Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-08 SVIJET 2018.
Tračevi iz Bijele kuće Volf otkriva i Trampovu sklonost da se udvara suprugama svojih prijatelja (i da se hvali da je spavao s njima), što je donekle u skladu sa njegovim uvjerenjima objelodanjenim u završnici predizborne kampanje o tome kako ,,kad si moćan ženama možeš da radiš šta god poželiš”
Dan - novi portal
- Pi­še: Mi­lan Mi­šić

No­va go­di­na je opet od sta­re pre­u­ze­la či­tav pr­tljag glo­bal­nih kon­fli­ka­ta, kri­znih ža­ri­šta i sve­ko­li­kih ri­zi­ka, što je ap­so­lut­na ga­ran­ci­ja da nam u sle­de­ćih 358 da­na (se­dam smo već po­tro­ši­li) ne­će bi­ti do­sad­no.
Po­go­to­vo za­to što je po sta­rom na­sta­vio i glav­ni svjet­ski za­ba­vljač, ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp. Tek što je za­vr­še­no iš­ču­đa­va­nje zbog nje­go­vog tvi­ta u ko­jem se hva­lio ka­ko je nje­go­vo dug­me za lan­si­ra­nje nu­kle­ar­nih ra­ke­ta mno­go ve­će i moć­ni­je od ono­ga ko­je po­sje­du­je sje­ver­no­ko­rej­ski li­der Kim Džong Un, tu vi­jest smi­je­ni­la je no­va, ta­ko­đe sa glo­bal­nim od­je­kom.
Ri­ječ je o knji­zi ,,Va­tra i bi­jes: Tram­po­va Bi­je­la ku­ća iz­nu­tra”, po­zna­tog ame­rič­kog no­vi­na­ra Maj­kla Vol­fa, ko­lum­ni­ste ugled­nih ča­so­pi­sa kao što su ,,Nju­jork ma­ga­zin”, ,,Ve­ni­ti fer” i dnev­ni­ka po­put lon­don­skog ,,Gar­di­ja­na” i ame­rič­kih no­vi­na ,,Ju Es tu­dej”.
Nje­na pro­da­ja je po­če­la čim je ot­ku­ca­la po­noć iz­me­đu če­tvrt­ka i pet­ka (mno­gi su če­ka­li u re­do­vi­ma is­pred ame­rič­kih knji­ža­ra da je ku­pe, kao svo­je­vre­me­no kad su ob­ja­vlji­va­ni na­stav­ci avan­tu­ra Ha­rija Po­te­ra). Po­slije ob­ja­vlji­va­nja ne­kih od­lo­ma­ka u štam­pa­nim i on­lajn me­di­ji­ma i pu­bli­ci­te­ta ko­je je to pro­iz­ve­lo, po­sta­la je in­stant best­se­ler - sa po­čet­ne po­zi­ci­je od 48.449. mje­sta na rang-li­sti ,,Ama­zo­na” po­sta­la je broj 1.
,,Va­tra i bi­jes” je, pre­ma pr­vim ocje­na­ma, do­sad naj­de­talj­ni­ji uvid u ono što je u pro­te­klih go­di­nu da­na bi­lo op­šte mje­sto: da sre­di­šte iz­vr­šne vla­sti u Ame­ri­ci funk­ci­o­ni­še iz­u­zet­no ha­o­tič­no i da je ,,naj­moć­ni­ji čo­vjek svi­je­ta” u oči­ma nje­go­vog okru­že­nja naj­slič­ni­ji ,,ću­dlji­vom dje­te­tu”.
Za ko­men­ta­to­ra ,,Gar­di­ja­na” ri­ječ je o ,,otrov­noj čor­bi sva­đa per­so­na­la, neo­r­ga­ni­zo­va­no­sti i po­na­ša­nju ko­je je alar­mant­no”.
Knji­ga za ko­ju autor tvr­di da je za­sno­va­na na raz­go­vo­ri­ma sa vi­še od 200 sa­da­šnjih i biv­ših lju­di iz Tram­po­vog okru­že­nja opi­sa­na je i kao zbir­ka tra­če­va či­ja se vje­ro­do­stoj­nost mo­že do­ve­sti u pi­ta­nje – i od stra­ne Bi­je­le ku­će već je­ste – ali, ka­ko je to oci­je­nio Džon So­pel, ured­nik Bi-Bi-Si-ja za Sje­ver­nu Ame­ri­ku, ,,čak i ako je sa­mo po­lo­vi­na od iz­ni­je­tog tač­na, to je za­stra­šu­ju­ći por­tret jed­nog pa­ra­no­id­nog pred­sjed­ni­ka i ha­o­tič­ne Bi­je­le ku­će”.
Me­đu mno­štvom pi­kan­te­ri­ja ko­je je obje­lo­da­nio Majkl Volf su i one da je Tramp bio šo­ki­ran i isto­vre­me­no upla­šen svo­jom iz­bor­nom po­bje­dom nad Hi­la­ri Klin­ton, jer mu je pr­vo­bit­ni cilj bio sa­mo da iz­bor­ni pu­bli­ci­tet is­ko­ri­sti za lan­si­ra­nje sop­stve­ne TV mre­že.
