Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADA ODLUKAMA O RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA VRŠI POLITIČKI UTICAJ NA PRAVOSUĐE
Šarkinović Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura Odlukom Vlade, sudiji Ustavnog suda Hamdiji Šarkinoviću stambeno pitanje riješeno tako što je za stan od 73 kvadrata definisana kupoprodajna cijena od 9.986 eura, sa rokom dospijeća 120 mjeseci od dana zaključenja ugovora
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re je pod po­volj­nim uslo­vi­ma ri­je­ši­la stam­be­no pi­ta­nje su­di­je Ustav­nog su­da Ham­di­je Šar­ki­no­vi­ća na na­čin što je pred­vi­đe­na upla­ta ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne u iz­no­su od 9.986 eura, sa ro­kom do­spi­je­ća 120 mje­se­ci od da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra. To po­tvr­đu­je iz­vod iz ba­ze po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne, za List ne­po­kret­no­sti 4426, ko­ji se, iz­me­đu osta­log, od­no­si na imo­vi­nu Šar­ki­no­vi­ća, su­di­je Ustav­nog su­da od 2013. go­di­ne. Iz te do­ku­men­ta­ci­je pro­iz­i­la­zi da se dvo­so­ban stan po­vr­ši­ne 73 kva­dra­ta na­la­zi u pri­ze­mlju stam­be­ne zgra­de u Pod­go­ri­ci.
Da­tum upi­sa je 14. ok­to­bar 2014. go­di­ne, a na­vo­di se i da za tu imo­vi­nu po­sto­ji od­re­đe­na za­bi­lje­žba te­re­ta.
– Hi­po­te­ka UZZ 107/16, od 3. ok­to­bra 2016. go­di­ne – u ko­rist pro­dav­ca – po­vje­ri­o­ca dr­ža­ve Cr­ne Go­re – Vla­da Cr­ne Go­re. Dug 9.986,07 cen­ti, rok 12 mje­se­ci. Du­žnik Šar­ki­no­vi­oć Ham­di­ja. Za­bra­na otu­đe­nja i op­te­re­će­nja bez sa­gla­sno­sti po­vje­ri­o­ca – pro­dav­ca – na­vo­di se u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma za List ne­po­kret­no­sti 4426 KO Pod­go­ri­ca 2.
Ako se su­ma iz ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra po­di­je­li sa bro­jem mje­seč­nih ra­ta ko­ji je na­zna­čen u ugo­vo­ru do­la­zi se do po­da­tka da će mje­seč­na ra­ta za su­di­ju Šar­ki­no­vi­ća iz­no­si­ti oko 83 eura.
Po po­da­ci­ma sa saj­ta Ustav­nog su­da, Šar­ki­no­vić je od 1991. go­di­ne do 1998. go­di­ne bio se­kre­tar Skup­šti­ne op­šti­ne Plav. Po­tom je do 2006. go­di­ne bio sa­vjet­nik mi­ni­stra prav­de, a od 2007. go­di­ne do 2013. go­di­ne sa­vje­to­vao je mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va. Kra­jem 2013. go­di­ne zva­nič­no je iza­bran za su­di­ju Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re.
Ova­kvo po­stu­pa­nje iz­vr­šne vla­sti Cr­ne Go­re upu­ću­je na sum­nju da rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba su­di­ja i tu­ži­la­ca ko­ri­sti da vr­ši po­li­tič­ki uti­caj na no­si­o­ce pra­vo­sud­nih funk­ci­ja.
Po ocje­ni po­li­tič­kog ana­li­ti­ča­ra Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, ne­za­vi­snost sud­stva od po­li­tič­kog uti­ca­ja, u dru­štvi­ma ka­kvo je na­še, pro­ces je kon­ti­nu­i­ra­nog na­pre­do­va­nja i po­ste­pe­nog osva­ja­nja sve ve­ćeg ste­pe­na ne­za­vi­sno­sti. Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma Evrop­ske ko­mi­si­je, ka­ko je pod­sje­tio, po­treb­ni ni­vo neo­p­ho­dan za član­stvo u EU još ni­je ni iz­bli­za do­stig­nut.
