Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U MZ RASOVO ODRŽANA TRIBINA O TRANSPARENTNOSTI RADA LOKALNE UPRAVE Građani dužni da prijave korupciju U prizemlju zgrade Opštine nalazi se Građanski biro, gdje se mogu dobiti sve informacije, a imamo i sanduče za primjedbe i stalno otvorenu telefonsku liniju, preko koje se može prijaviti eventualna koruptivna radnja kad su u pitanju zaposleni u lokalnoj upravi, kazala je Marina Petrić
Dan - novi portal
Bi­je­lo Po­lje - Tri­bi­na na te­mu ,,Tran­spa­rent­nost lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i sa­rad­nja s gra­đa­ni­ma’’, u or­ga­ni­za­ci­ji NVO ‘’Euro­most’’ i Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, odr­ža­na je ju­če u sa­li MZ Ra­so­vo, uz uče­šće pred­stav­ni­kaa ovog mje­snog cen­tra, ko­ji je i naj­ve­ći na pod­ruč­ju op­šti­ne, kao i pred­stav­ni­ka ne­vla­di­nog sek­to­ra, lo­kal­ne upra­ve i Cen­tra bez­bjed­no­sti.
Pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Tu­fik Bo­ja­džić na­gla­sio je da su jav­nost ra­da i pro­fe­si­o­na­li­zam naj­bo­lja pre­ven­ti­va u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je.
-Na taj na­čin se ja­ča po­vje­re­nje gra­đa­na... Od­ra­di­li smo lo­kal­ni plan ak­ci­je za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, a ubr­zo će­mo i no­vi za na­red­ni dvo­go­di­šnji pe­ri­od. Svi na­ši stra­te­ški ci­lje­vi u ovoj obla­sti po­ve­ća­va­ju ste­pen od­go­vor­no­sti, pro­fe­si­o­nal­nost i tran­spa­rent­nost, ka­zao je Bo­ja­džić, do­da­ju­ći da je u me­đu­vre­me­nu osno­va­na Slu­žba za unu­tra­šnju re­vi­zi­ju, iz­vr­še­na je kon­tro­la op­štin­skog bu­dže­ta od stra­ne DRI i sa­či­njen je etič­ki ko­deks za jav­ne funk­ci­o­ne­re, slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke.
Bo­ja­džić je re­kao i da se, uz jav­nost, tran­spa­rent­nost i uče­šće gra­đa­na, sma­nju­ju mo­guć­no­sti po­gre­šnog i ne­e­fi­ka­snog ra­da za­po­sle­nih u lo­kal­noj upra­vi.
-U di­je­lu do­no­še­nja od­lu­ka va­žnih za funk­ci­o­ni­sa­nje kom­plet­ne op­šti­ne, a po­seb­no pod­ruč­ja na ko­ji se od­no­si va­žna je ulo­ga mje­snih za­jed­ni­ca. One tre­ba da od­re­de in­te­re­se i pri­o­ri­te­te, pri­je sve­ga one ko­ji se od­no­se na po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta, od­no­sno na put­nu in­fra­struk­tu­ru, vo­du, stru­ju i slič­no – is­ta­kao je Bo­ja­džić i do­dao da u ta­kvim slu­ča­je­vi­ma sve po­li­tič­ke raz­li­ke tre­ba osta­vi­ti po stra­ni.
-Znam da u ovoj mje­snoj za­jed­ni­ci, ali i u osta­lim ima do­sta pro­ble­ma i ne­za­do­volj­stva kod gra­đa­na, i za­to svi mo­ra­ju da se po­za­ba­ve sre­di­nom u ko­joj ži­ve. Da ak­tiv­no uče­stvu­ju u do­no­še­nju od­lu­ka – po­ru­čio je Bo­ja­džić.
Glav­ni op­štin­ski ad­mi­ni­stra­tor Ma­ri­na Pe­trić is­ta­kla je da Sa­vjet mje­sne za­jed­ni­ce mo­že da uti­če na broj­ne od­lu­ke i da tu mo­guć­nost mo­ra­ju is­ko­ri­sti­ti na pra­vi na­čin.
-U pri­ze­mlju zgra­de Op­šti­ne na­la­zi se Gra­đan­ski bi­ro, gdje se mo­gu do­bi­ti sve in­for­ma­ci­je, a ima­mo i san­du­če za pri­mjed­be i stal­no otvo­re­nu te­le­fon­sku li­ni­ju, pre­ko ko­je se mo­že pri­ja­vi­ti even­tu­al­na ko­rup­tiv­na rad­nja kad su u pi­ta­nju za­po­sle­ni u lo­kal­noj upra­vi. Uko­li­ko se utvr­di da je pri­mjed­ba oprav­da­na, pri­hva­ta­mo je i sank­ci­ni­še­mo po­či­ni­o­ca, ka­za­la je ona i do­da­la da je Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje ne­dav­no u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re is­tak­nu­ta kao do­bar pri­mjer kad je u pi­ta­nju funk­ci­o­ni­sa­nje mje­snih za­jed­ni­ca.
Al­mer Me­kić, iz­vr­šni di­rek­tor NVO ,,Euro­most’’, is­ta­kao je da je tran­spa­rent­ni­ja vlast ma­nje ko­rum­pi­pra­na, jer je jav­nost u pri­li­ci da pre­u­zme ulo­gu ak­tiv­nog kon­tro­lo­ra.
M.N.