Pr­vo su­o­ča­va­nje sa re­al­no­sti­ma do­ži­vio je pri­li­kom ina­u­gu­ra­ci­je, ka­da su nje­go­vo sla­vlje od­bi­le da uve­li­ča­ju po­pu­lar­ne ho­li­vud­ske i mu­zič­ke zvi­je­zde (ne­ke su, me­đu­tim, uče­stvo­va­le u de­mon­stra­ci­ja­ma pro­tiv nje­go­vog iz­bo­ra pri­re­đe­nim to­ga da­na).
Po use­lje­nju, Tramp je svo­ju zva­nič­nu re­zi­den­ci­ju do­ži­vio kao ,,uz­ne­mi­ru­ju­ću”. On i su­pru­ga Me­la­ni­ja su se use­li­li u odvo­je­ne spa­va­će so­be, što je bi­lo pr­vi put od ka­ko su to, pri­je ne­što vi­še od po­la vi­e­ka, uči­ni­li Džon i Ža­kli­na Ke­ne­di.
Šta­vi­še, Tramp je in­si­sti­rao da do­bi­je ključ za za­klju­ča­va­nje svo­je so­be, što je na­i­šlo na že­stok ot­por pri­pad­ni­ka Si­kret ser­vi­sa ko­ji su in­si­sti­ra­li da ne bu­du do­ve­de­ni u si­tu­a­ci­ju da u nju, u ne­kim van­red­nim okol­no­sti­ma (ko­je su uvi­jek mo­gu­će, ma­da ne i vje­ro­vat­ne) pro­va­lju­ju.
Po­red jed­nog te­le­vi­zo­ra s ve­li­kim ekra­nom u svo­joj spa­va­ćoj so­bi, Tramp je za­tra­žio da mu se in­sta­li­ra­ju do­dat­na dva (ra­ni­je je već iz­ni­je­to da u gle­da­nju te­le­vi­zi­je, ka­blov­skih in­for­ma­tiv­nih pro­gra­ma, pro­vo­di i po če­ti­ri sa­ta dnev­no).
Tram­pa i pr­vu da­mu Me­la­ni­ju (kao i ra­ni­je pred­sjed­nič­ke pa­ro­ve), op­slu­žu­je po­sa­da od oko sto­ti­nu so­ba­ri­ca, ba­tle­ra, ku­va­ra i dru­gih. Dok su ra­ni­ji pred­sjed­ni­ci pri­sta­ja­li da se pod­re­de po­sto­je­ćim obi­ča­ji­ma i pra­vi­li­ma, Tramp je in­si­sti­rao na sop­stve­nim. Jed­no od njih je i da ni­ko ne smi­je da do­dir­ne nje­go­vu čet­ki­cu za zu­be, jer se stra­šno pla­ši bak­te­ri­ja i mo­guć­no­sti da bu­de za­ra­žen.
Volf ot­kri­va i Tram­po­vu sklo­nost da se udva­ra su­pru­ga­ma svo­jih pri­ja­te­lja (i da se hva­li da je spa­vao s nji­ma), što je do­ne­kle u skla­du sa nje­go­vim uvje­re­nji­ma obje­lo­da­nje­nim u za­vr­šni­ci pred­iz­bor­ne kam­pa­nje o to­me ka­ko ,,kad si mo­ćan že­na­ma mo­žeš da ra­diš šta god po­že­liš”.
Od po­li­tič­kih pi­kan­te­ri­ja u pr­vi plan se iz­no­si uvje­re­nje ve­ći­ne sa­rad­ni­ka da Tramp ,,men­tal­no ni­je spo­so­ban” za po­sao ko­jeg se pri­hva­tio, za­tim na­sto­ja­nja biv­šeg glav­nog stra­te­ga Sti­va Be­no­na da ob­u­zda Tram­po­vu ćer­ku, si­na i ze­ta, kao i na­vod­ni do­go­vor ze­ta Dža­re­da Ku­šne­ra i Ivan­ke Tramp da će, uka­že li se pri­li­ka, ona bi­ti ta ko­ja će se kan­di­do­va­ti za pred­sjed­ni­ka.
Sam Tramp je na sve ove na­vo­de re­a­go­vao bi­je­sno, tvi­tu­ju­ći da je knji­ga ,,pu­na la­ži, po­gre­šnih na­vo­da i ne­po­sto­je­ćih iz­vo­ra”. Bi­je­la ku­ća je iz­da­va­ču po­sla­la zva­ni­čan za­htjev da se knji­ga ne pu­šta u pro­da­ju, što je ig­no­ri­sa­no. Prav­ni struč­nja­ci, ina­če, ne vje­ru­ju da će bi­ti pod­ni­je­ta zva­nič­na tu­žba.
Me­dij­ska ha­la­bu­ka ko­ja je ovim po­vo­dom po­dig­nu­ta sva­ka­ko je za­bav­na, ali i pri­lič­no obes­hra­bru­ju­ća. Jer, ri­ječ je o pred­sjed­ni­ku Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va.
(Autor je biv­ši
glav­ni i od­go­vor­ni
ured­nik ,, Po­li­ti­ke’’)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"