Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPŠTINA ŠAVNIK PRIPREMILA REBALANS BUDŽETA
Šavnik Rasprodajom imovine plaćaju dugove Sredstva za rebalans budžeta ovog puta nabavljena su prodajom zgrada u kojima su smještene apoteka i policija, dogodine će vjerovatno na red doći bolnica, škola i vrtić, a možda će prodati i zgradu opštine, kaže Neđeljko Strunjaš iz Demosa
Dan - novi portal
5ŠAV­NIK – Bu­džet op­šti­ne Šav­nik za ovu go­di­nu pla­ni­ran je na oko 1,2 mi­li­o­na eura, ali je lo­kal­na upra­va u ovoj pod­dur­mi­tor­skoj va­ro­ši­ci pri­pre­mi­la od­lu­ku o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma tog do­ku­men­ta. No­vom od­lu­kom ko­ja će se usko­ro na­ći pred od­bor­ni­ci­ma lo­kal­nog par­la­men­ta bu­džet je re­ba­lan­si­ran na 1,48 mi­li­o­na eura, jer su do­na­ci­je uve­ća­ne na 992. 887 eura, a naj­vi­še sred­sta­va se od­no­si na do­na­ci­ju Ega­li­za­ci­o­nog fon­da i to 732. 887 eura.
Ka­ko je za „Da­nu” sa­op­šti­la glav­na ad­mi­ni­stra­tor­ka Op­šti­ne Šav­nik Mi­li­ja­na Aša­nin, po­ve­ća­nje se od­no­si na do­na­ci­je ko­je su uve­ća­ne za iz­nos od oko 130.000 eura
– Do­na­ci­je su bi­le pla­ni­ra­ne na 124.000 eura, ali su one re­ba­lan­som po­ve­ća­ne na oko 260.000 eura. U od­no­su na od­lu­ku o bu­dže­tu ko­ja je još uvi­jek va­že­ća, ima­li smo po­ve­ća­nje po­re­za na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca. Taj iz­nos je bio pla­ni­ran na 40.000 eura, a sa­da je oko 60.000 eura. Uz to ima­li smo po­ve­ća­nje pri­ho­da od dje­lat­no­sti or­ga­na za oko 20.000 eura. Na pri­hod­noj stra­ni ima­mo i po­ve­ća­nje sred­sta­va od Ega­li­za­ci­o­nog fon­da. Taj iz­nos je bio pla­ni­ran na 628.000, ali je on sa­da 732. 887 eura – po­ja­šnja­va Aša­nin i do­da­je da na pri­hod­noj stra­ni ima­ju 132.680 eura, a taj iz­nos su do­bi­li od pro­da­je imo­vi­ne zgra­de po­li­ci­je u Šav­ni­ku i zgra­de apo­te­ke na Tr­gu Ma­ti­je Ja­ki­ća.
– U skla­du sa ured­bom Vla­de Cr­ne Go­re i Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, pri­je go­di­nu da­na smo sklo­pi­li ugo­vor o re­pro­gra­mu du­ga po osno­vu po­re­za. Shod­no toj od­lu­ci, dug za po­rez bi­će sma­njen za 122.000 eura, jer su na taj iz­nos pro­ci­je­nje­nje zgra­de apo­te­ke i po­li­ci­je, ko­je je op­šti­na Šav­nik pre­ni­je­la u vla­sni­štvo dr­ža­ve ili bo­lje re­ći pro­da­la – ka­že Aša­nin.
Ona do­da­je da su na ras­hod­noj stra­ni bu­dže­ta i iz­no­si po osno­vu za­ra­da slu­žbe­ni­ci­ma i funk­ci­o­ne­ri­ma lo­kal­ne upra­ve u iz­no­su od oko po­la mi­li­o­na eura.
– Ima­mo i ka­pi­tal­ne iz­dat­ke od 200.000 eura, a uve­ća­ni su za 93.0000 eura. Tu su i in­fra­struk­tur­ni objek­ti, po­put re­kon­struk­ci­je pu­te­va 50.000 eura, iz­grad­nju i re­kon­struk­ci­ju vo­do­vo­da i iz­ra­du pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je po 20.000 eura. Za re­kon­struk­ci­ju ku­će Bo­ri­sla­va Pe­ki­ća utro­še­no je 50.000 eura, a za re­kon­struk­ci­ju Tr­ga Ma­ti­je Ja­ki­ća 120.000 eura – obra­zla­že Aša­nin.
Do­sko­ra­šnji po­moć­nik se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je, Ne­đelj­ko Stru­njaš iz De­mo­sa ka­že da je bu­džet Op­šti­ne Šav­nik re­ba­lan­som za oko 150. 000 eura.
