Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-03
Blagi dani Praznik ili Blagi dan, jeste dan, kada Onaj koji stalno postoji, koji je prisutan za sebe i po sebi, koji je prisutan i u nama samima - to je, dakle, dan, kada nam On dolazi. Pa i ako je stalno prisutan, i neprestano je tu - On nam dolazi u goste
Dan - novi portal
-Pi­še: pro­to­je­rej sta­vro­for Goj­ko Pe­ro­vić

Osnov ljud­ske pred­sta­ve o Bo­gu od­no­si se na po­jam Bi­ća ko­je je Sve­pri­sut­no, Bes­kraj­no, Sve­vi­de­će i ni­ka­da do kra­ja opi­si­vo, na­šim ri­je­či­ma. Ta­kav Bog ne mo­že se ogra­ni­či­ti ni­ti sve­sti na od­re­đe­ni pro­stor i vri­je­me, dru­gim ri­je­či­ma – sva­ko vri­je­me i sva­ki pro­stor, pod­jed­na­ko su Nje­go­vi. Pa opet, du­hov­ni ži­vot Pra­vo­slav­ne Cr­kve, ve­o­ma raz­li­ku­je da­ne - jed­ne od dru­gih. Ka­ko na ni­vou sed­mi­ce, ta­ko i na ni­vou go­di­šnjeg kru­ga. Za­to nam, to­kom sed­mi­ce, svi da­ni, oni tzv. rad­ni, do­đu kao pri­pre­ma za ne­djelj­ni dan. Ne­dje­lja je dan po­sve­ćen spo­me­nu na Hri­sto­vo Vas­kr­se­nje, a to je u hri­šćan­skoj in­ter­pre­ta­ci­ji, onaj „sed­mi dan” ( što je u sta­ro­za­vjet­nom vre­me­nu bi­la su­bo­ta ), za ko­ji je Go­spod za­po­vi­je­dio lju­di­ma da ga ima­ju po­sve­ti­ti Nje­mu.
Isto ta­ko, to­kom go­di­ne, po­red ovog sed­mič­nog rit­ma, ko­ji se go­di­šnje obr­ne pe­de­se­tak pu­ta - ima­mo i ve­li­ke cr­kve­ne pra­zni­ke, po­put Bo­ži­ća ko­ga ovih da­na pro­sla­vlja­mo. Po na­či­nu ži­vo­ta vjer­ni­ka, kao i po vr­sti bo­go­slu­že­nja u hra­mo­vi­ma, oči­gled­no je da su nam če­tr­de­set da­na uoči Bo­ži­ća ( kao i ne­dje­lje ko­je pret­ho­de ovom pra­zni­ku….Dje­tinj­ci, Ma­te­ri­ce i Oci ), za­ključ­no sa Bad­njim da­nom - da­ni pri­pre­me za tor­že­stvo ko­je će da usli­je­di u ve­se­lim, pra­znič­nim da­ni­ma Hri­sto­vog Ro­đe­nja. U na­ro­du je ostao iz­raz da su ovi da­ni ,,bla­go­slo­ve­ni”, ,,bla­gi”…. a taj iz­raz kao da su­ge­ri­še nji­ho­vu do­mi­nant­nost u od­no­su na dru­ge da­ne. Re­klo bi se da su ti da­ni ,,bo­lji” i ,,ljep­ši” od dru­gih, te da je, ne­ka­ko, u nji­ma, Bog vi­še pri­su­tan, ne­go u dru­gi­ma.
Ka­ko sa­da uskla­di­ti ta­kvo shva­ta­nje pra­zni­ka, s go­re po­me­nu­tim poj­mom Bo­ži­je Sve­pri­sut­no­sti? To će nam naj­lak­še bi­ti ako ovu te­mu upo­re­di­mo s ne­čim što nam je već po­zna­to, a što li­či ili što nas pod­sje­ća na ovu na­šu te­mu. Mo­že­mo da poč­ne­mo od ugle­da­nja na sve­pri­sut­ne pri­rod­ne po­ja­ve i osnov­ne ele­men­te stvar­no­sti: vo­da, va­zduh ili va­tra. Odav­no su na­uč­ni­ci usta­no­vi­li da se ove po­ja­ve na­la­ze go­to­vo svu­da oko nas i stal­no su tu, ali da, pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma, mi­je­nja­ju svo­je po­jav­ne ob­li­ke. Eto npr. vo­da i nje­na, svi­ma po­zna­ta, agre­gat­na sta­nja. Ili, re­ci­mo, ri­je­ka ili mo­re. Mir­ni tok, vo­do­pa­di, po­ni­ra­nje is­pod ze­mlje i iz­van do­ma­ša­ja go­log oka…pli­ma, osje­ka, ta­la­si, bo­na­ca. Re­kao bi čo­vjek, čas ih ima, čas ih ne­ma…a stal­no su tu. Ne­ko će re­ći da za po­ja­vu va­tre tre­ba da se stek­nu po­seb­ni uslo­vi, ali ka­ko je Nje­goš dav­no pri­mije­tio, sa­mo je­dan udar, mo­že da ,,na­đe” u ka­me­nu, mr­tvom i hlad­nom ka­me­nu - iskru bu­du­će va­tre.
