Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SJUTRA ZASJEDA SO KOLAŠIN
Grupa birača bojkotuje sjednicu Bez mišljenja Ministarstva finansija, skupština ne može da usvoji budžet za tekuću godinu, i to je dovoljan razlog da naša partija ne prisustvuje narednoj sjednici, kazao je Momčilo Bulatović
Dan - novi portal
KO­LA­ŠIN – Biv­ši pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­la­šin Mom­či­lo Bu­la­to­vić ko­ji je i od­bor­nik Gru­pe bi­ra­ča na­ja­vio je da od­bor­ni­ci nje­go­ve par­ti­je ne­će pri­su­stvo­va­ti pred­sto­je­ćoj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, ko­ja je za­ka­za­na za sju­tra. Ka­ko tvr­di Bu­la­to­vić, po­red pred­lo­že­nog bu­dže­ta za te­ku­ću go­di­nu ko­ji je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­re­gu­la­ran, a o ko­jem tre­ba da se ras­pra­vlja i even­tu­al­no usvo­ji, po­sto­ji još do­sta raz­lo­ga za boj­kot sjed­ni­ce.
-Pod­sje­ća­mo da je bu­džet za pret­hod­nu go­di­nu još uvi­jek pred Ustav­nim su­dom. Bu­džet za 2016. ni­je pro­šao pro­ce­du­ru pred­vi­đe­nu Za­ko­nom o bu­dže­tu. Tu je i ras­po­dje­la nov­ca po­li­tič­kim par­ti­ja­ma ko­je ni­je­su uče­stvo­va­le na iz­bo­ri­ma, ta­ko da Gru­pa bi­ra­ča ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta- ka­zao je on-
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pri­je ne­go što je bu­džet za te­ku­ću go­di­nu utvr­đen kao pred­log od­lu­ke tre­ba­lo je da do­bi­je mi­šlje­nje Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja na pred­lo­že­ni ni­vo i struk­tu­ru po­tro­šnje, po­li­ti­ku za­ra­da, ka­pi­tal­ne iz­dat­ke...
-Bez mi­šlje­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, pred­sjed­nik SO Ko­la­šin Alek­san­dar Do­žić ni­je mo­gao sta­vi­ti na dnev­ni red pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu, što pred­sta­vlja kr­še­nje Usta­va i za­ko­na ko­ji re­gu­li­šu oblast dr­žav­nih i op­štin­skih fi­nan­si­ja. Uz bu­džet, od­bor­ni­ci­ma ni­je­su do­sta­vlje­ni pla­ni­ra­ni pri­mi­ci i iz­da­ci za na­red­ne tri fi­skal­ne go­di­ne, za­tim pre­gled vi­še­go­di­šnjih ugo­vo­re­nih oba­ve­za, kao i vi­še­go­di­šnji iz­da­ci i in­ve­sti­ci­o­ni pro­gra­mi. Bez mi­šlje­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, skup­šti­na ne mo­že da usvo­ji bu­džet za te­ku­ću go­di­nu, i to je do­vo­ljan raz­log da na­ša par­ti­ja ne pri­su­stvu­je na­red­noj sjed­ni­ci- ka­zao je on.
Bu­la­to­vić tvr­di i da pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Želj­ka Vuk­sa­no­vić ni­je is­po­što­va­la ugo­vor za­klju­čen s Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja o re­pro­gra­mu du­go­va.
-U ovom tre­nut­ku rad­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve, Slu­žbi za­šti­te i Cen­tru za kult­tu­ru du­gu­je se osam pla­ta. Pred­sjed­ni­ca ni­je iz­vr­ša­va­la ni oba­ve­ze pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma, a is­klju­či­vo zbog po­li­tič­ke mr­žnje i po­li­tič­ke dis­kri­mi­na­ci­je Gru­pi bi­ra­ča ne upla­ću­je sred­stva iz bu­dže­ta. Zbog istih raz­lo­ga ne upla­ću­je ni od­bor­nič­ke na­kna­de od­bor­ni­ci­ma na­še par­ti­je- ka­zao je on, uka­zu­ju­ći i na ne­za­ko­ni­to kon­sti­tu­i­sa­nje SO.
-Go­to­vo svim op­štin­skim funk­ci­o­ne­ri­ma, osim Vuk­sa­no­vi­će­voj, Uprav­na in­spek­ci­ja je za­bra­ni­la da­lji rad. Je­di­no Op­šti­na Ko­la­šin još ne­ma for­mi­ra­nu Op­štin­sku iz­bor­nu ko­mi­si­ju i to zbog to­ga što ko­a­li­ci­o­na ve­ći­na ne­će da iz­gla­sa pred­lo­že­ni sa­stav. Uz sve na­ve­de­no, vlast je če­ti­ri od­bor­ni­ka pro­mi­je­ni­la mi­mo za­ko­na, pa po tom osno­vu ne­ma­ju ni ve­ći­nu u SO. Na dr­ža­vi i Vla­di CG je da za­u­sta­vi ha­os u ko­la­šin­skoj op­šti­ni – po­ru­čio je Bu­la­to­vić.
On je uka­zao da se dvi­je tre­ći­ne bu­dže­ta od­no­se na pro­da­ju op­štin­ske imo­vi­ne, sko­ro tri mi­li­o­na eura što je, ka­ko je re­kao, ve­ća pro­da­ja op­štin­skog ze­mlji­šta ne­go što su ima­le sve vla­sti Ko­la­ši­na u po­sled­njih 15 go­di­na.
-Ova pro­da­ja ze­mlji­šta je či­sta pod­va­la gra­đa­ni­ma Ko­la­ši­na, jer se na bu­džet­ske oba­ve­ze od­no­si sve­ga 800.000 eura, a dva mi­li­o­na od­no­si se na dru­ge su­bjek­te či­je po­slo­va­nje ne­ma ni­ka­kve ve­ze s po­slo­va­njem op­šti­ne- ka­zao je Bu­la­to­vić.J.Š.


