Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika LIDER BUDVANSKIH DEMOKRATA I KANDIDAT OPOZICIJE ZA GRADONAČELNIKA DRAGAN KRAPOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” O POTEZIMA NOVE VLASTI
Budvi ćemo vratiti svaki ukradeni euro Želimo prosperitet, želimo harmoniju, i, ako budem izabran, biću jednako lojalan svakom građaninu Budve, nezavisno od njihovih političkih i svih drugih afiniteta i preferencija –istakao je Krapović
Dan - novi portal
Li­der bu­dvan­skih De­mo­kra­ta i kan­di­dat opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić ka­zao je da kao ozbilj­ni i od­go­vor­ni lju­di že­le da se pre­ma ono­me što je vo­lja gra­đa­na od­ne­su sa opre­zom i po­što­va­njem jer že­le da gra­đa­ni Bu­dve ovo­ga pu­ta do­bi­ju ono za šta su gla­sa­li.
On je u in­ter­vjuu za „Dan” is­ta­kao da mu je ve­li­ka čast i za­do­volj­stvo što ga je 17 od­bor­ni­ka no­ve ve­ći­ne u lo­kal­nom par­la­men­tu pred­lo­ži­lo za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva.
– Kao što smo na­ja­vi­li u kam­pa­nji, Op­šti­na Bu­dva će sa­da kao ošte­će­na stra­na in­si­sti­ra­ti da se vra­ti sva­ki ukra­de­ni euro i da od­go­vor­ni od­le­že sva­ki dan za­tvo­ra. Mi će­mo „otvo­ri­ti“ Op­šti­nu Bu­dva za sve za­in­te­re­so­va­ne da po­mog­nu. Ta­kav pri­stup je na­op­ho­dan ka­ko bi se sti­glo do prav­nog epi­lo­ga svih tih pro­ce­sa, jer to je pred­u­slov da kre­ne­mo da­lje. Bez pra­vo­sna­žnih i na za­ko­nu za­sno­va­nih pre­su­da jed­no­stav­no ne­ma istin­skog na­pret­ka – is­ta­kao je Kra­po­vić.
●Za­jed­nič­ki ste kan­di­dat kon­sti­tu­e­na­ta bu­du­će vla­sti za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva. Mo­že­te li nam sa­op­šti­ti de­ta­lje ko­a­li­ci­o­nog do­go­vo­ra?
– Pr­vo, že­lim da is­tak­nem da mi je ve­li­ka čast i za­do­volj­stvo da bu­dem kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne shod­no pred­lo­gu 17 od­bor­ni­ka no­ve ve­ći­ne u Bu­dvi. Što se ti­če ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma, ne bih sa­da bi­lo šta ot­kri­vao, s ob­zi­rom da još ni­je sve pre­ci­zi­ra­no. Sve će bi­ti po­zna­to vr­lo br­zo i svi će bla­go­vre­me­no bi­ti oba­vi­je­šte­ni o to­me. Za­sad smo se od­lu­či­li da o na­pret­ku ko­ji smo po­sti­gli oba­vi­je­sti­mo jav­nost ka­ko bi­smo pred­u­pri­je­di­li bi­lo ka­kve spe­ku­la­ci­je i ka­ko bi­smo re­lak­si­ra­li gra­đa­ne Bu­dve i ukup­nu jav­nost. Na­kon iz­bo­ra, pr­vo smo se so­u­či­li sa ne­sprem­no­šću DPS-a da pri­hva­ti po­raz. Broj­nim me­ha­ni­zmi­ma i na svim in­stan­ca­ma po­ku­ša­li su da obo­re iz­bor­ni re­zul­tat i pro­mi­je­ne vo­lju gra­đa­na. Fa­bri­ko­va­na je at­mos­fe­ra zeb­nje i iš­če­ki­va­nja, u ko­joj je te­ško ra­di­ti i do­no­si­ti od­lu­ke. Sve na­ve­de­no je uti­ca­lo da se us­po­sta­vlja­nje no­ve de­mo­krat­ske vla­sti u Bu­dvi od­lo­ži. Bu­dva je tre­nut­no u fo­ku­su jav­no­sti i mi kao ozbilj­ni i od­go­vor­ni lju­di že­li­mo da se pre­ma ono­me što je vo­lja gra­đa­na Bu­dve od­ne­se­mo sa opre­zom i po­što­va­njem jer že­li­mo da gra­đa­ni Bu­dve ovo­ga pu­ta do­bi­ju ono za šta su gla­sa­li.
