Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika LIDER DEMOSA MIODRAG LEKIĆ PORUČIO DA JE 9. APRIL KRAJNJI ROK ZA DOGOVOR VLASTI I OPOZICIJE
Lekić Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke
Dan - novi portal
Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić po­ru­čio je ju­če da je 9. april kraj­nji rok za pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o uslo­vi­ma za fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re, ka­ko bi osta­lo šest mje­se­ci do iz­bo­ra. Na­gla­sio je da spo­ra­zum ne­će bi­ti pot­pi­san dok di­rek­to­ri­ca Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Ra­doj­ka Ru­to­vić ne pod­ne­se ostav­ku. On je Te­le­vi­zi­ji Vi­je­sti sa­op­štio da su od se­dam uslo­va ko­je je opo­zi­ci­ja is­po­sta­vi­la DPS-u, dva pi­ta­nja i da­lje otvo­re­na.
– Ni­je is­pu­njen za­htjev da se iz­bo­ri u Tiv­tu od­lo­že i po­lu­i­spu­njen je uslov o jav­nom ser­vi­su – re­kao je Le­kić.
Li­der De­mo­sa ka­že da se još če­ka na ka­drov­ske pro­mje­ne u RTCG. To zna­či da spo­ra­zum o stva­ra­nju uslo­va za fer iz­bo­re ne mo­že bi­ti pot­pi­san dok di­rek­to­ri­ca Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Ra­doj­ka Ru­to­vić ne pod­ne­se ostav­ku.
– Po­treb­na je pro­mje­na ka­ko bi RTCG po­stao ne­što što će bi­ti po­bje­da de­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i kraj upra­vlja­nja jav­nim ser­vi­som od vla­da­ju­će stran­ke i kru­go­va kli­jen­te­li­stič­kih oko nje da bi­smo mi pot­pi­sa­li spo­ra­zum – na­gla­sio je li­der De­mo­sa.
Na pi­ta­nje da li je, ipak, na kra­ju opo­zi­ci­ja na­pra­vi­la ustu­pak i pri­sta­la da iz­bo­ri u Tiv­tu bu­du odr­ža­ni 17. apri­la, Le­kić ka­že da će to pi­ta­nje do sa­mog pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma bi­ti otvo­re­no.
– Po­li­tič­ka mje­ra opo­zi­ci­je u ovom tre­nut­ku na taj čin za­ka­zi­va­nja iz­bo­ra za ko­je ni­su stvo­re­ni uslo­vi je boj­kot. Ta­ko da će­mo to iz­a­na­li­zi­ra­ti u po­sled­njem tre­nut­ku da li je to taj na­čin ko­ji nam omo­gu­ća­va da se ipak od­ne­se­mo pre­ma tim iz­bo­ri­ma sa boj­ko­tom ili da se do kra­ja to pi­ta­nje za­te­že – sa­op­štio je Le­kić.
Do­dao je da bi, po­što vri­je­me cu­ri, bi­lo do­bro da DPS što pri­je pri­hva­ti sve uslo­ve opo­zi­ci­je.
– Po tom spo­ra­zu­mu iz­bo­ri bi tre­ba­lo da se odr­že 9. ok­to­bra. Da­kle, 9. april je dan ka­da će bi­ti šest mje­se­ci, što je kra­tak rok ali ipak sa mo­guć­no­šću ne­kog uti­ca­ja. Do tog ro­ka bi spo­ra­zum mo­rao bi­ti pot­pi­san. Uko­li­ko se DPS opre­di­je­li da mu je va­žni­ja Ru­to­vi­će­va ili ako je to epo­hal­na stvar za njih, a ne ova tran­zi­ci­ja ko­ja je i nji­ma šan­sa da do­đe­mo do fer iz­bo­ra, on­da ne­ka pre­u­zmu od­go­vor­nost – po­ru­čio je pred­sjed­nik De­mo­sa.
Ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še, ka­ko je ka­zao, ne­pri­mje­re­nu iz­ja­vu po­sla­ni­ka Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re Azre Ja­sa­vić, ko­ja je, iz­me­đu osta­log, ka­za­la da je ta stran­ka otvo­ri­la vra­ta opo­zi­ci­ji ali i nje­noj stran­ci da uđe u Vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja. Le­kić is­ti­če da se to mo­že do­go­di­ti ali sa­mo ako Po­zi­tiv­na po­stig­ne ne­ki do­go­vor sa DPS-om, pa u no­vu vla­du uđe kao stran­ka vla­sti.
– Si­gur­no, ap­so­lut­no, iz­vje­sno, Po­zi­tiv­na ne­će bi­ti u opo­zi­ci­o­nom ti­mu. To ka­žem u ime De­mo­sa, a mi­slim da to i ko­le­ge slič­no vi­de – pod­vu­kao je on.
V.R.