Kri­vič­na od­go­vor­nost

-Na­čin na ko­ji pred­sjed­ni­ca op­šti­ne pred­la­že ras­po­dje­lu sred­sta­va za rad po­li­tič­kih par­ti­ja ja­sno uka­zu­je da for­si­ra ko­a­li­ci­o­ne part­ne­re, a dis­kri­mi­ni­še osta­le. Za­ko­nom je utvr­đe­no da se sred­stva mo­gu is­pla­ći­va­ti po­li­tič­kim par­ti­ja­ma ko­je su uče­stvo­va­le na iz­bo­ri­ma, a ovim bu­dže­tom da­ju se no­vac i oni­ma ko­je ni­je­su do­bi­le po­vje­re­nje bi­ra­ča. Ova­kav na­čin ras­po­dje­le sred­sta­va pod­li­je­že pre­kr­šaj­noj od­go­vor­no­sti ko­ja će si­gur­no usli­je­di­ti ako bu­džet osta­ne ta­kav, a ka­zne su od dvi­je hi­lja­de do dva­de­set hi­lja­da eura- ka­zao je Bu­la­to­vić.


Iz­vje­štaj o ra­du gra­do­na­čel­ni­ce

Po­red usva­ja­nja bu­dže­ta za te­ku­ću go­di­nu, na dnev­nom re­du sju­tra­šnje sjed­ni­ce bi­će još dva­na­est pred­lo­ga od­lu­ka, iz­vje­šta­ja i za­klju­ča­ka. Iz­me­đu osta­log, od­bor­ni­ci će raz­ma­tra­ti pred­log od­lu­ke o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma od­lu­ke o po­re­zu na ne­po­kret­nost, kao i pro­du­ža­va­nje va­že­nja pla­na za da­va­nje kon­ce­si­ja za uz­goj ri­be. Ta­ko­đe, ras­pra­vlja­će se i o od­lu­ci o na­zi­vu uli­ca i tr­go­va u ko­la­šin­skoj op­šti­ni, bi­će pre­zen­to­van plan za pri­pre­mu ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra za te­ku­ću go­di­nu, kao i iz­vje­štaj pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Ko­la­šin o nje­nom ra­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"