●Oče­ku­je­te li op­struk­ci­je iz DPS-a pre­ma no­voj vla­sti, po­seb­no s dr­žav­nog ni­voa?
– Mo­ram da ka­žem da sam se na­dao da ne­će bi­ti op­struk­ci­ja bi­lo ka­kve vr­ste, sma­tra­ju­ći da ta­ko ne­što ni­je pri­mje­re­no 21. vi­je­ku. DPS kao par­ti­ja ne mo­že zna­čaj­no op­stru­i­ra­ti ovu vlast u Bu­dvi, ali uko­li­ko se za ta­ko ne­što ko­ri­ste dr­žav­ni re­sur­si, to jest po­lu­ge vla­sti, to je on­da ne­zre­lo, pri­mi­tiv­no i pot­pu­no ne­pri­hva­tlji­vo. Ono što je DPS ra­dio u Bu­dvi od 16. ok­to­bra do da­nas sram­no je. No­va ve­ći­na u Bu­dvi i ja ja­sno se pro­ti­vi­mo po­li­ti­ci DPS-a, po­go­to­vo nje­nim po­gub­nim učin­ci­ma u Bu­dvi, ali že­lim da na­gla­sim da ni­ko u no­voj de­mo­krat­skoj vla­sti op­šti­ne Bu­dva ne že­li da se re­van­ši­ra DPS-u, ne že­li de­struk­ci­ju, već upra­vo su­prot­no. Mi že­li­mo pro­spe­ri­tet, že­li­mo har­mo­ni­ju i, uko­li­ko bu­dem iza­bran, bi­ću jed­na­ko lo­ja­lan sva­kom gra­đa­ni­nu Bu­dve, ne­za­vi­sno od nji­ho­vih po­li­tič­kih i svih dru­gih afi­ni­te­ta i pre­fe­ren­ci­ja.
●Evi­dent­ne su na­mje­re Vla­de da bu­du­ćoj op­štin­skoj vla­sti sma­nji ovla­šće­nja, po­seb­no ka­da se ra­di o in­te­re­si­ma moć­nih po­je­di­na­ca po­ve­za­nih s vr­hom DPS-a. Ka­ko će­te se to­me su­prot­sta­vi­ti?
– Pret­po­sta­vljem da alu­di­ra­te na vla­di­nu od­lu­ku da pro­ba da is­ti­sne no­vu vlast Bu­dve iz pro­ce­sa od­lu­či­va­nja o Mi­lo­če­ru. Isto va­ži i za PPPNOB, Bu­lja­ri­cu, Jaz, Lu­ku Bu­dva, ostr­vo Sve­ti Ni­ko­la... Ta­kvo po­stu­pa­nje je su­prot­no lo­gi­ci, su­prot­no je tren­do­vi­ma u sa­vre­me­nom svi­je­tu, na pri­mjer, tren­do­vi­ma u Evrop­skoj uni­ji, a ovoj vla­di su „pu­na usta“ EU in­te­gra­ci­ja. Tre­ba­lo bi da zna­ju da u EU de­cen­tra­li­za­ci­ja vla­sti ne­ma al­ter­na­ti­vu i da je ta­kav pri­stup pred­u­slov za do­bro upra­vlja­nje. Ov­dje je, na­rav­no, ri­ječ o po­je­di­nač­nim in­te­re­si­ma, o upli­vu „po­li­tič­kih eli­ta“, krup­nog ka­pi­ta­la i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u pla­ni­ra­nje pro­sto­ra, uz bje­so­muč­no tro­še­nje i pro­da­ju pro­stor­nih re­sur­sa Bu­dve i Cr­ne Go­re. I mi će­mo se, na­rav­no, su­protsta­vi­ti to­me.