Po­treb­no vi­še ula­ga­nja

O sa­rad­nji gra­đa­na s mje­snim za­jed­ni­ca­ma go­vo­ri­le su po­li­cij­ske star­je­ši­ne Mi­lo­rad Smo­lo­vić i Da­li­bor Je­re­mić, dok je pred­sjed­nik Sa­vje­ta MZ Ra­so­vo Mi­lan Pe­šić na­gla­sio da ni­je do­bro što ni­je­su u sta­nju da sa­mi do­no­se od­lu­ke od zna­ča­ja za sre­di­nu ko­ju pred­sta­vlja­ju.
-Na­ša sa­rad­nja sa lo­kal­nom upra­vom je od­lič­na, iako ima­mo do­sta ne­ri­je­šem­nih pro­ble­ma– ka­zao je Pe­šić, a nje­gov za­mje­nik Mi­lo­je Še­ku­la­rac re­kao je da se mo­ra vi­še ula­ga­ti u raz­voj Ra­so­va kad su u pi­ta­nju pu­te­vi, vo­da i stru­ja.


Ni­je­dan op­tu­žni akt

Član ti­ma za im­ple­men­ta­ci­ju lo­kal­nog pla­na u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je Ve­sna Pa­vi­će­vić, ko­ja je i vi­ši po­li­cij­ski ko­me­sar, na­gla­si­la je da na­po­ri dr­žav­nih or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja i dru­gih su­bje­ka­ta ne mo­gu da­ti že­lje­ne re­zul­ta­te u su­zbi­ja­nju i eli­mi­ni­sa­nju ko­rup­ci­je u op­šti­ni, uko­li­ko gra­đa­ni ni­je­su uklju­če­ni u taj pro­ces.
-Ili uko­li­ko gra­đa­ni ne po­dr­ža­va­ju na­po­re u re­a­li­za­ci­ji utvr­đe­nih an­ti­ko­rup­cij­skih mje­ra i an­ti­ko­rup­cij­skih mje­ra i ak­tiv­no­sti. Za­to su du­žni da se uklju­če i ci­vil­ni sek­tor i pri­vat­ni sek­tor, ka­ko bi se stvo­rio što po­volj­ni­ji am­bi­jent i uslo­vi za or­ga­ni­za­ci­o­ne pro­mje­ne i iz­grad­nju no­ve kul­tu­re ra­da i po­na­ša­nja u na­šoj op­šti­ni, ka­za­la je Pa­vi­će­vi­će­va.
Ona je do­da­la da su za re­a­li­za­ci­ju ak­ci­o­nog pla­na bi­li od­go­vor­ni svi or­ga­ni u lo­kal­noj upra­vi, uz tran­spa­rent­nost ra­da, uče­šće gra­đa­na u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka i utvr­đi­va­nja lo­kal­nih jav­nih po­li­ti­ka.
-Gra­đa­ni tre­ba da uče­stvu­ju u spolj­noj i unu­tra­šnjoj re­vi­zi­ji ra­da za­po­sle­nih u lo­kal­noj upra­vi, a ko­rup­ci­je ne smi­je bi­ti, jer za­po­se­ni za svoj po­sao pri­ma­ju od­go­va­ra­ju­ću pla­tu – is­ta­kla je Pa­vi­će­vi­će­va, do­da­ju­ći da ni­je­su do­bi­li ni­je­dan op­tu­žni akt pro­tiv za­po­sle­nog u lo­kal­noj upra­vi ko­ji bi uka­i­vo na sum­nju u ko­rup­tiv­no dje­lo­va­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"