Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni DILEMA OKO GRADONAČELNIKA BIĆE RIJEŠENA NA VANREDNOM ZASJEDANJU SO 1. APRILA, JOVAN SUBOTIĆ UPOZORAVA
Aćimović i Gojković Maškare upravljaju Opštinom Imamo jednu mladu gospođicu koja se maskirala, odnosno koja se pretvara da je gradonačelnica, a s druge strane gospodina koji se maskirao da nije predsjednik opštine, kazao je Subotić
Dan - novi portal
Pred­sjed­ni­ku SO An­dri­ji Rad­ma­nu pro­šlog po­ne­djelj­ka smo pu­tem pres slu­žbe Op­šti­ne upu­ti­li če­ti­ri pi­ta­nja na ko­ja do da­nas ni­smo do­bi­li od­go­vo­re. Pi­ta­nja su gla­si­la: 1. Da li, shod­no po­sled­njoj pre­su­di Uprav­nog su­da o po­ni­šte­nju od­lu­ke SO od 8. ju­la 2015.go­di­ne ko­jom je Ni­ko­la Goj­ko­vić raz­ri­je­šen du­žno­sti gra­do­na­čel­ni­ka, Her­ceg No­vi ima dva gra­do­na­čel­ni­ka? 2. Vaš ko­men­tar na po­sled­nje sa­o­šte­nje pres slu­žbe Op­šti­ne Her­ceg No­vi, po ko­jem, ci­ti­ram „od­lu­ka Uprav­nog su­da ne oba­ve­zu­je Op­šti­nu da Ni­ko­li Goj­ko­vi­ću omo­gu­ći da vr­ši funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne“? 3. Šta pla­ni­ra­te da ura­di­te po­vo­dom za­htje­va Gra­đan­skog sa­ve­za da se shod­no od­lu­ci su­da omo­gu­ći Goj­ko­vi­ćev ne­sme­tan rad u ka­bi­ne­tu? 4. Na ka­kav na­čin pla­ni­ra­te da prav­no raz­ri­je­ši­te ovu si­tu­a­ci­ju, pre­ci­zni­je, da li se mo­ra­ju po­vu­ći isti ko­ra­ci kao i u slu­ča­ju gra­do­na­čel­ni­ce Na­ta­še Aći­mo­vić, da se ona po­no­vo po­vu­če sa funk­ci­je, po­sta­vi v.d. gra­do­na­čel­ni­ka, pa se na sjed­ni­ci SO iz­no­va gla­sa o Goj­ko­vi­će­vom ra­zr­je­še­nju, a on­da na no­voj sjed­ni­ci po­no­vo iz­ja­šnja­va o Aći­mo­vi­će­voj, ili po­sto­ji ne­ko dru­go prav­no rje­še­nje?
Pro­šle sed­mi­ce no­vi­na­ri i od­bor­ni­ci su do­bi­li ma­te­ri­jal za sed­mu van­red­nu sjed­ni­cu SO, za­ka­za­nu za 1.april, s jed­nom tač­kom dnev­nog re­da – pred­log od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Ko­jeg? Pi­ta­li smo opo­zi­ci­o­ne pred­stav­ni­ke da pro­ko­men­ta­ri­šu ovaj prav­ni ga­li­ma­ti­jas.
Dr Ta­ma­ra Vu­jo­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Gra­đan­skog sa­ve­za, is­ta­kla je da se iz od­lu­ke Uprav­nog su­da ja­sno uoča­va da je pred­sjed­nik op­šti­ne Her­ceg No­vi Ni­ko­la Goj­ko­vić sa­svim ne­za­ko­ni­to i s pu­no prav­nih manj­ka­vo­sti bio raz­ri­je­šen du­žno­sti, tač­ni­je one­mo­gu­ćen da oba­vlja du­žnost od 8.ju­la 2015. go­di­ne, što će se i „okon­ča­ti stra­ho­vla­dom ve­ći­ne 1. apri­la“. Ona sma­tra da SO na ova­kav na­čin ipak pri­zna­je da je Goj­ko­vić bio pred­sjed­nik op­šti­ne či­ta­vo vri­je­me.