– Raz­lo­zi za spor na­pre­dak su broj­ni, a sva­ki od njih je, za­pra­vo, in­di­ka­tor ste­pe­na de­mo­kra­tič­no­sti i otvo­re­no­sti dru­štva. Kad se za­gre­be is­pod po­vr­ši­ne pro­e­vrop­ske i pro­re­form­ske re­to­ri­ke, ni­je te­ško uvi­dje­ti da se, shod­no na­sli­je­đe­noj ma­tri­ci iz pret­hod­nog dru­štve­nog ure­đe­nja, su­štin­ski sta­vlja znak jed­na­ko­sti iz­me­đu par­ti­je i dr­ža­ve. Bu­du­ći da tran­zi­ci­ja sko­ro ni u jed­nom seg­men­tu dru­štva ni­je spro­ve­de­na na vri­je­me i do kra­ja, pre­ma re­le­vant­nim kri­te­ri­ju­mi­ma iz upo­red­ne prak­se, ni pra­vo­sud­ni si­stem ni­je iz­u­ze­tak – ka­zao je Čo­la­ko­vić za „Dan”.
On je pod­sje­tio da su se čel­ni­ci su­do­va ne ta­ko dav­no mo­gli vi­dje­ti i na pred­iz­bor­nim sku­po­vi­ma vla­da­ju­će par­ti­je.
– U ta­kvom kon­tek­stu, sa­svim si­gur­no, ne­ma mje­sta ču­đe­nju zbog spo­ro­sti u usva­ja­nju i pri­mje­ni evrop­skih vri­jed­no­sti u po­gle­du ne­za­vi­sno­sti i sa­mo­stal­no­sti u od­lu­či­va­nju i, uop­šte, u po­sta­ja­nju tre­ćom gra­nom vla­sti u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, ne sa­mo u for­mal­nom, ne­go i u su­štin­skom smi­slu – sma­tra Čo­la­ko­vić.
Po nje­go­vom su­du, rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja pod po­volj­nim uslo­vi­ma u kon­tek­stu ja­ča­nja in­sti­tu­ci­ja i ka­pa­ci­te­ta sva­ka­ko je ade­kva­tan po­tez. Ali, ka­ko je is­ta­kao, va­lja­lo bi is­pi­ta­ti ko­li­ko je „rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja pod po­volj­nim uslo­vi­ma“ za­pra­vo eufe­mi­zam za me­ha­ni­zam ko­rup­ci­je ko­jim ob­u­hva­će­ni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci bi­va­ju „pa­ci­fi­ko­va­ni“ u mje­ri da svoj po­sao ne oba­vlja­ju po za­ko­nu i pra­vi­li­ma pro­fe­si­je, već po vo­lji onih ko­ji su im omo­gu­ći­li „rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja pod po­volj­nim uslo­vi­ma“.
– Broj­ni su slu­ča­je­vi u ko­ji­ma po­sto­ji sum­nja da se pod pla­štom re­to­rič­kog za­la­ga­nja za evrop­ske vri­jed­no­sti, pod ko­ji­ma se pod­ra­zu­mi­je­va stva­ra­nje ja­kih in­sti­tu­ci­ja ko­je bi tre­ba­lo da od­lu­ču­ju ne­za­vi­sno od po­li­tič­ke vo­lje, za­pra­vo ra­di­lo o ime­no­va­nju par­tij­skih ka­dro­va – ka­zao je Čo­la­ko­vić.
Ka­ko je za­klju­čio, si­gur­no je da kad oni ko­ji­ma je omo­gu­će­no da pod po­volj­nim uslo­vi­ma ri­je­še stam­be­no pi­ta­nje do­đu u si­tu­a­ci­ju da od­lu­ču­ju o po­stup­ci­ma onih ko­ji su im omo­gu­ći­li ta­ko­zva­ne „po­volj­ne uslo­ve” ne mo­gu bi­ti ne­pri­stra­sni.
Pod­sje­ti­mo, sta­no­ve ili stam­be­ne kre­di­te od Vla­de, shod­no od­lu­ci iza apri­la ove go­di­ne do­bi­li su vr­hov­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, Zo­ri­ca Ko­va­če­vić, su­di­ja Vr­hov­nog su­da Ve­sna Be­go­vić, kao i funk­ci­o­ner BS-a Su­ljo Mu­sta­fić, o če­mu je „Dan” već pi­sao.