Tra­že slo­bo­dan iz­bor­ni am­bi­jent

Cr­na Go­ra je ze­mlja kan­di­dat za pu­no­prav­no član­stvo u EU. Ne­za­mi­sli­vo je da ta­kva dr­ža­va još ni­je stvo­ri­la uslo­ve za fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re, i to mo­ra bi­ti za­jed­nič­ki cilj i cr­no­gor­skih po­li­tič­kih ak­te­ra kao i na­ših evrop­skih part­ne­ra, oci­je­nio je šef po­sla­nič­kog klu­ba SNP-a Alek­san­dar Da­mja­no­vić.
– U tom smi­slu re­al­no je pret­po­sta­vi­ti da je pred­sjed­nik Vla­de u Bri­se­lu čuo ja­sne sta­vo­ve bri­sel­skih zva­nič­ni­ka o po­tre­bi de­mo­kra­ti­za­ci­je in­sti­tu­ci­ja i stva­ra­nja slo­bod­nog iz­bor­nog am­bi­jen­ta u ci­lju ne­sme­ta­nog na­stav­ka pre­go­vo­ra o član­stvu u EU, ali pri­je sve­ga u ci­lju po­vrat­ka po­li­tič­ke sta­bil­no­sti u Cr­noj Go­ri, ko­ja je u ve­li­kom di­je­lu na­ru­še­na – sa­op­štio je Da­mja­no­vić za „Dan”.
Ka­ko sma­tra, za­to je i za oče­ki­va­ti da je ono što se od evrop­skih zva­nič­ni­ka sa­op­šta­va­lo ov­dje u Cr­noj Go­ri po­no­vlje­no i u Bri­se­lu.
M.V.


Pre­go­vo­ri po Mi­lo­voj že­lji

Funk­ci­o­ner DF-a Sla­ven Ra­du­no­vić re­kao je ju­če da je pre­mi­je­rov put u Bri­sel pri­pre­ma za pri­hva­ta­nje spo­ra­zu­ma ko­ji tre­ba da pot­pi­še sa di­je­lom opo­zi­ci­je i za stva­ra­nje uti­ska da je sve ura­đe­no pod ve­li­kim pri­ti­skom EU, i da je to nji­ho­va že­lja.
– Si­gu­ran sam da je ovo naj­vi­še že­lja lič­no Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, jer su mu svi ovi do­ga­đa­ji u ve­zi pre­go­vo­ra omo­gu­ći­li da pro­du­ži vlast u Cr­noj Go­ri kao pre­mi­jer, iako je že­sto­ko uz­dr­man. Što se ti­če EU, ona ima svo­je in­te­re­se, i je­dan od nje­nih in­te­re­sa je da u Cr­noj Go­ri si­tu­a­ci­ja bu­de ta­kva da na vla­sti bu­de ne­ko ko će da is­pu­nja­va sve što se od nje­ga bu­de tra­ži­lo, pa čak i uko­li­ko ni­je u skla­du sa in­te­re­si­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re. To je pot­pu­no ra­zu­mlji­vo za di­plo­ma­te iz dru­gih dr­ža­va, jer se sva­ko bo­ri da za­šti­ti svo­je in­te­re­se na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin – iz­ja­vio je Ra­du­no­vić za „Dan”.
M.V.


Ho­će da iz­ba­ce Po­zi­tiv­nu iz sa­ve­za sa DPS-om

Li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne Ne­boj­ša Me­do­je­vić oci­je­nio je ju­če da li­de­ri De­mo­sa, URA i SDP-a Mi­o­drag Le­kić,  Žar­ko Rak­če­vić i Ran­ko Kri­vo­ka­pić ho­će da iz­ba­ce Po­zi­tiv­nu iz ko­a­li­ci­je sa DPS-om, tvr­di po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
– Mi­o­drag Le­kić, Žar­ko Rak­če­vić, Ran­ko Kri­vo­ka­pić ho­će da iz­ba­ce Po­zi­tiv­nu iz ko­a­li­ci­je sa DPS-om, a Dar­ko Pa­jo­vić je autor te ide­je. Ne mo­gu da vje­ru­jem sa mo­je uši. Cir­kus – na­pi­sao je Me­do­je­vić na Tvi­te­ru.
Me­do­je­vić je na­pi­sao da se iz­vi­nja­va Du­šku Mar­ko­vi­ću jer je imao in­for­ma­ci­ju da je sa­mo „pre­go­va­rao” sa Rak­če­vi­ćem.
– Sad vi­dim da je taj­no „ra­dio” i sa Le­ki­ćem i Ra­njom – tvit­nuo je Me­do­je­vić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"