-Zbog jav­no­sti va­lja de­man­to­va­ti sav te­ret ko­jeg su gra­do­na­čel­ni­ku Goj­ko­vi­ću spo­či­ta­li u obra­zlo­že­nju nje­go­vog ra­zr­je­še­nja. Ni­je isti­na da gra­do­na­čel­nik Goj­ko­vić ni­je obez­bi­je­dio spro­vo­đe­nje raz­voj­nih pla­no­va i pro­gra­ma, ka­da se vr­lo la­ko mo­že utvr­di­ti da je pred­sjed­nik op­šti­ne mo­gao da oba­vlja svo­ju funk­ci­ju sa­mo šest mje­se­ci i da je za to vri­je­me do­nio sve pla­no­ve i pro­gra­me ko­ji su bi­li pro­pi­sa­ni pla­nom ra­da Op­šti­ne, po­put ten­de­ra za PUP, sve mo­gu­će jav­ne na­bav­ke itd, što se vr­lo ja­sno mo­že vi­dje­ti na saj­tu op­šti­ne. Ni­je tač­no ni da pred­sjed­nik op­šti­ne ni­je iza­brao glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra. Pred­sjed­nik op­šti­ne je po­čet­kom ma­ja 2015.go­di­ne ime­no­vao Do­bri­lu Ša­ko­tić za glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra, ali je upra­vo za­hva­lju­ju­ći po­li­ti­kan­stvu i ucje­na­ma spri­je­če­no spro­vo­đe­nje te od­lu­ke. Na­po­me­nu­ću da je glav­ni ad­mi­ni­stra­tor, Do­bri­la Ša­ko­tić, ime­no­va­na po­la go­di­ne ka­sni­je. Tre­ća stvar ko­ja je ne­tač­na je re­vi­zi­ja, zbog to­ga što je re­vi­zij­ski iz­vje­štaj za 2014.go­di­nu sti­gao u Op­šti­nu po­čet­kom ju­na 2015.go­di­ne, a Goj­ko­vić je već po­čet­kom ju­la bio one­mo­gu­ćen da vr­ši svo­ju funk­ci­ju. Za po­stu­pa­nje po pre­po­ru­ka­ma re­vi­zo­ra ni­je bi­lo ni vre­me­na, a s dru­ge stra­ne ne­za­vi­sni re­vi­zor je oda­bran u nor­mal­noj pro­ce­du­ri jav­nih na­bav­ki u lje­to 2015.go­di­ne. Što se ti­če kan­di­da­tu­re Her­ceg No­vog za Evrop­sku pre­sto­ni­cu kul­tu­re, ko­ja mu se spo­či­ta­va, ona i ni­je bi­la dio ‘’Iz­bo­ro­vog’’ pro­gra­ma, ka­za­la je dr Vu­jo­vić.
Za Jo­va­na Su­bo­ti­ća iz Nov­ske li­ste, po­te­zi DPS-Iz­bor ko­la­i­ci­je su u po­čet­ku na­zi­va­ni ko­mič­nim, za­tim tra­gi­ko­mič­nim, tra­gič­nim, pa­ro­di­jom, da bi se sa­da do­gu­ra­lo do la­kr­di­je.