Ali opet, iz­u­zev sli­ko­vi­to­sti, ovi pri­mje­ri nas ne do­vo­de do su­šti­ne pro­ble­ma. Iz hri­šćan­ske per­spek­ti­ve, na Bo­ga te­ško mo­že­mo da gle­da­mo kao na ne­ku sti­hi­ju, na­lik go­re na­ve­de­ni­ma. On ima ta svoj­stva sve­pri­sut­no­sti i ka­rak­ter neo­p­hod­ne ( na­su­šne ) po­tre­be , ko­ju za nas lju­de ima­ju vo­da i va­zduh, ali je Bo­ži­je bi­će mno­go vi­še od to­ga.
Go­spod je, za vje­ru­ju­će lju­de, vi­še na­lik uči­te­lju, ro­di­te­lju, do­brom sta­rom pri­ja­te­lju ili ne­koj vo­lje­noj oso­bi. Sve­pri­sut­nost ovih lič­no­sti u na­šem ži­vo­tu, ni­je fi­zič­ka ni­ti ima onu za­stu­plje­nost ko­ju ima­ju pri­rod­ne po­ja­ve, ali za cje­lo­ku­pan psi­ho­fi­zič­ki sklop čo­vje­kov va­žnost bli­zi­ne ta­kvih lju­di, mo­že da se po­re­di, pa čak i da pre­ma­ši va­žnost di­sa­nja ili to­plo­te!
Evo, re­ci­mo, da pa­ra­fra­zi­ram po­e­tič­nost Ma­ka Di­zda­ra:
,,Od oči­njeg vi­da, ne­ma ve­ćeg bla­ga, Dra­ža si mi, od oči­ju dra­ga”…. A ova­kvih i slič­nih iz­ra­za je pre­pu­na isto­ri­ja ljud­skog stva­ra­la­štva.
Da­kle, Go­spod Bog je vi­še na­lik dra­gim lič­no­sti­ma ne­go pri­rod­nim po­ja­va­ma. A te lič­no­sti ima­ju svoj­stvo da su pri­sut­ne u na­šim sr­ci­ma, unu­tar nas - upr­kos nji­ho­vom po­vre­me­nom fi­zič­kom od­su­stvu. Mi­sli­mo na njih, sje­ća­mo ih se i ne­str­plji­vo oče­ku­je­mo sle­de­ći su­sret s nji­ma. Vo­li­mo ih, i stal­no su nam u gla­vi, a opet, je­dva če­ka­mo da ih vi­di­mo. Po­ne­kad ih sre­te­ne­mo slu­čaj­no, ne­ka­da o nji­ma ne­što ču­je­mo od dru­gih…ali, ka­kva je to ra­dost, ka­da zna­mo da će­mo ih usko­ro sre­sti, ili da će do­ći ne­gdje u ne­ko za­ka­za­no vri­je­me, ili da im se vra­ća­mo, po­sli­je du­žeg od­su­su­tva.
Pra­znik ili Bla­gi dan, je­ste dan, ka­da Onaj ko­ji stal­no po­sto­ji, ko­ji je pri­su­tan za se­be i po se­bi, ko­ji je pri­su­tan i u na­ma sa­mi­ma - to je, da­kle, dan, ka­da nam On do­la­zi. Pa i ako je stal­no pri­su­tan, i ne­pre­sta­no je tu - On nam do­la­zi u go­ste. Su­sret – to je su­šti­na pra­znič­ne ra­do­sti.
A Bo­žić je­ste upra­vo ta­kav pra­znik, ka­da u vi­du bad­nja­ka ko­ji sim­vo­li­še Hri­sta, Bo­go­mla­de­nac ula­zi u na­še do­mo­ve. Na bo­žić­no ju­tro, u li­tur­gij­skom bo­go­slu­že­nju, Go­spod ula­zi i u na­še du­še, u ci­je­lo na­še bi­će, u vi­du Sve­tog pri­če­šća. Od­no­sno, na­ši do­mo­vi i na­še du­še, po­sta­ju na­lik Vi­tle­jem­skoj pe­ći­ni, u ko­joj se Bog ra­đa kao čo­vjek. Da, baš ta­ko uvi­jek-po­sto­je­ći i sve-po­sto­je­ći Bog, si­la­zi me­đu nas, da bu­de je­dan od lju­di, i da ga su­sre­će­mo kao se­bi rav­nog.
Baš za­to, Nje­goš je ri­je­či­ma, ko­je se, po­put Di­zda­re­vih, ti­ču va­žno­sti ,,oči­njeg vi­da” - is­pje­vao mi­sao, ka­ko ne­ma, pra­vo­ga sla­vlja ljud­skog, bez tog i ta­kvog Bo­ži­ća. Da­na u ko­me se su­sre­će­mo sa sa­mim Bo­gom.
(Autor je rek­tor
Ce­tinj­ske bo­go­slo­vi­je)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"