O kon­kret­nim po­te­zi­ma sa­da ne bih, ali ono što mo­gu da obe­ćam uko­li­ko bu­dem na če­lu op­šti­ne Bu­dva je­ste da će­mo o to­me pri­ča­ti ozbilj­no i pri­stoj­no, uz ar­gu­men­te, jav­no i tran­spa­rent­no. Par­ti­ci­pa­ci­ja struč­ne i ukup­ne jav­no­sti je za­kon­ska oba­ve­za i ne­će, kao do sa­da, bi­ti fin­gi­ra­na. Za sva rje­še­nja mo­ra­ju se pre­zen­to­va­ti ubje­dlji­vi ar­gu­men­ti, mo­ra­ju se po­što­va­ti nad­le­žno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Po­što­va­nje za­ko­na i pro­ce­du­ra je ga­rant po­volj­nog epi­lo­ga svih tih pro­ce­sa i pro­je­ka­ta, a nji­ho­vo za­o­bi­la­že­nje je ja­san sig­nal da jav­ni, op­šti in­te­res ne­će bi­ti za­do­vo­ljen.
Ta­ko­đe, vi­dje­će­mo ka­ko će se od­vi­ja­ti si­tu­a­ci­ja sa for­mi­ra­njem no­ve ve­ći­ne u dr­žav­nom par­la­men­tu i ko će či­ni­ti no­vu Vla­du Cr­ne Go­re. Ka­da to bu­de­mo zna­li, bi­će ma­nje-vi­še ja­sno ka­kav će bi­ti taj od­nos iz­me­đu Vla­de i Op­šti­ne Bu­dva. Što se nas ti­če, jed­na je vo­di­lja, a to je in­te­res Bu­dve i Cr­ne Go­re.
●Bu­dva je po­sled­njih go­di­na bi­la po­zna­ta po broj­nim ko­rup­ci­o­na­ško-ma­fi­ja­škim afe­ra­ma. Vje­ru­je­te li da će­te us­pje­ti da vra­ti­te po­kra­de­ni no­vac u op­štin­ski bu­džet?
– Bu­dva je bi­la po­li­gon za raz­ne vr­ste kri­mi­na­la i zlo­u­po­tre­ba. Na­ža­lost, po­sta­li smo po­zna­ti po to­me i van gra­ni­ca Cr­ne Go­re. Na osno­vu ono­ga što tre­nut­no znam ne mo­gu bi­ti za­do­vo­ljan po­stig­nu­tim. Pra­vo­sud­ni or­ga­ni ra­de svoj po­sao, svi ti slu­ča­je­vi su pro­ce­su­i­ra­ni, a bi­će ih si­gur­no još jer prak­tič­no sva­kog da­na ne­što is­pli­va­va. Sa­da ne­mam sve po­je­di­no­sti da bih mo­gao da u pot­pu­no­sti ci­je­nim po­stig­nu­to, ali sa si­gur­no­šću mo­gu da ka­žem da po­stu­pa­nje Op­šti­ne Bu­dva u tim pro­ce­si­ma do sa­da ni­je bi­lo ade­kvat­no, i to iz raz­lo­ga što je na vla­sti bi­la ista par­ti­ja, ista po­li­tič­ka struk­tu­ra ko­joj se sa­da su­di, na­rav­no kroz pro­ce­se čel­nim lju­di­ma par­ti­je i op­šti­ne.
Kao što smo na­ja­vi­li u kam­pa­nji, Op­šti­na Bu­dva će sa­da kao ošte­će­na stra­na in­si­sti­ra­ti da se vra­ti sva­ki ukra­de­ni euro i da od­go­vor­ni od­le­že sva­ki dan za­tvo­ra. Mi će­mo „otvo­ri­ti“ Op­šti­nu Bu­dva za sve za­in­te­re­so­va­ne da po­mog­nu. Ta­kav pri­stup je neo­p­ho­dan ka­ko bi se sti­glo do prav­nog epi­lo­ga svih tih pro­ce­sa, jer to je pred­u­slov da kre­ne­mo da­lje. Bez pra­vo­sna­žnih i na za­ko­nu za­sno­va­nih pre­su­da jed­no­stav­no ne­ma istin­skog na­pret­ka. Ubi­je­đen sam da će­mo bi­ti na vi­si­ni za­dat­ka i da će svi shva­ti­ti da tu hi­po­te­ku mo­ra­mo eli­mi­ni­sa­ti i osta­vi­ti iza se­be.M.VE­ŠO­VIĆ


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"