-Do­bi­je­na je ne­ka­kva pre­su­da, ne­ka­kav pa­pir, ko­jim se ne­što mo­že ura­di­ti, ali ni­je na­pra­vljen ni­je­dan kon­kre­tan po­tez. Ovo je či­sto prav­da­nje ti­pa ‘’ja sam u pra­vu, ali s ti­me ne že­lim ni­šta da ura­dim’’. I jed­no i dru­go su po­sle­di­ce naj­o­bič­ni­jeg dik­ta­ta Pod­go­ri­ce, za ono što će se de­ša­va­ti u Her­ceg No­vom. U Nov­skoj li­sti zna­mo da je neo­p­hod­na sa­rad­nja dr­žav­nog i lo­kal­nog vr­ha ka­ko bi grad na­pre­do­vao. To ni­je spor­no. Ali ono što tre­nut­no na­ši po­li­ti­ča­ri ra­de ni­je od­la­zak u Pod­go­ri­cu na kon­sul­to­va­nje, već oda­zi­va­nje na zvi­žduk iz Pod­go­ri­ce i pri­ma­nje na­red­bi. E to je ono što ne že­li­mo da ima­mo u Her­ceg No­vom, a na­dam se usko­ro vi­še ne­će­mo ni ima­ti. Da­kle što se ti­če Nov­ske li­ste, u Her­ceg No­vom ma­ška­re i da­lje tra­ju. Ima­mo jed­nu mla­du go­spo­đi­cu ko­ja se ma­ski­ra­la, od­no­sno ko­ja se pre­tva­ra da je gra­do­na­čel­ni­ca, a s dru­ge stra­ne go­spo­di­na ko­ji se ma­ski­rao da ni­je pred­sjed­nik op­šti­ne. Po­ru­ka svi­ma, mo­lim vas, ma­sken­ba­li su go­to­vi, mo­že­mo li da ko­nač­no poč­ne­mo da ra­di­mo za ovaj grad, po­ru­čio je Su­bo­tić.
K.Ma­to­vić


Spo­ti­ca­nje o gra­do­na­čel­ni­ke

To­kom ne­što vi­še od go­di­nu da­na vla­da­vi­ne ko­a­li­ci­je ‘’Iz­bor’’-DPS grad upra­vo „spo­ti­cao“ o gra­do­na­čel­ni­ke, naj­pri­je zbog ras­ko­la u ‘’Iz­bo­ru’’, a po­tom i zbog pre­su­da Uprav­nog su­da po tu­žbi Gra­đan­skog sa­ve­za i Ni­ko­le Goj­ko­vi­ća, ko­ji­ma su po­ni­šta­va­ne Od­lu­ke SO o ime­no­va­nju Na­ta­še Aći­mo­vić za gra­do­na­čel­ni­cu, pa on­da i ne­dav­ne po ko­joj je po­ni­šte­na od­lu­ka SO o Goj­ko­vi­će­vom ra­zr­je­še­nju. Her­ceg No­vi je za to vri­je­me dva­put „uplo­vlja­vao“ u v.d. sta­nje gra­do­na­čel­ni­ka ko­je je oba­vljao Dra­gan Jan­ko­vić, pot­pred­sjed­nik op­šti­ne.


Če­tvr­ti per­for­mans vla­sti

Od­bor­nik SDP-a Zi­na­i­da Milj­ko­vić ka­že da je ri­ječ o če­tvr­tom per­for­man­su ko­ji vla­da­ju­ća ve­ći­na iz­vo­di u skup­šti­ni ot­kad su pri­je go­di­nu i po do­šli na vlast. Ona iz­ra­ža­va za­bri­nu­tost zbog ne­re­a­go­va­nja uprav­ne i rad­ne in­spek­ci­je.
-Smje­nju­ju pred­sjed­ni­ka, ko­ji do­du­še ne do­la­zi na svo­je rad­no mje­sto ot­kad je lje­tos ne­za­ko­ni­to smi­je­njen, ni­ti po­ka­zu­je na­mje­ru da ga taj po­sao in­te­re­su­je, osim što vo­di ko­re­spo­den­ci­ju sa cr­no­gor­skim pra­vo­su­đem. U me­đu­vre­me­nu, po na­šem mi­šlje­nju i po od­lu­ci su­da, ne­za­ko­ni­ta pred­sjed­ni­ca sva­ki dan po ne­što pot­pi­še ili po ne­kog zva­nič­ni­ka pri­mi, i to u ime svih No­vlja­na, kon­sta­tu­je Milj­ko­vi­će­va, is­ti­ču­ći da je ‘’si­tu­a­ci­ja zre­la za skra­će­nje man­da­ta SO’’.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"