– Ka­ko su nas i na­vi­kli lo­kal­ni vla­sto­dr­šci i ove go­di­ne naj­ve­ći dio pri­ho­da po­tro­ši­li su na sop­stve­ne pla­te, pa su iz­da­ci za tu na­mje­nu sa pla­ni­ra­nih 400.000 po­ve­ća­ni na sko­ro po­la mi­li­o­na eura. Ako se to­me do­da­ju tran­sfe­ri jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma, ko­ji se opet uglav­nom tro­še na pla­te, ta su­ma pre­la­zi 650.000 eura, što je po­la op­štin­skog bu­dže­ta. Po spo­ra­zu­mu o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga, pred­u­ze­ća i usta­no­ve či­ji su osni­va­či op­šti­ne du­žne su da hit­no pre­du­zmu mje­re op­ti­mi­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih i kon­so­li­da­ci­je bu­dže­ta. Op­šti­na Šav­nik to ne ra­di, na­pro­tiv, po­ve­ća­va iz­dat­ke za pla­te, a ko­mu­nal­no pred­u­ze­će po­ve­ća­va broj za­po­sle­nih i za­po­šlja­va bez sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Na­rav­no, i tu se ra­di o is­tak­nu­tim ka­dro­vi­ma DPS-a. Ova­kvim po­na­ša­njem, do­vo­di se u pi­ta­nje spo­ra­zum o re­pro­gra­mu du­ga sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja, a u slu­ča­ju nje­go­vog ras­ki­da Op­šti­ni pri­je­ti ban­krot ili no­vo enorm­no za­du­ži­va­nje – po­ja­šnja­va Stru­njaš i do­da­je da su sred­stva za re­ba­lans bu­dže­ta ovog pu­ta na­ba­vlje­na pro­da­jom zgra­da u ko­ji­ma su smje­šte­ne apo­te­ka i po­li­ci­ja.
– Do­go­di­ne će vje­ro­vat­no na red do­ći bol­ni­ca, ško­la i vr­tić, a na­kon to­ga će mo­žda pro­da­ti i zgra­du op­šti­ne. Ka­ko su kre­nu­li, ne bi me ču­di­lo da na­kon što pro­da­ju sve osta­lo, pro­da­ju i sa­mi se­be, ka­ko bi se na­mi­ri­li s pla­ta­ma. Šav­ni­ča­ni, po­go­to­vo onaj dio ko­ji ko­ra­ča „si­gur­nim ko­ra­kom”, bi ovim či­nje­ni­ca­ma tre­ba­lo da po­sve­te vi­še pa­žnje i za­pi­ta­ju ku­da to ko­ra­ča­ju –upo­zo­ra­va Stru­njaš.
L.N.


Bi­je­lić: No­vac od­la­zi „sa­o­bra­ćaj­ni­com pro­spe­ri­te­ta”

Ne skri­va­ju­ći ogor­če­nje od­lu­kom o re­ba­lan­su bu­dže­ta Ni­ko­la Bi­je­lić, od­bor­nik SNP-a, ka­že da je Šav­nik već odav­no oče­ru­pan, a ka­da se spo­me­nu fi­nan­si­je to je sta­ra pri­ča.
– Šav­nik je je­di­na op­šti­na bez pri­ho­da, a ras­ho­di su na sve stra­ne. Vu­ku se se sta­ra du­go­va­nja, što bi naš na­rod re­kao – „ko li­sič­ji re­po­vi”. Naj­vi­še nov­ca i ove go­di­ne oti­šlo je za pla­te lo­kal­nim funk­ci­o­ne­ri­ma, slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma. Mo­glo bi se re­ći da je ostva­re­nje bu­dže­ta je­di­no na tom po­lju iz­van­red­no, od­no­sno sto­po­stot­no, dok na svim dru­gim po­lji­ma on ne mo­že bi­ti ostva­ren ni 40 od­sto. Svi­ma nam je ja­sno da isti ti funk­ci­o­ne­ri, slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci no­vac ko­ji pri­ma­ju ne tro­še u Šav­ni­ku, već u Nik­ši­ću, jer su ma­hom u lo­kal­noj upra­vi za­po­sle­ni oni sa pre­bi­va­li­štem u Nik­ši­ću, po­čev od pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Zna­či, no­vac nam pu­tu­je „sa­o­bra­ćaj­ni­com pro­spe­ri­te­ta” na či­ju iz­grad­nju se če­ka­lo de­ce­ni­ja­ma – ka­že Bi­je­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"