Na tom spi­sku su i vla­di­ni funk­ci­o­ne­ri Go­ran Ku­še­vi­ja, Mi­lo­rad Šće­pa­no­vić, Lji­lja­na To­ško­vić, Ne­ma­nja Kat­nić, Dar­ko Ko­nje­vić, Ma­ja Jo­va­no­vić, Dra­ga­na Đu­ra­no­vić, Sla­vi­ca La­ko­vić, am­ba­sa­dor u Ru­mu­ni­ji Mi­lan Be­go­vić, slu­žbe­ni­ca ANB Go­ran­ka Ser­ha­tlić, Sla­vi­ca Ba­jić i Ma­ja Jo­va­no­vić.
Je­dan stan je do­di­je­ljen i in­sti­tu­ci­ji pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re za rje­ša­va­nje stam­be­ne po­tre­be slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ko­ji su ta­mo an­ga­žo­va­ni. M.V.


Fa­vo­ri­zo­va­će onog ko im je uči­nio uslu­gu

Po ocje­ni Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, kod onih ko­ji­ma je omo­gu­će­no da pod po­volj­nim uslo­vi­ma ri­je­še stam­be­no pi­ta­nje oni ko­ji su im omo­gu­ći­li „po­volj­ne uslo­ve“ bi­će rav­no­prav­ni­ji i „jed­na­ki­ji” od dru­gih.
– To po­go­to­vo va­ži u dru­štvu ko­je se ne mo­že po­hva­li­ti isto­rij­skim is­ku­stvom po­sto­ja­nja ne­za­vi­snih in­sti­tu­ci­ja, a u ži­vom pam­će­nju ima, a pre­ćut­no i ba­šti­ni, me­ha­ni­zme funk­ci­o­ni­sa­nja to­ta­li­tar­nog dru­štva iz pro­šlog vi­je­ka. Ova­kva prak­sa, sa sta­no­vi­šta po­vje­re­nja u si­stem, mo­že bi­ti na­ro­či­to opa­sna u osje­tlji­voj obla­sti sud­stva – sma­tra Čo­la­ko­vić.


Ne­do­zvo­ljeni uti­caj vi­di i Evrop­ska ko­mi­si­ja

Pro­blem po­li­tič­kog uti­ca­ja na pra­vo­su­đe po­me­nut je i u po­sled­njem iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re u pro­ce­su EU in­te­gra­ci­ja. Ka­ko se na­vo­di, na­kon amand­ma­na na Ustav Cr­ne Go­re 2013. go­di­ne, na­sta­vlje­ne su re­for­me usmje­re­ne na ja­ča­nje ne­za­vi­sno­sti pra­vo­su­đa i for­mal­no sma­nje­nje po­li­tič­kog ut­i­ca­ja na ime­no­va­nje vi­so­kih sud­skih i tu­ži­lač­kih funk­ci­o­ne­ra. Me­đu­tim, ka­ko je uka­za­no, po­ku­ša­ji po­li­tič­kog upli­ta­nja i da­lje pred­sta­vlja­ju pro­blem.
– Što se ti­če po­li­tič­kog uti­ca­ja na or­ga­ne za spro­vo­đe­nje za­ko­na i pra­vo­sud­ne or­ga­ne, čla­no­vi iz­vr­šne i za­ko­no­dav­ne gra­ne vla­sti ne tre­ba da se mi­je­ša­ju u ne­za­vi­sno funk­ci­o­ni­sa­nje pra­vo­sud­nog si­ste­ma – pi­še u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je.
Kon­sta­to­van je od­re­đe­ni na­pre­dak u po­gle­du pre­ven­ci­je ko­rup­ci­je, u ot­kri­va­nju ne­pra­vil­no­sti u obla­sti ne­spo­ji­vo­sti funk­ci­ja i pre­da­tim iz­ja­va­ma o imo­vi­ni, ali je pro­gres i da­lje ogra­ni­čen u obla­sti pre­ven­ci­je su­ko­ba in­te­re­sa i ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­njau po­li­tič­kih par­ti­ja.
– Sank­ci­je pred­vi­đe­ne za­ko­nom ni­su efek­tiv­no pri­mi­je­nje­ne ni u jed­noj obla­sti pre­ven­ci­je ko­rup­ci­je – oci­je­ni­la je Evrop­ska ko­mi­si­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"