da se osna­ži­mo u za­jed­ni­štvu i mi­je­nja­mo se nabo­lje.
In­for­ma­ci­je ko­je sva­ko­dnev­no pri­ma­mo od­no­se se na kri­ze. Mo­ra­mo zna­ti da je pu­no vr­sta kri­za, to­ga mo­ra­mo bi­ti svje­sni. Ipak, sve one ima­ju ko­ri­jen u čo­vje­ku! Kri­za je vla­sni­štvo čo­vje­ka. Čo­vjek je stvo­rio kri­zu. Sva­ki čo­vjek, u du­bi­ni svog bi­ća, ima ja­ku že­lju za bli­zi­nom, to­pli­nom, do­bro­tom, nje­žno­šću, prav­dom, skrom­no­šću, uz­dr­žlji­vo­šću, vjer­no­šću, mi­rom, ra­do­šću, so­li­dar­no­šću, isti­nom i pri­hva­ta­njem, tj. za istin­skom lju­ba­vlju. Za­to mo­ra­mo zna­ti i bi­ti svje­sni da je upra­vo Bo­žić blag­dan te istin­ske lju­ba­vi. To je bla­gi dan Bož­je lju­ba­vi. Lju­ba­vi ko­ja je po­nov­no ušla u naš ze­malj­ski svi­jet. Ko­ja je pri­bli­ži­la i že­li pro­svi­je­tli­ti sva­kog čo­vje­ka i ci­je­lu ze­mlju. Ta lju­bav že­li pri­hva­ti­ti i pro­svi­je­tli­ti i sve na­ro­de. To je lju­bav ko­ja ne osva­ja lju­de na si­lu, ne­go im se da­ru­je. Sva­ki ži­vi čo­vjek ima iz­bor. Mo­že­mo je pri­hva­ti­ti ili od­ba­ci­ti. Zna­mo, osje­ća­mo da nam se pri­bli­ži­la Bož­ja lju­bav u Isu­su kao ne­ja­kom dje­te­tu. Iz­gle­da ne­mo­ćan, ali ako ga čo­vjek pri­hva­ti, ima sna­gu da uči­ni naj­tvr­đe i naj­kru­će sr­ce ple­me­ni­tim i nje­žnim. Taj ko­ji ga ta­kvog pri­hva­ti, ima hra­brost da od­ba­ci sva­ki strah. Ko ga pri­hva­ti, ima sna­gu naj­ve­će na­de. Isus omo­gu­ću­je čo­vje­ku ko­ji ga pri­hva­ti da po­sta­ne stvar­na oso­ba, ko­ja ne­će bje­ža­ti od se­be ni od dru­gih oso­ba. Čo­vjek s Isu­som ima ži­vot­ni cilj i mo­tiv ži­vlje­nja. Sna­ga te Isu­so­ve lju­ba­vi pre­o­bra­ža­va čo­vje­ka iz­nu­tra. Ta­ko pre­o­bra­žen, te­o­lo­ški re­če­no (ne­će mi za­mje­ri­ti oni ko­ji slu­že na­šem ne­be­skom go­spo­da­ru ako po­gri­je­šim u iz­ra­zi­ma) obra­ćen čo­vjek, ima sna­gu da se ob­li­ku­je u no­vu oso­bu i da stva­ra no­vu ze­mlju i traj­ni­je vri­jed­no­sti. I lju­di ko­ji su da­le­ko od Bo­ga že­le vi­dje­ti i sre­sti ta­kve oso­be. Za­to ne­ka i ne­vjer­ni­ci i ate­i­sti is­ku­se ka­ko smo mi, hri­šća­ni, bo­žić­ni lju­di. Mi, hri­šća­ni, ima­mo ve­li­ku od­go­vor­nost za sve lju­de i za či­tav svi­jet, za na­še po­ro­di­ce, za na­šu dje­cu ko­ju nam je upra­vo ON po­da­rio. Kroz bo­žić­ne zna­ko­ve do­bro­te, so­li­dar­no­sti, na­de, po­ni­zno­sti, pri­seb­no­sti, smi­sle­no­sti ži­vlje­nja, sna­ge za sva­ki­da­šnji­cu, ne­ka vi­de da smo istin­ski spo­zna­li i pri­hva­ti­li lju­bav ko­ja se u da­na­šnjim vre­me­ni­ma ob­ja­vi­la u Isu­su Hri­stu. Isti­na, bi­ti hri­šća­nin zna­či ži­vje­ti bo­žić­no i iz­van bo­žić­nih blag­da­na.
Kad se osvr­nem, pro­te­kla je go­di­na, kao i sva­ka dru­ga, bi­la pu­na uspo­na i pa­do­va. Ali, kao i sva­ka dru­ga, bo­lja je od one ko­ja joj je pret­ho­di­la. Bo­lja je jer smo na­u­či­li šta ne va­lja i u če­mu se, shod­no to­me, mo­že­mo na­da­ti da smo po­sta­li bo­lji.
Bla­gi da­ni su od­lič­ni, i uglav­nom ih svi vo­li­mo, ima­ju taj obi­čaj uni­šta­va­nja ra­zno­ra­znih ru­ti­na, ali se isto ta­ko na­da­mo da će za ra­nji­vu ka­te­go­ri­ju do­ni­je­ti ljep­še da­ne.
Kad re­zi­mi­ram go­di­nu ko­ju smo osta­vi­li iza se­be, či­ni mi se da je ura­đe­no do­sta na po­lju osna­ži­va­nja pra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom... To­me je sva­ka­ko do­pri­nio i rad NVO sek­to­ra.
(Autor­ka je iz­vr­šna
di­rek­to­ri­ca NVO
,,Na­še sun­ce’’)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"